Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej

2015-09-21 1521
Art. czytany: 1237 razy

OGŁOSZENIE

o konkursie na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej

Wójt Gminy Łączna ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej.

I. Wymagania niezbędne:
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące warunki:
1) posiada obywatelstwo polskie
2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) posiada wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: kulturoznawstwo, pedagogika
kulturalno – oświatowa lub animacja kultury, kierunki artystyczne, pedagogiczne,
5) posiada co najmniej 2 letni okres pracy w instytucjach kultury lub organach administracji rządowej lub samorządowej na stanowiskach do spraw działalności kulturalnej lub w innych podmiotach prowadzących działalność kulturalną a także związanych z oświatą.
6) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku dyrektora poświadczony zaświadczeniem lekarskim wystawionym w okresie do miesiąca przed złożeniem oferty.
7) dysponuje wiedzą i doświadczeniem w pozyskiwaniu środków finansowych pozabudżetowych na działalność kulturalną.
8) posiada znajomość aktów prawnych regulujących: działalność kulturalną, finansów publicznych i prawa zamówień publicznych,
9) posiada umiejętność sprawnej organizacji pracy i zarządzania zespołem,
10) posiada doświadczenie na stanowisku kierowniczym w instytucjach, o których mowa
w pkt 5.

II. Wymagania dodatkowe:
1) doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym w realizacji projektów z dziedziny kultury,
2) znajomość funkcjonowania instytucji kultury oraz znajomość obowiązujących zasad ekonomiczno-księgowych.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- kierowanie działalnością Biblioteki, reprezentowanie Biblioteki na zewnątrz
i odpowiedzialność za jej właściwe funkcjonowanie,
- opracowywanie sprawozdań opisowych, statystycznych, planu rzeczowo - finansowych
Biblioteki,
- kierowanie całokształtem działalności Biblioteki w oparciu o zatwierdzony plan
rzeczowo –finansowy w taki sposób, aby nie dopuścić do przekroczenia limitów
finansowych,
- kierowanie wszelkimi wydatkami Biblioteki,
- ustalanie wynagrodzenia dla pracowników
- sprawowanie nadzoru nad pracą pracowników Biblioteki
- odpowiadanie za właściwy, dostosowany do potrzeb środowiska dobór gromadzonych
materiałów bibliotecznych,
- odpowiadanie za całokształt prac związanych z zakupem zbiorów, ich ewidencją
i opracowaniem,
- prowadzenie księgi inwentarzowej, rejestr ubytków oraz wymaganej dokumentacji tego
działu,
- opracowywanie, gromadzenie zbiorów zgodnie z normami i odpowiada za stan katalogów,
- odpowiadanie za przeprowadzenie selekcji okresowej zbiorów i ich konserwację,
- przygotowywanie i prowadzenie różnego rodzaju formy pracy z czytelnikiem,
- udostępnia zbiory biblioteczne do domu i na miejscu,

IV. Oferty kandydatów powinny zawierać:

1) list motywacyjny i CV
2) kwestionariusz osobowy ze zdjęciem.
3) kopie dyplomów ukończenia studiów, uzyskanych stopni naukowych i kwalifikacyjnych, o których mowa w pkt. 1 lit. a, potwierdzone za zgodność z oryginałem.
4) kopie dokumentów potwierdzających posiadany staż określony w pkt. 1 lit. b, potwierdzone za zgodność z oryginałem.
5) zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego wystawione w okresie do miesiąca przed złożeniem oferty.
6) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku dyrektora wystawione przez lekarza medycyny pracy.
7) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych jak również o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
8) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z konkursem, wraz z powołaniem na obowiązujące w momencie składania wniosku przepisy dotyczące ochrony danych osobowych,
9) ewentualne referencje.

V. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym
i dopiskiem:
“Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej ” w terminie 30 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w prasie o zasięgu regionalnym, w sekretariacie Urzędu Gminy w Łącznej , Kamionki 60. 26-140 Łączna lub przesłać na adres Urzędu Gminy.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Łączna.
Oferty złożone po terminie, oferty nie zawierające wszystkich dokumentów oraz oferty,
z których wynika, że kandydat nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych podlegają
odrzuceniu, a kandydaci nie są dopuszczeni do dalszego postępowania konkursowego.
Wszelkie dokumenty sporządzone przez kandydata winny być własnoręcznie podpisane.
O terminie i miejscu przeprowadzania rozmów kwalifikacjach kandydaci spełniający
wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie.
Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie BIP Urzędu Gminy Łączna.VI. Warunki zatrudnienia:

1. Miejsce wykonywania pracy:
Gminna Biblioteka Publiczna w Łącznej , Czerwona Górka 1b. 26-140 Łączna
2. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy
3. Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na czas określony od 3 do 7 lat zgodnie z ustawą.