A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» PROTOKÓŁ z publicznego losowania
» Przetarg nieograniczony: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu i wyposażenia
» INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO „Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna”
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łączna z dnia 20 września 2018 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łączna z dnia 20 września 2018 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2015R
 • Zarządzenie Nr 54 / 2015 Wójta Gminy Łączna z dnia 21 października 2015 r.

  w sprawie : zmian budżetu gminy na 2015 rok.

  Zarządzenie Nr 54 / 2015
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 21 października 2015 r.

  w sprawie : zmian budżetu gminy na 2015 rok.


  Na podstawie art. 30 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie
  gminnym (Dz.U.z 2013 r., poz.594 z późn.zm.), art.212 ust. 1 pkt 1 i 2,
  art. 237 ust. 2 pkt 1 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
  o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.), § 13 pkt.1 uchwały
  Nr IV/18/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 29 stycznia 2015 roku,
  zarządzam, co następuje:

  § 1 Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr IV/18/2015 r. Rady Gminy Łączna z dnia
  29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2015 rok.

  1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy na 2015 rok o kwotę 471 612,66 zł,
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
  Plan dochodów po zmianach wynosi 17 041 402,18 zł.
  2. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 471 612,66 zł zgodnie z załącznikiem
  Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
  Plan wydatków po zmianie wynosi 17 159 402,18 zł.
  3. Aktualizuje się załącznik nr 7 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem
  nr 3 do niniejszego zarządzenia.
  § 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
  Wójta Gminy Łączna Nr 54/2015
  z dnia 21.10.2015 r.

  Zestawienie zmian dochodów budżetu Gminy Łączna w 2015 roku.
  Dz. Rozdz. § TREŚĆ Zwiększenia Zmniejszenia
  010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 200,66
  01095 Pozostała działalność 8 200,66
  2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 8 200,66
  750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 0,00 497,00
  75011 Urzędy wojewódzkie 497,00
  2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 497,00
  751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 9 000,00
  75108 Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 9 000,00
  2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 9 000,00
  852 POMOC SPOŁECZNA 403 709,00 0,00
  85212 Świadczenia rodzinne,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 381 662,00
  2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 381 662,00
  85216 Zasiłki stałe 15 063,00
  2030 Dotacje celowe przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 15 063,00
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 6 984,00
  2030 Dotacje celowe przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 6 984,00
  854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 51 200,00
  85415 Pomoc materialna dla uczniów 51 200,00
  2030 Dotacje celowe przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 51 200,00
  Zmiany dochodów 472 109,66 497,00
  Ogółem zwiększenia dochodów 471 612,66

  Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
  Wójta Gminy Łączna Nr 54/2015
  z dnia 21.10.2015 r.
  Zestawienie zmian wydatków budżetu Gminy Łączna w 2015 roku.

  Dz. Rozdz. Grupa § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
  010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 200,66 0,00
  01095 Pozostała działalność 8 200,66
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 8 200,66
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 160,80
  4430 Różne opłaty i składki 8 039,86
  750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 200,00 1 697,00
  75011 Urzędy wojewódzkie 497,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 497,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 420,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 77,00
  75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1 200,00 1 200,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 200,00 1 200,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 200,00
  4300 Zakup usług pozostałych 1 200,00
  751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 9 002,31 2,31
  75108 Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 9 002,31 2,31
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,01
  4120 Składki na fundusz pracy 0,01
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 000,00
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 9 000,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2,31 2,30
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2,31
  4410 Podróże służbowe krajowe 2,30
  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 147 704,00 147 704,00
  80101 Szkoły podstawowe 64 239,00 63 239,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 000,00
  3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 18 000,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 64 239,00 7 500,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 64 239,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 500,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 37 739,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 056,00
  4240 Zakup pomocy naukopwych, dydaktycznych i książek 2 500,00
  4270 Zakup usług remontowych 5 500,00
  4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00
  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000,00
  4430 Różne opłaty i składki 1 683,00
  80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 11 000,00 11 000,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00
  3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 000,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 000,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 000,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 10 000,00 10 000,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00
  4240 Zakup pomocy naukopwych, dydaktycznych i książek 2 000,00
  4260 Zakup energii 10 000,00
  4270 Zakup usług remontowych 2 000,00
  4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00
  80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 21 500,00 21 500,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 500,00
  3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 500,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 500,00 3 000,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 500,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 19 000,00 16 000,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00
  4240 Zakup pomocy naukopwych, dydaktycznych i książek 2 000,00
  4260 Zakup energii 19 000,00
  4270 Zakup usług remontowych 2 000,00
  4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00
  4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00
  4410 Podróze służbwe krajowe 300,00
  4430 Różne opłaty i składki 1 700,00
  80110 Gimnazja 50 965,00 50 965,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000,00
  3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 10 000,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50 965,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50 965,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 0,00 40 965,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00
  4240 Zakup pomocy naukopwych, dydaktycznych i książek 15 000,00
  4270 Zakup usług remontowych 3 000,00
  4430 Różne opłaty i składki 1 465,00
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00
  80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 000,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 000,00
  4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00
  852 POMOC SPOŁECZNA 403 709,00
  85212 Świadczenia rodzinne,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 381 662,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26 700,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 700,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 354 962,00
  3110 Świadczenia społeczne 354 962,00
  85216 Zasiłki stałe 15 063,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 063,00
  3110 Świadczenia społeczne 15 063,00
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 6 984,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 984,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 984,00
  854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 51 200,00
  85415 Pomoc materialna dla uczniów 51 200,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 51 200,00
  3240 Stypendia dla uczniów 51 200,00
  Zmiany wydatków 621 015,97 149 403,31
  Ogółem zwiększenia wydatków 471 612,66  Data wprowadzenia: 2015-11-20 0810
  Data upublicznienia: 2015-11-20
  Art. czytany: 584 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Alicja Miernik
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna