OGŁOSZENIE INWENTARYZACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

2015-07-10 1439
Art. czytany: 878 razyOGŁOSZENIE
INWENTARYZACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Wójt Gminy Łączna informuje, że od dnia 13 lipca 2015 roku inspektorzy terenowi z firmy GREENLYNX przeprowadzać będą na terenie gminy inwentaryzację wyrobów zawierających azbest (powierzchni dachowych pokrytych eternitem, płytami karo oraz innych) na zasadach pomiarów i ankietyzacji. Inwentaryzacji poddane będą wszystkie budynki na terenie gospodarstw (mieszkalne, gospodarcze itp.).
W związku z powyższym właściciele oraz zarządcy nieruchomości proszeni są o udzielanie pomocy inspektorom terenowym wykonującym w/w inwentaryzację i przekazywanie im informacji o wyrobach azbestowych, znajdujących się na posesjach.
Mieszkańcy posiadający na swoim terenie składowane wyroby azbestowe proszeni są o zgłoszenie tego faktu (wraz z podaniem ilości i miejsca) pod nr tel. +48 531 777 891 lub na adres mailowy: azbest@greenlynx.pl. Informacje te można także zgłosić inspektorom wykonującym inwentaryzację w terenie.
Dzięki przeprowadzonej inwentaryzacji, gmina będzie miała możliwość pozyskania dotacji na usuwanie wyrobów azbestowych od mieszkańców, którzy zadeklarują taką potrzebę. Szczegółowych informacji w tej sprawie udzielają pracownicy Urzędu Gminy Łączna.
Inspektorzy terenowi będą posiadali upoważnienie Wójta Gminy Łączna.
Do wiadomości:
Sołtysi Gminy Łączna
Informacja powinna zostać umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej gminy.