Zarządzenie Nr 47 / 2013 Wójta Gminy Łączna z dnia 25 września 2013 r.

2014-01-29 1425
Art. czytany: 608 razy

w sprawie : zmian budżetu gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 47 / 2013
Wójta Gminy Łączna
z dnia 25 września 2013 r.

w sprawie : zmian budżetu gminy na 2013 rok.


Na podstawie art. 30 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie
gminnym (Dz.U.z 2013r., poz.594 z późn.zm.), art.212 ust. 1 pkt 1 i 2,
art. 237 ust. 2 pkt 1 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r Nr 157, poz 1240), § 12 uchwały Nr XXV/190/2013
Rady Gminy Łączna z dnia 30 stycznia 2013 roku
zarządzam, co następuje:

§ 1 Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr XXV/190/2013 r. Rady Gminy Łączna z dnia
30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2013 rok.

1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy na 2013 rok o kwotę 43 356 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
Plan dochodów po zmianach wynosi 16 013 271 zł.
2. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 43 356 zł zgodnie z załącznikiem
Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
Plan wydatków po zmianie wynosi 17 468 271 zł.
§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Wójta Gminy Łączna Nr 47/2013
z dnia 25.09.2013 r.

Zestawienie zmian dochodów budżetu Gminy Łączna w 2013 roku.

Dz. Rozdz. § TREŚĆ Zwiększenia Zmniejszenia
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 30 636,00 0,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 4 761,00 0,00
2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 4 761,00
80104 Przedszkola 25 875,00
2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 25 875,00
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 12 720,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów 12 720,00
2040 Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 12 720,00
Ogółem dochody 43 356,00 0,00

Ogółem zwiększenie dochodów 43 356,00


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Wójta Gminy Łączna Nr 47/2013
z dnia 25.09.2013 r.

Zestawienie zmian wydatków budżetu Gminy Łączna w 2013 roku.
Dz. Rozdz. Grupa § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 000,00 2 000,00
75023 Urzędy gmin 2 000,00 2 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 000,00
4170 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2 000,00
4270 Zakup usług remontowych 500,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 500,00
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 700,00 700,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 700,00 700,00
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 700,00 700,00
4270 Zakup usług remontowych 700,00
4430 Różne opłaty i składki 700,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 31 936,00 1 300,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 4 761,00
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4 761,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 761,00
80104 Przedszkola 25 875,00
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 25 875,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 875,00
80110 Gimnazja 1 300,00
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 300,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 300,00
80195 Pozostała działalność 1 300,00
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 300,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 300,00
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 12 720,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów 12 720,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 720,00
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 12 720,00
Ogółem wydatki 47 356,00 4 000,00
Ogółem zwiększenia wydatków 43 356,00