A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: „Poprawa dostępu do infrastruktury kultury oraz zwiększenie oferty kulturalnej na terenie Gminy Łączna'
» Zarządzenie Nr 63/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
» Zarządzenie Nr 62/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
» Zarządzenie Nr 61/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 09 listopada 2018 r. w sprawie : przeniesienia wydatków budżetu Gminy Łączna na 2018 rok
» Zarządzenie Nr 60/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 08 listopada 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 roku
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2016R
 • ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY ŁĄCZNA z dnia 10 marca 2016r.

  w sprawie: Polityki antykorupcyjnej Urzędu Gminy w Łącznej

  ZARZĄDZENIE NR 10/2016

  WÓJTA GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 10 marca 2016r.  w sprawie: Polityki antykorupcyjnej Urzędu Gminy w Łącznej


  Na podstawie art. 33 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
  § 1
  Wprowadza się Politykę antykorupcyjną Urzędu Gminy w Łącznej, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.
  § 2
  Zobowiązuję wszystkich pracowników, w tym pracowników czasowych oraz stażystów
  i praktykantów do realizacji zapisów Polityki antykorupcyjnej w codziennej pracy.

  § 3
  Zobowiązuję Sekretarza Gminy Łączna do zapoznania z treścią Polityki antykorupcyjnej pracowników Urzędu Gminy w Łącznej.
  § 4
  Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Łączna.

  § 5
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Załącznik
  do Zarządzenia Nr 10/2016
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 10.03.2016

  Polityka antykorupcyjna Urzędu Gminy w Łącznej


  Przewodnim celem Polityki antykorupcyjnej jest stałe analizowanie wszelkich możliwych potencjalnych zagrożeń korupcyjnych, które mogą wystąpić w realizowanych działaniach na wszystkich poziomach zarządzania oraz natychmiastowe podejmowanie środków zaradczych zmniejszających prawdopodobieństwo wystąpienia działania korupcyjnego.
  Realizacja przyjętych założeń pozwoli na zbudowanie wizerunku Urzędu jako instytucji działającej w sposób uczciwy, przejrzysty i transparentny. Przyjęta polityka antykorupcyjna będzie konsekwentnie realizowana przez wszystkich pracowników Urzędu Gminy w Łącznej.


  § 1
  Cel podejmowanych działań

  1. Stworzenie przejrzystej i przyjaznej petentom struktury organizacyjnej, która będzie gwarancją efektownego i skutecznego działania Urzędu.
  2. Ograniczenie uznaniowości pracowników Urzędu poprzez tworzenie przejrzystych
  procedur administracyjnych.
  3. Zapewnienie petentom szerokiego i łatwego dostępu do wszelkich dokumentów urzędowych nie objętych tajemnicą państwową i służbową.
  4. Stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników Urzędu.
  5. Promocja etycznych wzorców postępowania.

  § 2
  Pracownicy Urzędu powinni przy wykonywaniu swoich obowiązków w szczególności przestrzegać i stosować następujące zasady:

  1. Zasada praworządności
  Każdy pracownik Urzędu zna aktualnie obowiązujące prawo, a tym samym zwraca uwagę na to, aby decyzje dotyczące praw lub interesów jednostek posiadały podstawę prawną, a ich treść była zgodna z obowiązującymi przepisami prawnymi.
  2. Zasada bezstronności i obiektywizmu
  a) Pracownik Urzędu Gminy w Łącznej przy realizacji powierzonych obowiązków działa bezstronnie i niezależnie, kierując się interesem publicznym i dobrem wspólnym - z własnej inicjatywy wyłącza się z postępowania, jeżeli jego udział w nim nie mógłby być do końca obiektywny.
  b) Pracownik Urzędu nie dopuszcza do powstania konfliktu interesów między interesem publicznym a prywatnym, a w razie zaistnienia takiego konfliktu dba, aby został on rozstrzygnięty na korzyść interesu publicznego.
  c) Pracownik nie angażuje się w działania o charakterze politycznym oraz nie ulega wpływom i naciskom politycznym, które mogą prowadzić do działań stronniczych lub sprzecznych z interesem publicznym.
  3. Zasada uczciwości i rzetelności
  Pracownik Urzędu wykonuje obowiązki rzetelnie, sumiennie, z szacunkiem dla innych i poczuciem godności własnej - nie czerpie dodatkowych korzyści materialnych lub osobistych za wypełnianie swoich obowiązków.
  4. Zasada odpowiedzialności
  Pracownik Urzędu ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanej przez siebie pracy, za decyzje i działania, a w procesie zarządzania powierzonym majątkiem i środkami publicznymi, winien wykazywać należytą staranność i gospodarność.
  5. Zasada jawności i transparentności
  Postępowanie pracownika Urzędu w ramach wykonywania jego zadań jest co do zasady jawne. Wszelkie wyłączenia jawności postępowania muszą mieć podstawę w przepisach prawa.
  6. Zasada podnoszenia jakości świadczonych usług
  Pracownik Urzędu dba o podwyższanie kwalifikacji zawodowych, tak by swym profesjonalizmem gwarantować wysoką jakość świadczonych usług oraz przyczyniać się do zadowolenia petentów Urzędu.
  7. Zasada uprzejmości i życzliwości
  a) Pracownik Urzędu ma obowiązek traktować jednakowo wszystkich petentów z zachowaniem odpowiednich zasad kultury i dobrego wychowania - zachowywać się uprzejmie i życzliwie, bez zbędnych emocji, uwzględniając ograniczenia wynikające z realizacji obowiązków służbowych.
  8. Zasada godnego zachowania w miejscu pracy i poza nim
  a) Pracownik Urzędu dba o dobre stosunki międzyludzkie, przestrzega zasad poprawnego zachowania tak w miejscu pracy, jak i poza nim – ubiera się schludnie i estetycznie stosownie do powagi i charakteru wykonywanych obowiązków.
  b) Pracownicy są lojalni wobec siebie i odnoszą się z szacunkiem do swoich zwierzchników i podwładnych oraz starają się zapobiegać sytuacjom konfliktowym
  w pracy.
  § 3
  Określa się tryb postępowania antykorupcyjnego pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w trakcie wykonywania obowiązków służbowych :

  1. pracownicy powinni unikać sytuacji wymagających pozostawienia petenta samego w pomieszczeniu,
  2. pracownikom wolno spotykać się z petentami wyłącznie w godzinach pracy Urzędu oraz w pomieszczeniach Urzędu,
  3. jeżeli zachodzi taka konieczność, pracownikowi wolno spotkać się z petentem w innych miejscach i terminach związanych z postępowaniem. Wybór miejsca lub terminu wymaga każdorazowo uzyskania akceptacji bezpośredniego przełożonego,
  4. pracownicy mogą spotykać się lub prowadzić uzgodnienia czy konsultacje w sprawach podmiotów gospodarczych zawsze w liczbie co najmniej dwóch pracowników Urzędu,
  5. w przypadku spraw wykraczających poza uprawnienia pracownika ale mieszczących się w kompetencji Urzędu petenta należy kierować do właściwego pracownika lub komórki organizacyjnej Urzędu,
  6. w sprawach nie należących do kompetencji Urzędu petentowi należy wskazać właściwy organ administracji publicznej,
  7. Pracownikom Urzędu zabrania się :
  a) przyjmowania prezentów lub innych korzyści mogących podważyć zaufanie co do jego bezstronności przy podejmowaniu decyzji. Fakt proponowania prezentu lub innych korzyści należy niezwłocznie zgłosić Wójtowi Gminy Łączna,
  b) udziału w sprawie pracownika w sytuacjach mogących budzić wątpliwości co do jego bezstronności, tj. m. in. :
  - w której był świadkiem lub przedstawicielem jednej ze stron,
  - w której brał udział w wydawaniu w niższej instancji zaskarżonej decyzji,
  - z powodu której wszczęto przeciwko pracownikowi postepowanie służbowe ,
  dyscyplinarne lub karne,
  - w której jedna ze stron jest osoba pozostającą wobec niego w stosunku
  nadrzędności służbowej.
  c) wykonywania zajęć dodatkowych pozostających w sprzeczności z ich obowiązkami służbowymi, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność,
  d) udziału w czynnościach o udzielenie zamówienia publicznego pracownika, który :
  - ubiega się o udzielenie tego zamówienia,
  - pozostaje w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa
  z oferentem,
  - przed upływem 3 lat od daty wszczęcia postępowania pozostawałby
  w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą ubiegającym się o udzielenie
  zamówienia,
  - pozostaje z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może
  to budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności,
  e) udziału w podejmowaniu decyzji , naradach, opiniowaniu i głosowaniu w sprawach, w których mają bezpośredni lub pośredni interes osobisty - zapobiegając konfliktowi interesów i stronniczości w działalności władzy publicznej,
  f) palenia tytoniu i spożywania alkoholu w miejscu pracy,

  § 4
  1. Pracownicy zgłaszają wątpliwości dotyczące celowości lub legalności podejmowanych w Urzędzie decyzji swojemu bezpośredniemu przełożonemu, a w przypadku braku jego reakcji, Wójtowi Gminy Łączna.
  2. Pracownicy ujawniają próby defraudacji środków publicznych, nadużywania władzy lub korupcji bezpośrednio Wójtowi Gminy Łączna.
  3. Zgłoszeń i ujawnień, o których mowa w pkt. 1 - 2 pracownicy dokonują w gabinecie Wójta Gminy Łączna.
  4. W przypadku, gdy naruszenia dopuścił się bezpośredni przełożony, urzędnik ma możliwość bez żadnych konsekwencji zawiadomienia Wójta Gminy Łączna o nieprawidłowościach z pominięciem drogi służbowej.
  5. Pracownicy Urzędu mają możliwość zawiadamiania Wójta Gminy Łączna o nieprawidłowościach w sposób anonimowy, z wykorzystaniem tradycyjnej korespondencji listowej, w podwójnej kopercie, z dopiskiem na wewnętrznej kopercie „ tylko do wiadomości Wójta”.

  § 5
  Pracownik Urzędu Gminy w Łącznej, zarówno w trakcie wykonywania czynności służbowych, jak też w życiu prywatnym winien mieć na uwadze, iż swym postępowaniem współtworzy wizerunek Urzędu.


  Data wprowadzenia: 2016-03-21 1507
  Data upublicznienia: 2016-03-21
  Art. czytany: 2158 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Mirosław Kopytek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna