A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 24 września 2018 r.
» Ogłoszenie o przetargu samochodu Opel - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
» Ogłoszenie o przetargu ciągnika rolniczego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
» Ogłoszenie o przetargu samochodu Opel - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
» Ogłoszenie o przetargu ciągnika rolniczego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • 2014-2018
 • Protokół Nr XV/2015 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 30 grudnia 2015r.

  Protokół Nr XV/2015
  z posiedzenia Rady Gminy Łączna
  dnia 30 grudnia 2015r.


  Miejsce posiedzenia – sala obrad budynku w Czerwonej Górce 1 b
  Czas trwania obrad – godz. 14,00 - 17,30

  Ad. 1
  Dnia 30 grudnia 2015r. odbyło się ostatnie w 2015 roku i XV-e w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna.
  Obrady otworzyła i przewodniczyła im Przewodnicząca Rady Gminy Łączna Pani Monika Pająk.
  Na wstępie Przewodnicząca Rady powitała zaproszonych gości i radnych.
  Wśród zaproszonych gości byli:
  - Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński,
  - Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek,
  - Radca Prawny Urzędu Gminy p. Wacław Iwanczatik
  - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej p. Bernardyna Wasińska ,
  - Pełniąca Obowiązki Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej p. Bożena Tuśnio,
  - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zaleziance p. Agnieszka Grula
  - Prezes Centrum Inicjatyw Lokalnych p. Anna Chudzik
  - Prezes Uczniowsko-Ludowego Klubu Sportowego p. Tadeusz Żmijewski
  - Przedstawicielka Koła Gospodyń Wiejskich w Goździe p. Zofia Moskal
  - niektórzy sołtysi gminy Łączna,
  - mieszkanka gminy.

  Na liście obecności podpisy złożyło 14-tu radnych co stanowiło 93 % ustawowego składu Rady. Nieobecny radny Osman Artur - usprawiedliwiony.
  Uchwały i decyzje podejmowane na sesji były prawomocne.
  Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.

  Ad. 2
  Na sekretarza obrad Przewodnicząca Rady zaproponowała radną Jolantę Żaczek, która wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji.

  Ad. 3
  Przyjęcie porządku posiedzenia.
  Przewodnicząca Rady p. Monika Pająk odczytała zaproponowany porządek obrad ,
  po czym zapytała czy są uwagi lub wnioski do porządku obrad.
  Uwag nie zgłoszono, wobec czego porządek obrad stał się obowiązujący.
  1. Powitanie i stwierdzenie kworum.
  2. Powołanie sekretarza obrad.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
  5. Sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji.

  6. Pytania, wnioski, postulaty.
  7. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Łączna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2020.
  b) w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji dla niepublicznych i publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Łączna przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego.
  c) zmiany Programu Stypendialnego Gminy Łączna.
  d) zmian budżetu Gminy Łączna na 2015 rok
  e) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata
  2015-2022
  f) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2016 - 2025
  g) Uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2016 rok.
  9. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia
  30 listopada 2015r.
  10. Zakończenie obrad.

  Ad. 4 i 5 Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami Rady Gminy oraz z realizacji uchwał Rady Gminy od dnia 30 listopada 2015r. do dnia 30 grudnia 2015r. złożył Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
  I tak:
  I. Uczestniczyłem :
  3 grudnia - w posiedzeniu ZGGŚ w Bielinach,
  7 grudnia - w spotkaniu z Dyrektorem ZOZ w Skarżysku-Kam. p. Leszkiem Lepiarzem, w sprawie pomocy dla Szpitala – jego pismo odczytałem w całości na Komisji Społecznej,
  11 grudnia – w podpisaniu umowy w PKPS Skarżysku – Kam.,
  - w konwencie wójtów w Chęcinach,
  14 grudnia – w konferencji na Politechnice Świętokrzyskiej poświęconej RPO na lata
  2014 - 2020,
  18 grudnia - w wigilii dla samotnych zorganizowanej w GOPS w Łącznej, oraz w wigiliach organizowanych w okresie przedświątecznym przez placówki oświatowe,
  20 grudnia - w wigilii zorganizowanej przez KGW w Zagórzu,
  21 grudnia – w spotkaniu z przedstawicielami firmy Grynlix w sprawie gospodarki niskoemisyjnej.
  II. Wydałem zarządzenia:
  - w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015r.
  - w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika ZGK Łączna,
  - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi ZGK
  - w sprawie oddelegowania Pana Krzysztofa Pastuszki do Komisji Przetargowej ZGK,
  - w sprawie ustalenia wysokości dotacji na prowadzenie publicznych szkół podstawowych
  na terenie gminy Łączna na rok 2016.
  - w sprawie ustalenia wysokości dotacji na prowadzenie publicznych przedszkoli
  na terenie gminy Łączna na rok 2016.

  W dniu 30 listopada br. rozwiązałem umowę o pracę ze skutkiem natychmiastowym, na podstawie art. 52 kodeksu pracy z Kierownikiem ZGK w Łącznej p. Jackiem Śladkowskim.
  Przyczyną rozwiązania umowy o pracę w tym trybie było ciężkie i rażące naruszenie obowiązków pracowniczych związane z umyślnym przekroczeniem uprawnień na zajmowanym stanowisku.
  W ślad za tą decyzją pełnienie obowiązków kierownika ZGK powierzyłem do 29 lutego 2016 roku pracownikowi tegoż Zakładu Pani Bożenie Tuśnio.
  Następnie ogłosiłem konkurs, którego termin składania ofert na to stanowisko mija w dniu dzisiejszym.
  Ponadto został ogłoszony konkurs na stanowisko Kierownika Wydziału Technicznego urzędu, bowiem obecny kierownik złożył podanie o rozwiązanie umowy o pracę w związku z zamiarem przejścia na emeryturę od marca 2016 roku.
  Pełna treść w/w ogłoszeń znajduje się na stronie BIP Urzędu.

  Zgodnie z zapisami art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
  - Zakup energii elektrycznej, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
  W przedmiotowym postępowaniu złożono 6 ofert.
  Dla części I zamówienia złożono 3 oferty.
  Dla części II zamówienia 3 oferty.
  Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu.
  Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia jedynym kryterium jakim kierował się Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej była cena brutto za realizację zamówienia. Zamawiający zgodnie ze wskazaną w specyfikacji formułą dokonał oceny punktowej złożonych ofert.
  Dla części I zamówienia (oświetlenie uliczne):
  Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż w części I zamówienia oferta nr 3 - PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Skarżysku Kamiennej, odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru.
  PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Skarżysku Kamiennej, za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała najniższą cenę za zadanie tj. 166 063,28 zł, co jest równoznaczne z przyznaniem maksymalnej liczby punktów (100) za zadanie.

  Dla części II zamówienia (budynki użyteczności publicznej):
  Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż w części II zamówienia oferta nr 2 - MULTIMEDIA POLSKA ENERGIA SP. Z O.O. z Gdyni odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru. MULTIMEDIA POLSKA ENERGIA SP. Z O.O. , za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała najniższą cenę za zadanie tj. 159 195,46 zł, co jest równoznaczne z przyznaniem maksymalnej liczby punktów (100) za zadanie.
  W ostatnich dniach wykonano remont kolejnego odcinka drogi gminnej.
  W miejscowości Podłazie na powierzchni 800 m2 i długości 250 m zrealizowano roboty polegające na:
  o wykonaniu podbudowy z kruszywa 0-31,5 gr 15 cm 3,2x250 m,
  o wykonaniu warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego w ilości 100 kg/m2 3,10x250 m,
  o wykonaniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm 3,0x250 m.
  Roboty wykonała firma FART Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o. z Kielc - Wartość robót – 33.975,00zł + VAT.
  Ponadto, w dniu 18 grudnia br. Wójt Gminy Łączna zaprosił do składania ofert na wykonanie usługi konserwacji oświetlenia drogowego na terenie gminy Łączna.
  Ilość opraw podlegających konserwacji wynosi 660 szt.
  Okres obowiązywania umowy na konserwacje 1.1.2016 – 31.12.2016.
  Cenę za konserwacje należy przedstawić: kwota zł/1 punkt świetlny + należny VAT
  Wpłynęły 2 oferty. Umowa zostanie podpisana z Przedsiębiorstwem ELEKTROINSTALATOR z Bodzentyna.
  Z ostatnich wniosków w toku realizacji są również:
  - oczyszczanie tablic ogłoszeniowych na terenie całej gminy,
  - naprawy cząstkowe pozostałych dróg gminnych.
  Pozostałe wnioski Rady Gminy Łączna realizowane są przez pracowników Urzędu na bieżąco, w miarę posiadanych środków.
  Wójt Gminy zakończył sprawozdanie i podziękował.
  Pytań do sprawozdania nie zgłoszono.


  Ad. 6 i 7
  Pytania, wnioski, postulaty oraz udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  Radny Czerwiński - zapytał dlaczego jest tak duża rozbieżność kwot w budżecie na bibliotekę w latach 2014, 2015 i 2016.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński odpowiedział.
  To nie jest rozbieżność. Funkcjonowanie biblioteki na terenie zespołu szkół było okrojone. Aktualnie mówimy o formule , w której biblioteka funkcjonuje jako gminne centrum kultury. Zatem wszystkie środki jak np. na organizację gminnych dożynek, które do tej pory wykonywał Urząd Gminy, czy na funkcjonowanie całego budynku biblioteki zawarte są również pod hasłem biblioteka. Stąd ta kwota musi być większa.
  O głos poprosił Prezes Uczniowsko-Ludowego Klubu Sportowego p. Tadeusz Żmijewski.
  Zapytał o boisko przy gimnazjum, czy będzie poprawiane czy remontowane bo już żadne drużyny nie chcą u nas grać, ponieważ płyta boiska jest w bardzo złym stanie . Mamy umowę ze związkiem piłkarskim na korzystanie z boiska do końca czerwca 2016 r. oraz wytyczne co trzeba poprawić. Mamy sprzęt , który jest niewykorzystany. Byłoby dobrze gdyby po każdym meczu zostały dołki uzupełnione i boisko uwałowane. W czasie suszy trzeba podlewać. Zaoszczędziłoby to pieniędzy bo wyjazdy generują koszty, im dalej tym drożej.
  Wyników nie ma , bo z pierwszej „jedenastki” w czasie rozgrywek odeszło 6 chłopców, z różnych powodów ( praca, szkoła, wyjazd za granicę) Nie da się ich tak z marszu zastąpić.
  Sołtys Podzagnańszcza p. Wykrota - zapytał , sport to nie tylko piłka nożna a co z badmintonem.
  Prezes ULKS p. Żmijewski - treningi sekcji badmintona były zawieszone do końca br. z powodu kontuzji trenera. Jeżeli nie powróci po nowym roku , zatrudnimy innego trenera. Taka decyzja zapadła z udziałem Dyrektorem Szkoły.
  Wójt Gminy - ustosunkował się do wypowiedzi Prezesa Żmijewskiego.
  Sport powinien przyciągać dzieci i młodzież. Co do boiska, tak się złożyło, że w minionym okresie czasu nie mieliśmy środków na to aby wejść w program budowy boisk sportowych „Orlik”.
  Opinia samorządowców o tym programie jest taka , że jest bardzo drogi i stanowi duży ciężar dla budżetów gmin. Rozmawialiśmy z inżynierami na ten temat. Kilka lat temu wykonano drobny remont boiska, ogrodzenie, ławki, trybuny, poprawiono nawierzchnię.
  Wybudowanie boiska zgodnego ze sztuką to jest kwota około 500 tys. zł. Na pewno to boisko wymaga gruntownego remontu, trudno powiedzieć na jaką kwotę. Należałoby się zastanowić jaki zakres prac należy wykonać na tym boisku aby uzyskać stan zadowalający.
  Chcemy wybudować boisko przy szkole w Goździe . W kolejnym okresie programowania będzie istniała możliwość sięgnięcia po środki unijne na remonty, rozbudowę i poprawę infrastruktury sportowej. Nawierzchnie naturalne trawiaste wymagają wielu zabiegów i pielęgnacji. Musi być pracownik, który będzie się tym zajmował a to jest kwota ok. 30 tys. zł. Oprócz tego nawozy, środki ochrony, nawadnianie to jest kolejna kwota. Poza tym takie boisko nie może być zbyt często użytkowane.
  W tym momencie należy się zastanowić czy koło szkoły w Łącznej nie powinno powstać drugie boisko wielofunkcyjne dla dzieci szkolnych.
  Na chwilę obecną aby dać szansę rozgrywek , musimy wykonać na obecnym boisku drobne naprawy, remonty. Spróbujemy zrealizować zalecenia z protokołu po to aby była możliwość prowadzenia rozgrywek. Nad poważniejszymi decyzjami będziemy się zastanawiać i dyskutować z Radą Gminy i pracownikami Urzędu.
  Sołtys Występy p. Bracha - odnośnie sprawozdania Pana Wójta , nie usłyszałem o działce nr 92/2, o poprawienie przejezdności drogi gminnej. Proszę aby Pan Wójt odniósł się do tej drogi. Tablica na Występie jest oczyszczona ale sama nie stoi, tylko oparta jest o płot. Zgłaszam problem z oświetleniem na Występie, bo lampy zapalają się dwie godziny.
  Radny Śliwa - odnośnie boiska stwierdził, że Pan Prezes trochę przesadza, bo w Łącznej nie ma ligi okręgowej tylko B-klasa dlatego nie potrzeba dużych pieniędzy, tylko na sędziów. Nie ma szans , żeby piłkarze awansowali wyżej. Można też zwrócić się do Prezesa Piłki nożnej o wsparcie finansowe. Chodzi o to aby było równe boisko.
  Prezes Żmijewski - ja nie mówiłem, że mamy ligę okręgową ale na każdym meczu musi być trzech sędziów, a boisko musi spełniać określone wymogi.
  Radny Litwiński - dodał, że związek piłkarski nie da ani złotówki na boisko i nikt nie da.
  Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek - w budżecie zabezpieczone jest 35 tys. zł na działalność Klubu, na sędziów, na opłaty, na przejazdy itp. a oprócz tego 3-5 tys. zł na utrzymanie boiska jest w gestii urzędu.
  Wójt Gminy - w sprawie drogi gminnej w Występie zapytał Pana Sołtysa, o jakim zakresie myślał mówiąc, poprawienie przejezdności drogi, o co chodzi.
  Sołtys Występy - została tam wysypana wywrotka ziemi i trzeba ją zebrać aby mieszkańcy mogli z drogi korzystać.
  Wójt Gminy - wydał polecenie aby pracownicy ZGK usunęli tę ziemię.
  Szereg dróg (działek) w naszej gminie jest wykorzystywanych rolniczo jako drogi dojazdowe do pól. Staramy się te drogi utrzymywać i to są koszty. W Podłaziu np. jest 800 m drogi intensywnie użytkowanej, łączącej Podłązie z Wiącką.
  W budżecie woj. Świętokrzyskiego są środki na utrzymywanie dróg dojazdowych do pól i chcielibyśmy sięgnąć po te środki na drogi dojazdowe do pól i będziemy się o to starać.
  Radny Chaba - powiedział, że w tej chwili z tej drogi w Występie korzysta tylko jego rodzina kilka razy w roku, więc czy to jest teraz najważniejsze. Radny uważał, że ważniejsze byłoby zrobić drogę do cmentarza i parking koło cmentarza, bo w tej chwili jest tam wysypisko śmieci, byłoby to bardziej pożyteczne dla wszystkich mieszkańców.
  Radny Januchta - powiedział, że rokrocznie w poprzedniej kadencji prosił o analizę wykonania oświetlenia na wzniesieniu od Podzagnańszcza do Zaskala, bo jest tam wyjątkowo niebezpiecznie dla mieszkańców poruszających się pieszo. Proszę o wykonanie jakiegoś szacunku, kosztorysu tej inwestycji.
  Odnośnie dróg - nieprzejezdna jest droga do Ostrowa. Na razie liczę na poprawienie przejezdności tej drogi a docelowo na wykonanie remontu takiego jak w Podłaziu za przejazdem.
  Radny Kałuziński - odniósł się do wypowiedzi radnego Śliwy w sprawie boiska piłkarskiego. Dotychczas twierdził Pan , że mamy zdolną i dobrą młodzież i trzeba jej pomagać a dziś usłyszałem, że nie trzeba budować boiska przy szkole w Łącznej , bo jest tylko B-klasa bez szans awansu.
  Radny Śliwa - krzykiem przerwał radnemu Kałuzińskiemu, co mówi, że to jest nieprawda, że tak nie mówił, bo dzieci dla niego są zawsze na pierwszym miejscu, dodając, że chyba radny jest dzisiaj pijany i robi ze mnie idiotę. Ja sobie nie pozwolę na to. Pan gada głupoty.
  Przewodnicząca Rady - w tym momencie ostro zareagowała, przywołując do porządku radnego Śliwę i pouczając, że na sali obrad głosu udziela Przewodniczący Rady a na razie głos ma radny Kałuziński. Przyjdzie czas kiedy udzielę głosu także radnemu Śliwie.
  Radny Kałuziński - kontynuował wypowiedź. Pijany nie jestem a Pan Radny Śliwa powiedział, że nie ma sensu budować boiska , bo nasze dzieci są w B-klasie i niech sobie tam będą. Nie zgadzam się z tym, uważam że boisko przy szkole w Łącznej powinno powstać jak również przy szkole w Goździe. Nie pozostawiajmy tych dzieci samym sobie.
  Radny Śliwa - nigdy nie byłem przeciwny aby budować cokolwiek dla dzieci. Jestem za boiskiem, ale też wiem, że w Gminie Łączna jest za mało dzieci i boisko będzie stało puste.
  Pieniądze zawarte w budżecie na ULKS są wystarczające aby utrzymać B-klasę.
  Pan Prezes ULKS nigdy nie przychodzi na sesję przez cały rok, tylko wtedy kiedy potrzebuje pieniędzy, kiedy ma problem.
  Prezes ULKS p. Żmijewski - byłem na Komisji Społecznej, od wielu lat jestem związany ze sportem w naszej gminie i nie muszę przychodzić na każdą sesję. Jestem mieszkańcem tej gminy i bardzo mnie interesuje co się dzieje w gminie, nie tylko w sporcie, choć sport jest bardzo ważny.
  Radny Chaba - padło dziś pytanie o koszty Biblioteki. Czy nie rozsądniej byłoby powołać Gminne Centrum Kultury, byłoby to bardziej czytelne dla wszystkich.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - wyjaśnił sprawę. Budynek służy jako gminne centrum kultury ale nazywa się biblioteką. Biblioteka Publiczna działająca do tej pory prowadziła również działalność polegającą nie tylko na gromadzeniu księgozbioru, ale też szerszą działalność, która bywa przypisana ośrodkom kultury. Statut GBP określał pewne formy działalności. Wyodrębnienie dwóch jednostek GOK i GBP generuje koszty bo obie jednostki muszą mieć odrębne budżety.
  Z ustawy o bibliotekach wynika, że biblioteka może być połączona z Gminnym Ośrodkiem Kultury ale nie może być włączona w strukturę GOK. Możemy powołać GOK jako instytucję kultury oraz GBP, z odrębnymi budżetami oraz statutami, czyli trzeba stworzyć podstawy formalno-prawne do funkcjonowania jednostki.
  Radny Januchta - prosił o zwrócenie uwagi odbiorcy śmieci o pozostawianie właściwych opakowań, zgodnych z asortymentem wystawionych śmieci.
  Radny Śliwa - zapytał czy będzie w przyszłym roku remont drogi w Klonowie Budy.
  Wójt Gminy - ta droga , podobnie jak droga na Czerwonej Górce oraz droga Zajamnie są to trzy zadania na które będziemy składać wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Każda droga w programie musi spełniać określone normatywy a przede wszystkim właścicielem gruntu musi być gmina. Ja nie widzę tu żadnego zagrożenia w przypadku tych trzech inwestycji drogowych. Natomiast jakie kwoty otrzymamy tego nie wiemy. Do 15 stycznia jest termin składania wniosków do PROW-u.
  60 mln zł. z PROW zostało przekazane na drogi gminne woj. świętokrzyskiego , a mamy 102 gminy. Ile wniosków wpłynie i jakie będą kwoty tego dziś nie wiemy.

  Radny Borowiec - zapytał o drogę do zbiornika Jaśle.
  Wójt Gminy - wtedy kiedy realizowaliśmy drogi Osełków- Stawik-Jaśle, projekt miał zakończyć się na drodze powiatowej do Zalezianki. Jednak niektórzy właściciele działek przy tej właśnie drodze nie wyrazili zgody dlatego zrodził się problem i ten odcinek nie został zrealizowany. Moim zdaniem tam powinna być zrobiona droga z prawdziwego zdarzenia, z przepustami i wjazdami na posesje a to byłby koszt grubo ponad 500 tys. zł. Dzisiaj nie chcę wypowiadać się dokładnie bo to jest temat do dyskusji.
  Radna Odrzywolska - zapytała jakie prace zostały podjęte na drodze gminnej i chodniku w Goździe na wysokości posesji nr 55 i 56 .
  Wójt Gminy - jeśli chodzi o drogę gminną to nie możemy wydawać naszych pieniędzy tam gdzie stan drogi popsuła firma która budowała kanalizację. Pismo do tej firmy zostało skierowane, odpowiedzi nie otrzymaliśmy więc przyjmujemy, że poprawią to na wiosnę. Na pewno wyegzekwujemy to w ramach gwarancji. Tymczasem poprawimy nawierzchnię tej drogi drobnym kruszywem.
  W sprawie poprawienia chodnika w Goździe, zgłaszałem sprawę pracownikowi Panu Pastuszce gdyż firma brukarska układał kostkę na dwóch przystankach i mogła to wykonać. Skoro nie jest to wykonane a pogoda pozwoli, poprosimy firmę i poprawią to.
  Radna Żaczek - zapytała czy został naprawiona droga do zbiornika Jaśle przy samej tamie , bo tam było najgorzej.
  Wójt Gminy - odpowiedział, że były tam jakieś prace wykonywane, ale musi sprawdzić jaki jest aktualny stan.
  Radny Borowiec - zgłaszałem dwa miesiące temu aby zmienić kolejność tablic na budynku Urzędu Gminy (bud. OSP), Rada Gminy i Urząd Gminy.
  Pytanie do Przewodniczącej Rady , ile przeprowadziła szkoleń dla radnych, szczególnie nowych radnych. Są też poradniki dla radnych i sołtysów.
  Do Pana Wójta - prosiłem aby zrobić przystanek Zalezianka Jaśle na skrzyżowaniu, czy ten przystanek jest ujęty w budżecie przyszłorocznym.
  Wójt Gminy - odpowiedział, że możemy wykonać ten przystanek , po uzgodnieniu lokalizacji z Zarządem Dróg Powiatowych. Nie wszyscy jednak właściciele chętnie widzą przystanek nad swoimi posesjami, często protestują ze względu na zaśmiecanie przystanków. Zapytamy ZDP o zgodę i jeśli jest taka potrzeba to wybudujemy przystanek.
  Przewodnicząca Rady - odpowiedziała radnemu Borowcowi na temat szkoleń radnych. Od wielu lat nie było żadnych szkoleń dla radnych. Jeśli radni mają taką potrzebę szkoleń, zapytamy pozostałych radnych, to zorganizuję takie szkolenie i zapłacimy z własnych środków.
  Wójt Gminy - rozmawiałem kiedyś z Panią Przewodniczącą na temat szkoleń dla radnych i są firmy, które organizują szkolenia dla radnych w gminach. Gdyby była taka wola radnych , zorganizujemy szkolenie u nas w gminie.
  Odnośnie podręcznika dla radnych, jeśli radni sobie życzą zamówimy 15 egzemplarzy i radni otrzymają. Prosimy zgłaszać takie sygnały .
  Radny Chaba - prosił o kosz na śmieci na przystanek na Występie.
  Druga sprawa to prośba o udrożnienie przepustu pod drogą gminną ( e-7) na skrzyżowaniu z droga powiatową , przepust ten jest zapadnięty i od roku nie ma przepływu.
  Radny Borowiec - prosił o wyczyszczenie rowu przy drodze powiatowej od Występy do Zalezianki od strony południowej, bo woda wypływa bezpośrednio na drogę.
  Wójt Gminy - ten rów był już zgłaszany do Zarządu Dróg Powiatowych ale sprawę ponownie zgłosimy.


  Radny Śliwa - podziękował Pani Kierownik GOPS w Łącznej za zaangażowanie przy wydawaniu paczek żywnościowych w Skarżysku. Jak będzie w 2016 roku z wydawaniem tych paczek, z tej pomocy korzysta 800 osób z naszej gminy, co zrobić aby te paczki były wydawane u nas w Łącznej.
  Wójt Gminy - umowę w tej sprawie już podpisałem, ustaliliśmy że możemy wydawać paczki u siebie ale od kiedy tego jeszcze nie wiem.
  Kierownik GOPS - poinformowała , że obecny program kończy się w lutym, ale od maja prawdopodobnie rozpocznie się nowy podprogram na rok. Od nowego programu będziemy starać się wydawać żywność u siebie.
  Radny Czerwiński - odnośnie Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej zadał dwa pytania.
  1/ czy Pani Kowalik zatrudniona na stanowisku Dyrektora miała zezwolenie Ministra Kultury
  2/ Czy Gminny Ośrodek Kultury zwany biblioteką ma akceptację Ministerstwa Kultury
  Prosił też o podziękowanie małżonkowi Przewodniczącej Rady za przystanki w Goździe.
  Wójt Gminy - zwrócił uwagę , że nie mamy Gminnego Ośrodka Kultury tylko bibliotekę a na pytania odpowie na następnej sesji.
  Pani Agnieszka Grula Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zaleziance - poprosiła o głos i zadała dwa pytania.
  1/ pierwsze pytanie dotyczyło uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji dla niepublicznych i publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Łączna przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego.
  Chodzi o dwa punkty z § 11 pkt 4 i pkt 6 dotyczące kontroli. Czy cały pkt 6 jest ściśle związany z naszą placówką prowadzoną przez stowarzyszenie, czy osoby kontrolujące naszą jednostkę mogą przetwarzać dane uczniów a jeśli tak to w jakim zakresie, oraz w jaki sposób organy mogą mieć wgląd w dokumenty osobowe i finansowe.
  2/ Pytam odnośnie budżetu na 2016 rok - 380 tys. zł dla Stowarzyszenia. Z kalkulacji wynika że powinno być 413 tys. zł więc jest rozbieżność 33 tys. na naszą niekorzyść.
  Odpowiedzi udzielił Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek.
  Odnośnie § 11 uchwały pkt 4, 5 i 6. W roku 2015 wprowadziliśmy praktykę, że podpisaliśmy umowę z firmą zewnętrzną, która przeprowadziła kontrolę w szkole w Zaleziance. W kompetencji organu kontrolującego jest zakres i dostęp do dokumentów w tym do dziennika uczniów, do danych osobowych. Nie jest to przekroczenie uprawnień, a wręcz zalecenie RIO o umieszczenie szczegółowych zapisów dotyczących zakresu kontroli w uchwałach. Do tej pory takie upoważnienie wydawał Wójt Gminy. Pewne dane o uczniu są niezbędne aby prawidłowo rozliczyć dotację , bo najbardziej chodzi tu o prawidłowe wykorzystanie i rozliczenie środków finansowych.
  Kwota 380 tys. zł jest zapisana na tę chwilę w projekcie budżetu. Jeśli okaże się niewystarczająca to w IV kwartale 2016 r. gmina przekaże takie środki aby wystarczyło na funkcjonowanie jednostki do końca roku. Praktyka od lat u nas jest taka, że w IV kwartale roku dokonuje się szeregu zmian w budżetach naszych szkół . Również wstępnie została określona kwota dotacji na każdego ucznia w 2016 roku bo stateczna kwota subwencji na ucznia jeszcze się zmieni i nie wiemy na ile. W ubiegłym roku zmieniła się na minus.
  Radna Żaczek - zaprosiła wszystkich radnych na przegląd kolęd i pastorałek w niedzielę 10 stycznia 2016r. o godz. 17 w kościele w Łącznej.
  Innych pytań nie zgłoszono.
  Przewodnicząca Rady ogłosiła 15 minutową przerwę w obradach.


  Ad. 8 a)
  Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Łączna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2020.
  Uchwałę omówił Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek.
  Mija 5 lat od uchwalenia ostatniego programu, dlatego istnieje konieczność uchwalenia nowego programu na kolejne lata 2016 - 2020, dostosowanego do aktualnej ustawy o pożytku publicznym. Proszę o przyjęcie uchwały.
  Przewodnicząca Rady poprosiła o pytania do uchwały.
  Pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały.
  Uchwała Nr XV/69/2015
  Rady Gminy Łączna z dnia 30 grudnia 2015r.
  Została podjęta jednogłośnie (za- 14 radnych/ 14 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 8 b)
  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji dla niepublicznych i publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Łączna przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego.
  Uchwałę przedstawił Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek.
  Znowelizowane przepisy ustawy o systemie oświaty mówią, że z końcem grudnia 2015r. tracą moc dotychczasowe uchwały rad w tej sprawie co znaczy, że od 1 stycznia 2016r. każda jednostka musi posiadać nową, ważną uchwałę . Do uchwały z 2011 roku jest dołożony, rozbudowany § 11 . Uchwała to wymóg aktualizacji przepisów i każdy samorząd powinien podjąć taką uchwałę.
  Radny Januchta - zapytał czy kwota 380 tys. zł dla Stowarzyszenia nie mogła być bardziej realną kwotą, aby było mniejsze zawirowanie w budżecie IV kwartału przyszłego roku.
  Sekretarz Gminy - projekt budżetu Państwo Radni otrzymali przed 15 listopada. Skarbnik Gminy podsumowała tabele w ostatnich dniach października. Jest to dwumiesięczna różnica. Rozbieżności, które wystąpią nie wynikają ze złej woli i zostaną skorygowane.
  Pan Sekretarz prosił o poprawienie dwóch literówek w tekście uchwały.
  Radny Borowiec - stwierdził, że co miesiąc jest składane sprawozdanie o ilości dzieci, wiec można było tę kwotę określić bardziej realnie.
  Sekretarz Gminy - rozliczenia z ilości dzieci obowiązują od 2011 r. i będą nadal obowiązywać , nic się tu nie zmieniło . Projekt uchwały był pisany w październiku pod wykonanie z 2015 roku a dokładne rozliczenie było w grudniu. Jeśli środków braknie zostaną dołożone w trakcie roku budżetowego, tak jak w każdym innym dziale budżetu.
  Innych pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały.
  Uchwała Nr XV/70/2015
  Rady Gminy Łączna z dnia 30 grudnia 2015r.
  Została podjęta większością głosów
  (za- 10 radnych, przeciw – 4 / 14 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
  Ad. 8 c)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Programu Stypendialnego Gminy Łączna.
  Uchwałę przedstawił Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek.
  Uchwała obowiązuje u nas od kilku lat. W projekcie uchwały przedłożonym dziś pod obrady, odnośnie klasyfikacji uczniów do stypendium zmienione zostały kryteria dla uczniów kończących szkołę, po uzgodnieniu ze szkołami.
  Uchwała przenosi także kompetencje w tym zakresie z Sekretarza Gminy na dyrektora szkoły, wychowawcę i sekretariat szkoły.
  Przewodnicząca Rady poprosiła o pytania do uchwały.
  Sołtys Występy p. Bracha - dlaczego radni nie otrzymali załącznika program stypendialny dlatego nie bardzo wiedzą nad czym głosują.
  Program stypendialny opiera się na ustawie o samorządzie gminnym oraz ustawie o systemie oświaty i te ustawy powinny wystarczyć dyrektorom szkół.
  Pan Sołtys cytował kolejno pewne zapisy w/w ustaw i porównywał je z zapisami uchwały.
  Kwestionował sposób finansowania stypendium. Uważał, że stypendium za wybitne osiągniecia uczniów to jest plagiat z ustawy o systemie oświaty, dyrektor szkoły może przyznać takie stypendium i nie potrzebuje do tego uchwały rady gminy.
  Dlaczego uczeń musi być zameldowany w naszej gminie, są przecież dzieci w naszych szkołach, które zamieszkują w innych miejscowościach, a reprezentują naszą szkołę.
  Ten zapis jest niezgodny z art. 32 Konstytucji RP.
  Poza tym nie ma dzieci wybitnie uzdolnionych, są tylko uzdolnione.
  Po zgłoszeniu tych kilku uwag do uchwały, zawnioskował aby radni odrzucili tę uchwałę.
  Sekretarz Gminy - ustosunkował się do zarzutów Pana Sołtysa.
  Tekst jednolity uchwały jest na stronie internetowej. Załączniki są te same co w 2011 roku.
  Trudno mówić, że wszystko jest w ustawie, jak powiedział Pan Sołtys.
  Minister może przyznawać stypendium ministra , dyrektor szkoły może przyznawać stypendium dyrektora, a wójt gminy może przyznawać stypendium wójta , pod warunkiem, że jest uchwała rady gminy w tej sprawie. Uchwała taka daje przepustkę do przyznania stypendium Wójta Gminy.
  Nie ma tu łamania konstytucji czy innych przepisów, bo wszystko co wpływa do gminy jest dzielone na jednostki i każda jednostka posiada środki własne wśród których zawiera paragraf w swoim budżecie na wypłatę stypendium 3260.
  Od analizowania uchwał pod względem oceny zgodności z prawem są służby wojewody i mają na to czas 30 dni.
  Radna Żaczek - uważała, że Rada Gminy powinna tę uchwałę przyjąć ze względu, że ta uchwała funkcjonowała do tej pory i nie została zakwestionowana przez Wojewodę Świętokrzyskiego. Dziś jest tylko doprecyzowanie, dodanie punktu, i przeniesienie kompetencji z organu prowadzącego na dyrektora szkoły, który i tak sporządza dokumentację.
  Radny Borowiec - a skąd pieniądze na stypendium, czy z budżetów szkół, które mają na działalność.
  Radna Żaczek - odpowiedziała, że pieniądze na stypendium są dołożone dla jednostek w paragrafie 3260.
  Sekretarz Gminy - niniejsza uchwała dotyczy szkół prowadzonych przez samorząd. Radnemu Borowcowi chodzi o szkołę w Zaleziance, którą prowadzi Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego Zalezianka. Ustawa dopuszcza również aby stowarzyszenie wyodrębniło środki w odpowiednim paragrafie na nagrody czy stypendia.
  Radny Borowiec - złożył wniosek formalny o odrzucenie uchwały w całości.  Sołtys Występy p. Bracha - ponownie zgłosił kilka uwag do zapisów uchwały.
  Jest zapis w uchwale , że wielkość środków ustalana jest w budżecie gminy a będzie ustalana w budżecie szkoły. Środki powinny pochodzić z budżetu gminy.
  Ustawa mówi o dzieciach uzdolnionych a nie wybitnie uzdolnionych.
  Cytował zapisy ustawy i porównywał do zapisów w uchwale.
  O głos poprosił Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński.
  Podczas dyskusji na ten temat warto byłoby wziąć pod uwagę pewne wielkości.
  Skoro szkoły dostają subwencję oświatową, to niech samorząd ufunduje stypendium dla uzdolnionych czy wybitnych uczniów. Ważne są kryteria przyznawania i te kryteria są określone i jednakowe dla wszystkich.
  Między tym co dostają szkoły jako subwencję z budżetu państwa a tym co wpływa faktycznie do budżetów naszych szkół, to jest różnica wielkości 2 mln zł. w naszej gminie.
  Przerzucenie odpowiedzialności za wydzielenie środków w budżecie każdej ze szkół wynika z faktu, że były uwagi rodziców, Pana Sołtysa Brachy jak też Stowarzyszenia Zalezianka, że szkoła Zalezianka jest traktowana inaczej.
  Prawda jest taka, że Stowarzyszenie Zalezianka otrzymuje dotację na jednego ucznia w takiej samej wysokości jak pozostałe nasze szkoły. To od dyrekcji każdej szkoły zależy czy wygospodaruje środki na nagrody czy nie .
  Zaczynamy od konstytucji a schodzimy ustawami na dół. Uchwały rady gminy są niższego rzędu niż ustawy i muszą być z nimi zgodne. Zgodność aktów prawnych szczebla niższego musi się odnosić do aktów prawnych wyższego rzędu czyli ustaw.
  Oskarżenie o plagiat jest mocno nietrafione.
  Fakt wprowadzenia stypendium dla naszych uczniów, miał spełniać rolę motywacyjną, miał być motorem rywalizacji i osiągania jak najlepszych wyników .
  Przerzucenie obowiązków w tym zakresie na dyrektorów szkół jest w pełni uzasadnione , bo dlaczego samorząd miałby decydować o przyznawaniu nagród i dla których uczniów.
  Reasumując, gmina z własnego budżetu przeznacza środki dla szkół dużo wyższe niż subwencja, a więc szkoły mają środki na to aby przyznać stypendia.
  Natomiast jeżeli Rada Gminy uzna, że taka forma motywacji uczniów nie jest konieczna
  w naszej gminie, to zrezygnujemy z tego, ale ja jestem przeciwny rezygnacji bo jest to również element pedagogiczny.
  Pan Sołtys Bracha - ja nie mówiłem , że jest to zła forma , taki program trzeba tworzyć, ale ma być finansowany przez gminę a nie przez szkołę.
  Radny Borowiec - zapytał ile było wydawane rocznie na stypendium wójta do tej pory.
  Sekretarz Gminy - pierwsze lata stypendium było dla 4-5 uczniów po 700 zł /ucznia ,
  w ostatnim roku stypendystów było 18 po 500zł/ ucznia. Średnio jest to kwota od 5000 – 9000 zł/ rocznie .
  Przewodnicząca Rady - wróciła do wniosku radnego Borowca, o odrzucenie uchwały w całości i poprosiła Radę Gminy o przegłosowanie.
  Wniosek radnego Borowca przepadł (za wnioskiem - 4 radnych , przeciw – 10 radnych)
  Wobec tego przystąpiono do głosowania uchwały w sprawie zmiany Programu Stypendialnego Gminy Łączna.

  Uchwała Nr XV/71/2015
  Rady Gminy Łączna z dnia 30 grudnia 2015r.
  została podjęta większością głosów
  (za- 10 radnych, przeciw – 4 / 14 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


  Ad. 8 d)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2015 rok
  Przewodnicząca Rady - poinformowała, że projekt uchwały był omawiany na komisji ale pomimo to czy są jakieś pytania.
  Radny Borowiec - zapytał o kwotę na minusie 48 tys. zł podatek rolny.
  Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik - przy analizie wykonania budżetu okazało się , że za dużo środków było założone na dochody z podatku rolnego. Wpływ na to ma nieściągalność podatku przez komornika, co skutkuje niewykonaniem dochodów. Dlatego proponujemy zmniejszenie dochodów o tę kwotę , jest to czysta kosmetyka.
  Innych pytań nie zgłoszono.
  Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie uchwały.

  Uchwała Nr XV/72/2015
  Rady Gminy Łączna z dnia 30 grudnia 2015r.
  została podjęta większością głosów
  (za- 10 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się - 3 / 14 obecnych, 1 nie głosował)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


  Ad. 8 e)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata
  2015-2022
  Przewodnicząca Rady - poinformowała, że uchwała była omawiana na komisji, czy są pytania .
  Pytań nie zgłoszono, dlatego uchwała została poddana pod głosowanie.

  Uchwała Nr XV/73/2015
  Rady Gminy Łączna z dnia 30 grudnia 2015r.
  została podjęta większością głosów
  (za- 10 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się - 4 / 14 obecnych, )
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


  Ad. 8 f)
  Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata
  2016 – 2025
  Przewodnicząca Rady - zapytała czy są pytania do uchwały.
  Żadnych pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie uchwały.


  Uchwała Nr XV/74/2015
  Rady Gminy Łączna z dnia 30 grudnia 2015r.
  została podjęta większością głosów
  (za- 10 radnych, przeciw – 4, wstrzymało się - 0 / 14 obecnych, )

  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  Ad. 8 g)
  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2016 rok.
  O głos poprosiła Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik.
  Skarbnik Gminy odczytała uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii uchwały budżetowej na 2016 rok.
  Opinia RIO była pozytywna.
  Następnie Pani Skarbnik omówiła niewielkie rozbieżności w uchwale budżetowej i poprosiła radnych o naniesienie sobie poprawek w swoich projektach uchwał.
  Zmiany dotyczyły źródeł finansowania (zał. nr 3 i 4) oraz kwoty dotacji celowej w zał. nr 7.
  Wszyscy radni nanieśli sobie poprawki w swoich uchwałach.
  Pani Skarbnik - poprosiła o pytania do budżetu na 2016 rok.
  Radny Nyga - zapytał odnośnie drogi Czerwona Górka czy będzie budowana z własnych środków.
  Skarbnik Gminy - wyjaśniła, łączne nakłady finansowe na tę drogę to 670 tys. zł, z tego środki własne to 120 tys. zł , kredyty 100 tys. zł i 450 tys. zł środki unii europejskiej.
  Radny Nyga - pytał dalej czy na drogę w Zajamniu też tak będzie , na co Pani Skarbnik odpowiedziała, że drogi Zajamnie nie ma w budżecie 2016 roku.
  Radny Borowiec - zapytał o finansowanie rozbudowy oczyszczalni ścieków z czego będzie finansowane.
  Skarbnik Gminy - będzie finansowana z dochodów własnych np. z podatków.
  Wójt Gminy - szczegółowo wyjaśnił ogólne zasady finansowania inwestycji. Zapisy w budżecie dotyczą źródeł finansowania. Kwestie dotyczące konkretów . Dzisiaj jest określone 63,63 % inwestycji ma być dofinansowane z Unii . My opieramy się na kosztorysie inwestorskim, który jest załącznikiem do wniosku. Nie znaczy to wcale , że przetarg pójdzie za tę określoną kwotę. Dopiero w momencie podpisywania umowy, po przetargu uszczegółowione zostają kwoty dofinansowania i zmieniamy odpowiednio budżet.
  Radny Borowiec - zapytał w takim razie skąd będzie robiona kanalizacja Występa i Zalezianka i w jakim zakresie.
  Wójt Gminy - na to pytanie dziś nie potrafię odpowiedzieć , nie mam podstaw do tego.
  Odpowiedzi udzielę na następnej sesji.
  Radny Borowiec - zapytał dlaczego w budżecie jest taka kwota na izby rolnicze.
  Skarbnik Gminy - poinformowała, że zgodnie z przepisami składka na izby rolnicze wynosi 2% podatku rolnego.
  Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Wisowaty - zgłosił wniosek formalny o zaprzestanie dyskusji na temat budżetu ponieważ budżet był omawiany przez 3 komisje i wtedy był czas na zadawanie szczegółowych pytań.
  Po chwili, w związku z tym, że zakończono dyskusję na temat budżetu Wiceprzewodniczący Rady wycofał swój wniosek.
  Przewodnicząca Rady - wobec tego poprosiła o przegłosowanie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2016 rok.

  Uchwała Nr XV/75/2015
  Rady Gminy Łączna z dnia 30 grudnia 2015r.
  została podjęta większością głosów
  ( za - 9 radnych, przeciw – 5, / 14 obecnych )

  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  Ad. 9
  Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 30 listopada 2015r.
  Przewodnicząca Rady zapytała czy są uwagi do protokołu z dnia 30 listopada 2015r.
  Uwag nie zgłoszono.
  Protokół Nr XIV/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 30 listopada 2015r. został przyjęty większością głosów (za- 10 radnych, przeciw - 4/ 14 ).

  Ad. 10
  Porządek obrad został wyczerpany.
  Przewodnicząca Rady podziękowała wszystkim obecnym za udział , zakończyła i zamknęła kolejne i ostatnie w 2015 roku posiedzenie Rady Gminy Łączna.


  Protokół sporządziła Sekretarz obrad

  Renata Jasińska Jolanta Żaczek  Data wprowadzenia: 2016-01-28 1036
  Data upublicznienia: 2016-01-28
  Art. czytany: 659 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna