A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» DYŻURY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŁĄCZNEJ
» Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 750 000,00 PLN dla Gminy Łączna”
» OGŁOSZENIE- Konopie przemysłowe
» DYŻURY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŁĄCZNEJ
» O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Łączna z dnia 27 sierpnia 2018 roku.
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • 2014-2018
 • Protokół Nr XVI/2016 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 05 lutego 2016r.

  Protokół Nr XVI/2016
  z posiedzenia Rady Gminy Łączna
  dnia 05 lutego 2016r.


  Miejsce posiedzenia – sala obrad budynku w Czerwonej Górce 1 B
  Czas trwania obrad – godz. 9,00 - 12,30

  Ad. 1
  Dnia 05 lutego 2016r. odbyło się pierwsze w 2016 roku i XVI-e w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna.
  Obrady otworzyła i przewodniczyła im Przewodnicząca Rady Gminy Łączna Pani Monika Pająk.
  Na wstępie Przewodnicząca Rady powitała zaproszonych gości i radnych.
  Wśród zaproszonych gości byli:
  - Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński,
  - Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek,
  - Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik
  - Radca Prawny Urzędu Gminy p. Wacław Iwanczatik
  - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej p. Bernardyna Wasińska ,
  - Pełniąca Obowiązki Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej p. Bożena Tuśnio,
  - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej p. Magdalena Kowalik
  - Dyrektor Zespołu Szkół w Łącznej p. Maciej Mądzik
  - Dyrektor Zespołu Szkół w Goździe p. Urszula Wilkosz
  - pracownik Wydziału Technicznego Urzędu Gminy p. Krzysztof Pastuszka
  - przedstawiciele Komisariatu Policji w Suchedniowie p. Krzystof Berus oraz p. Mariusz Kamiński
  - niektórzy sołtysi gminy Łączna,
  - mieszkanka gminy
  - przedstawiciel prasy

  W momencie otwarcia obrad na liście obecności podpisy złożyło 12-tu radnych co stanowiło 80 % ustawowego składu Rady.
  Dwoje radnych Marta Siewierska oraz Artur Osman spóźnili się , dlatego w dalszej części obrad uczestniczyło już 14 radnych.
  Nieobecna radna Jolanta Żaczek - usprawiedliwiona.
  Uchwały i decyzje podejmowane na sesji były prawomocne.
  Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.

  Ad. 2
  Na sekretarza obrad Przewodnicząca Rady zaproponowała radnego Ireneusza Barańskiego który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji.

  Ad. 3
  Przyjęcie porządku posiedzenia.
  Przewodnicząca Rady p. Monika Pająk odczytała zaproponowany porządek obrad ,
  po czym zapytała czy są uwagi lub wnioski do porządku obrad.
  Uwag nie zgłoszono, wobec czego porządek obrad stał się obowiązujący.
  1. Powitanie i stwierdzenie kworum.
  2. Powołanie sekretarza obrad.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Sprawozdania kierowników jednostek organizacyjnych z działalności
  w 2015 roku.
  a) Zespołu Szkół w Łącznej
  b) Zespołu Szkół w Goździe
  c) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej
  d) Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej
  e) Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej
  5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
  6. Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Gminy w 2015 roku.
  a) Komisji Rewizyjnej
  b) Komisji Planowania i Budżetu
  c) Komisji Gospodarczej
  d) Komisji Społecznej
  7. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
  8. Sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji.
  9. Pytania, wnioski, postulaty.
  10. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) ramowego planu pracy Rady Gminy Łączna na 2016r.
  b) zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Łączna
  na 2016 rok
  c) zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2016 rok w Gminie Łączna
  d) uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łączna na lata 2015-2032”
  12. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia
  30 grudnia 2015r.
  13. Zakończenie obrad.


  Ad. 4 a)
  Sprawozdania kierowników jednostek organizacyjnych z działalności w 2015 roku.
  Sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół w Łącznej w 2015 roku złożył Dyrektor Pan Maciej Mądzik.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

  Przewodnicząca Rady poprosiła o pytania do sprawozdania Dyrektora Zespołu Szkół w Łącznej.
  Pytań nie zgłoszono.  Ad. 4 b)
  Sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół w Goździe za rok 2015 roku złożyła Dyrektor Pani Urszula Wilkosz.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
  Przewodnicząca Rady poprosiła o pytania do sprawozdania Dyrektora Zespołu Szkół w Goździe.
  Żadnych pytań nie zgłoszono.

  Ad. 4 c)
  Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej w 2015 roku złożyła Kierownik GOPS Pani Bernardyna Wasińska.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
  Przewodnicząca Rady poprosiła o pytania do Pani Kierownik GOPS.
  Radny Borowiec - zapytał ile osób skorzystało z kursów fundowanych przez GOPS i ile osób dostało zatrudnienie.
  Kierownik GOPS - odpowiedziała, że 8 osób skończyło kursy np. prawo jazdy, obsługi komputera, florystyki. Nie wszyscy jeszcze zdali egzamin na prawo jazdy. Po kursie obsługi komputera tak naprawdę nikt pracy nie dostanie, po kursie florystyki również, ale dla swoich potrzeb Ci ludzie nauczyli się czegoś.
  Radny Śliwa - pytał czy nie będzie potrzeby zatrudnienia dodatkowego pracownika w związku z programem 500+ .
  Kierownik GOPS - nie wiem czy będzie nas stać na zatrudnienie pracownika , czy np. dołożymy zadań pracownikowi świadczeń rodzinnych, będziemy się nad tym jeszcze zastanawiać. Warunki lokalowe mamy takie a nie inne, dlatego nie byłoby nawet gdzie posadzić nowego pracownika.
  Przewodnicząca Rady - poinformowała i jednocześnie podziękowała Pani Kierownik GOPS.
  W grudniu 2015r. zwróciłam się z prośbą do Pani Kierownik aby pracownik GOPS pomógł napisać zgłoszenie do programu telewizyjnego „Nasz Dom” o pomoc w remoncie domu dla pewnej rodziny z Osełkowa. Dziękuję bardzo za pomoc bo rodzina skorzystała i dom prawdopodobnie zostanie wyremontowany w całości. Jest to ogromny sukces, dlatego serdecznie dziękuję za pomoc.
  Wójt Gminy - poinformował, że dziś będzie miał zaszczyt wspólnie z Panią Przewodniczącą Rady uczestniczyć w bardzo miłej uroczystości, w gratulacjach rodzinie, gdzie urodziły się trojaczki. Wręczony zostanie upominek od Gminy Łączna – wózek i złożymy najlepsze życzenia w imieniu nas wszystkich.

  Ad. 4 d )
  Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnejw Łącznej w 2015 roku złożyła Pełniąca Obowiązki Kierownika ZGK Pani Bożena Tuśnio.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
  Przewodnicząca Rady poprosiła o pytania do sprawozdania Pani Kierownik ZGK.
  Radny Januchta - Komisja Rewizyjna podczas kontroli w dniu 30 września 2015r.stwierdziła zaległości faktur na kwotę ponad 130 tys. zł. Jak to wygląda na dzień dzisiejszy.
  Pełniąca Obowiązki Kierownika ZGK p. Tuśnio - na tę chwilę staramy się regulować wszelkie opłaty na bieżąco, ale kwota tych zaległości na dzień dzisiejszy niewiele się pomniejszyła. Mamy nadzieję, że po półroczu będzie lepiej.
  Innych pytań nie zgłoszono.  Ad. 4 e)
  Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w 2015 roku złożyła Dyrektor GBP Pani Magdalena Kowalik.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
  Przewodnicząca Rady poprosiła o pytania do Pani Kierownik GBP.
  Pytań nie zgłoszono.

  Ad. 5
  Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
  Sprawozdanie złożył Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
  Po zakończeniu Przewodnicząca Rady poprosiła o pytania .
  Pytań nie zgłoszono.

  Ad. 6 a)
  Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Gminy w 2015 roku.

  Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2015 roku złożył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Jacek Januchta.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 6 b)
  Sprawozdanie z działalności Komisji Planowania i Budżetu w 2015 roku złożył Przewodniczący Komisji radny Sławomir Litwiński.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 6 c)
  Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarczej w 2015 roku złożył Przewodniczący Komisji radny Mirosłąw Nyga.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 6 d)
  Sprawozdanie z działalności Komisji Społecznej w 2015 roku złożył w imieniu nieobecnej Przewodniczącej Komisji Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Wisowaty.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 7 i 8
  Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami tj. od dnia 30 grudnia 2015r. do dnia 5 lutego 2016r. oraz sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji złożył Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński.
  I tak:
  Uczestniczyłem:
  7 stycznia - w rozprawie sądowej z powództwa p. Jacka Śladkowskiego przed Sądem Rejonowym w Kielcach o cofnięcie kary nagany,
  9 stycznia - w spotkaniu opłatkowym w Ochotniczej straży Pożarnej w Łącznej,
  10 stycznia – w przeglądzie pastorałek i kolęd w kościele parafialnym w Łącznej,
  15 stycznia – w promocji Gminy Łączna i całego Powiatu w Warszawie,
  16 stycznia - w odsłonięciu pamiątkowej tablicy przed budynkiem Zespołu Szkół w Łącznej „W hołdzie nauczycielom tajnego nauczania”
  18 stycznia - w posiedzeniu ZGGŚ w Bielinach,
  - w spotkaniu z sołtysem klonowa p. B. Bielą w sprawie linii komunikacyjnej z Klonowa do Kielc,
  19 stycznia – w rozmowach rekrutacyjnych z kandydatami na stanowisko kierownika wydziału technicznego,
  30 stycznia – w spotkaniu opłatkowym z kołem emerytów i rencistów w Łącznej,
  1 lutego - w posiedzeniu komisji gospodarczej
  2 lutego - w spotkaniu wraz ze Starostą Skarżyskim w Starostwie Kieleckim w sprawie remontu mostu Barcza – Klonów uniemożliwiającego kursowanie linii nr 12 do Klonowa,
  3 lutego - w spotkaniu ze Starostą Skarżyskim i Wójtem Gminy Masłów w sprawie remontu mostu w Barczy,

  Pan Wójt szerzej rozwinął temat linii komunikacji Nr 12 Klonów - Kielce.
  Niemożliwe było kursowanie autobusów czy BUS-ów na tej trasie ze względu na zbyt wąski most na rzece w Barczy.
  Podjąłem rozmowy z powiatem kieleckim, skarżyskim i Gminą Masłów w sprawie wspólnej realizacji inwestycji przebudowa mostu w Barczy. Uzyskałem wstępną zgodę od Wójta Masłowa i Starosty Skarżyskiego. Natomiast Starosta Kielecki na wspólnym spotkaniu otrzymał pismo podpisane przez Starostę Skarżyskiego, Wójta Gminy Łączna i Wójta Gminy Masłów. Pan Wójt odczytał treść tego pisma.
  Mam informację, że w tym roku opracowany zostanie projekt przebudowy mostu.
  Koszt całkowity przewidywany to 400 tys. zł z tego 200 tys. zł dotacja a 200 tys. zł na 4 samorządy wspólnie. Może w przyszłym roku udałoby się przebudować most.

  II. Wydałem zarządzenia:
  - w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie Łączna w 2016
  roku,
  - w sprawie zmian w składzie Gminnego zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania
  przemocy w rodzinie,
  - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań gminy z zakresu
  przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez zorganizowanie półkolonii dla
  dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym w 2016 roku, tj. półkolonii
  w Łącznej i w Klonowie,
  - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy z zakresu
  upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 roku.

  Tak jak wstępnie informowałem na ostatnim posiedzeniu - w 2016 roku Gmina Łączna złożyła wnioski o dofinansowanie do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 na następujące inwestycje :
  - Przebudowa drogi gminnej nr 1516018 na odcinku Jęgrzna - Zajamnie
  - Przebudowa drogi gminnej nr 1516017 w miejscowości Czerwona Górka
  - Przebudowa drogi gminnej nr 1516004 w miejscowości Klonów
  Wnioski na w/w inwestycje zostały złożone na łączną kwotę kosztów całkowitych 2 784 585,75zł. Łączne wnioskowane dofinansowanie to 1 771 830,- zł.
  Ponadto Gmina złożyła wniosek do WFOŚiGW o dofinansowanie zadania pn. Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Łączna, koszt całkowity 28 000 zł, wnioskowana dotacja to 22 400,- zł.


  Uprzejmie informuję, że w siedzibie tutejszego Urzędu – (tablica ogłoszeń) oraz na stronie internetowej gminy został wywieszony wykaz informujący o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego – nieruchomości:
  1. niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Jęgrzna, gmina Łączna oznaczonej numerem ewidencyjnym 13 o pow. 0.2100 ha,
  2. niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Podlazie, gmina Łączna oznaczonej numerem ewidencyjnym 214/3 o pow. 0.0515 ha,
  Wykazy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni licząc od daty ich wywieszenia tj. od 26 stycznia 2016 roku do 16 lutego 2016 roku.

  Z ostatnich wniosków :
  - droga do zalewu została poprawiona,
  - firmie Sanitex zlecono naprawę drogi gminnej od nr 2-4 w Goździe, która poprawi
  stan tej drogi przy sprzyjających warunkach atmosferycznych,
  - w Występie uprzątnięcie ziemi zlecono ZGK,
  - ubytki na drodze w Ostrowie zostaną uzupełnione gdy pozwoli na to pogoda,
  - nowe tablice ogłoszeń zostaną zamontowane do końca tego tygodnia,
  - kosz na śmieci w miejscowości Występa został już zamontowany,
  - chodnik w Goździe zostanie naprawiony jak ustaną mrozy.
  - wystosowano pismo do ZDP w sprawie oczyszczenia rowu w Występie,
  - zlecono wyczyszczenie przepustu w miejscowości Występa z terminem wykonania
  do końca lutego.
  - firma konserwująca oświetlenie sprawdziła układ odpalający oświetlenie uliczne
  w miejscowości Występa i nie stwierdziła nieprawidłowości przy załączaniu.
  Jednakże istnieje możliwość, że przy dużym poborze energii z danej stacji może
  wystąpić spadek napięcia, co może skutkować powolnym odpalaniem oświetlenia.
  - wykonaliśmy wstępne rozeznanie w sprawie oświetlenia ulicznego na odcinku
  Podzagnańszcze – Zaskale. Koszt wykonania projektu może wynieść ok. 10 tys. zł.,
  natomiast wybudowanie linii oświetleniowej ok. 70-80 tys. zł w zależności od
  zastosowanych źródeł światła.

  Ponadto spotykałem się z mieszkańcami w sprawach :
  - studium i planów zagospodarowania przestrzennego,
  - zatrudnienia i staży,
  - pomocy społecznej.
  Kończąc Pan Wójt poinformował, że od dziś wszelkie sprawozdania i dokumenty będą zamieszczane na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy.
  Wójt Gminy zakończył sprawozdanie i podziękował za uwagę.


  Ad. 9 i 10
  Pytania, wnioski, postulaty oraz udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  Radny Śliwa - czy prawdą jest, że z firmą Sanitex toczy się sprawa w sądzie, o jaką kwotę chodzi.
  Radny twierdził, że zostaliśmy oszukani przez pana Urbanistę Rafała Kozieł i teraz zupełnie nie wiadomo, kiedy uchwalimy Studium. Na ostatniej komisji Pan Urbanista nie przekonał mnie ani tez innych radnych. Proszę wobec tego, o zmianę postępowania władz gminy w tej sprawie i doprowadzenie do uchwalenia Studium.

  Sekretarz Gminy - na ostatniej sesji Rady Gminy toczyła się burzliwa dyskusja wokół uchwały w sprawie zmiany Programu Stypendialnego Gminy Łączna. Po sesji dnia 4 stycznia 2016r. sołtys Występy Grzegorz Bracha złożył do Wojewody Świętokrzyskiego obszerne pismo zawierające uwagi i zastrzeżenia do w/w uchwały sugerując, że uchwała może być niezgodna z prawem.
  Wojewoda Świętokrzyski p. Agata Wojtyszek pismem z dnia 01 lutego br. (wpłynęło 02.02.2016r.) poinformowała, że uchwała została poddana analizie pod względem oceny zgodności z prawem i analiza ta nie dała podstaw do wydania rozstrzygnięcia nadzorczego stwierdzającego jej nieważność.
  Sekretarz Gminy odczytał w całości treść pisma od Wojewody do pana Sołtysa Występy i do wiadomości Rady Gminy.
  Niniejsze pismo wojewody kończy sprawę i temat.
  Radny Borowiec - zapytał na czym polegało spotkanie z kandydatami na Kierownika Wydziału Technicznego.
  Wójt Gminy - spotkanie wynikało z procedur jakie obowiązują przy naborze na to stanowisko . Dwaj kandydaci spełnili wymogi i przeszli do 2 etapu. W drugim etapie przeprowadzono z kandydatami szczegółowe rozmowy dotyczące wiedzy i kompetencji w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Techniczny. Żaden z kandydatów nie został oceniony na tyle dobrze, aby mógł objąć to stanowisko. Na tę chwilę do końca lutego pracuje obecny Kierownik Wydziału p. Czesław Mazur, będziemy pracować nad tym aby Wydział Techniczny miał kierownika.
  Odnośnie wystąpienia radnego Śliwy w sprawie Studium, mam takie samo odczucie jak Państwo Radni. Sytuacja ta nie dotyczy tylko naszej gminy ale bardzo wielu gmin w Polsce w tym również Gminy Masłów. Spowodowane jest to przez brak przepisów przejściowych ustawy rewitalizacyjnej, która weszła w życie w listopadzie ub. roku. Przystąpiliśmy do opracowania diagnozy. Można mówić o dużej indolencji Pana Urbanisty - tylko czy jest to odpowiedni moment aby przekazać sprawę do sądu.
  Co do Firmy Sanitex , sprawy sądowej nie mamy. Firma jednak nie chciała doprowadzić do końca wszystkich zadań opisanych umową. Kwestie dotyczące zakończenia inwestycji, odebrania i rozliczenia jej były szczegółowo kontrolowane przez Urząd Marszałkowski.
  Jeśli będzie trzeba coś dopłacić firmie, to będziemy rozmawiać i informować.
  Obecnie mam sprawę w sądzie z byłym Kierownikiem ZGK Panem Śladkowskim o naganę, że nie było podstaw do udzielenia nagany. Ja uważam, że naganę dostał słusznie bo miałem podstawę do tego . Poczekajmy na rozstrzygniecie sądu.
  Pan Śladkowski uważa również, że niesłusznie został zwolniony dyscyplinarnie. Miałem podstawę do zwolnienia dyscyplinarnego bo przekroczył swoje uprawnienia.
  O wszelkich rozstrzygnięciach będę Państwa informował.
  Radca Prawny Urzędu p. Wacław Iwanczatik - poinformował, że ustawa rewitalizacyjna weszła po uchwaleniu Studium przez Radę Gminy, wobec tego jak Pan Urbanista mógł wiedzieć.
  Radny Borowiec - stwierdził, że już dosyć długo ciągnie się uchwalenie trzech obrębów.
  Wójt Gminy - opóźnienia wynikają też ze zmiany różnych dokumentów planistycznych w międzyczasie jak np. planu województwa świętokrzyskiego. Mimo to ubolewam nad tym, że trwa to już 5 lat, bo działa to na naszą niekorzyść. Tego typu opracowanie nie powinno trwać dłużej niż 3 lata. Gmin w podobnej sytuacji jest więcej.
  Co zrobić aby w przetargu wybrać rzetelnego oferenta. Do tej pory decydowała tylko cena a nasz Pan Urbanista był najtańszy.


  Jako ciekawostka - nowa ustawa o planowaniu przestrzennym mówi, że tego typu opracowania nie musi sporządzać urbanista.
  Musimy pewne rzeczy poprawić i w ciągu 3 miesięcy ponownie będziemy uchwalać Studium a później 3 obręby.
  Radny Borowiec - zapytał czy wykonanie Studium zostało już zapłacone.
  W I kadencji urzędowania Pan Wójta było mówione , że plan zagospodarowania przestrzennego jest bardzo elastyczny, co nie jest prawdą.
  Wójt Gminy - stwierdził, że plan zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna uchwalony został w 2004 roku a słowa, że plan jest elastyczny pochodzą z ust Pana Urbanisty, który wówczas sporządzał ten plan.
  Nie można mieszać tych dwóch pojęć, czym innym jest Studium uwarunkowań a czym innym plan zagospodarowania przestrzennego.
  Studium zmieniamy z wielu ważnych powodów. Nasze plany musimy weryfikować o plany wyższego rzędu bo istnieje coś takiego jak porządek prawny.
  Radny Osman - odnośnie planu zagospodarowania przestrzennego powiedział.
  Firma przystępując do przetargu określiła pewne ramy czasowe w jakich opracowanie wykona. Takie zobowiązanie na pewno było w umowie. Czy zostało już to opracowanie zapłacone. Jak Pan Wójt zakładał, w jakim czasie Pan Urbanista wykona zadanie. Czy były takie terminy zawarte w umowie i czy nie można było zerwać umowy z wykonawcą z powodu niewywiązania się z terminu i zażądać odszkodowania. Jakie były odsetki w umowie.
  Skarbnik Gminy - wyjaśniła finansowanie. Umowa dopuszczała etapowanie wynagrodzenia za pewne wykonane czynności. Jakąś część prac Pan Urbanista wykonał i za wykonaną pracę otrzymał wynagrodzenie w kwocie 82 472,- zł. Odsetki Pan Urbanista zapłaci od daty niezachowania terminu, do daty kiedy termin zachowa. Kiedy to będzie, w dalszym ciągu nie wiemy.
  Wójt Gminy - chciałem aby to było wykonane w ciągu 1,5 roku. Było posiedzenie komisji na którym był Pan Urbanista i kompetentny pracownik, należało to pytanie postawić.
  W umowie są zawarte pewne zapisy, które mówią że w przypadku niewywiązywania się terminów, będą naliczane odsetki i myślę, że odzyskamy te pieniądze . Takie rzeczy są w umowie a umowa jest do wglądu.
  Dzisiejsza dyskusja jest o tyle trudna, że jesteśmy w przededniu przyjęcia tych dokumentów i w tym momencie powinniśmy dążyć do ich uchwalenia.
  Radny Januchta - przypomniał, że w poprzedniej kadencji odbyła się burzliwa dyskusja czy kontynuujemy współpracę z Panem Urbanistą czy ją zrywamy. Decyzja Rady Gminy była , że kontynuujemy współpracę, ze względu na zaawansowanie prac i wyłożone pieniądze. Była to wspólna decyzja nas wszystkich.
  Radna Odrzywolska - uważała słowa tłumaczenia Pana Urbanisty, że czekał na przepisy przejściowe, za niezasadne. Poza tym w rozstrzygnięciu nadzorczym Pani Wojewoda pisze, o braku pewnych dokumentów w dokumentacji prac planistycznych, co jest uchybieniem i źle świadczy o nas. Również w piśmie wyjaśniającym Pani Przewodniczącej Rady został dołączony pewien rysunek, który w takiej treści nie został uchwalony. Wobec tego, z naszej strony należałoby dołożyć wszelkich starań aby te dokumenty prawidłowo skompletować.
  Sołtys Występy p. Bracha - usterka oświetlenia na Występie została naprawiona.
  Pan Sołtys wnioskował o wcześniejsze zapalanie oświetlenia ulicznego czyli o godz. 4 rano.
  W sprawie przedszkola w Zaleziance, Pan Sołtys zapytał dlaczego nie wypłacamy dotacji na 20 przedszkolaków w Zaleziance wykazanych w SIO pomimo, że otrzymujemy na nie subwencję.  Radny Czerwiński - poprosił o odpowiedź na pytanie z poprzedniej sesji, o zatrudnienie dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej.
  Radca Prawny Urzędu p. Wacław Iwanczatik - ustawa reguluje w których jednostkach musi być zgoda Ministra Kultury a w których nie. Gminna Biblioteka Publiczna w Łącznej nie jest objęta tym wykazem. Na prowadzenie gminnej biblioteki nie potrzebna jest zgoda Ministra Kultury.
  Radny Czerwiński - złożyłem wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie wykorzystania rezerwy Wójta za ub. rok i nie zgadzają mi się kwoty. Proszę mi to wyjaśnić.
  Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik - ta różnica jest to niewykorzystana kwota , o czym państwo radni zostaną poinformowani w sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.
  Radny Chaba - zgłosił, że na Występie nie świeci 5 lamp po kolei i na Starej Występie nie świeci 1 lampa.
  Radny Borowiec - został rozebrany chodnik na Występie od Gozdu do przystanku Występa, dlaczego został rozebrany i co się stało z kostką z chodnika w Występie.
  Wójt Gminy - była to decyzja poprzedniej Rady Gminy, aby kostkę rozebrać i przełożyć na przystanki i tak też zrobiono.
  Radny Śliwa - podpowiadał aby do remontu mostu w Barczy dołożyło się jeszcze nadleśnictwo.
  Radny Osman - zwrócił się z prośbą do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o sprawdzenie niezapłaconej faktury przez Zespół Szkół w Łącznej 95 tys. zł., o sprawdzenie umowy, stawek opłat .
  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Januchta - odpowiedział, że jest również zainteresowany wyjaśnieniem sprawy, przy udziale Urzędu Gminy.
  Wójt Gminy - były kierownik Pan Śladkowski miał pewną cechę charakteru tj.konfabulował i to dotyczyło również kosztów ogrzewania . Różnica wynikała z tego, że zastosował zupełnie inne stawki za ogrzewanie dla szkoły Łączna niż wobec innych podmiotów. Po pewnym czasie zorientował się i podniósł stawkę dla szkoły ale ponieważ w budżecie szkoły nie było zabezpieczonych takich środków dlatego szkoła nie była w stanie zapłacić faktury.
  Dopuszczalne jest aneksowanie umowy , jeśli zaistnieją nieoczekiwane okoliczności to strony mają czas na podpisanie aneksu do umowy.
  Na marginesie Pan Wójt dodał, że faktura została już zapłacona.
  Radny Osman - dyrektor szkoły również powinien przewidywać jakie środki są potrzebne na ogrzewanie szkoły, choćby z kosztów ogrzewania poprzedniego sezonu grzewczego.
  Przewodnicząca Rady - prosiła o uprzątnięcie odcinka drogi w Osełkowie na który wylewa się woda ze żwirem i błotem.
  Innych pytań nie zgłoszono wobec czego Przewodnicząca Rady ogłosiła 15 min. przerwę.

  Ad. 11 a)
  Podjęcie uchwały w sprawie ramowego planu pracy Rady Gminy Łączna na 2016r.
  Przewodnicząca Rady zapytała czy są jakieś wnioski lub uwagi do planu pracy Rady Gminy.
  Żadnych uwag nie zgłoszono.
  Przed głosowaniem uchwały Przewodnicząca Rady prosiła radnych o naniesienie sobie poprawki w podstawie prawnej tej uchwały a mianowicie aktualnego Dziennika Ustaw ustawy o samorządzie gminnym z 2015 roku. Radni nanieśli sobie poprawki.
  Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie uchwały z uwzględnieniem poprawki.
  Uchwała Nr XVI/76/2016
  Rady Gminy Łączna z dnia 05 lutego 2016r.
  Została podjęta jednogłośnie (za- 14 radnych / 14 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 11 b)
  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Łączna na 2016 rok
  Przewodnicząca Rady zapytała czy są jakieś wnioski lub uwagi do planów pracy komisji Rady Gminy.
  Żadnych uwag nie zgłoszono.
  Przed głosowaniem uchwały Przewodnicząca Rady prosiła radnych o naniesienie sobie poprawki w podstawie prawnej tej uchwały a mianowicie aktualnego Dziennika Ustaw ustawy o samorządzie gminnym z 2015 roku. Radni nanieśli sobie poprawki.
  Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie uchwały z uwzględnieniem poprawki.

  Uchwała Nr XVI/77/2016
  Rady Gminy Łączna z dnia 05 lutego 2016r.
  Została podjęta jednogłośnie (za- 14 radnych / 14 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 11 c)
  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2016 rok w Gminie Łączna
  Przewodnicząca Rady zapytała czy są jakieś wnioski lub uwagi do projektu tej uchwały.
  Żadnych uwag nie zgłoszono.
  Przed głosowaniem uchwały Przewodnicząca Rady prosiła radnych o naniesienie sobie dwóch poprawek w podstawie prawnej oraz o dopisanie w § 4 uchwały słów „z mocą obowiązującą od 1stycznia 2016r.” Radni nanieśli sobie poprawki.
  Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie uchwały z uwzględnieniem poprawek.

  Uchwała Nr XVI/78/2016
  Rady Gminy Łączna z dnia 05 lutego 2016r.
  Została podjęta jednogłośnie (za- 14 radnych / 14 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


  Ad. 11 d)
  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2016 rok w Gminie Łączna
  Przewodnicząca Rady zapytała czy są jakieś wnioski lub uwagi do projektu tej uchwały.
  Żadnych uwag nie zgłoszono.
  Przewodnicząca Rady poprosiła wobec tego o przegłosowanie uchwały.

  Uchwała Nr XVI/79/2016
  Rady Gminy Łączna z dnia 05 lutego 2016r.
  Została podjęta jednogłośnie (za- 14 radnych / 14 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


  Ad. 12
  Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 30 grudnia 2015r.
  Przewodnicząca Rady zapytała czy są uwagi do protokołu z dnia 30 grudnia 2015r.
  Uwag nie zgłoszono.
  Protokół Nr XV/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 30 grudnia 2015r. został przyjęty większością głosów (za- 9 radnych, przeciw - 4, wstrzymał się – 1 / 14 ).

  Przed zakończeniem obrad o głos poprosiła radna Odrzywolska.
  Rozdała wszystkim radnym karty okolicznościowe od dzieci w Zaleziance, sporządzone na zajęciach „Ocalić od zapomnienia”. Na kartkach są pomniki znajdujące się na terenie Gminy Łączna.

  Ad. 13
  Porządek obrad został wyczerpany.
  Przewodnicząca Rady podziękowała wszystkim za udział , zakończyła i zamknęła kolejne XVI-e w kadencji i pierwsze w 2016 roku posiedzenie Rady Gminy Łączna.


  Protokół sporządziła Sekretarz obrad

  Halina Dziarmaga Ireneusz Barański
  Data wprowadzenia: 2016-02-22 1510
  Data upublicznienia: 2016-02-22
  Art. czytany: 717 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna