A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» PROTOKÓŁ z publicznego losowania
» Przetarg nieograniczony: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu i wyposażenia
» INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO „Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna”
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łączna z dnia 20 września 2018 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łączna z dnia 20 września 2018 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2015R
 • Zarządzenie Nr 24 / 2015 Wójta Gminy Łączna z dnia 6 maja 2015 r.

  w sprawie : zmian budżetu gminy na 2015 rok.

  Zarządzenie Nr 24 / 2015
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 6 maja 2015 r.

  w sprawie : zmian budżetu gminy na 2015 rok.


  Na podstawie art. 30 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie
  gminnym (Dz.U.z 2013 r., poz.594 z późn.zm.), art.212 ust. 1 pkt 1 i 2,
  art. 237 ust. 2 pkt 1 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
  o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.), § 13 pkt.1 uchwały
  Nr IV/18/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 29 stycznia 2015 roku,
  zarządzam, co następuje:

  § 1 Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr IV/18/2015 r. Rady Gminy Łączna z dnia
  29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2015 rok.

  1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy na 2015 rok o kwotę 36 931 zł,
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
  Plan dochodów po zmianach wynosi 15 988 993,52 zł.
  2. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 36 931 zł zgodnie z załącznikiem
  Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
  Plan wydatków po zmianie wynosi 15 878 993,52 zł.
  3. Aktualizuje się załącznik nr 7 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem
  nr 3 do niniejszego zarządzenia.
  § 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
  Wójta Gminy Łączna Nr 24/2015
  z dnia 6.05.2015 r.

  Zestawienie zmian dochodów budżetu Gminy Łączna w 2015 roku.
  Dz. Rozdz. § TREŚĆ Zwiększenia Zmniejszenia
  751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 9 000,00
  75107 Wybory Prezydenta RP 9 000,00
  2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 9 000,00
  852 POMOC SPOŁECZNA 37 853,00 9 922,00
  85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 200,00
  2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 200,00
  85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 19 844,00 9 922,00
  2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 9 922,00 9 922,00
  2039 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 9 922,00
  85216 Zasiłki stałe 17 809,00
  2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 16 809,00
  2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 000,00
  Ogółem zwiększenia dochodów 46 853,00 9 922,00

  Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
  Wójta Gminy Łączna Nr 24/2015
  z dnia 6.05.2015 r.
  Zestawienie zmian wydatków budżetu Gminy Łączna w 2015 roku.

  Dz. Rozdz. Grupa § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
  600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 800,00 800,00
  60016 Drogi publiczne gminne 800,00 800,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 800,00 800,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800,00
  4280 Zakup usług zdrpwotnych 800,00
  751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 9 000,00
  75107 Wybory Prezydenta RP 9 000,00 0,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 000,00 0,00
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 9 000,00
  852 POMOC SPOŁECZNA 37 853,00 9 922,00
  85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 200,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 200,00
  2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 200,00
  85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 19 844,00 9 922,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 922,00 9 922,00
  3110 Świadczenia społeczne 9 922,00 9 922,00
  Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 9 922,00
  3119 Świadczenia społeczne 9 922,00
  85216 Zasiłki stałe 17 809,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 809,00
  3110 Świadczenia społeczne 16 809,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 000,00
  2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 000,00
  Ogółem zwiększenia wydatków 47 653,00 10 722,00  Data wprowadzenia: 2015-11-19 1449
  Data upublicznienia: 2015-11-19
  Art. czytany: 405 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Alicja Miernik
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna