Informacja o udzieleniu zamówienia: Przebudowa budynku po byłej Szkole Podstawowej z przeznaczeniem na cele społeczno - kulturalne wraz z instalacjami

2013-11-26 1008
Art. czytany: 1023 razy

Łączna: Przebudowa budynku po byłej Szkole Podstawowej z przeznaczeniem na cele społeczno - kulturalne wraz z instalacjami.
Numer ogłoszenia: 483680 - 2013; data zamieszczenia: 26.11.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 379522 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Łącznej, ul. Kamionki 60, 26-140 Łączna, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2548960, faks 041 2548977.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa budynku po byłej Szkole Podstawowej z przeznaczeniem na cele społeczno - kulturalne wraz z instalacjami..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Roboty budowlane ujęte w projekcie budowlanym ( część konstrukcyjno budowlana, część sanitarna, część elektryczna ) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz pomocniczo przedmiar robót...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.11.10-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: PROW 2007-2013..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 13.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane, inż. Andrzej Król, Kajetanów 55, 26-050 Zagnańsk, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 976859,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 667275,00

Oferta z najniższą ceną: 584250,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1087427,69

Waluta: PLN.