Uchwała nr XL/274/2014 Rady Gminy Łączna z dnia 13 czerwca 2014 r.

2014-07-17 0926
Art. czytany: 533 razy

w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej.

Uchwała nr XL/274/2014
Rady Gminy Łączna
z dnia 13 czerwca 2014 r.w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9, lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. , poz.594 z późn. zm.),
w związku z art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U.z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:


§ 1
1. Udziela się pożyczki krótkoterminowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Łącznej w kwocie 37 385,52 zł.
2. Pożyczki udziela się w związku z realizacją operacji z zakresu małych projektów - Organizacja imprezy plenerowej w gminie Łączna pn: „Święto plonów 2014 r. ” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

§ 2

Sposób i termin spłaty oraz inne szczegóły dotyczące udzielonej pożyczki określone zostaną w umowie pożyczki.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.