ZGŁOSZENIE KANDYDATA PRZEZ UPRAWNIONY ORGAN OSOBY PRAWNEJ

2015-04-13 1345
Art. czytany: 594 razy

ZGŁOSZENIE KANDYDATA

Komisja Okręgowa Nr….
w ....................................
(nazwa gminy będącej siedzibą komisji)

.....................................................................................................................................................................
(nazwisko i imię-imiona)

zamieszkały(a) w ..........................................., dowód osobisty ................................................................
(seria i numer)
działając jako przedstawiciel .....................................................................................................................
(nazwa osoby prawnej udzielającej pełnomocnictwa i adres jej siedziby)

zgłaszam kandydaturę Pana/Pani ...............................................................................................................
(nazwisko i imię-imiona)

wykształcenie ...................................................., zawód ...........................................................................
zamieszkałego(ej) ......................................................................................................................................
(miejscowość, nr domu, gmina)

w okręgu wyborczym nr ... w ............................................................ do Rady Powiatowej
(nazwa gminy)
Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Powiecie ............................................................. ……………………
(nazwa Powiatu)
Do zgłoszenia dołączam:
1) wykaz podpisów ................... członków Świętokrzyskiej Izby Rolniczej popierających
(liczba)
zgłoszenie kandydata,
2) oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie,
3) upoważnienie udzielane przez kandydata do zgłoszenia jego kandydatury,
4) upoważnienie do zgłoszenia kandydata, udzielane przez uprawniony organ osoby prawnej.

.......................................
(data zgłoszenia i podpis zgłaszającego)

OŚWIADCZENIE
o wyrażeniu zgody na kandydowanie w wyborach do Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby
Rolniczej
Ja ………………………………………………………………………….. wiek…………………….
(imię/imiona nazwisko) (lat)
Zamieszkały/a …………………………………………………………………………………………
(dokładny adres)
Legitymujący się dowodem osobistym ……………………………………………………………….
(seria i numer)
Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie do Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w gminie ……………………w okręgu wyborczym nr ………………..
Będąc płatnikiem podatku rolnego w gminie ……………………….posiadam czynne i bierne
prawo wyborcze w wyborach do Świętokrzyskiej Izby Rolniczej.
Oświadczam, że kandyduję tylko w jednym okręgu wyborczym.
………………………………….. ……………………………………..
(data) (podpis kandydata)
Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym oświadczeniu, przez Świętokrzyską Izbę Rolniczą, w zakresie niezbędnym podczas realizacji wyborów do Rad Powiatowych i Walnego Zgromadzenia Świętokrzyskiej Izby Rolniczej (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (tj. Dz.U. 2014 r. poz.1182 ze zm.)


………………………………………………..
(data i podpis)

UPOWAŻNIENIE DO ZGŁOSZENIA KANDYDATA

UDZIALNE PRZEZ UPRAWNIONY ORGAN OSOBY PRAWNEJKomisja Okręgowa Nr….

w ....................................


......................................................................................................................................................
(nazwa uprawnionego organu osoby prawnej udzielającej pełnomocnictwa i adres jej siedziby)
niniejszym upoważniam jako swojego przedstawiciela Pana/Panią
...........................................................................................................................................
(nazwisko i imię-imiona)
wykształcenie ...................................................., zawód ....................................................
zamieszkałego(ej) ...............................................................................................................
do zgłoszenia kandydatury Pana/ Pani……………………………………………………
( nazwisko i imię – imiona)
dowód osobisty …………………………………………..………………………………..
(seria i numer)
zamieszkałego (ej)…………………………………………………………………………
( miejscowość, numer domu, gmina)
w okręgu wyborczym nr…………w ....................................... do Rady Powiatowej
(nazwa Gminy)
Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Powiecie ……...................................................
(nazwa Powiatu)

………………………………………………………………
(data, pieczęć i podpis uprawnionego organu osoby prawnej)
UPOWAŻNIENIE UDZIELONE PRZEZ KANDYDATA
DO ZGŁOSZENIA JEGO KANDYDATURYKomisja Okręgowa Nr ……….

w …………………………….Ja niżej podpisany(a) ……………………………………………………………………………
(nazwisko i imię-imiona kandydata)
Zamieszkały(a) ……………………………………, dowód osobisty ………………………….
(seria i numer)
niniejszym upoważniam niżej wymienionego (ej)
Pana/Panią ………………………………………………….. lat ……………………………,
(nazwisko i imię-imiona)
Dowód osobisty …………………………………………………………………………………
(seria i numer)
Zamieszkałego(ej) w ……………………………………………………………………………
(miejscowość, nr domu, gmina)
do zgłoszenia mojej kandydatury w okręgu wyborczym nr …………………..
w ……………………………………. do Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej
(nazwa gminy)
w Powiecie …………………………………..
(nazwa Powiatu)……………………………………………
(data zgłoszenia i podpis kandydata)