A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Pytania Przetarg nieograniczony: Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna
» Ogłoszenie o 'Programie azotanowym' OSCHR w Kielcach
» ZARZĄDZENIE NR 2/2019 WÓJTA GMINY ŁĄCZNA z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie: zmian w składzie stałej Komisji przetargowej .
» ZARZĄDZENIE NR 1/2019 WÓJTA GMINY ŁĄCZNA z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich
» Pytania1: Przetarg nieograniczony: Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna
 • Przetargi
 • 2015r.
 • Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na Zakup Energii

  W związku z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
  ( Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177 ze zm.), informuję że w dniu 7 i 8 grudnia 2015 roku wpłynęły pytania dotyczące przetargu nieograniczonego na „Zakup energii”, następującej treści:

  Pytania z dnia 7.12.2015r:

  Pytanie 1. Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umów droga korespondencyjną?

  Odpowiedź: Tak.

  Pytanie2. Jaki jest okres rozliczeniowy dla poszczególnych PPE? ( dekadowy, miesięczny, dwumiesięczny)?

  Odpowiedź: Dwumiesięczny.

  Pytanie3. Czy zamawiający ma świadomość, że ze względu na procedury obowiązujące sprzedawców energii elektrycznej nie ma możliwości rozpoczęcia dostaw energii od 01.01.2016. Zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Sprzedawca na 21 dni przed zmianą sprzedawcy musi zgłosić zmianę na platformie wymiany informacji. Aby tego dokonać nowy sprzedawca musi być w posiadaniu udzielonego przez Zamawiającego pełnomocnictwa oraz wykazu PPE z wszystkimi niezbędnymi danymi. W związku z istnieje bardzo duże ryzyko iż sprzedaż nie rozpocznie się od 01.01.2016.

  Odpowiedź: Tak. Punkt II 2.2 SIWZ zawiera szczegółowy opis rozpoczęcia sprzedaży.

  Pytanie4. Kto poniesie koszty ewentualnej sprzedaży rezerwowej w przypadku, kiedy sprzedaż ze względów formalnych nie rozpocznie się od 01.01.2016 r,

  Odpowiedź: Do czasu rozwiązania obecnych umów płatnikiem będzie Zamawiający.

  Pytanie5. Czy okres rozliczeniowy jest zgodny z miesiącem kalendarzowym?

  Odpowiedź: Nie.

  Pytanie6. Czy w przypadku braku otrzymania wskazań liczników szczególnie dla taryf C1X od Operatora Systemu Dystrybucyjnego w terminie Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktur szacunkowych ( korygowanych po otrzymaniu faktur rzeczywistych), w celu zapewnienia ciągłości przekazywania przez Zamawiającego środków finansowych przeznaczonych na zakup energii elektrycznej i uniknięcia skumulowania się znacznej kwoty za energię elektryczną na rzecz Sprzedawcy?

  Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza wystawiania faktur szacunkowych.

  Pytanie7. Jaki jest okres wypowiedzenia aktualnie obowiązujących umów sprzedaży energii elektrycznej?

  Odpowiedź: Dla punktów z załącznika 1, koniec umowy przypada na 31.12.2015r. bez okresu wypowiedzenia, dla punktów z załącznika 2 od 1-5 – 31.12.2015r. bez okresu wypowiedzenia, dla pozostałych punktów od 1 do 3 miesięcy.

  Pytanie10. Proszę o zmianę terminu płatności faktury na 21 dni od daty wystawienia.

  Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu płatności faktury.

  Pytanie11. Kto jest obecnym sprzedawcą energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego?

  Odpowiedź: Dla punktów z załącznika 1 – PKP Energetyka, dla punktów z załącznika 2 od 1-5 – PKP Energetyka, dla pozostałych punktów PGE.

  Pytanie12. Czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia zamiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po wyborze Wykonawcy? Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy:
  - nazwa i adres firmy;
  - opis punktu poboru;
  - adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
  - grupa taryfowa (obecna i nowa);
  - moc umowna;
  - planowane roczne zużycie energii;
  - numer licznika;
  - Operator Systemu Dystrybucyjnego;
  - nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
  - numer aktualnie obowiązującej umowy;
  - data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
  - numer ewidencyjny PPE

  Odpowiedź: Zamawiający nie posiada powyższych danych w wersji elektronicznej.

  Pytania z dnia 08.12.2015r.:

  Pytanie1 Czy Zamawiający dysponuje tytułem prawnym (akt notarialny, umowa najmu, umowa dzierżawy, itp.), który upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie zamówienia. Brak takiego tytułu może skutecznie uniemożliwić dalsze czynności związane ze zgłoszeniem umowy sprzedaży energii elektrycznej do lokalnego Operatora Systemu dystrybucyjnego zgodnie z jego procedurami. W związku z czy prosimy o przekazanie informacji o sposobie i formie dysponowania obiektami.

  Odpowiedź: Zamawiający posiada tytuły własności.

  Pytanie2 Czy Zamawiający przekaże niezbędne dokumenty (NIP, Regon, KRS)
  do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy?

  Odpowiedź: Tak.

  Pytanie3 Jaką umowę posiadają Państwo na dzień dzisiejszy, czy jest to umowa na sprzedaż energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji? Czy umowa jest rozdzielona na sprzedaż energii elektrycznej oraz umowę o świadczenie usług dystrybucji? Czy jest to Państwa pierwsza, czy kolejna zmiana sprzedawcy energii elektrycznej?

  Odpowiedź: Dla punktów z załącznika 1 i punktów z załącznika 2 od 1-5 – umowa rozdzielna, dla pozostałych punktów umowa kompleksowa.
  Dla punktów z załącznika 1 i punktów z załącznika 2 od 1-5 – kolejna zmiana, dla pozostałych punktów pierwsza zmiana.

  Pytanie4 Informujemy, że formularz ofertowy dla części 2 zamówienia jest nieprawidłowy, gdyż nie zgadza się z informacjami zawartymi w SIWZ oraz w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Prosimy o poprawienie załącznika.

  Odpowiedź: Formularz został poprawiony i zamieszczony ponownie.

  Pytanie5 Zwracamy się z prośbą o podanie zużycia dla grupy taryfowej C22a z rozbiciem na strefę szczytową i pozaszczytową, w celu przygotowania możliwie korzystnej dla Zamawiającego kalkulacji ceny

  Odpowiedź: Szczytowa 86 MWh, pozaszczytowa 218 MWh

  Pytanie6 Wnioskujemy o wykreślenie w par. 2 ust. 2 pkt 3) wzoru umowy, gdyż dane pomiarowo-rozliczeniowe Zamawiający otrzymuje na fakturach dystrybucyjnych od Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD). Sprzedawca energii elektrycznej otrzymuje od OSD jedynie wielkość zużycia energii elektrycznej w poszczególnych punktach poboru energii (PPE), którą każdorazowo prezentuje na fakturach sprzedaży

  Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza wykreślenia zapisu.

  Pytanie7 Wnioskujemy o wykreślenie par. 11 ust. 1 wzoru umowy, gdyż już teraz można przewidzieć, że terminowe zgłoszenie umowy do OSD nie będzie możliwe, gdyż zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacją Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) musi zostać dokonane na 21 dni przed rozpoczęciem dostaw energii elektrycznej. Biorąc pod uwagę, że termin składania ofert przypada na 14.12.2015 r. oraz termin zgodnie z którym umowa może być zawarta zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych tj. min 5 dni od daty wyboru najkorzystniejszej oferty, wejście umowy w życie z dniem 01.01.2016 r. nie będzie możliwe do zrealizowania. W związku z powyższym Wykonawca nie może przystać na obecne brzmienie przytoczonego ustępu.

  Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza wykreślenie zapisu. W projekcie umowy w §9 zostały zawarte informacje dotyczące rozpoczęcia umowy.

  Pytanie8 Wnioskujemy o dostosowanie par. 8 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy do zmienionego art. 6b ustawy Prawo energetyczne, poprzez wykreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej w brzmieniu: „Wykonawcy przysługuje prawo złożenia do OSD wniosku o wstrzymanie dostarczania energii w przypadku gdy Zamawiający zwleka z zapłatą za pobraną energię, co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności.”

  Odpowiedź: Zapis został zmieniony i projekty umów ponownie zamieszczone.

  Pytanie9 . Zwracamy się z prośbą o zastosowanie pełnomocnictwa uwzględniającego aktualne zapisy IRiESD OSD - Wzór Pełnomocnictwa

  Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zmiany treści Pełnomocnictwa.

  Pytanie10 Zwracamy się z prośbą o dostosowanie dat w § 9 ust 1 Projektów Umów zgodnych z możliwością realizacji przedmiotowego zamówienia.

  Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zmiany zapisów. W projekcie umowy celowo został zastosowany elastyczny zapis dotyczący daty rozpoczęcia umowy, natomiast przed podpisaniem umowy docelowej zostanie wspólnie z potencjalnym Sprzedawcą określony konkretny termin rozpoczęcia.
  Pytanie11 Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji odnośnie okresu obowiązywania i trybu rozwiązania dotychczasowej umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej dla punktów poboru energii elektrycznej:
  - do kiedy obowiązuje przedmiotowa umowa,
  - okres wypowiedzenia,
  - czy została podpisana w ramach akcji promocyjnej.
  W drodze wyjaśnienia informujemy, że jest to informacja niezbędna do prawidłowego dokonania wypowiedzenia umów w imieniu Zamawiającego. Ponadto nadmieniamy, iż informacja ta jest istotna w związku z koniecznością oszacowania realnego terminu rozpoczęcia sprzedaży dla tych punktów.

  Odpowiedź: Dla punktów z załącznika 1 i punktów z załącznika 2 od 1-5 – umowa od 01.01.2013, bez akcji promocyjnej, dla punktu 8 z załącznika 2 – 3.7.2015, bez akcji promocyjnej, dla pozostałych umowy od roku 2000 do 2010 w tym punkty 9-20 z załącznika 2 w akcji promocyjnej obowiązującej do 31.12.2016r. Okres wypowiedzenia zawarty jest w odpowiedzi na poprzednie pytania.


  Data wprowadzenia: 2015-12-09 1414
  Data upublicznienia: 2015-12-09
  Art. czytany: 1049 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna