OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

2013-11-26 0839
Art. czytany: 1169 razy


WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 21.11.2013r.
Znak: IN-III.747.24.2013OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 52 ust. 1-3 ustawy z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675 ze zm.) oraz art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267)
WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI
zawiadamia, że na wniosek Województwa Świętokrzyskiego, działającego przez pełnomocnika,
z dnia 07.11.2013r., Nr 184/MS/2013, uzupełniony pismem z dnia 19.11.2013r., Nr 207/MS/2013
zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” – relacja Łączna (od drogi S7) – Bodzentyn (szafa dostępowa), na terenie gminy Łączna w powiecie skarżyskim oraz miasta i gminy Bodzentyn w powiecie kieleckim.
Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Infrastruktury
i Nieruchomości Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, budynek A, pokój 835 (VIII p.), od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 ÷ 15:30.
Wyjaśniam, że w myśl art. 49 Kpa po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uznaje się, iż nastąpiło doręczenie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w powyższej sprawie.
Jednocześnie informuję, że strony postępowania w terminie czternastu dni, licząc od dnia doręczenia zawiadomienia w sposób określony wyżej, mogą składać wypowiedzi i zastrzeżenia co do zebranych dowodów i materiałów. Odpowiedzi na uwagi i zastrzeżenia złożone przez strony w trakcie postępowania administracyjnego, znajdą się w uzasadnieniu decyzji Wojewody Świętokrzyskiego.
Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o zgromadzone materiały.
Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.
Stronami są osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości będących przedmiotem postępowania.
Przedmiotem niniejszego postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej jest m.in.: określenie rodzaju inwestycji, warunków technicznych realizacji inwestycji, warunków wynikających z przepisów odrębnych, określenie linii rozgraniczających teren inwestycji oraz określenie ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości niezbędnych do realizacji regionalnej sieci szerokopasmowej.
Przedmiotowe postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej obejmuje nieruchomości lub ich części znajdujące się w liniach rozgraniczających teren, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami działek:

powiat skarżyski
gmina Łączna
obręb 1 Czerwona Górka, numery działek: 1, 215/1, 215/2, 224/1, 529/2, 529/3, 677/1, 723/1, 723/2, 724/1, 724/2, 775, 760, 785, 807, 808/3, 818,
obręb 6 Łączna, numer działki: 346/3,
obręb 14 Zaskale, numery działek: 39, 100,
powiat kielecki
miasto i gmina Bodzentyn
obręb 01 Bodzentyn - miasto, numery działek: 1699/4, 1699/7, 2945/11,
obręb 06 Kamieniec, numery działek: 47, 70, 71,
obręb 08 Leśna Stara Wieś, numer działki: 1007,
obręb 23 Wiącka, numery działek: 165, 214, 215,
obręb 26 Wzdół Kolonia, numery działek: 101/2, 101/4, 161/2, 435, 436, 471, 493, 494.

Zaznaczam, że zgodnie z art. 52 ust. 5 pkt 1 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych z dniem ukazania się zawiadomienia nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji
o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej, nie mogą być przedmiotem obrotu,
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U.
z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.). Czynność prawna dokonana z naruszeniem zakazu, o którym mowa wyżej, jest nieważna (art. 52 ust. 7 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych). Obrót nieruchomościami innymi niż określone powyżej, objętymi wnioskiem o wydanie decyzji
o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej oraz ustanowienie na nich ograniczonych praw rzeczowych, nie wpływa na toczące się postępowanie (art. 52 ust. 5 pkt 3 ww. ustawy).
Informuję, że stosownie do art. 52 ust. 5 pkt 2 ww. ustawy w odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej, do czasu wydania takiej decyzji, nie wydaje się decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji innej niż inwestycja celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy, a toczące się postępowania w tych sprawach ulegają zawieszeniu z mocy prawa do czasu wydania ostatecznej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej.
Zgodnie z art. 52 ust. 6 ww. ustawy w przypadku zbycia własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej, po doręczeniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, nabywca i zbywca są obowiązani zgłosić właściwemu wojewodzie dane nowego właściciela lub użytkownika wieczystego. Niedokonanie powyższego zgłoszenia i prowadzenie postępowania bez udziału nowego właściciela nie stanowią podstawy do wznowienia postępowania.