A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łączna z dnia 20 września 2018 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łączna z dnia 20 września 2018 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania
» INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 24 września 2018 r.
» Ogłoszenie o przetargu samochodu Opel - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
» Ogłoszenie o przetargu ciągnika rolniczego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2015R
 • Zarządzenie Nr 47 / 2015 Wójta Gminy Łączna z dnia 21 września 2015 r.

  w sprawie : zmian budżetu gminy na 2015 rok.

  Zarządzenie Nr 47 / 2015
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 21 września 2015 r.

  w sprawie : zmian budżetu gminy na 2015 rok.


  Na podstawie art. 30 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie
  gminnym (Dz.U.z 2013 r., poz.594 z późn.zm.), art.212 ust. 1 pkt 1 i 2,
  art. 237 ust. 2 pkt 1 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
  o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.), § 13 pkt.1 uchwały
  Nr IV/18/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 29 stycznia 2015 roku,
  zarządzam, co następuje:

  § 1 Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr IV/18/2015 r. Rady Gminy Łączna z dnia
  29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2015 rok.

  1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy na 2015 rok o kwotę 95 534 zł,
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
  Plan dochodów po zmianach wynosi 16 506 595,52 zł.
  2. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 95 534 zł zgodnie z załącznikiem
  Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
  Plan wydatków po zmianie wynosi 16 396 595,52 zł.
  3. Aktualizuje się załącznik nr 7 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem
  nr 3 do niniejszego zarządzenia.
  § 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
  Wójta Gminy Łączna Nr 47/2015
  z dnia 21.09.2015 r.

  Zestawienie zmian dochodów budżetu Gminy Łączna w 2015 roku.
  Dz. Rozdz. § TREŚĆ Zwiększenia Zmniejszenia
  751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 8 234,00
  75108 Wybory do Sejmu i Senatu 8 234,00
  2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 8 234,00
  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 800,00
  80110 Gimnazja 800,00
  2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 800,00
  852 POMOC SPOŁECZNA 86 500,00
  85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 3 976,00
  2030 Dotacje celowe przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 3 976,00
  85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 53 130,00
  2030 Dotacje celowe przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 53 130,00
  85216 Zasiłki stałe 29 394,00
  2030 Dotacje celowe przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 29 394,00
  Ogółem zwiększenia dochodów 95 534,00


  Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
  Wójta Gminy Łączna Nr 47/2015
  z dnia 21.09.2015 r.
  Zestawienie zmian wydatków budżetu Gminy Łączna w 2015 roku.

  Dz. Rozdz. Grupa § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
  750 ADSMINISTRACJA PUBLICZNA 1 200,00 1 200,00
  75023 Urzędy gmin 200,00 200,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 200,00 200,00
  4260 Zakup energii 200,00
  4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00
  75095 Pozostała działalność 1 200,00 1 200,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 200,00
  4170 Wynagrodzenia osobowe pracownika 1 200,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 200,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 200,00
  751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 8 234,00
  75108 Wybory do Sejmu i Senatu 8 234,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 644,78
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 488,39
  4120 Składki na Fundusz Pracy 50,38
  4170 Wynagrodzenia osobowe pracownika 4 106,01
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3 589,22
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 339,22
  4410 Podróże służbowe krajowe 250,00
  754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 3 000,00 3 000,00
  75412 Ochotnicze straże pożarne 3 000,00 3 000,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 700,00
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 700,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 300,00 3 000,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00
  4260 Zakup energii 3 000,00
  4300 Zakup usług pozostałych 300,00
  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 800,00
  80110 Gimnazja 800,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 792,06
  3260 Inne formy pomocy dla uczniów 792,06
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 7,94
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7,94
  852 POMOC SPOŁECZNA 86 500,00
  85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 3 976,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3 976,00
  4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 3 976,00
  85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 53 130,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 53 130,00
  3110 Świadczenia społeczne 53 130,00
  85216 Zasiłki stałe 29 394,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 29 394,00
  3110 Świadczenia społeczne 29 394,00
  Ogółem zwiększenia wydatków 96 734,00 1 200,00  Data wprowadzenia: 2015-11-20 0804
  Data upublicznienia: 2015-11-20
  Art. czytany: 398 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Alicja Miernik
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna