A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 74/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu
» ZARZĄDZENIE NR 1/2019 WÓJTA GMINY ŁĄCZNA z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach na terenie Gminy Łączna
» Harmonogram dużurów Radnych Gminyb Łączna na rok 2019/2020
» ZARZĄDZENIE NR 73/2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie wysokości dotacji
» ZARZĄDZENIE Nr 72/2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody dla Cyfrowe Sieci Multimedialne
  • Budżet i finanse
  • Budżet Gminy 2016
  • UCHWAŁA NR XV/75/2015 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 30 grudnia 2015 r.

    w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2016 rok

    UCHWAŁA NR XV/75/2015
    RADY GMINY ŁĄCZNA
    z dnia 30 grudnia 2015 r.
    w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2016 rok
    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
    o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), w związku z
    art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, art.
    222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1
    pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst
    jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
    § 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 18 230 000 zł, z tego:
    a) dochody bieżące 14 385 000 zł
    b) dochody majątkowe 3 845 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
    § 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 19 530 000 zł, z tego: a) wydatki bieżące
    13 896 000 zł
    b) wydatki majątkowe 5 634 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
    2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku
    budżetowym 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3.
    3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.
    4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu
    Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi
    realizowane w roku budżetowym w wysokości 5 520 000 zł,
    a) wydatki majątkowe 5 520 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
    § 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 300 000 zł , który zostanie pokryty
    przychodami pochodzącymi z:
    1) kredytów w kwocie 1 300 000 zł,
    2. Przychody budżetu w wysokości 2 250 000 zł, rozchody w wysokości 950 000 zł,
    zgodnie z załącznikiem nr 5.
    § 4. W budżecie tworzy się rezerwy:
    1) ogólną w wysokości - 120 000 zł,
    2) celową w wysokości - 34 300 zł, z
    przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe
    § 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
    i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 .
    § 6. Ustala się dochody w kwocie 53 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń
    na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 65 000 zł na realizację zadań
    określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
    oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
    Id: D2F95453-A342-41DF-A0D7-F36D55118F52. Podpisany Strona 1
    § 7. Ustala się dochody w kwocie 10 000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie
    przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( tekst. jedn. Dz.
    U. z 2013 r. Nr 1232 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 30 000 zł na realizację zadań
    określonych w tej ustawie.
    § 8. Ustala się dochody w kwocie 289 200 zł z tytułu wpływów z opłat za
    gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 289 200 zł na funkcjonowanie
    systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
    § 9. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych
    zakładów budżetowych: przychody – 1 414 000 zł, wydatki – 1 413 600 zł, zgodnie
    z załącznikiem nr 7.
    2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków
    dochodów jednostek budżetowych: dochody – 170 030 zł; wydatki – 170 030 zł, zgodnie
    z załącznikiem nr 8.
    § 10. 1. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 9.
    2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10.
    3. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 11.
    § 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów.
    1) na sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 800 000 zł, w tym:
    a) kredyty 800 000 zł,
    2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 300 000 zł, w tym:
    a) kredyty 1 300 000 zł
    3) na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań 950 000 zł , w tym:
    a) zaciągnięte kredyty 810 181 zł
    b) zaciągnięte pożyczki 139 819 zł
    § 12. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów, o
    których mowa w § 11 niniejszej uchwały
    § 13. Upoważnia się Wójta do:
    1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia
    ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień
    pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem
    innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie
    gminy,
    2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach
    działów,
    3) dokonywanie zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi, a wydatkami majątkowymi
    w ramach działu,
    4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania
    przeniesień w planie wydatków,
    5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych
    bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
    Id: D2F95453-A342-41DF-A0D7-F36D55118F52. Podpisany Strona 2
    § 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
    § 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w
    Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy
    ogłoszeń Urzędu Gminy.
    Przewodnicząca Rady
    Gminy Łączna
    Monika Pająk


    Data wprowadzenia: 2016-01-19 1420
    Data upublicznienia: 2016-01-19
    Art. czytany: 814 razy

    » uchwała budżet - rozmiar: 1070494 bajtów
    Typ pliku: application/download
    Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
    Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
    » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
    Biuletyn Informacji Publicznej
    Urząd Gminy Łączna
    Kamionki 60
    26 - 140 Łączna

    tel. 041/25-48-960
    fax. 041/25-48-977

    Godziny otwarcia:
    Poniedziałek
    7.30-16.00
    Wtorek - Czwartek
    7.30-15.30
    Piątek
    7.30-15.00

    Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

    ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

    Starostwo Powiatowe
    w Skarżysku-Kamiennej
    www.spskarzysko.bip.doc.pl

    Dziennik Ustaw
    http://dziennikustaw.gov.pl
    Monitor Polski
    http://monitorpolski.gov.pl

    Urząd Gminy Łączna