A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 44/2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 28 sierpnia 2018r.
» Zarządzenie Nr 43 Wójta Gminy Łączna z dnia 28 sierpnia 2018r.
» ZARZĄDZENIE NR 42/2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 28 sierpnia 2018r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Łączna.
» ZARZĄDZENIE NR 41/2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 28 sierpnia 2018r. w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych
» Zarządzenie Nr 40/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2015R
 • Zarządzenie Nr 23 / 2015 Wójta Gminy Łączna z dnia 24 kwietnia 2015 r.

  w sprawie : zmian budżetu gminy na 2015 rok.

  Zarządzenie Nr 23 / 2015
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 24 kwietnia 2015 r.

  w sprawie : zmian budżetu gminy na 2015 rok.


  Na podstawie art. 30 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie
  gminnym (Dz.U.z 2013 r., poz.594 z późn.zm.), art.212 ust. 1 pkt 1 i 2,
  art. 237 ust. 2 pkt 1 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
  o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.), § 13 pkt.1 uchwały
  Nr IV/18/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 29 stycznia 2015 roku,
  zarządzam, co następuje:

  § 1 Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr IV/18/2015 r. Rady Gminy Łączna z dnia
  29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2015 rok.

  1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy na 2015 rok o kwotę 44 333,52 zł,
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
  Plan dochodów po zmianach wynosi 15 952 062,52 zł.
  2. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 44 333,52 zł zgodnie z załącznikiem
  Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
  Plan wydatków po zmianie wynosi 15 842 062,52 zł.
  3. Aktualizuje się załącznik nr 7 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem
  nr 3 do niniejszego zarządzenia.
  § 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
  Wójta Gminy Łączna Nr 23/2015
  z dnia 24.04.2015 r.

  Zestawienie zmian dochodów budżetu Gminy Łączna w 2015 roku.
  Dz. Rozdz. § TREŚĆ Zwiększenia Zmniejszenia
  010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 10 934,52
  01095 Pozostała działalność 10 934,52
  2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 10 934,52
  852 POMOC SPOŁECZNA 33 399,00
  85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 33 399,00
  2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 33 399,00
  Ogółem zwiększenia dochodów 44 333,52

  Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
  Wójta Gminy Łączna Nr 23/2015
  z dnia 24.04.2015 r.
  Zestawienie zmian wydatków budżetu Gminy Łączna w 2015 roku.

  Dz. Rozdz. Grupa § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
  010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 10 934,52
  01095 Pozostała działalność 10 934,52
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 10 934,52
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 214,40
  4430 Różne opłaty i składki 10 720,12
  600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6 000,00 6 000,00
  60016 Drogi publiczne gminne 6 000,00 6 000,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 6 000,00 6 000,00
  4270 Zakup usług remontowych 6 000,00
  4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00
  750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 000,00 1 000,00
  75023 Urzędy gmin 1 000,00 1 000,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 000,00 1 000,00
  4270 Zakup usług remontowych 1 000,00
  4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00
  757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 300 000,00 300 000,00
  75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 300 000,00 300 000,00
  Wydatki na obsługę długu 300 000,00 300 000,00
  8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego 300 000,00
  8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek 300 000,00
  758 RÓŻNE ROZLICZENIA 18 100,00
  75818 Rezerwy ogólne i celowe 18 100,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 18 100,00
  4810 Rezerwy 18 100,00
  852 POMOC SPOŁECZNA 33 399,00
  85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 33 399,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 33 399,00
  3110 Świadczenia społeczne 33 399,00
  853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 4 000,00 4 000,00
  85313 Pozostała działalność 4 000,00 4 000,00
  Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 4 000,00 4 000,00
  4217 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00
  4219 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00
  4307 Zakup usług pozostałych 3 000,00
  4309 Zakup usług pozostałych 1 000,00
  900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 7 000,00
  90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 7 000,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 7 000,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00
  926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 11 100,00
  92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 11 100,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 11 100,00
  4300 Zakup usług pozostałych 11 100,00
  Ogółem zwiększenia wydatków 373 433,52 329 100,00



  Data wprowadzenia: 2015-11-19 1447
  Data upublicznienia: 2015-11-19
  Art. czytany: 353 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Alicja Miernik
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna