Protokół Nr XXXIII/2013 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 30 października 2013r.

2014-02-13 1455
Art. czytany: 1124 razy


Protokół Nr XXXIII/2013
z posiedzenia Rady Gminy Łączna
dnia 30 października 2013r.


Miejsce posiedzenia – sala OSP Łączna.
Czas trwania obrad – godz. 9,00 - 13,00

Ad. 1
Dnia 30 października 2013 roku odbyło się kolejne XXXIII w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna.
Obrady otworzył i przewodniczył im Przewodniczący Rady Gminy p. Stanisław Starz .
Na wstępie Przewodniczący Rady powitał zaproszonych gości i radnych.
Wśród zaproszonych gości byli: Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński, Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek, Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej p. Bernardyna Wasińska, Kierownik Wydziału Technicznego p. Czesław Mazur, Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Społecznego Zalezianka p. Agnieszka Czerwińska, niektórzy sołtysi Gminy Łączna.

Na liście obecności z 15 osobowego składu Rady , podpisy złożyli wszyscy wobec czego uchwały i decyzje zapadały w obecności 100 % kworum.
Obrady były prawomocne.
Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.

Ad. 2
Sekretarzem obrad powołano w kolejności alfabetycznej radnego Tadeusza Fąfarę, który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji.

Ad. 3
Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz - przeczytał zaproponowany porządek obrad , po czym zapytał czy są uwagi do porządku obrad.
Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - poinformował, że zgodnie z sugestiami radnych i mieszkańców przygotowaliśmy projekt uchwały w sprawie obniżenia wysokości opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, który to radni otrzymali. Dotychczas było 5 groszy , w obecnej uchwale proponuje się 1 grosz za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym.
Dla wyjaśnienia Wójt Gminy dodał.
Podjęcie dziś uchwały nie spowoduje, że od następnego miesiąca stawka zostanie zmieniona.
Uchwała musi zostać ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Woj. Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia. Druga sprawa to należy rozwiązać umowy ze wszystkimi przewoźnikami i sporządzić nowe umowy.
Kolejna sprawa, przez fakt wybudowania dojazdówki do Barczy zmieni się sieć i lokalizacja przystanków, w związku z czym ponownie będziemy musieli zmieniać tę uchwałę. Wydaje się więc nie bardzo uzasadnione dziś zmieniać tę uchwałę, bo na kolejną sesję Rady Gminy w listopadzie przygotowalibyśmy projekt uchwały zawierający całościowo obie zmiany, zmianę opłat za przystanki i sieć przystanków. Sensownym byłoby dziś odstąpienie od przyjęcia tej uchwały, ale decyzja należy do Rady Gminy.

Przewodniczący Rady - otworzył dyskusję nad projektem tej uchwały.
Radna Molendowska-Cieloch - zapytała czy podpisując nowe umowy z przewoźnikami Pan Wójt będzie mógł negocjować ceny biletów.
Wójt Gminy - nie ceny biletów kształtuje rynek, ceny paliw i obłożenie kursów. Mam wątpliwość czy po przyjęciu takiej uchwały ceny biletów spadną.
Radna Molendowska-Cieloch - prosiła aby wobec tego negocjować ceny biletów z MPK, ponieważ oni parkują autobusy za darmo, chcą monitoring a to wszystko kosztuje.
Wójt Gminy - sensowne jest wydanie 1500 zł czy 2000 zł w zamian za to że ta linia funkcjonuje i jeśli ma to służyć naszym mieszkańcom.
Sprawą otwartą do dyskusji jest również przebieg trasy MPK np. przez Jęgrzną Kamionki.
Do negocjacji cen przystąpimy jeśli faktycznie obniżymy stawki za zatrzymanie do 1 grosza.
Radna Molendowska-Cieloch - ceny głównie napędza Sindbad. Pisałam pismo do Urzędu Marszałkowskiego oraz do Rzecznika Praw Konsumenta i otrzymałam odpowiedź negatywną. Sindbad jednak obniżył ceny biletów o 50 groszy . Będę dalej pisać bo chciałabym doprowadzić do tego aby mieszkańcy Gozdu i Występy płacili za busa 4 zł a z Łącznej 5 zł.
Wiceprzewodniczący Rady p. Bogdan Pająk - po wyjaśnieniach Wójta Gminy proponuję aby nie wprowadzać projektu tej uchwały.
Innych głosów nie zgłoszono dlatego Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie, za wprowadzeniem do porządku obrad, projektu uchwały w sprawie obniżenia wysokości opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych. ( za – 0, przeciw – 15 / 15 obecnych).
Uchwała nie została wprowadzona.

Porządek obrad bez zmian stał się obowiązujący przedstawiał się następująco.
1. Powitanie i stwierdzenie kworum.
2. Powołanie sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
5. Sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji.
6. Program „Edukacja finansowa ABC- Przedsiębiorczości na wsi” – informacja
7. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łączna za I półrocze 2013r.
8. Informacja w sprawie składanych oświadczeń majątkowych.
9. Decyzja Rady Gminy w sprawie wykupu działki w Klonowie.
10. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Łączna w roku szkolnym 2012/2013.
11. Pytania, wnioski, postulaty
12. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
13. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) Zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łączna
b) Zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia udzielane przez przedszkola , dla których organem prowadzącym jest Gmina Łączna
c) Zmian budżetu Gminy Łączna na 2013r.
d) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2013-2022.

14. Przyjęcie protokołów z posiedzenia Rady Gminy Łączna
- z dnia 20 sierpnia 2013r.
- z dnia 26 września 2013r.
15. Zakończenie obrad.

Ad. 4 i 5
Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami oraz sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji.
Sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami tj. od dnia 20 sierpnia 2013r.
do dnia 30 października 2013r. oraz sprawozdanie z realizacji wniosków i uchwał Rady Gminy złożył Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński. (zał. do protokołu)

I. Uczestniczyłem :
22 sierpnia - w podpisaniu aktu notarialnego na nieodpłatne nabycie przez Gminę 4 nieruchomości w miejscowości Zalezianka: 669, 671, 682, 683 o łącznej pow. 0,4900 ha.
23 sierpnia – w negocjacjach w ŚBRR dot. gminnego projektu dla szkół „Wyrównywanie szans edukacyjnych w szkole w Goździe i w Łącznej,
25 sierpnia - w gminnym Święcie Plonów zorganizowanym przed budynkiem Zespołu Szkół w Łącznej,
27 sierpnia – w uroczystym wręczeniu Stypendiów Wójta Gminy Łączna dla najlepszych uczniów naszej Gminy,
27 sierpnia – w spotkaniu z nauczycielami w sprawie planowanego przetargu na usługi edukacyjne świadczone dla uczniów szkół w Łącznej i w Goździe,
28 sierpnia – w spotkaniu organizacyjnym z właścicielem firmy WITKOBUS oraz opiekunami dzieci i dyrektorami szkół w sprawie ustalenia priorytetów i bezpiecznych warunków podczas dowozu dzieci w bieżącym roku szkolnym,
5 września – w spotkaniu z dyrektorami Zespołu Szkół w Łącznej w sprawie funkcjonowania w szkole gabinetu stomatologicznego,
6 września – w podpisaniu umowy w ramach PO KL poddziałanie 5.2.1 „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej”
9 września – w konwencie wójtów zorganizowanym w Korytnicy,
12 września - w spotkaniu z inspektorami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku-Kam. oraz pracownikami Polskiego Centrum Wody Sp. z o.o. z Jasła w sprawie modernizacji stacji uzdatniania wody w Klonowie,
18 września – w spotkaniu z mieszkańcami Zajamia w sprawie planów budowy drogi gminnej w tej miejscowości,
19 września – w spotkaniu z mieszkańcami Jęgrznej i przedstawicielami ZDP w Skarżysku-Kam. w sprawie ustaleń dot. drogi powiatowej,
23 września – w spotkaniu z p. Moniką Goliat dot. przetargu na usługi edukacyjne,
25 września – w Filharmonii Świętokrzyskiej w konferencji podsumowującej kolejny etap projektu e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej,
26 września – w podpisaniu umowy na kredyt w wysokości 2.220 000 zł z ING Bank Śląski S.A. Oddział w Kielcach, ul. Silniczna 26, 25-515 Kielce,

27 września – w uroczystym ślubowaniu uczniów kl. I szkoły w Łącznej,
30 września – w spotkaniu z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego w sprawie RPO,
2 października – w kontroli inspektorów z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wojewody przeprowadzonej w tut. Urzędzie a dot. praktycznej realizacji zadań obronnych,
3 października – w spotkaniu z mieszkańcami domu nauczyciela w sprawie kalkulacji opłat za en. cieplną,
7 października – w spotkaniu z przedstawicielami ZDP w Skarżysku-Kam. dot. drogi powiatowej w Jęgrznej,
9 października – w spotkaniu z prezesem Firmy FART p. Tuchomskim w sprawie szczegółów zakończenia budowy drogi gminnej w Osełkowie,
10 października – w ślubowaniu uczniów kl. I w szkole w Goździe,
14 października – w spotkaniu z prezes oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego p. Małgorzatą Opala w sprawie wynagrodzeń pracowników obsługi i administracji w szkołach,
15 października – w podpisaniu umów z firmą PROMYK na usługi edukacyjne z projektu dla szkół,
17 października – w spotkaniu z przedstawicielem firmy Pabis Invetment Spółka Komandytowa p. Marianem Pabisem w sprawie możliwości wykonania przyłącza wodociągowego do nowo wybudowanego osiedla SYMFONIA w Goździe,
22 października – w konferencji z przedsiębiorcami z naszej Gminy oraz przedstawicielami Kancelarii Doradztwa Finansowego zorganizowanej pod hasłem „Bezpieczeństwo Twoje i Twojego biznesu”,

II. Wydałem zarządzenia:
- w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna,
- w sprawie przyjęcia Polityki bezpieczeństwa dla zbioru Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym dla projektów Gminy Łączna realizowanych w ramach PO KL,
- w sprawie wydzierżawienia nieruchomości 18/5 o pow. 0,9186 położonej w obrębie geodezyjnym Gózd,
- w sprawie powołania komisji przetargowej dla przetargu nieograniczonego
PN. „ świadczenie usług noclegowych i gastronomicznych” dla szkół w ramach projektu „Wyrównywanie szans w Gminie Łączna”,
- w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2014,
- w sprawie udziału Gminy Łączna w wojewódzkim treningu doskonalącym obieg informacji w przypadku awarii systemu elektroenergetycznego,
- w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu,
- w sprawie opracowania „Planu organizacji i funkcjonowania zastępczych miejsc
szpitalnych w Gminie Łączna,
Pozostałe wnioski Rady Gminy w Łącznej również realizowane są przez pracowników Urzędu na bieżąco, w miarę posiadanych środków.

Wójt Gminy uzupełnił sprawozdanie o informacje w sprawie funkcjonowania ustawy śmieciowej w gminie.
W zakresie składania deklaracji.
Na dzień dzisiejszy zarejestrowano 1365 złożonych deklaracji. Dodatkowo wystawiono 17 decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z czego 14 decyzji już uprawomocnionych i 3 w trakcie uprawomocnienia. Gdy wierzyciel nie dokona wpłaty dostanie upomnienie a następnie zostanie wystawiony tytuł wykonawczy i sprawa zostanie skierowana do komornika lub należność zostanie ściągnięta przez inną dozwoloną procedurę.
Obecnie sukcesywnie wysyłane są wezwania do złożenia wyjaśnień lub weryfikacji, co do różnicy pomiędzy osobami zameldowanymi a wykazanymi w deklaracji. Z wyjaśnień tych wynika, że nie zawsze cała rodzina złożyła deklaracje lub w podwórku są dwa domy, z czego tylko jeden złożył deklaracje. Dzięki tym wezwaniom z sukcesem wyłoniono kolejne osoby, które nie złożyły deklaracji. Obecnie trwa procedura pozyskania od nich wypełnionych deklaracji a gdy do tego nie dojdzie zostanie wszczęte postępowanie administracyjne zakończone wystawieniem decyzji określającej opłatę.
W przybliżeniu deklaracje złożyło ok 98,5% gospodarstw, z czego ok. 57% segreguje odpady.

W zakresie opłat za gospodarowanie odpadami.
Pod koniec października zostały wystawione upomnienie za brak opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące lipiec sierpień, wrzesień. Obecnie 153 gospodarstwa nie dokonały wpłaty za w/w miesiące, co stanowi w przybliżeniu 11% zadłużonych gospodarstw.
Kwota zaległości w poszczególnych miesiącach:
lipiec 1164,50zł
sierpień 1773,50zł
wrzesień 2576,00zł
Plus koszty upomnienia: 153 gospodarstwa x 8,80zł = 1346,40zł
Całkowity koszt zaległości na kwartał III to: 5514zł + 1346,40zł (upomnienie) = 6860,40zł

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zostanie uruchomiony do końca roku jeśli nie będzie wymagana decyzja środowiskowa.
Pan Wójt apelował do radnych i sołtysów o zgłaszanie pustostanów oraz ile osób faktycznie zamieszkuje lub nie zamieszkuje niektóre posesje. Chodzi o osoby, które unikają złożenia deklaracji śmieciowej.
Kody kreskowe , które identyfikują osoby będą funkcjonować od listopada br. Firma odbierająca odpady jest wyposażona w czytniki kodów.
Przewodniczący Rady - poprosił o pytania dotyczące sprawozdania Wójta Gminy.
Radna Chudzik - zapytała czy jest jakiś obraz stosunku dochodów z opłat od mieszkańców do zobowiązań w stosunku do odbiorcy.
Skarbnik Gminy - odpowiedziała, że wydatki są wyższe o ok. 10 000 zł od dochodów, ale to wynika z pewnych wydatków jednorazowych jak np. programy komputerowe, urządzenia, sprzęty .
Radny Litwiński - zapytał co z odbiorem nadgabarytów.
Wójt Gminy - odpowiedział, że nie chcielibyśmy w tym roku organizować zbiórki tych odpadów, bo wiosną na pewno to zrobimy. Natomiast jeśli będzie funkcjonował PSZOK można takie odpady przywieźć do PSZOK. W wypadku gdyby była duża ilość zgłoszeń od mieszkańców w sprawie nadgabarytów , zorganizujemy zbiórkę jeszcze w tym roku a zapłacimy w przyszłym roku.
Radny Litwiński - zapytał co z osobami, które są na utrzymaniu GOPS, bo tu raczej nie można liczyć aby zapłacili za odpady.
Wójt Gminy - to są sprawy najprostsze do rozwiązania. Do każdej sprawy trzeba podejść indywidualnie. Gorzej jest z tymi, którzy mogą zapłacić a nie płacą.
Sołtys Zagórza p. Piec - sugerował aby trzymać się jednakowych kolorów worków i nie zmieniać kolorów. Poza tym co z tymi, którzy płacą za odpady segregowane a palą śmieci.
Wójt Gminy - dziś jest uchwała w porządku obrad określająca kolory worków na każdy rodzaj śmieci.
Proceder palenia śmieci stopniowo się zmniejsza i myślę, że ludzie zrozumieją, że nie warto palić śmieci bo można je oddać. Mamy zamiar w tym celu przeprowadzić edukację ekologiczną dla mieszkańców.
Radna Chudzik - pytała jak to będzie z odpadami sanitarnymi, czy będą worki.
Wójt Gminy - worki na odpady higieniczne były i być muszą.

Do sprawozdania Wójt Gminy dołączył informację w sprawie funkcjonowania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej w okresie wakatu na stanowisku Kierownika .
- Wystąpiłem o przygotowanie ofert na monitoring, założenie kamer na wszystkich obiektach wodociągowych i oczyszczania ścieków . Koszt całkowity kamer + rejestratory to około 27 000 zł.
- przez 24 godz. monitorowano skład ścieków. Wyniki przekraczały dopuszczalne normy
ale po wykonaniu pewnych prac w tej chwili wyniki są już zbliżone do normy.
- na oczyszczalni ścieków sprasowano osady po czym zostały one wywiezione.
- usunięto awarię na oczyszczalni ścieków
- był poważny problem od kilku miesięcy na ujęciu wody w Klonowie. Po podjętych
różnych działaniach (wymiana złoża, stacja uzdatniania wody, wymiana wszystkich
urządzeń) dziś wyniki wody są w normie.
- uporządkowano, wyczyszczono, odmalowano wszystkie obiekty infrastruktury
wodociągowej tak, że Sanepid nie ma żadnych uwag.
- ze względu na częste akty wandalizmu na zbiorniku Jamno, podjęliśmy decyzję o
konieczności zamontowania kamer przy zbiorniku
- dokonano wymiany hydrantów p.poż. Zalezianka, Jęgrzna
- na bieżąco usuwano awarie wodociągowe, prace na przyłączach, zasuwy
- zlecono i wykonano mapy geodezyjnych odcinków wodociągów Podzagnańszcze,
Zajamnie, Łączna. Zbieramy oferty na wykonanie projektów tych wodociągów.
- Akcja Zima : zakupiono 5 wywrotek piachu i 3 wywrotki soli. Stan ciągnika nie jest zadowalający.
Osoba na stanowisko pełniącego obowiązki Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej zatrudniona zostanie od 5 listopada br. Obecnie osoba ta jeszcze pracuje w Gminie Nagłowice na stanowisku Kierownika ZGK. Opinie o tym pracowniku są bardzo dobre.
Pan Wójt zakończył sprawozdanie podziękował i poprosił o pytania.

Radny Wykrota - zapytał na jakiej długości wymieniony zostanie wodociąg Zajamnie i za jaka kwotę.
Wójt Gminy - długość wodociągu Zajamnie to ok. 700-800 m, koszt zakupu materiałów 14 000 zł a wykonają to pracownicy ZGK w ramach pracy.

Sołtys Zagórza p. Piec - zapytał czy dojdzie do wymiany bardzo awaryjnego wodociągu na Zagórzu z lat 60-tych.
Wójt Gminy - tak, konieczna jest wymiana tego wodociągu, szczególnie 2 odcinków ale w tym celu musimy wykonać mapy, projekt i zrealizować.
Radny Wykrota - zapytał kiedy nastąpi realizacja tych wodociągów, na co Pan Wójt odpowiedział, że po uzyskaniu pozwolenia na budowę.
Radna Żaczek - zapytała co z kanalizacją Łączna.
Kierownik Wydz. Technicznego p. Mazur - odpowiedział, jeżeli tylko będą środki finansowe to nie ma przeszkód aby inwestycję zrealizować.
Radna Żaczek - pytała dalej, co wobec tego Pan robi w kierunku pozyskiwania środków.
Wójt Gminy - jeżeli przy konstrukcji budżetu na rok przyszły oraz na rok 2015 uda nam się znaleźć pewne środki aby zapewnić 50 % dofinansowanie to będziemy realizować inwestycję kanalizacji Gózd – Łączna. Będziemy dążyć do ogłoszenia przetargu a jak będzie z wykonaniem to się okaże. Do roku 2015 musimy osiągnąć pewien poziom oczyszczania ścieków bo jeśli nie to będziemy płacić kary. Będziemy robić wszystko aby tę inwestycję zrealizować.
Chciałbym również zrealizować inwestycję drogi Występa, ale z tego co dowiedzieliśmy się ostatnio, będzie dużo mniej środków z programu schetynówki na drogi.
Radna Żaczek - z zatroskaniem skomentowała, żeby nie było tak, że nie wybudujemy ani wodociągu ani kanalizacji.
Wójt Gminy - nie da się zrealizować wszystkich inwestycji w krótkim czasie ale myślę, że robimy bardzo dużo. Nie trzeba zapominać, że wkrótce rozpocznie się remont starej szkoły w Łącznej. Odnośnie kanalizacji, z posiadanych informacji w kolejnym okresie programowania kwota dofinansowania do gospodarki wodno-ściekowej będzie ok. 85 % więc jest to dużo. Mamy nadzieję, że Rząd nie nałoży na nas kar w 2015 roku. Nie zrezygnujemy z budowy kanalizacji ale potrzeb w gminie jest bardzo dużo, nadal pozostają drogi do budowy w kilku miejscowościach. Wszystkiego naraz nie da się zrobić. Myślimy o inwestycjach a zapominamy o człowieku. W najbliższym czasie musimy zwiększyć kwoty za pobyt naszych mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej.
Na tym zakończono dyskusję nad sprawozdaniem Wójta Gminy.

Ad. 6
Program „Edukacja finansowa ABC- Przedsiębiorczości na wsi” – informację przedstawiła Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Społecznego „Zalezianka” p. Agnieszka Czerwińska.
Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego „Zalezianka” jest organizacją, której głównym celem są szeroko rozumiane: rozwój, edukacja i aktywizacja obywatelska. Działamy szerzej niż tylko szkoła.
Program „Edukacja Finansowa – ABC przedsiębiorczości na wsi” ma na celu podniesienie świadomości mieszkańców w obszarze narzędzi podejmowania bezpiecznych decyzji finansowych w gospodarstwie domowym i rolnym. Celem programu jest przekazywanie wiedzy na temat prostej rachunkowości, a także opracowania analiz i sprawozdań finansowych na potrzeby gospodarstwa domowego i rolnego.
Zorganizowaliśmy 5 cykli spotkań, w których wzięło udział 75 osób z terenu gminy. Spotkanie takie trwa 15 godz. w ciągu 3 dni. Podejmujemy współpracę z innymi gminami w dziedzinie edukacji finansowej. Nasza organizacja jest jedną z wielu organizacji trenerskich w Polsce natomiast w woj. świętokrzyskim jest tylko 3 takie organizacje.
Kończąc Pani Prezes Stowarzyszenia podziękowała radnym za szansę daną w 2011 r. jeżeli chodzi o prowadzenie szkoły. Obiecała też, że będą starać się realizować kolejne programy, po czym zakończyła i podziękowała.
Radna Molendowska-Cieloch - w imieniu mieszkańców podziękowała Pani Prezes za prowadzenie szkoły w Zaleziance, bo rodzice są zadowoleni.

Ponieważ pytań nie zgłoszono Przewodniczący Rady ogłosił 15 min. przerwę w obradach.

Ad. 7.
Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łączna za I półrocze 2013r.
Przewodniczący Rady - poinformował, że sprawozdanie było przedmiotem obrad Komisji Budżetu i Finansów, poprosił wobec tego o pytania.
Pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie za przyjęciem informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łączna za I półrocze 2013r.
Informacja została przyjęta przez wszystkich obecnych radnych ( za-14 /14 obecnych w chwili głosowania)

Ad. 8
Informacja w sprawie składanych oświadczeń majątkowych.
Informację w sprawie złożonych w 2013r. oświadczeń majątkowych przez radnych Gminy Łączna złożył Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Starz.
Wszyscy radni złożyli oświadczenia majątkowe w terminie, natomiast Urząd Skarbowy Skarżysko-Kam. w piśmie skierowanym do Rady Gminy przedstawił informację o błędach formalnych w oświadczeniach majątkowych 3 radnych. Przewodniczący Rady odczytał pismo z Urzędu Skarbowego.

Sekretarz Gminy p. Mirosłąw Kopytek - przedstawił informację w sprawie złożonych w 2013r. oświadczeń majątkowych przez osoby funkcyjne.
W tym celu odczytał pisma z Pierwszego Urzędu Skarbowego Kielce oraz z Drugiego Urzędu Skarbowego Kielce w sprawie analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych. Pisma zawierały uwagi do złożonych oświadczeń oraz pouczenie o sposobie wypełniania.

Ad. 9
Decyzja Rady Gminy w sprawie wykupu działki w Klonowie.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Starz - stwierdził, że temat był omawiany na Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
Wpłynęło pismo od Państwa Agnieszki i Szymona Gębskich z prośbą o zakup działki gminnej w Klonowie pod sklepem o powierzchni 4 ary. Przewodniczący odczytał treść pisma, po czym zapytał jaki jest roczny dochód do budżetu z dzierżawy i czy można coś wybudować na tej działce.
Skarbnik Gminy - odpowiedziała, że roczny dochód z dzierżawy to 6 500 zł/netto z całości. Odczytała treść umowy dzierżawy z Państwem Gębskimi.
Wójt Gminy - powierzchnia tej działki to 400 m2 i w starym i nowym planie zagospodarowania przestrzennego są to tereny pod działalność usługową i handlową. Wartości rynkowej nie potrafię ocenić, bo musi to ocenić rzeczoznawca.
Radna Chudzik - powiedziała, że Państwo Gębscy występowali już do nas o zakup tej działki, nie wyraziliśmy wtedy zgody. Obecnie proszę Radę Gminy o wyrażenie zgody na sprzedaż tej działki ponieważ Ci Państwo prowadzą sklep od 9 lat, są to ludzie, którzy wspierają Klonów w różny sposób, zatrudniają ludzi, są otwarci na potrzeby mieszkańców, i chcą się rozwijać. Proszę o wyrażenie zgody na sprzedaż tego gruntu.
Radny Wisowaty - identyczna sytuacja była z Panią Pękowską i nie wyraziliśmy zgody na sprzedaż. Rozważmy więc teraz bo jest to taka sama sytuacja.
Radny Dąbek - jako Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przypomniał, że Komisja wypowiedziała się za sprzedażą tej działki.
Radna Molendowska-Cieloch - popierała stanowisko Komisji aby sprzedać tę działkę.
Wójt Gminy - powinniśmy traktować wszystkich jednakowo ponieważ jeśli sprzedamy działkę pod sklepem na Klonowie , natychmiast wystąpią o sprzedaż pozostali dzierżawcy i będziemy musieli również sprzedać. Druga sprawa to wystawienie działki na sprzedaż nie znaczy, że nabędą ją Państwo Gębscy, bo będzie przetarg. Opinia mieszkańców jest ważna ale nie jest wiążąca dla Rady Gminy.
Radny Wykrota - odpowiedział Panu Wójtowi, że każdy wniosek będzie indywidualnie rozpatrywany.
Przewodniczący Rady - przyjmując, że dochód ze sprzedaży tej działki może być około 30 000 zł, wobec tego bardziej ekonomiczna będzie dzierżawa niż sprzedaż.
Poza tym w piśmie Państwo Gębscy piszą , że budynek zakupili.
Ponieważ na sali obrad wywiązała się burzliwa dyskusja co do stanu prawnego działki Pan Wójt zaproponował poproszenie na obrady pracownika Wydziału Technicznego odpowiedzialnego za mienie komunalne p. Marcina Moćko. Pracownik jednak nie przybył ponieważ przebywał w delegacji.
Sekretarz Gminy - stwierdził, że nie sprzedaje się kury co znosi złote jaja. Corocznie wpływają przecież określone gwarantowane dochody i takich rzeczy się nie sprzedaje.
Kierownik Wydziału Technicznego p. Mazur - dodał, że mówimy o 400 m2 ale działka w całości jest większa, tylko Ci Państwo dzierżawią i płacą za 400 m2.
Sołtys z Zagórza p. Piec - dał przykład, że w Zagórzu został sprzedany sklep z działką nie wiemy za ile, gdzie są pieniądze, nie ma sklepu nie ma pieniędzy i nic nie zrobiono.
Radny Dąbek - złożył wniosek o odłożenie tematu na kolejną sesję Rady Gminy ponieważ nie wiemy jaki jest stan prawny tej działki.
Przewodniczący Rady - przeprowadził głosowanie aby temat działki w Klonowie i podjęcie decyzji o sprzedaży odłożyć do kolejnej sesji Rady Gminy.
Radni wyrazili zgodę jednogłośnie (za-15 radnych / 15)

Ad. 10
Informację o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Łączna w roku szkolnym 2012/2013 przedstawił Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek.
Informacja stanowi załącznik do protokołu.
Pytań nie zgłoszono.

Ad. 11 i 12
Pytania, wnioski, postulaty.
Przewodniczący Rady - poinformował, że wpłynęło pismo od Sołtysa i Rady Sołeckiej Czerwonej Górki z prośbą o zabezpieczenie środków na budowę drogi gminnej w Czerwonej Górce.
Podobne pismo wpłynęło od mieszkańców Klonowa o budowę drogi gminnej Klonów-Budy.
Pisma te będą brane pod uwagę podczas konstruowania projektu budżetu na 2014 rok.
Radna Czerwonej Górki p. Teresa Czerwińska - przypomniała króciutko jak wiele dobrego dla gminy zrobił były Wójt Gminy Łączna śp. p. Andrzej Ślusarczyk. Z różnych powodów nie zdążył jednak wybudować drogi, dlatego prosiła aby teraz, w kilka lat po śmierci byłego Wójta spełnić mu wolę i wybudować tę drogę.

Radny Wykrota - pytał czy harmonogram pracy koparki został wykonany.
Kiedy będziemy uchwalać zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla trzech obrębów: Czerwona Górka, Klonów, Łączna.
Kierownik Wydziału Technicznego p. Mazur - odpowiedział w sprawie zmian planu zagospodarowania przestrzennego. Wyłożenie planu kończy się w październiku. Każdy z mieszkańców w tym czasie, miał prawo wnieść zastrzeżenia lub uwagi do planu. Po tym czasie jeśli nie będzie uwag to przystąpimy do uchwalania planu dla wymienionych trzech obrębów.
Radna Molendowska-Cieloch - zapytała czy plan zagospodarowania przestrzennego obejmuje tylko te 3 miejscowości czyli Czerwoną Górkę, Łącznę i Klonów, chodzi mi o Występę .
Kierownik p. Mazur - odpowiedział, że zmiany planu zagospodarowania przestrzennego obejmują wymienione 3 obręby, Występy nie obejmują.
Radny Dąbek - zapytał czy pan urbanista zakończył pracę i czy został rozliczony.
Kierownik Wydziału Technicznego p. Mazur - dopóki nie będzie plan uchwalony i ogłoszony w Dzienniku Urzędowym, Pan Urbanista nie otrzyma pieniędzy.
Sołtys Zagórza p. Piec - przypomniał, że na sesji Rady Gminy dnia 20 sierpnia br. zadał pytanie , czy Pan Wójt otrzymał pismo w 2011 roku dotyczące Bukowej Góry w zakresie emisji zanieczyszczeń pyłowych wprowadzanych do powietrza.
Sekretarz Gminy - odpowiedział, że sprawdził od października do grudnia 2011r. i takie pismo do Urzędu nie wpłynęło.
Sołtys Występy p. Bracha - podziękował Radzie Gminy za decyzję o budowie drogi powiatowej Występa.
Wnioskował o prawidłowe oznakowanie nowej drogi dojazdowej do Barczy bo kierowcy błądzą, oraz o przystanek na żądanie na Starej Występie.
Radny Januchta - zapytał czy prace koparki z Powiatu już się zakończyły. Chciałbym informacji gdzie koparka pracowała i co w tym czasie wykonała.
Wójt Gminy - koparka wykonywała prace zlecone w miejscowościach Podzagnańszcze, Zaskale, Zagórze i Zalezianka.
Radny Wykrota - prosił aby wystosować pismo do Zarządu Dróg Powiatowych o zdejmowanie poboczy.
Radna Molendowska-Cieloch - zapytała Pana Wójta czy w zmianach planu zagospodarowania przestrzennego jest ujęta Występa.
Wójt Gminy - odpowiedział. Zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dotyczą obrębu Czerwona Górka, Łączna i Klonów natomiast całą gminę obejmuje zmiana Studium Uwarunkowań. W Studium występuje wyłączenie terenów spod zabudowy , a dotyczy ono obniżenia terenów w których występuje okresowo ciek wodny. Na takim terenie żaden urbanista nie pozwoli na zabudowę.
W tej chwili nie zmieniamy żadnych zapisów planu dla Występy. To co jest w starym planie jest nadal obowiązujące.
Radny Wykrota - zwrócił uwagę na złe oznakowanie starodroża E-7, na które narzekają wszyscy kierowcy i mieszkańcy gminy.
Inne pytanie to, co ma Pan Kwiatkowski do zmian planu zagospodarowania przestrzennego dla 3 obrębów: Czerwona Górka, Łączna, Klonów.
Pan Wójt - odpowiedział, że Pan Kwiatkowski nie ma nic do zmiany planu tych obrębów.
Ad. 13 a)
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łączna.
Przewodniczący Rady - poinformował, że projekt uchwały został omówiony na Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska i zapytał czy są pytania lub uwagi.
Pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady poprosił o głosowanie za przyjęciem uchwały.
Uchwała Nr XXXIII/229/2013
Rady Gminy Łączna z dn.30.10.2013r.
Została przyjęta jednogłośnie ( za-15 / 15 )
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


Ad. 13 b)
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia udzielane przez przedszkola , dla których organem prowadzącym jest Gmina Łączna
Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek - omówił projekt uchwały.
Zgodnie ze zmianą ustawy o systemie oświaty z dniem 1 września 2013r. zmienia się sposób i zasady pobierania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu - za świadczenia w zakresie przekraczającym podstawę programową.

Konieczne jest wobec tego dokonanie zmian w uchwale polegających na zastąpieniu kwoty 1,60 zł kwotą 1 zł, którą to złotówkę dostajemy jako dotację.
Pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady - poprosił o głosowanie za przyjęciem uchwały.

Uchwała Nr XXXIII/230/2013
Rady Gminy Łączna z dn.30.10.2013r.
Została przyjęta jednogłośnie ( za-15 / 15 )
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


Ad. 13 c)
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2013r.
Przewodniczący Rady - poinformował, że projekt uchwały został omówiony na Komisji Budżetowej ale pomimo to zapytał czy są pytania lub uwagi.
Pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady poprosił o głosowanie za przyjęciem uchwały.
Uchwała Nr XXXIII/231/2013
Rady Gminy Łączna z dn.30.10.2013r.
Została przyjęta jednogłośnie ( za-15 / 15 )
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 13 d)
Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2013-2022.
Przewodniczący Rady - poinformował, że projekt uchwały został omówiony na Komisji Budżetowej ale pomimo to zapytał czy są pytania lub uwagi.
Pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady poprosił o głosowanie za przyjęciem uchwały.
Uchwała Nr XXXIII/232/2013
Rady Gminy Łączna z dn.30.10.2013r.
Została przyjęta jednogłośnie ( za-15 / 15 )
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


Ad. 14
Przyjęcie protokołów z posiedzenia Rady Gminy Łączna
- z dnia 20 sierpnia 2013r.
- z dnia 26 września 2013r.

Przewodniczący Rady – zapytał czy radni zapoznali się z protokołami z dwu ostatnich sesji Rady Gminy oraz czy są uwagi do protokołów.
Uwag nie zgłoszono.
Protokół Nr XXXI/2013 z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 20 sierpnia 2013r. został przyjęty jednogłośnie (za- 15 radnych/ 15 ).
Protokół Nr XXXII/2013 z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 26 września 2013r. został przyjęty jednogłośnie (za- 15 radnych/ 15 ).

Ad. 15
Porządek obrad został wyczerpany, obrady dobiegły końca.
Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz podziękował radnym, zaproszonym gościom i wszystkim uczestnikom obrad za udział, po czym zakończył i zamknął kolejne
XXXIII-e w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna.


Protokół sporządziła Sekretarz obrad

Halina Dziarmaga Tadeusz Fąfara