A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Wójt Romuald Kowaliński
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Jolanta Żaczek
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Andrzej Wisowaty
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Jacek Śliwa
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Marta Siewierska
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2015R
 • Zarządzenie Nr 55 / 2015 Wójta Gminy Łączna z dnia 29 października 2015 r.

  w sprawie : zmian budżetu gminy na 2015 rok.

  Zarządzenie Nr 55 / 2015
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 29 października 2015 r.

  w sprawie : zmian budżetu gminy na 2015 rok.


  Na podstawie art. 30 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie
  gminnym (Dz.U.z 2013 r., poz.594 z późn.zm.), art.212 ust. 1 pkt 1 i 2,
  art. 237 ust. 2 pkt 1 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
  o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.), § 13 pkt.1 uchwały
  Nr IV/18/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 29 stycznia 2015 roku,
  zarządzam, co następuje:

  § 1 Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr IV/18/2015 r. Rady Gminy Łączna z dnia
  29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2015 rok.

  1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy na 2015 rok o kwotę 35 493,00 zł,
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
  Plan dochodów po zmianach wynosi 17 076 895,18 zł.
  2. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 35 493,00 zł zgodnie z załącznikiem
  Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
  Plan wydatków po zmianie wynosi 17 194 895,18 zł.
  § 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
  Wójta Gminy Łączna Nr 55/2015
  z dnia 29.10.2015 r.

  Zestawienie zmian dochodów budżetu Gminy Łączna w 2015 roku.
  Dz. Rozdz. § TREŚĆ Zwiększenia Zmniejszenia
  852 POMOC SPOŁECZNA 35 000,00
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 35 000,00
  2030 Dotacje celowe przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 35 000,00
  854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 493,00
  85415 Pomoc materialna dla uczniów 493,00
  2040 Dotacje przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 493,00
  Ogółem zwiększenia dochodów 35 493,00

  Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
  Wójta Gminy Łączna Nr 55/2015
  z dnia 29.10.2015 r.
  Zestawienie zmian wydatków budżetu Gminy Łączna w 2015 roku.

  Dz. Rozdz. Grupa § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
  010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 000,00 2 000,00
  01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 000,00 2 000,00
  Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 000,00 2 000,00
  4260 Zakup energii 2 000,00
  4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00
  600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 7 500,00
  60016 Drogi publiczne gminne 7 500,00
  Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 500,00
  4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 7 500,00
  758 RÓŻNE ROZLICZENIA 9 400,00
  75818 Rezerwy ogólne i celowe 9 400,00
  Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9 400,00
  4810 Rezerwy 9 400,00
  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 32 000,00 32 000,00
  80110 Gimnazja 32 000,00
  Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 32 000,00
  4580 Pozostałe odsetki 32 000,00
  80113 Dowożenie uczniów do szkół 32 000,00
  Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 32 000,00
  4300 Zakup usług pozostałych 32 000,00
  852 POMOC SPOŁECZNA 73 002,00 38 002,00
  85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 35 000,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 35 000,00
  3110 Świadczenia społeczne 35 000,00
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 38 002,00 38 002,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 36 102,00 36 102,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35 000,00 35 000,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 102,00
  4120 Składki na fundusz pracy 1 102,00
  Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 900,00 1 900,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 900,00
  4410 Podróże służbowe krajowe 1 900,00
  854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2 393,00
  85415 Pomoc materialna dla uczniów 2 393,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 393,00
  3240 Stypendia dla uczniów 1 900,00
  3260 Inne formy pomocy dla uczniów 493,00
  Zmiany wydatków 116 895,00 81 402,00
  Ogółem zwiększenia wydatków 35 493,00  Data wprowadzenia: 2015-11-20 0811
  Data upublicznienia: 2015-11-20
  Art. czytany: 551 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Alicja Miernik
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna