A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Pytania2: Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna
» INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT: „Poprawa dostępu do infrastruktury kultury oraz zwiększenie oferty kulturalnej na terenie Gminy Łączna”
» Zarządzenie Nr 56/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 15 października 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
» Zarządzenie Nr 54/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 28 września 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
» Zarządzenie Nr 53/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 18 września 2018 r. w sprawie : przeniesienia wydatków budżetu Gminy Łączna na 2018 rok
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • 2014-2018
 • Protokół Nr XIII/2015 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 29 października 2015r.

  Protokół Nr XIII/2015
  z posiedzenia Rady Gminy Łączna
  dnia 29 października 2015r.


  Miejsce posiedzenia – sala obrad budynku w Czerwonej Górce 1 b
  Czas trwania obrad – godz. 14,00 - 17,30

  Ad. 1
  Dnia 29 października 2015r. odbyło się kolejne w kadencji XIII-e posiedzenie Rady Gminy Łączna.
  Obrady otworzyła i przewodniczyła im Przewodnicząca Rady Gminy Łączna Pani Monika Pająk.
  Na wstępie Przewodnicząca Rady powitała zaproszonych gości i radnych.
  Wśród zaproszonych gości byli:
  - Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński,
  - Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek,
  - Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik,
  - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej p. Bernardyna Wasińska ,
  - Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej p. Jacek Śladkowski,
  - niektórzy sołtysi gminy Łączna,
  - mieszkanka gminy

  Na liście obecności podpisy złożyło 15-tu radnych tj. 100 % ustawowego składu Rady.
  Uchwały i decyzje podejmowane na sesji były prawomocne.
  Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.

  Ad. 2
  Na sekretarza obrad Przewodnicząca Rady zaproponowała radną Martę Siewierską , która wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji.

  Ad. 3
  Przyjęcie porządku posiedzenia.
  Przewodnicząca Rady p. Monika Pająk odczytała zaproponowany porządek obrad ,
  po czym zapytała czy są uwagi lub wnioski do porządku obrad.
  Na początku sesji nie zgłoszono żadnych uwag do porządku obrad.
  Natomiast w p. 10 porządek obrad został zmieniony przez wprowadzenie w p. 11 b) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Łączna.
  Obowiązujący porządek obrad po zmianie był następujący.
  1. Powitanie i stwierdzenie kworum.
  2. Powołanie sekretarza obrad.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
  5. Sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji.
  6. Informacja na temat dokonanej analizy oświadczeń majątkowych złożonych w terminie 30 dni od dnia ślubowania oraz w 2015r.
  7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Łączna w roku szkolnym 2014/2015.
  8. Pytania, wnioski, postulaty.
  9. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  10. Rozpatrzenie skargi na brak działań Urzędu.
  11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmiany Statutu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich
  b) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Łączna
  12. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy Łączna
  - z dnia 30 września 2015r.
  13. Zakończenie obrad.

  Ad. 4 i 5
  Sprawozdanie działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami Rady Gminy oraz z realizacji uchwał Rady Gminy od dnia 30 września 2015r. do dnia 29 października 2015r. złożył Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
  I tak:
  5 października - w posiedzeniu ZGGŚ w Bielinach,
  6 października - w spotkaniu w PCC Sillicium z jej Prezesem w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 1 „Zmiany MPZP terenu górniczego Bukowa Góra II,
  9 października – w zebraniu wiejskim w Zaleziance,
  15 października – w spotkaniu z geodetą p. Alfredą Dulęba w sprawie pomocy pogorzelcom z Podłazia,
  21 października - w spotkaniu z WÓJTEM Skarżyska Kościelnego i Burmistrzem Miasta
  i Gminy Suchedniów w sprawie projektów fotovoltaicznych,
  - w losowaniu nagród w stacji krwiodawstwa w Skarżysku-Kam.Wolanin Jarosław Zagórze
  - w Walnym Zgromadzeniu LGD „Wokół Łysej Góry” w Ciekotach,
  22 października – w ślubowaniu uczniów klas I w SP Łączna,
  - w zebraniu wiejskim w Występie,
  23 października – w ślubowaniu uczniów klasy I SP w Zaleziance,

  II. Wydałem zarządzenia:
  - w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015r.
  - w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia na terenie
  Gminy Łączna wyborów do Sejmu i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 25 października 2015r.,
  - w sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami, w wyborach do Sejmu i do Senatu RP.

  W ostatnich dniach podpisałem porozumienie :
  - z kopalnią PCC SILICIUM S.A. w Zagórzu w sprawie ustalenia przeznaczenia oraz określenia sposobu zagospodarowania i zabudowy terenu górniczego z uwzględnieniem decyzji Marszałka Woj. Św. z dn. 27.03.2014r. oraz ustaleń studium znajdującego się obecnie w trakcie sporządzania.

  W dniu 22 października br. w PUP Skarżysko-Kam. podpisałem umowę na dofinansowanie zimowej grupy robót publicznych. Od tegoż dnia 9 kobiet z terenu naszej gminy otrzymało zatrudnienie na okres 5 miesięcy, tj. do dnia 21 marca 2016r.
  Na wniosek SRS Zalezianka w Zaleziance, w dniu 23 października br. wydałem zaświadczenie o wpisie przedszkola MALI ODKRYWCY w Zaleziance do ewidencji szkół
  i placówek niepublicznych
  Zgodnie z wnioskami radnych i sołtysów na bieżąco zgłoszono usterki oświetlenia ulicznego oraz :
  - Zlecono wykonanie wiat przystankowych w Goździe. Termin zakończenia 30 listopada 2015r.
  - Suche i zwisające konary nad chodnikiem z jesionu zostały wycięte (posesje 32 i 34), a na grusze został złożony wniosek do Starosty Skarżyskiego w celu uzyskania decyzji na wycinkę.
  - poprawienie kostki na chodniku w Gózdzie nad posesjami nr 51-55 i udrożnienie przepustów spróbujemy zrealizować pracownikami Grupy Robót w miesiącu listopadzie.
  - Lampy w Występie zapalają się rano już o godz. 4.00
  - Kosz na przystanek koło Ziółka znajduje się na bazie ZGK gdy zostanie naprawiony, zostanie ponownie zamontowany
  - zdewastowaną balustradę przy chodniku w Łącznej koło przystanku na Kielce
  spróbujemy pracownikami Grupy Robót naprawić w miesiącu listopadzie.
  W sprawie obsuniętego nasypu nad posesją nr 9 w Kamionkach wystosowano ponownie pismo do ZDP Skarżysko o wykonanie powyższych prac.
  Zgodnie z ustawą o drogach publicznych konserwacja, a także udrażnianie przepustów należy do właściciela nieruchomości przyległych.
  W sprawie uprzątnięcia działki nad posesją nr 15 , którą chodzą dzieci do szkoły - działka ta stanowi własność prywatną i to właściciel odpowiedzialny jest za utrzymanie porządku na niej.
  Poprawiono nawierzchnię drogi do Zajamnia, uzupełniono ubytki.
  - W związku ze zmianą organizacji ruchu na krzyżówce w Zagórzu wystosowano pismo do ZDP o zamontowanie lustra
  - zamontowano znak „STOP' na drodze powiatowej od Występy przed starodrożem e7 oraz wystosowano pismo do Wydziału Komunikacji o zmianę organizacji ruchu w obrębie tegoż skrzyżowania,
  - Po wybudowaniu wiat przystankowych w msc. Gózd z pozostałych pieniędzy na paragrafie zostaną zakupione brakujące kosze.
  - Pojemniki na odzież używaną postawione na skrzyżowaniu dróg Występa- Klonów - Psary zostały przestawione na plac przy szkole w Goździe.

  Pozostałe wnioski Rady Gminy Łączna realizowane są przez pracowników Urzędu na bieżąco, w miarę posiadanych środków.
  Pan Wójt zakończył sprawozdanie i podziękował.

  Ad. 6
  Informacja na temat dokonanej analizy oświadczeń majątkowych złożonych w terminie
  30 dni od dnia ślubowania oraz w 2015r.
  Przewodnicząca Rady p. Monika Pająk - odczytała pismo od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Skarżysku Kamiennej, zawierające informację o błędach formalnych w oświadczeniach majątkowych radnych Gminy Łączna.
  Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek – przedstawił informację na temat złożonych oświadczeń majątkowych osób funkcyjnych.
  Odczytał pismo Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach zawierające uwagi do oświadczeń majątkowych osób funkcyjnych.

  Ad. 7
  Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Łączna w roku szkolnym 2014/2015.
  Informację przedstawił Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek i stanowi załącznik do protokołu.
  Pytań do sprawozdania nie zgłoszono.

  Ad. 8 i 9
  Pytania, wnioski, postulaty oraz udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  Radny Litwiński - mówił na temat pomocy pogorzelcom z Podłazia rodzinie Borowiec.
  Podziękował za natychmiastowe działanie, za zabezpieczenie pomocy i dachu nad głową Panu Wójtowi Gminy, Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz przedstawicielom Caritas. Podziękował także sołtysom za zaangażowanie i zbiórkę pieniędzy i innych darów , w swoich sołectwach.
  Rodzina ma dach nad głową , mają opał i czyste pomieszczenia.
  Zwrócił się z prośbą do radnych oraz do Pani Skarbnik o znalezienie choć symbolicznych środków w budżecie gminy na wsparcie tej rodziny.

  Radny prosił o poprawienie zakrętu koło cmentarza w kierunku Kamionek oraz o poprawienie przejazdu do Wzdołu Wiącki gdzie jest problem przejechania samochodem osobowym.

  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - tytułem wyjaśnienia odnośnie pogorzelców z Podłazia. Jest to rodzina , gdzie są małe dzieci. Lokal jest załatwiony, ale słowa podziękowania nie należą się mnie, tylko Państwu Odelskim, którzy nieodpłatnie udostępnili tej rodzinie dom dopóki nie odbudują własnego. Taki gest jest to wielka rzecz, szczególnie sytuacji kiedy w naszej gminie brak jest lokali socjalnych . Wszystkie podziękowania są zasadne. Pani Geodetka zgodziła się za symboliczna złotówkę przygotować mapy projektowe. Postaramy się im pomóc w przygotowaniu projektu domu i wystąpienie o pozwolenie na budowę.
  Zakupiliśmy farby na odmalowanie pomieszczeń, zakupiliśmy opał na zimę.
  Wystąpiliśmy o pomoc do Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego, który przekazał poważną pomoc na konto tj. środki w wysokości 35 tys. zł na zakup materiałów budowlanych.
  Znacznej pomocy udzielił także Caritas Kielce, dlatego słowa podziękowania należą się osobom z naszej gminy , które pracują dla Caritas.
  Rodzina ta w tej chwili jest zabezpieczona ale zdajemy sobie sprawę, że jeszcze dość długo będą potrzebować naszej pomocy i będziemy im na bieżąco pomagać.
  Pan Wójt podziękował wszystkim osobom, którzy choć w drobny sposób pomogli, którzy byli solidarni. Szczególne słowa podziękowania należą się Panu sołtysowi i radnemu Litwińskiemu, który począwszy od akcji gaśniczej i cały czas nadal służy pomocą tym ludziom.
  Radny Januchta - zabrał głos jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
  Dnia 30 września br. odbyła się kontrola Komisji Rewizyjnej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej. Na sesji tego samego dnia dostaliśmy informację o cofnięciu pełnomocnictwa dla Kierownika ZGK oraz dla Pani pełniącej obowiązki Głównej Księgowej. Na Komisji Rewizyjnej zapytaliśmy więc Pana Kierownika o przyczyny cofnięcia pełnomocnictwa.


  Pan Kierownik powiedział, że przyczyną były zaległości na dzień 30 września br. na kwotę ogólną 133 043 zł . Kierownik ZGK przedstawił wykaz firm wobec których ma zaległości i w jakich kwotach (do wglądu radnym). Główna przyczyna tak dużych zaległości to brak wpływów za ogrzewanie Zespołu Szkół w Łącznej w okresie od 1 listopada 2014r. do 30 czerwca 2015r.
  Kolejną rzeczą jaką dowiedzieliśmy się , to jest kwota 48 tys. zł zaległości za wodę i ścieki od mieszkańców.
  Ciekawostką była dla nas informacja , o starym nie wyłączonym wodociągu w Goździe, z którego mieszkańcy czerpią wodę nie płacąc za nią. Dla członków Komisji Rewizyjnej jest to stan nie do przyjęcia, to jest nadużycie .
  Jest również zobowiązanie dla Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w kwocie ponad 8 tys. zł., jak to się ma prawnie, bo to są składki pracowników.
  Odnośnie kwoty należnej od Zespołu Szkół Łączna za ogrzewanie, mam prośbę do Pana Wójta o spotkanie z Kierownikiem ZGK oraz Dyrektorem Zespołu Szkół, i dokonanie analizy rzeczywistej kwoty zaległości za ogrzewanie, bo docierają do nas rozbieżne informacje. Proszę o poinformowanie radnych o wyniku spotkania.
  Radna Żaczek - zapytała jaki jest koszt opału i koszt pracowników na kotłowni.
  Kierownik ZGK p. Jacek Śladkowski - odpowiedział, koszt pracowników to 60 tys. zł brutto a koszt opału to 140 tys. zł.
  Radny Śliwa - w zestawieniu faktur wydaje mi się, że jest dużo faktur za sprzęt, co świadczy o tym, że sprzęty w ZGK to złom.
  Kierownik ZGK - jeśli chodzi o koparkę to tak, uszczelniamy cały silnik. Pozostały sprzęt stopniowo doprowadziliśmy do porządku.
  Radny Czerwiński - zabrał głos w sprawie wody czerpanej ze starego wodociągu w Goździe. Z mojej wiedzy wynika, że był odcinany stary wodociąg i podłączany nowy, część azbestowa jest całkowicie odcięta. Na samym końcu jest odcinek żeliwny i to jest przyłącze moje i sąsiada. Od Pani Krawczyńskiej zaczyna się wodociąg plastikowy do Występy.
  Kierownik ZGK - nie mam wiedzy na ten temat , nie mam dokumentacji , znam to tylko z opowieści. Nie wiem kto to wykonywał , nie wiem kto to odbierał. Wykonując przyłącza kanalizacyjne , pracownicy znaleźli dotychczas 3 bocianki.
  Radny Czerwiński - prosił o wyjaśnienie usytuowania wiaty przystankowej nad posesją Pana Grzegorczyka, który twierdzi, że nikt z nim nie ustalał wiaty.
  Wójt Gminy - od mieszkańców Gozdu i Łącznej wpływały wnioski o wybudowanie dwóch wiat przystankowych w Goździe. Lokalizacja została wskazana przez osoby korzystające z tych przystanków. Wiaty są usytuowane w pasie drogowym, więc czy mamy informować o tym właścicieli sąsiadujących posesji. Wiem, że mieszkańcy w bliskim sąsiedztwie wiat przystankowych mają złe opinie o przystankach ze względu na niewłaściwe zachowania podróżnych a raczej młodzieży, oraz masowe zaśmiecanie przystanków.
  Trudno jest pewne rzeczy pogodzić, dlatego doszliśmy do wniosku, aby zmienić rodzaj wiat przystankowych, na taki aby było wszystko widać i aby był dach.
  Padały pytania , kto przystanki będzie sprzątał. Zobowiązałem się , że jako Urząd będziemy w miarę możliwości sprzątać przystanki, wykaszać trawy, poprzez pracowników robót interwencyjnych.
  Jeżeli chodzi o Występę , tam na przystanku jest bałagan. Nie można jednak przyzwoitych mieszkańców karać za to , że jest również margines. Na terenie gminy są niszczone, dewastowane kosze, tablice informacyjne. To świadczy o kulturze osobistej tych osób. Uważam mimo wszystko , że przystanki trzeba budować, ale trzeba piętnować akty wandalizmu.


  Radny Barański - jak wygląda sprawa zabezpieczania studzienek kanalizacyjnych, powiadamiania sms-em o awarii na przepompowni i sprawa pojawiania się tłuszczu na przepompowni.
  Kierownik ZGK p. Śladkowski - mam ofertę od firmy z Warszawy na powiadamianie ale trzeba wymienić całą szafę sterującą, kwota 7200 zł . Jeśli chodzi o zabezpieczenie studzienek mam ofertę z Lublina na klucz kodowany wpuszczany w pokrywę ze stali nierdzewnej ale taka pokrywa kosztuje 600 zł a jedna nie załatwia sprawy, trzeba by przynajmniej 50.
  Radny Osman - na Komisji Rewizyjnej mówiłem, że jakieś rozwiązanie w Zagnańsku jest.
  Kierownik ZGK - tak byłem w Zagnańsku, odesłali mnie do Kielc. Byłem dowiedziałem się i to jest właśnie ta informacja.
  Jeśli chodzi o tłuszcze mamy podejrzenie, że pochodzą z baru na Czerwonej Górce. Zrobiłem kontrolę i stwierdziłem, że separator nie najlepiej pracuje dlatego tłuszcz zalega w studzience.
  Więcej kontroli robił nie będę bo nie mam takich uprawnień , jeśli zajdzie potrzeba sprawę zgłoszę do Inspektoratu Ochrony Środowiska.
  Radna Żaczek - zapytała jaka jest całkowita opłata roczna szkoły za ciepło i jaki jest koszt za m2 dla szkoły oraz dla odbiorcy jednostkowego.
  Kierownik ZGK - jest to koszt 3,11 zł/m2 od 1 listopada 2014r. do 30 czerwca 2015r. inni odbiorcy mają taki sam koszt za m2.
  Radny Osman - wrócił do sprawy wydawania żywności dla uprawnionych mieszkańców w Skarżysku. Żywność odbiera ok. 800 osób. Wszyscy ci ludzie muszą dojechać do Skarżyska i odebrać żywność. Uważam, że na terenie naszej gminy powinniśmy taki budynek znaleźć aby ludzie nie musieli jeździć bo nie wszyscy mają samochody. Myślałem o szkole w Zagórzu aby tą żywność składować. Proszę by się nad tym pochylić i sprawdzić czy istnieje możliwość składowania żywności w szkole w Zagórzu i czy będzie stowarzyszenie na terenie gminy, które by się tego podjęło przy współpracy z GOPS-em. Może w przyszłym roku żywność byłaby wydawana na terenie naszej gminy.

  Druga sprawa to sytuacja ZGK i cofnięcie pełnomocnictwa Kierownikowi ZGK.
  Czy przed podjęciem takiej decyzji Pan Wójt wiedział że szkoła nie zapłaciła prawie 95 tys. zł. za ciepło i do tej pory ta faktura nie wpłynęła. Dodatkowo kiedy Pan Kierownik obejmował stanowisko Kierownika, zadłużenie Zakładu wynosiło 39 tys. zł.
  Wójt Gminy - odpowiem na to pytanie w sposób wyczerpujący na kolejnej sesji.
  Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Wisowaty - powrócił do drogi powiatowej na Kamionkach. Chodzi o przepusty pod wjazdami na posesje, które mają utrzymywać właściciele posesji. Jak zmusić właściciela posesji, który tu nie mieszka, może wysłać pisma z Urzędu czy z powiatu w tej sprawie . Duży problem jest od posesji 44 c do końca do drogi gminnej w kierunku cmentarza oraz między posesjami nr 13 – 15.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - zabrał głos w tej sprawie. Są sytuacje , które są węzłem gordyjskim, bo sprawa jest trudna . Z jednej strony przepisy regulują kto za co odpowiada. Co w przypadku jeśli właściciel posesji mieszka w innej gminie . Oczywiście najprościej byłoby wysłać grupę robót, ale wtedy dopiero zrodzi się problem, bo inni mieszkańcy również będą chcieli aby to samo u nich zrobić. Podobny problem jest z odśnieżaniem chodników. W przypadku dróg gminnych możemy to zrobić , natomiast w przypadku dróg powiatowych powinien to zrobić Powiat, wobec tego zwrócimy się do Zarządu Dróg Powiatowych z taką prośbą.
  Radna Żaczek - zapytała Pana Sekretarza czy szkoły będą mogły uczestniczyć w narodowym programie rozwoju czytelnictwa .
  Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek - jeśli szkoła złoży taki wniosek do organu prowadzącego, my prześlemy wniosek zgodnie z kompetencją.
  Radny Śliwa - odnośnie żywności wydawanej w Skarżysku Kościelnym , jest to żywność paczkowana, długoterminowa dlatego nie ma problemu aby podpisać umowę z Bankiem Żywności i przywieźć żywność poprzez stowarzyszenie do naszej gminy.
  Radny prosił o podziękowanie Wójtowi Masłowa za to że kilku chłopców z Klonowa gra w Gminie Masłów w piłkę nożną i odnoszą sukcesy.
  Zwracając się do Pani Skarbnik prosił o nauczanie j. angielskiego w szkole.
  Radny Osman - zwrócił się do pana Wójta z zapytaniem na jakim etapie jest budowa przystanku w Podzagnańszczu bo lokalizacja jest już ustalona.
  Wójt Gminy - jeśli lokalizacja jest ustalona to Starostwo zażąda wykonanie peronu, muru oporowego, wypełnienie go ziemią , wyłożenie kostką i postawienie przystanku. Jeśli ma to służyć długo, ma być bezpieczne, to prawdopodobnie potrzebny będzie do tego projekt, dlatego wykonanie będzie możliwe w przyszłym roku.
  Radna Odrzywolska - prosiła o naprawienie drogi gminnej gruntowej w Goździe nad posesjami 3 a i 4 b która została uszkodzona przez budowę kanalizacji i nie przywrócono jej stanu poprzedniego, kruszywo jest wysypane, studzienki są odsłonięte.
  Sołtys Występy p. Bracha - dobiega końca budowa drogi powiatowej Występa w związku z czym chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do budowy tej drogi a przede wszystkim Staroście Panu Jerzemu Żmijewskiemu, byłemu Staroście Panu Michałowi Jędrysowi, Radzie Gminy obecnej i poprzedniej kadencji , byłej radnej p. Zofii Molendowskiej-Cieloch, byłej Sołtys p. Alicji Gębskiej.
  Niedawno odbyło się zebranie wiejskie mieszkańców Występy, na którym padło stwierdzenie radnego Edwarda Chaby, że zrobiłem sobie płot w pasie drogowym bez pozwolenia. Niestety było to nieprawdą, bo stosowne zaświadczenie z powiatu mam a budowa ogrodzenia odbywa się na zgłoszenie. Miejsce budowy ogrodzenia wyznaczył mi pracownik powiatu, od którego jeszcze się odsunąłem ok. 30 cm dla wszelkiego bezpieczeństwa. Ze względu na to, że radny Edward Chaba powiedział publicznie nieprawdę żądam od Pana Radnego przeprosin.
  Radny Chaba - oczywiście tak powiedziałem. Czy Pan ma taki dokument w jakiej odległości od osi jezdni lub od krawędzi jezdni może pan budować ogrodzenie . Słupki graniczne nie wyznaczają granicy pasa drogowego. Jeżeli Pan przywiezie taki dokument to Pana przeproszę. Ja taki dokument na budowę swojego ogrodzenia posiadam, choć budowałem ogrodzenie 8 lat temu.
  Sołtys p. Bracha - szerokość pasa drogowego jest różna w różnych miejscach .
  Na wysokości posesji Pana radnego jest to 15 m, u mnie jest to 10 m a jeszcze gdzie indziej jest 8 m, wiec odległości od osi jezdni będą też różne.
  Radny Borowiec - na zebraniach wiejskich w Zaleziance i Występie padły stwierdzenia , że nie wszyscy radni głosowali za przesunięciem pieniędzy na budowę drogi Występa. Były to nieprawdziwe stwierdzenia bo wszyscy radni głosowali za przesunięciem pieniędzy.
  Wójt Gminy - trzeba rozróżnić zdanie „byli przeciwni” od zdania „głosowali przeciw”.
  Czy radny Borowiec nie zabierał głosu wtedy na sesji, że my nie powinniśmy dokładać pieniędzy dla Powiatu bo Powiat miał pieniądze które cofnął na inne potrzeby.
  ( Radny Borowiec w tym momencie potwierdził, że tak mówił)
  Czyli Pan był przeciwny dołożeniu pieniędzy do drogi Występa.
  Nie dziwię się radnemu Borowcowi ani nikomu innemu kto mówi, dlaczego mamy dokładać do dróg powiatowych, bo powiat powinien budować drogi powiatowe sam.
  Proszę mi jednak nie wkładać do ust tego, czego nie powiedziałem .
  Powiedziałem, że część radnych była przeciwna dołożeniu pieniędzy do drogi Występa, co wynikało z dyskusji na sesji, ale nie powiedziałem, że głosowali przeciw - a to jest różnica. Ktoś jednak mógł tak zrozumieć moje słowa.
  Nie możemy wyrywać z kontekstu zdania dwóch słów, a jeśli tak, to potrzebne będzie dodatkowe wyjaśnienie tych słów poprzez dopowiedzenie. To , że mamy różne podejście do spraw dotyczących inwestycji to nie jest nic złego.
  Odnośnie pieniędzy Powiatu na drogę Występa. Powiat nie miał pieniędzy w budżecie na tę drogę. Te pieniądze znalazły się z oszczędności w powiecie.
  To , że dziś mieszkańcy będą mieli piękna drogę, ktoś kiedyś za tym chodził, pisał pisma, ktoś naciskał, ktoś przekonywał, że ta droga jest potrzebna. Na pewno Pani Molendowska za tym chodziła , wielokrotnie mówiła, prosiła. Warto pamiętać to co dobre a złego nie pamiętać.
  Sołtys Występy p. Bracha - zaznaczył, że przypisywanie zasług tylko jednej osobie jest niegrzeczne i nieładne.
  Radny Kałuziński - zwracając się do Sołtysa Występy oraz członków Klubu Radnych odnośnie wpisu na stronie Klubu, zapytałem kogo Pan przekonywał z Rady Gminy do głosowania za drogą Występa. W tym wpisie zarzucono nam , że dołożone 25 tys. zł do drogi Występa jest to marnowanie pieniędzy.
  Radny Borowiec - sołtys nie może nikogo przekonywać bo radni wiedzą co mają robić. W dyskusji głosy mogą być różne ale ważny jest wynik głosowania i w tym wypadku pieniądze zostały przekazane.
  Radny Kałuziński - jednak radni z danej miejscowości przekonują większość Rady do głosowania za daną inwestycją na ich terenie.
  Radny Chaba - sprostowanie do budowy drogi w Występie. Wybudowano drogę dzięki Panu Wójtowi, Pani Przewodniczącej Rady, Radnej Powiatowej Pani Krawczyńskiej, natomiast Radny Powiatowy Pan Ligowski słowa nie powiedział w sprawie drogi Występa.
  Nie ujmuję zasług również Pani Radnej Molendowskiej-Cieloch bo za jej kadencji wykonano projekt tej drogi. Dopiero w wyniku zdecydowanych działań wymienionych osób, w tym roku droga powstała.
  Radny Śliwa - jako Przewodniczący Klubu Radnych stwierdził, Klub przyjął oficjalne stanowisko, że będzie głosował „za” każdą drogą jaka będzie budowana w gminie.
  Radny Osman - zapytał o boisko przy szkole w Goździe, czy jest projekt. Czy radni wiedzą jakie to ma być boisko, czy to będzie boisko trawiaste.
  Wójt Gminy - Rada poprzedniej kadencji podjęła taką decyzję. Na terenie położonym przy szkole w Goździe zbudować można tylko jedno boisko z odwodnieniem, nie można zrealizować boiska typu Orlik.
  Zapytałem Pana Projektanta czy musimy wykonać koniecznie takie boisko jakie jest zaprojektowane . Pan Projektant odpowiedział, że pewne elementy boiska są stałe dla każdego typu boiska niezależnie od nawierzchni jaka ma być.
  Przed ogłoszeniem przetargu podejmiemy decyzję czy ma to być boisko wielofunkcyjne czy trawiaste, na dziś sprawa jest otwarta. Może należałoby zasięgnąć opinii młodzieży i mieszkańców Gozdu czego oczekują. Młodzież sugerowała aby to było boisko ze sztuczną trawą. Istotne będzie jaką będzie miało boisko nawierzchnię i do czego ma służyć. Może być wielofunkcyjne, natomiast nie będzie to typowe boisko Orlik.
  Radny Osman - zapytał jaką logiką kierował się Pan Wójt, aby przy szkole podstawowej było boisko trawiaste , gdy w szkole są chłopcy i dziewczęta . Ten pomysł jest mocno chybiony.
  Wójt Gminy - ja nie buduję boiska przy szkole podstawowej, tylko udostępnione dla wszystkich. Pomysł powstał po tym jak przyszła do mnie grupa młodzieży i poprosiła aby przy szkole w Goździe powstało boisko do piłki nożnej ze sztuczna trawą.
  Na razie nie budujemy tego boiska , a jak będziemy mieli zamiar go budować to wysłuchamy chętnie sugestii Pana Radnego bo jest ekspertem w tej kwestii.
  Wysłuchamy również opinii nauczycieli , młodzieży i jeśli będzie potrzeba boiska wielofunkcyjnego to takie boisko zbudujemy. Nie mam zamiaru budować czegoś, co nie będzie służyło dzieciom, młodzieży i mieszkańcom.
  Przewodnicząca Rady - chciałabym wrócić do sprawy z sesji Rady Gminy z dnia 10 lipca br. kiedy to radny Śliwa wykrzyczał pod moim adresem pewne zarzuty .
  Radny Śliwa - nadal twierdził, że podtrzymuje słowa tej Pani bo przysięgała że tak było.
  Na sesję nie przyjdzie ale może to przedstawić na piśmie.
  Przewodnicząca Rady - ta Pani powinna przyjść tutaj na sesję a jeśli nie może czy nie chce przyjść, to na kolejną sesję proszę Pana Radnego o dostarczenie pisma od tej Pani.
  Radny Śliwa - w dalszym ciągu podtrzymuję zdanie tej Pani . Jeśli Pani napisze pismo
  to go przyniosę ale mówiła , że napisze.
  Przewodnicząca Rady ogłosiła 15 min. przerwę.

  Ad. 10
  Rozpatrzenie skargi na brak działań Urzędu.
  Przewodnicząca Rady - odczytała pismo, skargę od mieszkańca Gozdu p. Jerzego Rzońcy.
  Ponieważ skarga dotyczyła braków wody w Goździe, poprosiłam Kierownika ZGK aby udzielił wyjaśnienia w tej sprawie .
  Kierownik ZGK p. Jacek Śladkowski - udzielił na piśmie obszernych wyjaśnień. Przewodnicząca Rady - odczytała następnie pismo Kierownika ZGK wyjaśniające przyczyny braków wody w Goździe . Z pisma wynikało, że wody brakowało dwa razy tj. dnia
  7 sierpnia br. oraz dnia 22 września br. oraz wyjaśniało przyczyny braku wody oraz czas w jakim woda została dostarczona wszystkim mieszkańcom.
  Skarga Pana Jerzego Rzońcy oraz pismo Kierownika ZGK stanowią załącznik do nin. protokołu.
  Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nad skargą, czy jest zasadna czy nie zasadna.
  O głos poprosił Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński.
  Z całą stanowczością podkreślam, że ogromnym utrudnieniem jest brak wody jeśli istnieje wodociąg a tym bardziej w sytuacji kiedy ma się ciężko chorego w domu.
  W tym przypadku były dwie takie sytuacje. Gdyby nie były podejmowane żadne działania ze strony ZGK w kierunku naprawienia awarii, byłoby to lekceważenie obowiązków przez Zakład. Jednakże w obu przypadkach działania były podjęte, co przedstawia pismo Kierownika ZGK. Awarie zdarzały się i będą się zdarzały. Nie zgodziłbym się , że była tu jakaś opieszałość czy ignorowanie sytuacji . Pracownicy ZGK pracowali wtedy w dzień i w nocy aby jak najszybciej woda popłynęła. Wnioskuję więc do Rady Gminy o podjęcie uchwały o uznaniu skargi za bezzasadną . Powinniśmy jednak zająć się tematem na tyle aby awarie nie zdarzały się lub zdarzały się bardzo rzadko.
  Przewodnicząca Rady - poprosiła o głosy radnych w tej sprawie.
  Radny Nyga - jako Przewodniczący Komisji Gospodarczej poinformował, że w sprawie wodociągów, zorganizował wyjazdowe posiedzenie komisji na bardzo awaryjny, stary, skorodowany odcinek wodociągu Czerwona Górka-Zagórze. Komisja wypracowała wniosek aby w projekcie budżetu na 2016 rok zabezpieczyć środki na projekt i budowę nitki tego wodociągu oraz środki na remont zbiornika Jamno.
  Radny Czerwiński - to co napisał Pan Rzońca jest prawdą, ale tu nie chodzi o brak działań Urzędu. Sytuacja jest taka, że kiedy stanie się jakakolwiek awaria Gózd pierwszy nie ma wody, bo jest najwyżej położony i kiedy już woda jest puszczona, do Gozdu dociera na końcu, gdy inni mieszkańcy już dawno wodę mają.
  Wyjście z sytuacji widziałbym takie, żeby na czas takich awarii połączyć wodociąg Gozdu z wodociągiem z Zalezianki na wysokości Państwa Starz. Być może nie byłoby takich problemów.
  Radny Januchta - to o czym mówi radny Czerwiński jest działaniem na przyszłość , natomiast działania doraźne podjęte przez Kierownika ZGK na czas awarii były prawidłowe.
  Radny Śliwa - w Kielcach też zdarza się, że brakuje wody , po 8 godzin nie ma wody. Wnioskuję o oddalenie skargi i uznanie jej za bezzasadną.
  Innych wniosków nie zgłoszono.
  Przewodnicząca Rady - poprosiła o przegłosowanie wniosku radnego Śliwy o uznanie skargi p. Jerzego Rzońcy za bezzasadną.
  Wniosek przegłosowano większością głosów (za- 11 radnych, przeciw – 1, wstrzymał się -3)
  Przewodnicząca Rady - poinformowała radnych, że każda skarga powinna być zakończona uchwałą Rady Gminy , a mieszkaniec czeka na odpowiedź. W związku z tym dobrze byłoby dziś podjąć taką uchwałę . Zapytała Sekretarza Gminy czy byłby w stanie podczas przerwy przygotować projekt takiej uchwały. Sekretarz Gminy zobowiązał się w ciągu 15 minut przygotować projekt uchwały dla radnych.
  Przewodnicząca rady ogłosiła 15 min. przerwę.

  Po przerwie o głos poprosił radny Mirosław Nyga.
  Poinformował, że otrzymał pismo od Wójta Gminy Masłów z prośbą o wsparcie finansowe budowy pomnika Świętego Jana Pawła II jako wyraz wdzięczności pamięci 25 rocznicy pobytu Papieża Jana Pawła II w Masłowie na Ziemi świętokrzyskiej. Zdaniem radnego lepiej byłoby ufundować coś dla naszych ludzi np. stypendium dla jakiegoś ucznia.
  Przewodnicząca Rady - poprosiła o przegłosowanie wniosku o wprowadzenia zmian do porządku obrad tj. o wprowadzenie p. 11 b) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi
  na działalność Wójta Gminy Łączna. Projekt uchwały radni otrzymali.
  Projekt uchwały został wprowadzony większością głosów. ( za- 13 radnych, przeciw- 1, wstrzymał się – 0/ 14 obecnych).
  Przegłosowano następnie porządek obrad w całości po wprowadzeniu dodatkowej uchwały w p. 11 b). Porządek obrad wraz ze zmianą został przyjęty ( za- 13 radnych, przeciw- 1, wstrzymał się – 0/ 14 obecnych).

  Ad. 11 a)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich.
  Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek - ze Związku Gmin Gór Świętokrzyskich wpłynął do nas projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Związku . Przyczyną zmiany Statutu jest przyjęcie kolejnego członka Gminę Pawłów. Z uwagi na ten wniosek proszę o podjęcie stosownej uchwały.
  Pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie uchwały.

  Uchwała Nr XIII/59/2015
  Rady Gminy Łączna z dnia 29.10.2015r.
  Została przyjęta jednogłośnie (za- 14 radnych/14 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 11 b)
  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Łączna.
  Przewodnicząca Rady - odczytała projekt uchwały i poprosiła o przegłosowanie.

  Uchwała Nr XIII/60/2015
  Rady Gminy Łączna z dnia 29.10.2015r.
  Została przyjęta większością głosów
  (za- 12 radnych, przeciw – 1, wstrzymał się - 1/14 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 12
  Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy Łączna - z dnia 30 września 2015r.
  Przewodnicząca Rady - zapytała czy są uwagi do protokołu.
  Uwag nie zgłoszono.
  Protokół Nr XII/2015 z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 30 września 2015r. został przyjęty większością głosów (za- 11 radnych, przeciw - 3 /14 )

  Ad. 13

  Kolejne posiedzenie Rady Gminy Łączna dobiegło końca , porządek obrad został wyczerpany.
  Przewodnicząca Rady p. Monika Pająk - podziękowała radnym, zaproszonym gościom i wszystkim uczestnikom obrad za udział, po czym zakończyła i zamknęła XIII-e w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna.

  Protokół sporządziła Sekretarz obrad

  Renata Jasińska Marta Siewierska


  Data wprowadzenia: 2015-11-19 1430
  Data upublicznienia: 2015-11-19
  Art. czytany: 527 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna