A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wyniki wyboru: Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i drukarskiego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Łącznej oraz Szkoły Podstawowej w Goździe
» Porządek obrad III sesji Rady Gminy
» Protokół Nr II/2018 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 05 grudnia 2018r.
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług cateringowych w ramach projektu pn.: „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Łączna'
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług szkoleniowych obejmujących przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych...'
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2015R
 • Zarządzenie Nr 12 / 2015 Wójta Gminy Łączna z dnia 20 marca 2015 r.

  w sprawie : zmian budżetu gminy na 2015 rok.

  Zarządzenie Nr 12 / 2015
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 20 marca 2015 r.

  w sprawie : zmian budżetu gminy na 2015 rok.


  Na podstawie art. 30 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie
  gminnym (Dz.U.z 2013 r., poz.594 z późn.zm.), art.212 ust. 1 pkt 1 i 2,
  art. 237 ust. 2 pkt 1 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
  o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.), § 13 pkt.1 uchwały
  Nr IV/18/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 29 stycznia 2015 roku,
  zarządzam, co następuje:

  § 1 Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr IV/18/2015 r. Rady Gminy Łączna z dnia
  29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2015 rok.

  1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy na 2015 rok o kwotę 12 574 zł,
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
  Plan dochodów po zmianach wynosi 15 812 574 zł.
  2. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 12 574 zł zgodnie z załącznikiem
  Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
  Plan wydatków po zmianie wynosi 15 702 574 zł.
  3. Aktualizuje się załącznik nr 7 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem
  nr 3 do niniejszego zarządzenia.
  § 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
  Wójta Gminy Łączna Nr 12/2014
  z dnia 20.03.2015 r.

  Zestawienie zmian dochodów budżetu Gminy Łączna w 2014 roku.
  Dz. Rozdz. § TREŚĆ Zwiększenia Zmniejszenia
  852 POMOC SPOŁECZNA 12 574,00
  85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 12 000,00
  0920 Pozostałe odsetki 2 000,00
  2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 10 000,00
  85295 Pozostała dzialalność 574,00
  2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom 574,00
  Ogółem zwiększenia dochodów 12 574,00


  Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
  Wójta Gminy Łączna Nr 12/2014
  z dnia 20.03.2015 r.
  Zestawienie zmian wydatków budżetu Gminy Łączna w 2014 roku.

  Dz. Rozdz. Grupa § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
  851 OCHRONA ZDROWIA 50,00 50,00
  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 50,00 50,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 50,00 50,00
  4300 Zakup usług pozostałych 50,00
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 50,00
  852 POMOC SPOŁECZNA 15 074,00 2 500,00
  85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 12 100,00 100,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 100,00
  3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 100,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 12 100,00
  2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 10 000,00
  4580 Pozostałe odsetki 2 000,00
  4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100,00
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 400,00 2 400,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 400,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 400,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2 400,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 400,00
  85295 Pozostała działalność 574,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 574,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 476,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 87,00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 11,00
  926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 600,00 600,00
  92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 600,00 600,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 600,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 600,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600,00
  Ogółem zwiększenia wydatków 15 724,00 3 150,00


  Data wprowadzenia: 2015-11-19 1437
  Data upublicznienia: 2015-11-19
  Art. czytany: 331 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Alicja Miernik
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna