UCHWAŁA Nr XXX/216/2013 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 26 czerwca 2013 r.

2013-08-20 0835
Art. czytany: 780 razy

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej za rok 2012 .

UCHWAŁA Nr XXX/216/2013
RADY GMINY ŁĄCZNA
z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej za rok 2012 .

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 z poźn. zm.) oraz na podstawie art. 9 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz.123 z poźn. zm.) Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:

§ 1.
Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej za rok 2012, na które składa się bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz informacji dodatkowej stanowiące załącznik nr 1, 2, 3, 4, 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXX/216/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej za rok 2012 .

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U.
z 2009 r. Nr 152 poz.1223 z późn. zm.) istnieje potrzeba zatwierdzenia rocznych sprawozdań
przez organ zatwierdzający czyli Radę Gminy Łączna.

W związku z powyższym zatwierdzeniu takiemu podlega również roczne sprawozdanie
finansowe instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej czyli bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale oraz informacja dodatkowa stanowiące załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5 do uchwały.