OBWIESZCZENIE Przebudowa drogi gminnej Nr 1516018 Gózd – Jęgrzna – Zajamnie na odcinku Jęgrzna – Zajamnie na długości odc. I 1241,15m, odc.II 431,30m”

2013-07-30 0857
Art. czytany: 1158 razy

Łączna, dnia 24.07.2013 r.
Znak: T.6220.03.2013

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008 r. – o udostępnieniu informacji
o ochronie środowiska, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) oraz w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) Wójt Gminy Łączna

zawiadamia
o wydaniu w dniu 24.07.2013 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi gminnej Nr 1516018 Gózd – Jęgrzna – Zajamnie na odcinku Jęgrzna – Zajamnie na długości odc. I 1241,15m, odc.II 431,30m”. na działkach o nr ewidencyjnych:
• 1/1 obręb nr 12 Zagórze,
• 1001/16, 1001/14, 544/2, 543, 533/2, 533/3, 533/1, 530, 534/1 obręb nr 1 Czerwona Górka,
• 417, 405, 402, 399, 398/1, 393, 392/2, 392/1 obręb nr 3 Jęgrzna

gmina Łączna, powiat skarżyski, województwo świętokrzyskie.
Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20, zatem zgodnie
z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania.
Pouczenie
Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i w miejscu inwestycji oraz na stronie BIP Urzędu Gminy pod adresem: http://www.uglaczna.bip.doc.pl.
Skutek doręczenia następuje po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości treści niniejszego obwieszczenia.
Jednocześnie informuje się, że w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją w przedmiotowej sprawie, w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej, w Urzędzie Gminy Łączna pok. nr 7 w godzinach pracy urzędu.