A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» UCHWAŁA NR XLVII/237/2018 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Wójt Romuald Kowaliński
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Jolanta Żaczek
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Andrzej Wisowaty
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Jacek Śliwa
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • 2014-2018
 • Protokół Nr XIV/2015 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 30 listopada 2015r.

  Protokół Nr XIV/2015
  z posiedzenia Rady Gminy Łączna
  dnia 30 listopada 2015r.


  Miejsce posiedzenia – sala obrad budynku w Czerwonej Górce 1 b
  Czas trwania obrad – godz. 9,00 - 11,00

  Ad. 1
  Dnia 30 listopada 2015r. odbyło się kolejne w kadencji XIV-e posiedzenie Rady Gminy Łączna.
  Obrady otworzyła i przewodniczyła im Przewodnicząca Rady Gminy Łączna Pani Monika Pająk.
  Na wstępie Przewodnicząca Rady powitała zaproszonych gości i radnych.
  Wśród zaproszonych gości byli:
  - Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński,
  - Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek,
  - Radca Prawny Urzędu Gminy p. Wacław Iwanczatik
  - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej p. Bernardyna Wasińska ,
  - Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej p. Jacek Śladkowski,
  - dzielnicowy Komisariatu Policji w Suchedniowie p. Mariusz Gębski,
  - niektórzy sołtysi gminy Łączna,
  - mieszkanka gminy.

  Na liście obecności podpisy złożyło 15-tu radnych tj. 100 % ustawowego składu Rady.
  Uchwały i decyzje podejmowane na sesji były prawomocne.
  Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.

  Ad. 2
  Na sekretarza obrad Przewodnicząca Rady zaproponowała Wiceprzewodniczącego Rady p. Andrzeja Wisowatego, który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji.

  Ad. 3
  Przyjęcie porządku posiedzenia.
  Przewodnicząca Rady p. Monika Pająk odczytała zaproponowany porządek obrad ,
  po czym zapytała czy są uwagi lub wnioski do porządku obrad.
  Uwag nie zgłoszono, porządek obrad stał się obowiązujący.
  1. Powitanie i stwierdzenie kworum.
  2. Powołanie sekretarza obrad.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
  5. Sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji.
  6. Decyzja Rady Gminy w sprawie obniżenia podatku od nieruchomości dla PCC Silicium S.A
  7. Pytania, wnioski, postulaty.
  8. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.  9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna
  b) zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej
  c) ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  d) ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
  e) określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na podatek od nieruchomości , podatek rolny i podatek leśny
  f) opłaty targowej
  g) zmian budżetu Gminy Łączna na 2015 rok
  h) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2015-2022
  10. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia
  29 października 2015r.
  11. Zakończenie obrad.


  Ad. 4 i 5
  Sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami oraz z realizacji uchwał Rady Gminy od dnia 29 października 2015r. do dnia 30 listopada 2015r. złożył Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
  I tak:
  Uczestniczyłem :

  30 października - w rozprawie sądowej w Sądzie Pracy w Kielcach z powództwa Jacka Śladkowskiego o uchylenie kary nagany,
  2 listopada - w spotkaniu z przedstawicielami Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie ostatnich prac przed odbiorem wspólnej inwestycji drogowej w Występie,
  - w spotkaniu z dyrektorem Trelińskim z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Skarżysku - Kam.
  6 listopada – w odbiorze drogi w Występie,
  - w posiedzeniu ZGGŚ w Bielinach,
  11 listopada – w obchodach Powiatowych Święta Niepodległości w Skarżysku - Kam,
  12 listopada - w obchodach Dnia Seniora w Gminnej Bibliotece Publicznej w Łącznej,
  16 listopada - w Walnym Zgromadzeniu LGD „Wokół Łysej Góry” w Śniadce,
  19 listopada – w spotkaniu z przedstawicielami KGW w sprawie zasad użytkowania budynku po zlikwidowanej filii w Zagórzu,
  23 listopada – w konferencji zorganizowanej przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich dot. PROW- u na lata 2014 – 2020,
  25 listopada – w spotkaniu z dr Elżbietą Myjak Sokołowską z Katedry Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie w sprawie przygotowania projektu zagospodarowania terenu na działce przy Bibliotece Gminnej,
  26 listopada – w spotkaniu z Dyrektorem ZDP w Skarżysku-Kam. w sprawie planowanych w 2016 roku inwestycji i zimowego utrzymania dróg.

  II. Wydałem zarządzenia:
  - w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015r.
  - w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej,
  - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Łączna.
  W dniu 9 listopada br. tut. Urząd otrzymał pismo z firmy USŁUGI TRANSPORTOWE Sindbad-Bis, która po dokonaniu analizy sytuacji rynkowej w miejscowości Klonów stwierdziła, że nie ma możliwości utrzymania rentowności tej linii. Wiadomość o tym fakcie przekazano mieszkańcom Klonowa. W ślad za tą odmową wystosowałem ponownie pismo do ZTM i MKS Kielce z prośbą o uruchomienie komunikacji do Klonowa.
  18 listopada br. również Zarząd Dróg Powiatowych przesłał pismo z odpowiedzią na wnioski z ostatniej sesji rady. Kopia pisma w załączeniu do nin. sprawozdania.

  Jak informowałem na ostatnim posiedzeniu Rady – w dniu 28 września br. podpisałem zarządzenie w sprawie cofnięcia pełnomocnictwa do wykonywania czynności zwykłego zarządu kierownikowi ZGK w Łącznej.
  Decyzja moja była następstwem wielu błędów i czynności, w następstwie których mobilność, funkcjonalność i gospodarka finansowa Zakładu nie spełniała moich i mieszkańców oczekiwań. Pierwsze symptomy trudności organizacyjnych Zakładu pojawiły się na etapie modernizacji oczyszczalni ścieków na przełomie roku 2014/2015. W wyniku nieprawidłowości w przygotowaniu przetargu na w/w modernizację ŚBRR w Kielcach cofnęło dofinansowanie na tę inwestycję w wysokości 119.600,00 zł. Powyższa strata do dnia dzisiejszego nie została jeszcze w pełni rozliczona przez Zakład - pozostało jeszcze do rozliczenia 95.291,06 zł z tytułu zwrotu dotacji przekazanej na wkład własny Zakładu w realizację projektu – „Remont istniejącej oczyszczalni ścieków w Kamionkach poprzez dostawę i montaż urządzeń”.
  Ponadto:
  - ustawiczne problemy z dopilnowaniem poziomu manganu na ujęciu wody w Klonowie i pracy całej stacji uzdatniania wody rzutowały przez cały rok na opinię Zakładu i całej Gminy.
  Pomimo woli współpracy w tym zakresie z Centrum Wody w Jaśle, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i nawet SBRR wyniki badań często nie spełniały norm.
  Obszerna korespondencja często przypominająca o ciągłym i ustawicznym monitorowaniu wskaźników ujęcia wody ( brak odpowiednio wcześniej zakupionych ph metrów ), okresowych przeglądach i konserwacji znajduje się w zasobach tut. Urzędu.
  - lawinowo pogarszająca się kondycja finansowa Zakładu, rozrzutność i niegospodarność również miały wpływ na moją decyzję w tej sprawie. Brak należytej staranności w gospodarowaniu mieniem skutkował dłuższymi przerwami w dostarczaniu wody na skutek braku sprawnych zapasowych pomp na stanie zakładu.
  - twierdzenie, że to z powodu niezapłaconych faktur przez Zespół Szkół w Łącznej jest również dalekie od prawdy bowiem aktualne płatności szkoła reguluje na bieżąco. Wystawione rozliczenie i faktura dotycząca poprzedniego sezonu grzewczego, jej stawki (3,83 zł) znacznie odbiegają od stawek umownych ustalonych podczas rozpoczęcia sezonu grzewczego 2014/2015, tj. 1,24 zł. Szkoła planując budżet wówczas zabezpieczyła na należności dla Zakładu środki na faktury miesięczne i płatności wg znacznie niższych stawek niż stawki wykazane w rozliczeniu sezonu.
  Te i inne przyczyny uzasadniają w pełni podjętą przeze mnie decyzję.

  Z ostatnich wniosków w toku realizacji są również:
  - budowa przystanku BUS w Goździe,
  - oczyszczanie tablic ogłoszeniowych na terenie całej gminy,
  - naprawa tablicy ogłoszeniowej przed kościołem w Łącznej,
  - naprawy cząstkowe dróg gminnych.
  Pozostałe wnioski Rady Gminy Łączna realizowane są przez pracowników Urzędu na bieżąco, w miarę posiadanych środków.
  Pan Wójt Przekazał informację , że 18 grudnia br. o godz. 10 w świetlicy ZGK odbędzie się spotkanie wigilijne dla osób samotnych, organizowane przez GOPS.
  Na zakończenia sprawozdania Wójt Gminy pochwalił się.
  Czasopismo „Wspólnota” organizuje rankingi gmin w oparciu o dane statystyczne.
  Jest to obiektywny obraz w jaki sposób pracują samorządy.
  W Polsce jest 2479 gmin. Pod względem bogactwa gmin, nasza gmina jest na 1219 miejscu czyli daleko.
  Pod względem skuteczności gmin w pozyskiwaniu funduszy unijnych w latach 2004-2014 zajmujemy 234 miejsce z kwotą 2481 zł/mieszkańca. W woj. świętokrzyskim na 102 gminy zajmujemy 25 miejsce i to jest dobre miejsce. Dlatego chcę gorąco podziękować przede wszystkim pracownikom Urzędu , bo to jest ich praca i wysiłek. Mam nadzieję, że w najbliższych latach będziemy nadal pozyskiwać fundusze , na tak potrzebne dla nas inwestycje.
  Pan Wójt zakończył sprawozdanie i podziękował.

  Ad. 6
  Decyzja Rady Gminy w sprawie obniżenia podatku od nieruchomości dla PCC Silicium S.A.
  Przewodnicząca Rady odczytała pismo, w którym PCC Silicium zwraca się z prośbą o czasowe na 2016 rok obniżenie wysokości podatku od nieruchomości o 50 %. Prośbę uzasadnia się trudną sytuacją na rynku kruszyw.
  Pismo stanowi załącznik do protokołu.
  Sprawę analizowali również radni na połączonym posiedzeniu komisji, po czym wypracowano negatywny wniosek , czyli aby nie przychylać się do prośby PCC Silicium.
  Radny Śliwa - Klub Radnych podtrzymuje wniosek z komisji, aby nie popierać prośby.
  Innych wniosków nie zgłoszono.
  Przewodnicząca Rady - poprosiła wobec tego o przegłosowanie wniosku z Komisji , kto jest za tym aby nie przychylać się do prośby PCC Silicium w sprawie obniżenia podatku.
  Wniosek przegłosowano jednogłośnie (za 15 radnych/ 15 )


  Ad. 7 i 8
  Pytania, wnioski, postulaty oraz udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  Radny Nyga - zanim pozyskamy środki unijne na budowę drogi Zajamnie, to chciałbym aby droga na Zajamniu była przejezdna, aby ją poprawić, bo w tej chwili nie można tam nawet przejść.
  O głos poprosił Kierownik ZGK p. Jacek Śladkowski i powiedział.
  Chciałbym przybliżyć mój punkt widzenia w stosunku do tego co Pan Wójt powiedział na mój temat dziś w sprawozdaniu (p. 4 porządku obrad).
  Kiedy obejmowałem stanowisko Kierownika w listopadzie 2013 roku zastałem zakład zupełnie rozłożony, bez żadnego sprzętu.
  Dostałem budżet na 2014r. uchwalony przez poprzednią Radę gdzie na modernizację oczyszczalni ścieków było zaplanowane 900 tys. Z mojej inicjatywy została wybudowana nowoczesna metoda napowietrzania ścieków, co spowodowało, że zamiast 900 tys. kwota modernizacji będzie wynosiła 289 tys. zł.
  Zarzut skierowany przez Pana Wójta, że ja coś nie dopilnowałem, nie potrafię tego ocenić skąd taki zarzut.
  Owszem przy przetargu na modernizację oczyszczalni ścieków pomyliłem się tylko w jednym punkcie, z tego powodu, że miałem bardzo mało czasu aby wszystko przygotować. Nie wezwałem kogoś , przez co brakowało dokumentu, że osoba ta nie była karana.
  Stanąłem przed Regionalną Izbą Obrachunkową, ale z powodu nieznacznego uchybienia odstąpiono od karania, a Pan Wójt ukarał mnie naganą . Bilans jest taki, że 600 tys. zł w budżecie gminy pozostało, a 90 tys. zł trzeba było zapłacić kary.
  Jeśli chodzi o wodociąg Klonów i stację uzdatniania wody, to do 25 października 2015r. obowiązywała gwarancja, bo między gminą a firmą z Jasła była zawarta taka umowa.
  Nie mogłem więc ingerować w naprawy urządzeń ponieważ obowiązywała gwarancja. Pisałem do Prezesa Firmy z Jasła , że urządzenia pracują niewłaściwie. Raz przyjechali i obciążyli mnie kwotą 1800 zł za przyjazd, której nie zapłaciłem, ponieważ nie ja zawiniłem. Od tego zaczęła się moja zła opinia o współpracy z Firmą z Jasła.
  W ciągu dwóch lat pracownicy ZGK byli na Klonowie 289 razy w celu wykonywania różnych prac na ujęciu wody np. czyszczenie, płukanie.
  Kiedy skończyła się gwarancja, od miesiąca wszystkie parametry wody są dobre . W tej chwili pobyt pracowników ZGK na Klonowie ogranicza się do zbadania parametrów.
  Zarzut, że nie działałem jest bezzasadny, bo jak mogłem coś robić w stacji, kiedy była na gwarancji do 25 października tego roku.
  Sprawa niezakupionych urządzeń.
  Zakład Gospodarki Komunalnej w roku bieżącym boryka się z ogromnymi trudnościami.
  To szkoła w Łącznej podała mi informacje na temat kosztów ogrzewania. W związku z tym, że miało się to rozłożyć na większą powierzchnię można było przyjąć, że się zmieścimy.
  Jak było ciepło to szkoła nie paliła w kotłach i nie było obsługi całodobowej.
  ZGK wykonał modernizację i przełączenie ciepłociągu z własnych kosztów.
  Nie mogę się zgodzić , że szkoła nie wiedziała. Szkoła wiedziała, że do 30 czerwca należy się rozliczyć za ogrzewanie i to nie Zakład Gospodarki Komunalnej jest winien.
  Dzięki mojemu zaangażowaniu Zakład w tym roku pokaże ponad 80 tys. zł wpływów z usług na zewnątrz i jeszcze jestem zły. Czuję się mocno urażony .
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – słuchając najpierw mnie potem Kierownika Śladkowskiego , państwo radni możecie nie mieć pełnego obrazu sytuacji. W związku z tym proponuję aby Komisja Gospodarcza zajęła się tym tematem szczegółowo. Dostaniecie państwo dokumenty i poproszę pewne osoby o przybycie na Komisję w celu wyjaśnienia.
  Pan Kierownik stwierdził, że stracił mojej strony wsparcie to jest to nieprawda. Uważam, że wykazałem dużo cierpliwości i zrozumienia do pewnych działań. Jeśli chodzi o stację uzdatniania wody na Klonowie uważam , że urządzenie za 1 500,- zł nie zrujnuje budżetu ZGK . Można było to naprawić a nie czekając na gwarancję.
  W poprzedniej kadencji Rada Gminy podjęła uchwałę i zrobiliśmy modernizację stacji uzdatniania wody. Od tego momentu należałoby działać. Pracownicy firmy przeprowadzili szkolenia dla naszych pracowników ZGK. Jeśli Pani z Sanepidu mówi mi, że w Klonowie jest ewidentny przejaw braku nadzoru, to pytam co się stało. Okazało się , że teraz wszystko dobrze działa, bo zakupiono PH-metr za 1500,- zł. i nałożono na pracownika obowiązek badania parametrów wody. W umowie z firmą z Jasła nie ma zakupu PH-metru.
  Kiedy realizowana była budowa kotłowni poza ogrzewaniem szkoły, mieszkańcy bloku i domu nauczyciela wnioskowali o podłączenia do tej kotłowni. Chcieliśmy podłączenia również Urzędu Gminy.
  Dziś to nie jest czas ani miejsce na to aby przesądzić cokolwiek .
  Poproszę o Komisję Gospodarczą aby dokładniej można było się zapoznać z sytuacją i dokumentami .
  Co się tyczy straty pieniędzy unijnych to rozmawiałem z Panią Dyrektor Mochocką i powiedziała, że byłaby ostatnią osobą , która chciałaby odebrać pieniądze swojej gminie.
  Jeśli osoba podpisująca się pod dokumentami nie chce słuchać uwag i przyjąć od nas pewnych sugestii, które dałyby szansę, to ja nie zamierzam się nadstawiać.
  Pracownicy Urzędu Gminy również chcieli pomóc ale Pan Kierownik nie chciał tej pomocy ponieważ on wie lepiej. Nie chcę negatywnie oceniać, że Pan Kierownik popełnił błąd. Wszyscy jesteśmy ludźmi i każdy popełnia błędy. Trzeba jednak ten błąd chcieć naprawić i wysłuchać co ktoś inny ma do powiedzenia, bo może ma rację.
  Pytanie jest takie czy można było ten błąd naprawić. Firma chciała nam pomóc i poszła na szereg ustępstw tylko dlatego, że rozmawialiśmy. To co dzisiaj powiedziałem , co zrobiłem do tej pory, to wykazanie olbrzymiej dobrej woli z mojej strony, żeby Pan Kierownik mógł dokonać reasumpcji i oceny własnych podstaw. Każdy z pracowników naszego urzędu jest codziennie oceniany i przez mieszkańców i kierowników i niestety ale relacje między współpracującymi ze sobą osobami muszą być relacjami poprawnymi. Myślę, że na podstawie dokumentów ale też opinii innych osób nabiorą państwo szerszego obrazu tej sytuacji. Dzisiejszą sytuację odbieram w kategorii wyjaśnienia.
  Odnośnie poprawiania stanu dróg Pan Wójt odpowiedział.
  Wykonamy wszystkie naprawy dróg o ile aura pozwoli. Zaczniemy od drogi Klonów- Budy ponieważ droga jest w bardzo złym stanie. Następnie po kolei będziemy realizować wszystkie inne naprawy, Zajamnie, Jaśle.
  W sprawie budowy dróg z programu PROW na dzień 10 grudnia przewidziane jest spotkanie dla Powiatu Skarżyskiego i będą tam obecni nasi pracownicy. Będzie to w całości spotkanie robocze czyli jak przygotować aplikację, wniosek aplikacyjny itd. Zajamnie jest przewidziane do przebudowy w ramach funduszy z PROW.
  Radca Prawny p. Wacław Iwanczatik – w dniu 23 lipca bieżącego roku odbyło się spotkanie w sprawie funkcjonowania wodociągu Klonów. Według dokumentów gwarancja obejmowała funkcjonowanie urządzeń a nie ich obsługę. Za obsługę tych urządzeń był odpowiedzialny Zakład Gospodarki Komunalnej. Powinno być wszystko codziennie monitorowane,a nie było. Było szkolenie dla pracowników ale Pan Kierownik nie pokazał się ani raz na takim szkoleniu. Sytuacja wymknęła się spod kontroli i kiedy było źle wtedy dzwoniono do Pana Prezesa Firmy Leszka Pieszczocha, który przyjeżdżał ale za każdy przyjazd liczył koszty, ponieważ te prace nie były objęte gwarancją. Gdyby codziennie były kontrolowane pomiary nie byłoby problemu.
  Radny Osman – w sprawie wody w Klonowie, od 2014 roku mieszkańcy Klonowa zgłaszali zanieczyszczenie wody. Czy trzeba było czekać aż rok na rozwiązanie problemu.
  W sprawie Kierownika ZGK p. Jacka Śladkowskiego, czy Pan Wójt wiedział, że przyczyną zadłużenia ZGK jest niezapłacona faktura ze szkoły Łączna. Pytanie ile kosztowało ogrzewanie szkoły, kiedy kotłownią zarządzał Dyrektor szkoły. Koszt ogrzewania szkoły + ciepła woda po cenie 3,83 zł to 164 tys. zł , natomiast koszt ogrzewania szkoły + ciepła woda po cenie 1,24 zł to ok. 60 tys. zł. więc różnica duża.
  Odnośnie przetargu ogłoszonego przez Kierownika ZGK zabrakło zaświadczenia o niekaralności. Pytam, kto w gminie Łączna pełni obowiązki kierownika zamówień publicznych i kto zasiadał w komisji przetargowej na oczyszczalnie ścieków.
  Proszę Pana Wójta o odpowiedź o zadłużenie Zakładu Gospodarki Komunalnej, chodzi mi o koszty ogrzewania szkoły .
  Pan Wójt – nie ma w urzędzie Gminy takiej funkcji jak Kierownik Zamówień Publicznych. Wydział Techniczny w zakresie czynności i obowiązków ma przygotowanie przetargów.
  Pan Czesław Mazur i Pani Anna Kopeć chcieli pomóc Panu Kierownikowi w przygotowaniu przetargu .
  Jeśli chodzi o ogrzewanie szkoły to stawka 1,24 zł to nie jest pomysł Dyrektora Szkoły tylko Pana Kierownika Śladkowskiego. Pan Dyrektor poprosił Pana Kierownika o wyliczenie ile będzie kosztowało ogrzewanie szkoły + ciepła woda , gdyż chciał taką kwotę wydatków ująć w budżecie rocznym szkoły.
  Dyrektor Szkoły dostał informację, że jest to stawka 1,24 zł a potem w trakcie roku okazuje się, że Pan Kierownik podnosi stawkę do 3,83 zł , to jest duża różnica. W budżecie szkoły nie ma tak dużych pieniędzy aby różnicę pokryć, dlatego nie ma możliwości jej zrealizowania.
  Radny Osman - na miejscu Pana Dyrektora szkoły mocno bym się zastanowił skąd tak niska kwota za ogrzewanie szkoły, skoro rok wcześniej była znacznie wyższa.
  Chciałbym wiedzieć kto zasiadał w komisji przetargowej na modernizację oczyszczalni ścieków.
  Kierownik p. Jacek Śladkowski - w komisji przetargowej zasiadali pracownicy ZGK: Kierownik, Główna Księgowa Pani Krystyna Fąfara i pracownik Pan Marek Dulęba.
  Radny Osman – dziwi mnie fakt, że osoby od lat zasiadające w przetargach z Urzędu Gminy nie były w komisji dlatego przez jeden dokument o niekaralności zabrana została dotacja. Dlaczego Pan Mazur , osoba odpowiedzialna za zamówienia publiczne i przetargi w Urzędzie nie zasiadał w komisji.
  Przewodnicząca Rady – przerwała dyskusję ponieważ nie było to przedmiotem dzisiejszych obrad. Proszę aby te rozmowy przenieść na Komisję Gospodarczą tak jak Pan Wójt wspomniał i wówczas nad tym tematem pochylimy się .
  Radny Śliwa – odnośnie wody w Klonowie prosił aby zakupić agregat prądotwórczy , który zapobiegnie przerwom w dostawie energii elektrycznej a to dużo da.
  Pan Kierownik – nie chodziło o nadzór urządzeń tylko o to , że zakupiliśmy sprzęty które wtryskują odpowiednią ilość środków.
  Radny Borowiec – kto w tej chwili pełni obowiązki Kierownika ZGK.
  Wójt Gminy – na razie Panu Śladowskiemu nie dałem wypowiedzenia w związku z tym Pan Kierownik nadal pełni obowiązki Kierownika ZGK, ma tylko cofnięte dyspozycje odnośnie spraw finansowych a wszystkie inne zostają w gestii jego działania.
  Sołtys Występy p. Bracha – proszę naprawić i oczyścić tablicę ogłoszeń na Występie.
  Druga sprawa to proszę udrożnić drogę gminną , działka nr 92/2 .
  Przewodnicząca Rady – mam pytanie do Radnego Śliwy czy ma Pan dla mnie to pismo, o które prosiłam.
  Radny Śliwa - posiadał pismo podpisane przez Panią Jowitę Damek z Klonowa i odczytał jego treść.
  Przewodnicząca Rady - czy mógłby Pan udostępnić nam to pismo.
  Radny Śliwa – nie, to jest pismo dla mnie a nie dla Pani Przewodniczącej, mogę udostępnić ksero.
  Przewodnicząca Rady – ogłosiła 15 minut przerwy.
  Po przerwie do tematu pisma wróciła.

  Przewodnicząca Rady – wznowiła obrady po przerwie i zanim przejdziemy do kolejnego punktu proszę Radcę Prawnego o odniesienie się do pisma, które odczytał Radny Śliwa.
  Radca Prawny p. Wacław Iwanczatik – skoro mamy taką sytuację, że w piśmie są podnoszone zarzuty pod adresem Pani Przewodniczącej to winien Pan Radny albo oryginał pisma albo kserokopię potwierdzoną własnoręcznie za zgodność, przekazać Pani Przewodniczącej.
  W mojej ocenie trzeba to wyjaśnić a Pani Przewodniczącej przysługuje prawo tzw. wniesienia prywatnego aktu oskarżenia lub wystąpienie do prokuratury.
  Radny Śliwa - Ja tylko przeczytałem pismo, które dostałem od swojej mieszkanki. Skontaktuję się ze swoim adwokatem.
  Radca Prawny – w piśmie były zarzuty pod adresem Pani Przewodniczącej i Pan jako Radny ma obowiązek pismo udostępnić.

  Ad. 9 a)
  Podjęcie uchwały w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna
  Przewodnicząca Rady - temat był bardzo szczegółowo omawiany przez Pana Urbanistę na komisjach połączonych, czy mają Państwo jakieś pytania odnośnie tej uchwały.
  Radny Borowiec – w tej chwili jest robione Studium dla całej Gminy, w jaki sposób byli poinformowani wszyscy mieszkańcy o tym, że jest robione Studium uwarunkowań.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – procedury i zasady opiniowania Studium są dokładnie uregulowane w przepisach i przez te wszystkie procedury przeszliśmy.
  W tych przepisach są również zasady informowania mieszkańców. Chciałbym poinformować, że m.in. na zebraniu w Zaleziance, które Pan zorganizował, informowałem o tym mieszkańców obecnych na tym zebraniu. Wszystkie uwagi dotyczące ich nieruchomości zostały uwzględnione. Ten dokument dziś będzie głosowany przez Radę Gminy. Podobna sytuacja miała miejsce we wszystkich miejscowościach. Wszystkie wnioski zostały uwzględnione, nie było wniosku , który byłby odrzucony. Jeśli przejdzie ta uchwała w głosowaniu, będziemy mogli przystąpić do zmian w planie zagospodarowania przestrzennego. Kiedyś było tak, że każda osoba dostawała informację do domu. Teraz ustawa to zmieniła i w inny sposób informuje się mieszkańców i mieszkaniec ma prawo przyjść do Urzędu Gminy po wszelkie wyjaśnienia.
  Innych pytań nie zgłoszono.
  Przewodnicząca Rady – poprosiła o przegłosowanie uchwały w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna.

  Uchwała Nr XIV/61/2015
  Rady Gminy Łączna z dnia 30.11. 2015r.
  została przyjęta większością głosów
  ( za - 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymał się -1 / 15 )
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu. .

  Ad. 9 b)
  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Łącznej.
  Przewodnicząca Rady – Statut nie był omawiany na komisji dlatego proszę Panią Kierownik GOPS o omówienie projektu uchwały.
  Kierownik GOPS Pani Bernardyna Wasińska - Każda jednostka powinna mieć swój statut, dlatego GOPS również posiada Statut od 1995 roku. Od tej pory każda zmiana w pracy ośrodka, wprowadzana była uchwałami o zmianach Statutu GOPS. Takich zmian było już kilka. Obecnie też przybyły nowe zadania takie jak karta dużej rodziny, o wspieraniu rodziny i o systemie pieczy zastępczej, które winny być zawarte w Statucie . Z uwagi na fakt, że jest to kolejna zmiana Statutu, zasadnym będzie przyjęcie nowego brzmienia Statutu GOPS. Wszystkie dotychczasowe zapisy obowiązują nadal, plus nowe zadania. Mam prośbę o zaakceptowanie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej.
  Radna Żaczek – rozumiem, że jest to tekst jednolity ze wszystkimi dotychczasowymi zmianami i nowymi zadaniami wynikającymi z przepisów prawa.
  Kierownik GOPS – dokładnie tak.
  Innych pytań nie zgłoszono.  Przewodnicząca Rady – prosiła o przegłosowanie projektu uchwały.

  Uchwała Nr XIV/62/2015
  Rady Gminy Łączna z dnia 30.11.2015r.
  została przyjęta jednogłośnie (za 15 radnych / 15 )
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


  Ad. 9 c)
  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
  Radny Borowiec – zapytał czy zasady zbierania pieniędzy za podatki zmieniają się.
  Wójt Gminy - nic się tu nie zmienia.
  Przewodnicząca Rady – poprosiła o przegłosowanie uchwały.

  Uchwała Nr XIV/63/2015
  Rady Gminy Łączna z dnia 30.11. 2015r.
  została przyjęta jednogłośnie (za 15 radnych/15)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


  Ad. 9 d)
  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
  Przewodnicząca Rady – projekt ustawy był omawiany również na połączonych komisjach. Pytań nie zgłoszono wobec czego Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie uchwały.
  Uchwała Nr XIV/64/2015
  Rady Gminy Łączna z dnia 30.11. 2015r.
  została podjęta większością głosów
  (za 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymał się – 1 /15)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 9 e)
  Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na podatek od nieruchomości , podatek rolny i podatek leśny
  Przewodnicząca Rady – czy są jakieś pytania.
  Radny Śliwa – czy trzeba będzie składać nowe deklaracje na nowo wybudowane garaże i domy.
  Wójt Gminy – tak, dotyczy to również nowo wybudowanych obiektów.

  Uchwała Nr XIV/65/2015
  Rady Gminy Łączna z dnia 30.11. 2015r.
  została przyjęta jednogłośnie ( za 15 radnych / 15 )

  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad.9 f)
  Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.
  Pytań nie zgłoszono.
  Przewodnicząca Rady – prosiła o głosowanie nad uchwałą dotyczącą opłaty targowej.

  Uchwała Nr XIV/66/2015
  Rady Gminy Łączna z dnia 30. 11.2015r.
  została przyjęta jednogłośnie ( za 15 radnych /15 )
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 9 g)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2015 rok.
  Przewodnicząca Rady – ta uchwała była również przedyskutowana na Komisji Połączonej. Jeśli nie ma pytań, przechodzimy do głosowania.

  Uchwała XIV /67/2015
  Rady Gminy Łączna z dnia 30.11.2015r.
  Została podjęta większością głosów.
  ( za -10, przeciw - 5, wstrzymało się -0 / 15 )
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 9 h)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2015-2022.
  Przewodnicząca Rady - jeśli nie ma pytań, przechodzimy do głosowania nad uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2015 – 2022.

  Uchwała XIV /68/2015
  Rady Gminy Łączna z dnia 30.11. 2015r.
  została przyjęta większością głosów.
  ( za - 10, przeciw - 5, wstrzymało się-0/15)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


  Ad. 10
  Radny Borowiec - chciałbym złożyć wniosek formalny aby sesje odbywały się po godzinie 15,00, po to aby mogli uczestniczyć mieszkańcy.
  Radny Śliwa – chciałbym osobiście dostawać wersję papierową protokołu z sesji, bardzo proszę, bo niedowidzę i nie mogę przeczytać. Na Klonowie tam gdzie mieszkam, nie ma również Internetu, więc nie przeczytam ze strony internetowej.
  Przewodnicząca Rady – to już było dyskutowane łącznie z głosowaniem. Przesyłając Panu protokół, za chwilę pojawi się informacja na stronie Pana Klubu, o nierównym traktowaniu radnych. Na ten temat była już dyskusja, zakończona decyzją Rady Gminy. Nie ma powodu aby do tej samej sprawy wracać.
  Sołtys Bracha – jestem Sołtysem więc nie głosuje nad protokołem ale radni, którzy muszą głosować powinni mieć możliwość spokojnego zapoznania się z protokołem w domu. Czy jest problemem przesłanie radnym wersji papierowej protokołu.


  Przewodnicząca Rady – a jaki jest problem aby wejść na stronę Urzędu i przeczytać, gdyż protokół jest zamieszczany na stronie internetowej BIP Łączna. W ten sposób udostępniany jest radnym jak i mieszkańcom . Poza tym każdy może przyjechać do Urzędu i każdemu protokół zostanie udostępniony.
  Radny Borowiec – czy protokół może być przesyłany na stronę mailową dla radnego.
  Przewodnicząca Rady - przecież jest protokół na stronie internetowej Urzędu , jaka jest różnica czy ze strony urzędowej czy ze swojej będzie Pan czytał.
  Przewodnicząca Rady - zapytała czy są uwagi do protokołu z dnia 29 października 2015r.
  Uwag nie zgłoszono.
  Protokół został przegłosowany.
  Protokół Nr XIII/2015 Rady Gminy Łączna z posiedzenia dnia 29 października 2015r. został przyjęty większością głosów. (za – 9 radnych, przeciw – 5, wstrzymał się –0/ 14 obecnych podczas głosowania)

  Ad. 11
  Kolejne posiedzenie Rady Gminy Łączna dobiegło końca , porządek obrad został wyczerpany.
  Przewodnicząca Rady p. Monika Pająk - podziękowała radnym, zaproszonym gościom i wszystkim uczestnikom obrad za udział, po czym zakończyła i zamknęła XIV-e w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna.  Protokół sporządziła Sekretarz obrad

  Halina Dziarmaga Andrzej Wisowaty


  Data wprowadzenia: 2015-12-15 1117
  Data upublicznienia: 2015-12-15
  Art. czytany: 699 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna