A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zmiana ogłoszenia: Świadczenie usług szkoleniowych obejmujących przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych...'
» Protokół Nr XLIX/2018 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 14 listopada 2018r.
» ZARZĄDZENIE NR 55/2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 15 października 2018r. w sprawie zmiany wysokości dotacji
» Projekt budżetu 2019
» Śliczne kociątko czeka na świąteczny prezent od losu
 • Przetargi
 • 2015r.
 • Pytania i odpowiedzi 2 do przetargu nieograniczonego na Zakup Energii

  W związku z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
  ( Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177 ze zm.), informuję że w dniu 9 grudnia 2015 roku wpłynęły pytania dotyczące przetargu nieograniczonego na „Zakup energii”, następującej treści:


  Pytanie 1. Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy do dnia podpisania umowy, niezbędne
  do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dane i dokumenty z jednostek objętych postępowaniem przetargowym w wersji elektronicznej (Word, Excel). Wykonawca będzie potrzebował następujących:
  a) danych:
  - adres siedziby i adres korespondencyjny danej jednostki
  - numer NIP
  - numer REGON
  - adres punktu poboru – (miejscowość, ulica, kod pocztowy)
  - przeznaczenie punktu poboru
  - grupa taryfowa
  - kod PPE
  - roczny wolumen energii elektrycznej
  - numer licznika
  - numer aktualnie obowiązującej umowy
  - numer ewidencyjny w systemie bilingowym dotychczasowego Sprzedawcy
  b) dokumentów:
  - pełnomocnictwo
  - dokument nadania numeru NIP
  - dokument nadania numeru REGON
  - KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka
  - dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa
  - numer rachunku bankowego.

  Pytanie 2 Czy Zamawiający obecnie posiada umowy kompleksowe czy odrębne umowy na sprzedaż energii elektrycznej oraz na świadczenie dystrybucji energii elektrycznej?
  Jaki jest termin wypowiedzenia aktualnie obowiązujących umów?

  Pytanie 3 Czy Zamawiający do obecnie obowiązujących umów przyjął oferty promocyjne
  lub lojalizacyjne? W przypadku gdy Zamawiający korzysta z takich promocji to czy okres
  ich obowiązywania nie koliduje z terminem realizacji przedmiotu zamówienia?

  Pytanie 4 Zgodnie z procedurą zmiany sprzedawcy określoną w IRiESD Operatora Systemu Dystrybucyjnego zgłoszenie umowy sprzedaży energii elektrycznej musi nastąpić
  na minimum 21 dni przed rozpoczęciem sprzedaży energii elektrycznej. W związku z tym aby sprzedaż mogła rozpocząć się z dniem 01.01.2016r. zgłoszenie nowej umowy sprzedaży energii elektrycznej musiałoby nastąpić najpóźniej w dniu 10.12.2015r.
  Przy terminie składania ofert ustalonym na dzień 14.12.2015r., czasie niezbędnym Zamawiającemu do oceny przesłanych ofert oraz okresie na ewentualne odwołania Wykonawców, zachowanie wskazanemu terminu realizacji zamówienia jest w praktyce
  nie wykonalne dla Wykonawcy.
  Wnosimy tym samym o zmianę terminu rozpoczęcia realizacji zamówienia z dnia 01.01.2016 r. na dzień 01.02.2016r.

  Pytanie 5 Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną?

  Pytanie 6 Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę przedmiotowych zapisów w części:
  „…na podstawie wskazań układu/układów pomiarowo rozliczeniowego/rozliczeniowych”
  na „danych pomiarowo-rozliczeniowych”.

  Wykonawca wystawia faktury VAT za sprzedaż energii elektrycznej na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych otrzymywanych od Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Jednocześnie informujemy, że Wykonawca nie ma dostępu do wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego.

  Pytanie 7 Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę przedmiotowych zapisów na następujący: „Strony ustalają następujący sposób rozliczeń, w którym Wykonawca wystawia Zamawiającemu
  na koniec okresu rozliczeniowego fakturę rozliczeniową, z terminem płatności 21 dni
  od daty wystawienia faktury” oraz o usunięcie zapisu § 7 ust. 3.

  Uzależnienie terminu płatności od daty otrzymania faktury będzie rodziło wiele trudności
  w rozliczeniach, ponieważ Wykonawca nie będzie posiadał informacji o tym kiedy Zamawiający otrzymał fakturę a co za tym idzie nie będzie mógł określić poprawnie terminu płatności. Ponadto systemy bilingowe automatycznie określają termin płatności od daty wystawienia faktury.

  Pytanie 8 Wykonawca wnosi o usunięcie zapisu dotyczącego dodatkowego dwutygodniowego terminu uregulowania zaległych i bieżących należności. Przedmiotowy zapis jest niezgodny
  z art. 6b.1 ustawy prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997 r.

  Odpowiedź:
  Zamawiający w dniu 09.12.2015r przed wpłynięciem powyższych pytań zamieścił na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łączna odpowiedzi na pytania o tej samej tematyce. Zamieszczono również zmienione załączniki do SIWZ.

  Pytanie9. Czy układy pomiarowo-rozliczeniowe objęte postępowaniem przetargowym są dostosowane do zasady TPA?

  Odpowiedź: Tak.

  Pytanie10. Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie zapisu dotyczącego dokonywania zmian grup taryfowych dla poszczególnych obiektów Zamawiającego w okresie realizacji umowy.

  Zmiana grup taryfowych, podobnie jak zmiana mocy umownych następuje poprzez dokonanie stosownych zmian w umowie o świadczenie usług dystrybucji, która winna być zawarta między lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego a Zamawiający. Nie dotyczy tym samym dostawy energii elektrycznej na podstawie umowy sprzedaży energii elektrycznej, objętej przedmiotowym postępowaniem

  Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zmiany zapisów.

  Pytanie11. Wykonawca wnosi o dodanie do SIWZ i projektu umowy zapisu o tym, że Zamawiający może dodawać nowe PPE jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które są wymienione w SIWZ i załącznikach oraz będą wycenione w ofercie

  Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zmiany zapisów.

  Pytanie12. Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie przedmiotowego zapisu. W § 5 ust. 3 wzorów umów Zamawiający dopuszcza zmianę ceny w okresie trwania umowy w sytuacji ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego.
  Zapisy SIWZ są tym samym niespójne.

  Odpowiedź: Zamawiający dokonał zmian w projektach umów (Zmienione projekty umów
  w załączniku).

  Pytanie13. Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę przedmiotowego zapisu na następujący: „Wykonawca zobowiązuje się terminowo dokonać zgłoszenia niniejszej Umowy do OSD, lecz nie wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania aktualnie obowiązujących umów oraz zawarciu umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.”

  Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zmiany zapisów.


  Data wprowadzenia: 2015-12-10 1515
  Data upublicznienia: 2015-12-10
  Art. czytany: 760 razy

  » projekt umowy 1 zmieniony2 - rozmiar: 65536 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » projekt umowy 2 zmieniony2 - rozmiar: 68608 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna