WÓJT GMINY ŁĄCZNA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE Informatyk w Urzędzie Gminy Łączna

2014-02-18 1538
Art. czytany: 1504 razy

WÓJT GMINY ŁĄCZNA
OGŁASZA
NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE

1. Stanowisko pracy:
Informatyk w Urzędzie Gminy Łączna, Kamionki 60. 26-140 Łączna

2. Wymagania niezbędne:
Spełnianie wymagań z art. 6 ust. 1 i ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych ,tj.:
- obywatelstwo polskie,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
- kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na w/w stanowisku,
- wykształcenie średnie lub wyższe (informatyka lub przetwarzanie danych),
- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- nieposzlakowana opinia,
- minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku, o które się ubiega,
- biegła znajomość systemów operacyjnych Microsoft, Linux / Unix z uwzględnieniem systemów/dystrybucji serwerowych;
- znajomość systemów bazodanowych: MS SQL, MySQL, Firebird;
- biegła znajomość protokołów sieciowych, zasad budowy i działania sieci LAN i WAN, technologii światłowodowych;
- umiejętności z zakresu diagnostyki, serwisowania i optymalizacji wydajności komputerów klasy PC;

3. Wymagania dodatkowe:
a) umiejętności organizacyjne, dyspozycyjność, kreatywność, obowiązkowość,
b) znajomość przepisów prawa związanego z problematyką na stanowisku pracy, tj. m.in. :
 ustawy o ochronie danych osobowych,
 ustawy o ochronie informacji niejawnych,
 rozporządzenia w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 ustawy o podpisie elektronicznym,
 ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

4. Zakres zadań ( obowiązków ) na zajmowanym stanowisku:
1. utrzymanie stałej sprawności sprzętu informatycznego (naprawa sprzętu), serwis i konfiguracja oraz nadzór nad jego prawidłowym działaniem,
2. kontrola bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych,
3. pełnienie funkcji administratora systemów,
4. prowadzenie ewidencji systemów i programów użytkowych oraz licencji,
5. zarządzanie bezpieczeństwem systemów informatycznych oraz zabezpieczenie komputerów przed atakami wirusów i hakerów,
6. administrowanie systemami teleinformatycznymi,
7. administrowanie siecią komputerową Urzędu (LAN i WAN),
8. tworzenie kopii zapasowych danych (archiwizacja) wg. obowiązujących przepisów oraz administrowanie nośnikami z oprogramowaniem,
9. wdrażanie i nadzór nad elektronicznym obiegiem dokumentów,
10. wdrażanie nowego oprogramowania,
11. konfiguracja drukarek sieciowych i innego sprzętu sieciowego,
12. przegląd i konserwacja sprzętu komputerowego oraz usuwanie usterek,
13. pomoc i szkolenie użytkowników w zakresie obsługi systemów i programów komputerowych oraz sprzętu komputerowego,
14. współpraca w zakresie aktualizacji strony internetowej Gminy oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łączna.

5. Warunki pracy:
a) wymiar czasu pracy: 1/4 etatu,
b) miejsce pracy: Urząd Gminy Łączna : Wydział Organizacyjno - Obywatelski,
c) po umowie na czas określony możliwość zatrudnienia na czas nieokreślony.

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia nie przekroczył 6%.

7. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) CV (życiorys),
c) kserokopie świadectw pracy,
d) kserokopie dyplomów (świadectw) potwierdzających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,
e) oryginał kwestionariusza osobowego,
f) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełnych praw publicznych
g) oświadczenie o niekaralności,
h) oświadczenie o stanie zdrowia

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r Nr 223, poz. 1458 z późn. zm. )”.

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko informatyka w Urzędzie Gminy Łączna” drogą pocztową lub osobiście w sekretariacie Urzędu do dnia
3 marca 2014r. do godz. 15.00
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.


Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostanie umieszczone na stronie internetowej www.uglaczna.bip.doc.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze.
Osobą upoważnioną do kontaktu jest mgr Mirosław Kopytek – Sekretarz Gminy
tel. 041 2548 961 , kom. 692 359 680 ”