WÓJT GMINY ŁĄCZNA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej

2014-10-16 1500
Art. czytany: 1979 razy

WÓJT GMINY ŁĄCZNA
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE

1. Określenie stanowiska urzędniczego:
Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej

2. Wymagania niezbędne (formalne):
a) spełnianie wymagań z art. 6 ust. 1, ust. 3 pkt 2-3 i ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych ,tj.:
- obywatelstwo polskie,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
- kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na w/w stanowisku,
- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
przestępstwo skarbowe,
- nieposzlakowana opinia,
- minimum 3-letni staż pracy lub wykonywanie przez minimum 3 lata działalności gospodarczej
o charakterze zgodnym z wymaganiami na na w/w stanowisku,
- wykształcenie wyższe.

3. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):
a) znajomość przepisów ustaw: o gospodarce komunalnej i Prawo zamówień publicznych,
b) znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
c) znajomość ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
d) znajomość uwarunkowań i umiejętności analizy etapów przygotowania i realizacji inwestycji
e) praktyczna znajomość programów komputerowych: Excel, Word,
f) doświadczenie w pracy samorządowej
g) znajomość zasad planowania i realizowania inwestycji.
Dodatkowym atutem będzie posiadanie doświadczenia w zakresie szeroko pojętej działalności komunalnej, nadzoru inwestycji gminnych, zarządzania zespołem ludzi oraz wiedza i doświadczenie związane z pozyskiwaniem środków unijnych.
Uwaga: Wyniki postępowania to łączny wynik z rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) wyznaczanie kierunków działania i rozwoju Zakładu w ramach działań statutowych,
b) ustalanie rocznych planów techniczno – ekonomicznych Zakładu i ich wykonywanie,
c) nadzór nad statutową działalnością Zakładu Gospodarki Komunalnej określoną uchwała Nr 35/IX/2004 rady Gminy w Łącznej z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej, tj. m.in. : zapewnienie zaopatrzenia w wodę ludności i instytucji, odprowadzania i oczyszczania ścieków, konserwacja sieci wodno – kanalizacyjnej oraz remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych,
d) opracowanie informacji i sprawozdań z realizowanych inwestycji,
e) współpraca przy opracowywaniu materiałów do projektu budżetu gminy,
f) dokonywanie analizy ekonomicznej Zakładu ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania się kosztów – dbanie o pozytywne wyniki ekonomiczne Zakładu
g) zabezpieczenie majątku Zakładu przed pożarem, kradzieżą, dewastacją,
h) modernizacja Zakładu i komputeryzacja pracy poprzez rozwój oprogramowania finansowo – księgowego i wdrożenia systemu przelewów elektronicznych,
i) zabezpieczenie i przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych.

5. Warunki pracy:
a) wymiar czasu pracy: pełny etat
b) miejsce pracy: Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
c) pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony.

6. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) CV,
c) kserokopie świadectw pracy
d) kserokopie dyplomów (świadectw) potwierdzających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,
e) oryginał kwestionariusza osobowego
f) oświadczenie o niekaralności.
g) oświadczenie, że stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na w/w stanowisku.

Uwaga: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych”.

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem „Nabór na stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej” drogą pocztową lub osobiście w sekretariacie Urzędu do dnia 27 października 2014r.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Łącznej. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostanie umieszczone na stronie internetowej www.uglaczna.bip.doc.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w w/w ogłoszeniu.

Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie naboru jest mgr Mirosław Kopytek – Sekretarz Gminy
tel. 041 2548 961
kom.. 692 359 680