GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII NA ROK 2014

2015-01-14 1423
Art. czytany: 1710 razy

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I NARKOMANII NA ROK 2014

Lp. Zadania własne wynikające
z ustawy Zadania szczegółowe Termin Realizatorzy Przewidywane koszty
1 Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie


Działalność Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzinPsycholog – terapeuta

- refundacja kosztów dojazdu do placówek lecznictwa odwykowego dla najuboższych mieszkańców gminy
- współpraca z policją, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, asystentem rodziny, placówkami wsparcia dziennego, instytucjami ochrony zdrowia, prokuraturą, sądem, ośrodkami leczenia uzależnień


- motywowanie osób uzależnionych, jak i członków ich rodzin do podjęcia psychoterapii w specjalistycznych placówkach,
- motywowanie osób pijących do zmiany szkodliwego wzoru picia,
- udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym
- rozpoznawanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy
- inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej
- gromadzenie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy, które powinny być włączone w systemową pomoc dla rodziny. ciągły Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii,

Osoba zatrudniona
Pełnomocnik Wójta
Umowa-zlecenie
210,-


1.500,-

1.000,-

2 Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie

- edukacja społeczna poprzez upowszechnianie materiałów informacyjnych o problemie uzależnień oraz przemocy w rodzinie ( broszury, ulotki, plakaty)
- koordynowanie działań o charakterze pomocowym poprzez ścisłą współpracę z Policją, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, asystentem rodziny, służbą zdrowia, szkołami, sądem itp.
- prowadzenie lokalnych kampanii informacyjnych, akcji edukacyjnych na temat zjawiska przemocy w rodzinie ciągły Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii,
Osoba zatrudniona -----------
3 Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży – w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych - prowadzenie na terenie szkół i przedszkoli programów profilaktycznych i edukacyjnych, skierowanych do dzieci i młodzieży, nauczycieli i rodziców
- prezentacja programów profilaktycznych o tematyce uzależnień dzieciom w wieku przedszkolnym, uczniom, radzie pedagogicznej i rodzicom, jako ilustracja działań profilaktycznych prowadzonych w danej szkole
- wspieranie działań i przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych i realizowanych przez młodzież, skierowanych do grup rówieśniczych
-dofinansowanie środowiskowych programów profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży, rodzin
- organizowanie w placówkach oświatowych konkursów i turniejów dla uczniów z zakresu wiedzy o uzależnieniach( alkohol, narkotyki) oraz przemocy w rodzinie i cyberprzemocy
- prowadzenie profilaktyki z zakresu przeciwdziałania narkomanii wśród dzieci i młodzieży
-współpraca z policją: organizowanie spotkań z dziećmi i młodzieżą
- organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami strategii profilaktycznych
- dofinansowanie realizowanych działań w zakresie programów profilaktycznych w szkołach i przedszkolach
- realizowanie dla dzieci i młodzieży programów z zakresu profilaktyki alkoholowej, narkotykowej, przeciwdziałania przemocy, zdrowego stylu życia i bezpieczeństwa
- prowadzenie w środowisku młodzieży działań informacyjno – edukacyjnych, ukierunkowanych na rozwój społeczny i profilaktykę od uzależnień
- realizacja programów rekomendowanych przez Państwowa Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
- udział w profilaktycznych kampaniach edukacyjnych dotyczących promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy
- organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych dla dzieci i młodzieży
- organizowanie lokalnych i udział w ogólnopolskiej kampanii oraz realizacja działań informacyjno – edukacyjnych związanych z przeciwdziałaniem nietrzeźwości na drogach
- inicjowanie działań na rzecz współpracy służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwa w miejscach publicznych
- prowadzenie profilaktyki z zakresu przeciwdziałania narkomanii wśród dzieci i młodzieży


- organizowanie różnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci z rodzin, w których występuje problem alkoholowy lub problem narkotykowy
- organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży propagująca ideę trzeźwego i zdrowego stylu życia
- organizowanie wycieczek o charakterze kulturalnym (kino, teatr, muzea, wystawy, spotkania autorskie itp. )
- organizowanie imprez edukacyjno – artystycznych ( plenery, warsztaty, konkursy, festiwale, festyny)
- organizowanie wycieczek i rajdów pieszych i rowerowych
- organizowanie imprez rekreacyjno – sportowych
- prowadzenie imprez kulturalno – oświatowych
- prowadzenie zajęć z kulturo terapii i artyterapii dla dzieci i młodzieży
- rozwijanie umiejętności interpersonalnych i manualnych, promocja talentów dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych
- zapobieganie marginalizacji
- dostęp do informacji poprzez: komputer, Internet, telefon, fax itp.

- cykliczne badanie i systematyczne monitorowanie problematyki
uzależnień w gminie; diagnozowanie stanu problemów alkoholowych i narkotykowych w gminie,

- organizowanie i finansowanie szkoleń dla sprzedawców i właścicieli sklepów z asortymentem alkoholowym
- podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych oraz działań kontrolnych i interwencyjnych, mających na celu ograniczenie dostępności napojów alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia

ciągły Osoba zatrudniona,
Dyrektorzy szkół i przedszkoli, pedagodzy, nauczyciele, Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, policjaOsoba zatrudniona


Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii


2.800,-
10.000,-
3.000,-
6.000,-
2.500,-


2.500,-800,-
4 Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych
- współpraca z organizacjami, jednostkami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie
-współpraca z Ośrodkiem Terapii Uzależnienia od alkoholu i Współuzależnienia w Skarżysku – Kamiennej

ciągły Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii -------------
5 Działalność Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Łącznej - przyjmowanie wniosków w sprawie skierowania na leczenie odwykowe osób uzależnionych
- przeprowadzanie z osobami uzależnionymi od alkoholu rozmów motywujących do podjęcia leczenia
- przeprowadzanie rozmów z osobami współuzależnionymi i motywowanie do podjęcia terapii lub uczestnictwa w programach terapeutycznych
- zasięganie opinii o zgłoszonej osobie
- wynagrodzenie za posiedzenie Komisji
- zakup materiałów biurowych na potrzeby Komisji
- opiniowanie wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
- kontrola punktów sprzedaży w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
- kierowanie wniosków do sądu Rejonowego w Skarżysku – Kamiennej o zastosowanie przymusowego leczenia odwykowego wobec osób nadużywających alkoholu
- kierowanie osób uzależnionych od alkoholu, zgłoszonych do Komisji na badania przez biegłego w celu wydania opinii w sprawie uzależnienia i wskazania zakładu lecznictwa odwykowego
- współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w zakresie procedury interwencji „niebieska karta”

- prenumerata czasopisma, materiały pomocnicze, w tym pozycje książkowe, broszury, ulotki o tematyce uzależnień i przemocy

ciągły Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii 4.300,-
1.800,-
2.000,-
300,-
6

Wynagrodzenie dla Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii


- Realizacja programu profilaktycznego
- prowadzenie „niebieskich kart” wynikających z pracy Komisji
ciągły Osoba zatrudniona 17.000,-
7 Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sadem w charakterze oskarżyciela publicznego - podejmowanie przez Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Łącznej akcji kontrolnych w punktach sprzedaży napojów alkoholowych pod względem przestrzegania zasad wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w szczególności zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym, nieletnim oraz na kredyt lub pod zastaw

- naruszenie zakazu reklamy i promocji alkoholu

- występowanie członków Gminnej Komisji przed Sądem w charakterze oskarżyciela publicznego w stosunku do właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych nieprzestrzegających przepisów ustawy
ciągły Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, Policja -----------
8 Wypoczynek letni dzieci z elementami profilaktyki- organizowanie półkolonii letnich dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z programem profilaktyki alkoholowej

- organizowanie kolonii dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych


Lipiec-sierpień Organizacje pozarządowe


Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii 10.000,-


8.500,-

9 Współpraca z Państwową Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - współpraca z koordynatorem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ciągły Gminna Komisja ds.
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii
------------
10 Systematyczne podnoszenie kwalifikacji, zdobywanie i pogłębianie wiedzy oraz umiejętności z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy w rodzinie - organizowanie i finansowanie szkoleń z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii, przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla członków Komisji, Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, nauczycieli, pedagogów oraz członków Zespołu Interdyscyplinarnegociągły Gminna Komisja ds.
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii
3300,-
77.510,-