Zarządzenie Nr 58/2014 Wójta Gminy Łączna z dnia 15 grudnia 2014 r.

2015-01-16 1151
Art. czytany: 810 razy

w sprawie : zmian budżetu gminy na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 58/2014 Wójta Gminy Łączna z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie : zmian budżetu gminy na 2014 rok. Na podstawie art. 30 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2013r, poz.594 z późn.zm.) oraz art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r ,poz 885 z późn.zm.) zarządzam, co następuje: § 1 Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr XXXV/241/2013 r. Rady Gminy Łączna z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2014 rok. 1. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. § 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Łączna Nr 58/2014 z dnia 15.12.2014 r. Zestawienie zmian wydatków budżetu Gminy Łączna w 2014 roku. Dz. Rozdz. Grupa § Treść Zwiększenia Zmniejszenia 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 240,00 60016 Drogi publiczne gminne 240,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 240,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 240,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 100,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 100,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 100,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 515,00 2 500,00 75011 Urzędy wojewódzkie 1 005,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 005,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 105,00 4300 Zakup usług pozostałych 900,00 75023 Urzędy gmin 2 500,00 2 500,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2 500,00 2 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 4260 Zakup energii 2 000,00 4270 Zakup usług remontowych 1 500,00 4610 Koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego 1 000,00 75075 Promocja jst 1 010,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 010,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 010,00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1 815,00 600,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 1 815,00 600,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 600,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 815,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15,00 4260 Zakup energii 1 800,00 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 4 920,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 4 920,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4 920,00 4810 Rezerwy 4 920,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 8 850,00 7 700,00 80101 Szkoły podstawowe 200,00 5 100,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 200,00 5 100,00 4260 Zakup energii 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 700,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 200,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 100,00 100,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 100,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100,00 80110 Gimnazja 7 400,00 2 500,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 500,00 2 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 500,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4 900,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 3 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 700,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 1 000,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 80195 Pozostała działalność 150,00 0,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 150,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 150,00 851 OCHRONA ZDROWIA 200,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 200,00 0,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 200,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 200,00 Ogółem wydatki 15 720,00 15 720,00