Zwrot podatku akcyzowego

2015-01-27 1002
Art. czytany: 1035 razy

Zwrot podatku akcyzowego
Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2015 roku.
W 2015 roku producent rolny może składać do wójta, właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wysokości limitu zwrotu określonego na 2015 r., w dwóch terminach, tj.:
• od 1 lutego 2015r. do 28 lutego 2015r. producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2014r. do 31 stycznia 2015r.,
od 1 sierpnia 2015r. do 31 sierpnia 2015r. producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2015r. do 31 lipca 2015r.
Limit zwrotu podatku w 2015 r. wynosić będzie:
81,70 zł x ilość ha użytków rolnych
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2015r. (Dz. U. z 2014r. poz. 1669) stawka zwrotu na 1 litr wynosi 0,95 zł.
Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów tj. 0,95 zł, z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (0,95 zł/l), liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego (w tym dzierżawionych) wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego danego roku. Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy współmałżonków).
Pieniądze wypłacane będą przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku w terminach:
1 – 30 kwietnia 2015 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 – 31 października 2015 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
Wnioski można pobierać w pokoju Nr 7, budynek Nr 2, Urzędu Gminy Łączna, znajdują się również poniżej: