A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» UCHWAŁA NR XLVII/237/2018 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Wójt Romuald Kowaliński
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Jolanta Żaczek
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Andrzej Wisowaty
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Jacek Śliwa
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2015R
 • Zarządzenie Nr 34 / 2015 Wójta Gminy Łączna z dnia 24 lipca 2015 r.

  w sprawie : zmian budżetu gminy na 2015 rok.

  Zarządzenie Nr 34 / 2015
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 24 lipca 2015 r.

  w sprawie : zmian budżetu gminy na 2015 rok.


  Na podstawie art. 30 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie
  gminnym (Dz.U.z 2013 r., poz.594 z późn.zm.), art.212 ust. 1 pkt 1 i 2,
  art. 237 ust. 2 pkt 1 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
  o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.), § 13 pkt.1 uchwały
  Nr IV/18/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 29 stycznia 2015 roku,
  zarządzam, co następuje:

  § 1 Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr IV/18/2015 r. Rady Gminy Łączna z dnia
  29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2015 rok.

  1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy na 2015 rok o kwotę 45 326 zł,
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
  Plan dochodów po zmianach wynosi 16 398 909,52 zł.
  2. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 45 326 zł zgodnie z załącznikiem
  Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
  Plan wydatków po zmianie wynosi 16 288 909,52 zł.
  3. Aktualizuje się załącznik nr 7 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem
  nr 3 do niniejszego zarządzenia.
  § 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
  Wójta Gminy Łączna Nr 34/2015
  z dnia 24.07.2015 r.

  Zestawienie zmian dochodów budżetu Gminy Łączna w 2015 roku.
  Dz. Rozdz. § TREŚĆ Zwiększenia Zmniejszenia
  751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 6 044,00
  75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 6 044,00
  2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 6 044,00
  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 36 194,00
  80101 Szkoły podstawowe 19 469,00
  2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 19 469,00
  80110 Gimnazja 16 725,00
  2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 16 725,00
  852 POMOC SPOŁECZNA 4 822,00 1 734,00
  85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 734,00
  2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 1 734,00
  85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4 822,00
  2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 1 734,00
  2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 3 088,00
  Ogółem zwiększenia dochodów 47 060,00 1 734,00


  Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
  Wójta Gminy Łączna Nr 34/2015
  z dnia 24.07.2015 r.
  Zestawienie zmian wydatków budżetu Gminy Łączna w 2015 roku.

  Dz. Rozdz. Grupa § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
  751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 6 044,00
  75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 6 044,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 683,38
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 391,12
  4120 Składki na fundusz pracy 55,04
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 237,22
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2 360,62
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 760,62
  4360 Zakup usług telekomunikacyjnych 200,00
  4410 Podróże służbowe krajowe 400,00
  758 RÓŻNE ROZLICZENIA 15 000,00
  75818 Rezerwy ogólne i celowe 15 000,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 15 000,00
  4810 Rezerwy 15 000,00
  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 36 194,00
  80101 Szkoły podstawowe 19 469,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 275,72
  3260 Inne formy pomocy dla uczniów 19 275,72
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 193,28
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 193,28
  80110 Gimnazja 16 725,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 558,97
  3260 Inne formy pomocy dla uczniów 16 558,97
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 166,03
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 166,03
  851 OCHRONA ZDROWIA 2 040,00 2 040,00
  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2 040,00 2 040,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 040,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 500,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100,00
  4120 Składki na fundusz pracy 120,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 320,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2 040,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 040,00
  852 POMOC SPOŁECZNA 4 822,00 1 734,00
  85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 734,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 734,00
  3110 Świadczenia społeczne 1 734,00
  85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4 822,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4 822,00
  4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 4 822,00
  921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 15 000,00
  92195 Pozostała działalność 15 000,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 15 000,00
  4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00
  Ogółem zwiększenia wydatków 64 100,00 18 774,00  Data wprowadzenia: 2015-11-19 1508
  Data upublicznienia: 2015-11-19
  Art. czytany: 436 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Alicja Miernik
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna