A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wyniki wyboru: Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i drukarskiego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Łącznej oraz Szkoły Podstawowej w Goździe
» Porządek obrad III sesji Rady Gminy
» Protokół Nr II/2018 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 05 grudnia 2018r.
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług cateringowych w ramach projektu pn.: „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Łączna'
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług szkoleniowych obejmujących przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych...'
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • 2014-2018
 • Protokół Nr XVII/2016 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 03 marca 2016r.

  Protokół Nr XVII/2016
  z posiedzenia Rady Gminy Łączna
  dnia 03 marca 2016r.


  Miejsce posiedzenia – sala obrad budynku w Czerwonej Górce 1 B
  Czas trwania obrad – godz. 14,00 - 17,30

  Ad. 1
  Dnia 03 marca 2016r. odbyło się kolejne XVII-e w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna.
  Obrady otworzyła i przewodniczyła im Przewodnicząca Rady Gminy Łączna Pani Monika Pająk.
  Na wstępie Przewodnicząca Rady powitała zaproszonych gości i radnych.
  Wśród zaproszonych gości byli:
  - radny Powiatu Skarżyskiego p. Krzysztof Ligowski
  - Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński,
  - Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek,
  - Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik
  - Radca Prawny Urzędu Gminy p. Wacław Iwanczatik
  - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej p. Bernardyna Wasińska ,
  - Pełniąca Obowiązki Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej p. Bożena Tuśnio,
  - Kierownik Wydziału Technicznego Urzędu Gminy p. Krzysztof Pastuszka
  - niektórzy sołtysi gminy Łączna,
  - mieszkańcy gminy
  - w przerwie obrad przybyła poseł na sejm RP p. Anna Krupka
  - osoby obce przysłuchujące się obradom.

  Na liście obecności podpisy złożyło 14-tu radnych co stanowiło 93 % ustawowego składu Rady.
  Nieobecny radny Czesław Borowiec - usprawiedliwiony.
  Uchwały i decyzje podejmowane na sesji były prawomocne.
  Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.

  Ad. 2
  Na sekretarza obrad Przewodnicząca Rady zaproponowała radnego Edwarda Chabę , który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji.

  Ad. 3
  Przyjęcie porządku posiedzenia.
  Przewodnicząca Rady p. Monika Pająk odczytała zaproponowany porządek obrad ,
  po czym zapytała czy są uwagi lub wnioski do porządku obrad.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 9 g) projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej. Potrzeba podjęcia tej uchwały jest ściśle związana z programem rządowym 500 + .
  Radna Odrzywolska - prosiła o poprawienie w p. 9 a) w tytule uchwały literówek .
  Radny Śliwa - nie zgadzał się z tytułem uchwały w p. 9 b) o funduszu sołeckim. Zdaniem radnego tytuł powinien być taki jak w ub. roku czyli w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy.
  Na wniosek radnego Śliwy w sprawie tytułu uchwały o funduszu sołeckim odpowiedziała Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik , że takie były wytyczne Regionalnej Izby Obrachunkowej co do tytułu tej uchwały.
  Innych uwag do porządku obrad nie zgłoszono.
  Przewodnicząca Rady - poprosiła o przegłosowanie wniosku Wójta Gminy o wprowadzenie projektu uchwały w p. 9 g).
  Wniosek przegłosowano jednogłośnie ( za- 14 radnych/ 14 obecnych).
  Porządek obrad w całości z uwzględnieniem zmiany został przyjęty jednogłośnie. ( za- 14 radnych/ 14 obecnych).

  Obowiązujący porządek obrad.
  1. Powitanie i stwierdzenie kworum.
  2. Powołanie sekretarza obrad.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
  5. Sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji.
  6. Decyzja Rady Gminy na wybudowanie budynku gospodarczego wzdłuż granicy działki gminnej stanowiącej drogę.
  7. Pytania, wnioski, postulaty.
  8. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji dla niepublicznych i publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Łączna przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego.
  b) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego
  w 2017 roku
  c) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Łączna
  d) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łączna w roku 2016”
  e) zmian budżetu Gminy Łączna na 2016 rok
  f) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata
  2016-2025
  g) zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej

  10. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia
  05 lutego 2016r.
  11. Zakończenie obrad.  Ad. 4 i 5
  Sprawozdanie z pracy w okresie między sesjami oraz sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy ( od dnia 5 lutego 2016r. do 3 marca 2016r. ) złożył Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
  I tak:
  I. Uczestniczyłem :
  5 lutego - w wizycie z delegacją u matki i trojaczków na Czerwonej Górce ,
  6 lutego - w spotkaniu ostatkowym w Zagórzu,
  9 lutego – w spotkaniu z panem Rafałem Śniegulskim w sprawie modernizacji oświetlenia na terenie gminy,
  15 lutego – w konwencie wójtów i burmistrzów ,
  17 lutego - w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kam. w naradzie podsumowującej działalność w 2015 roku,
  - w spotkaniu z Wójtem Bielin p. Sławomirem Kopaczem i p. Grzegorzem Świetlikiem - koordynatorem Zarządu Stowarzyszenia Gmin Regionu Południowo-Zachodniego Mazowsza,
  - w spotkaniu z p. Rafałem Graczkowskim w sprawie diagnozy rewitalizacyjnej,
  18 lutego - w ZKG w sprawie taryf na wodę i ścieki w 2016 roku,
  - w spotkaniu z Grzegorzem Zarębą,
  19 lutego – w spotkaniu z elektrykiem p. J. Krawcem w sprawie projektu elektryki do zbiornika Jamno,
  - w konferencji zorganizowanej przez PUP Skarżysko w sprawie oferty dla przedsiębiorców na 2016 rok,
  - w konferencji zorganizowanej przez KP Policji w Skarżysku poświęconej opracowaniu mapy zagrożeń całego Powiatu,
  22 lutego – w konferencji organizowanej przez ŚUW w Kielcach poświęconej obsłudze przez jst programu 500+,
  23 lutego – w Starostwie Powiatowym w Wydziale Geodezji w sprawie uzgodnień dot. działek gminnych,
  - w spotkaniu z Zarządem TPD w sprawie tegorocznych planów stowarzyszenia,
  24 lutego - w sprawie zmiany MPZP Gminy z p. Elżbietą Jezierską i p. Władysławem Kowalewskim,
  26 lutego - w podpisaniu wniosku dot. Działania: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne, Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.
  Głównym celem projektu jest podniesienie jakości, zwiększenie dostępności i efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi istotnymi dla prowadzenia działalności gospodarczej, tj. podatki i opłaty oraz zarządzanie nieruchomościami w 5 gminach woj. świętokrzyskiego
  do końca 04.2017 r.
  2 marca - w spotkaniu ze Starostą Skarżyskim dot. upoważnienia do dysponowania gruntem na cele budowlane,
  3 marca - w otwarciu konferencji w Zespole Szkół w Goździe zorganizowanej przez OKE w Łodzi dot. przygotowań do ostatniego już sprawdzianu szóstoklasistów.

  II. Wydałem zarządzenia:
  - w sprawie zmian budżetu gminy Łączna na 2016 rok,
  - w sprawie awansu wewnętrznego na stanowisko kierownika wydziału technicznego w Urzędzie Gminy Łączna,
  - w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków kierownika ZGK w Łącznej (do 31.08.2016)
  W ogłoszonych w dniu 1 lutego konkursach na realizację zadania publicznego :
  - na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez zorganizowanie półkolonii dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym w 2016 roku”
  - organizację zajęć, treningów, i rozgrywek sportowych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łączna oraz organizację imprez, zawodów i turniejów sportowych i rekreacyjnych o zasięgu gminnym, ogólnopolskim i międzynarodowym
  wpłynęły 2 oferty :
  - TPD w Łącznej
  - ULKS Łączna
  Oferty były kompletne i zgodne z zakresem ogłoszonych konkursów.
  W związku z powyższym przyznałem dofinansowanie w wysokości 35.000,00 zł Uczniowsko –Ludowemu Klubowi Sportowemu Łączna oraz Towarzystwu Przyjaciół Dzieci O/Łączna dotację w wysokości 10.000 zł czyli dwukrotnie wyższą niż w zeszłym roku ponieważ na zadanie „zorganizowanie półkolonii w Klonowie” nie wpłynęła żadna oferta.

  Podczas ostatniej sesji sołtys Występy zapytał w sprawie dotacji dla przedszkolaków w Zaleziance.
  Niniejszym informuję, że :
  pismem z dnia 29 października br. Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego „Zalezianka” wnosiło o udzielenie dotacji do Niepublicznego Przedszkola „Mali Odkrywcy” w Zaleziance. W dniu 24 listopada br. Wójt Gminy w Łącznej poinformował pisemnie Stowarzyszenie, ze zgodnie z art. 90 ust. 1j ustawy o systemie oświaty dotacje do niepublicznych przedszkoli udzielane są pod warunkiem, ze osoba prowadząca poda Wójtowi Gminy Łączna informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
  Przedmiotowym pismem organ wykonawczy gminy poinformował również Stowarzyszenie, że nie wyraził zgody na odstąpienie od terminu, o którym mowa w art. 90 ust. 1 a ustawy o systemie oświaty.
  Dotacje dla przedszkolaków w kl. „0” są przesyłane w terminie.
  Roszczenia o zapłatę dotacji na przedszkolaków w wieku 3 – 4 lat były już przedmiotem rozpraw sądowych przed Sądem Rejonowym w Kielcach w 2014 roku. W/w pozew Stowarzyszenia Sąd oddalił w całości.
  Aktualnie kwestia nieudzielenia dotacji dla przedszkola „Mali Odkrywcy” na wniosek Stowarzyszenia także znalazła swój dalszy tok przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Kielcach.
  W licznej korespondencji do Koła Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Klonowie podkreślałem, że :
  - żadne z sześciu działających na terenie Gminy Łączna Kół Gospodyń nie otrzymuje wsparcia finansowego na prowadzenie statutowej działalności, gdyż takie zadanie nie mieści się w katalogu zadań własnych gminy, a zatem zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych nie może być realizowane z budżetu gminy.
  - w okresie wiosennym na zlecenie Urzędu odnowione zostaną napisy na mogile upamiętniającej rozstrzelanie mieszkańców Klonowa.
  - od kwietnia 2016 r. zaplanowane jest udostępnienie budynku dla wszystkich mieszkańców Klonowa. W godzinach popołudniowych tj.: od godz.13.00-19.00 wszyscy mieszkańcy będą mogli się spotkać i wspólnie organizować swój wolny czas. Koło również będzie miało taką możliwość.


  Z ostatnich wniosków :
  - oświetlenie uliczne w Występie załącza się wcześniej czyli o godz. 4.00 rano zgodnie z wnioskiem sołtysa wsi,
  - uruchomiono awaryjne nieświecące się lampy w Występie a lampę w Starej Występie zgłoszono do GDDKiA,
  - prośbę o uprzątnięcie odcinka drogi w Osełkowie, na który wylewa się woda ze żwirem i błotem skierowano również wg właściwości do GDDKiA.
  Ponadto spotykałem się z mieszkańcami w sprawach :
  - studium i planów zagospodarowania przestrzennego,
  - zatrudnienia i staży,
  - pomocy społecznej.
  Kończąc sprawozdanie Pan Wójt odczytał zaproszenie Żupana Gminy Cankowa z północnej części Słowenii, do współpracy kulturalnej, turystycznej , przedsiębiorczości wymiany młodzieży. Krótko scharakteryzował kraj i położenie w/w gminy.
  Gminy Bliżyn i Skarżysko-Kościelne mają już podpisaną współpracę z innymi gminami w tym okręgu. Będziemy starać się rozwinąć współpracę, może uda się zorganizować wymianę młodzieży.
  Na tym Pan Wójt zakończył sprawozdanie i podziękował.

  Ad. 6
  Decyzja Rady Gminy na wybudowanie budynku gospodarczego wzdłuż granicy działki gminnej stanowiącej drogę.
  Radny Podłazia Sławomir Litwiński - był na gruncie, widział tę działkę i uważa, że lepiej byłoby abyśmy nie wyrazili zgody na wybudowanie budynku w granicy działki, ponieważ jest to bardzo wąska działka, przynajmniej 1 metr aby się odsunąć od granicy.
  Innych głosów nie było.
  Przewodnicząca Rady - przeprowadziła głosowanie wniosku , że Rada Gminy nie wyraża zgody na wybudowanie budynku w granicy działki gminnej.
  Wniosek poprali wszyscy radni (za- 14 radnych / 14 )

  Ad. 7 i 8
  Pytania, wnioski, postulaty oraz udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  O głos poprosił Radny Powiatowy dr Krzystof Ligowski, w sprawie NZOZ.
  Powiedział, że chce wrócić do spraw poruszanych w ubiegłym roku na Komisji Gospodarczej dotyczących koniecznych do wykonania w 2016 roku inwestycji w budynku ośrodka zdrowia.
  Zakres zadań do wykonania w budynku to między innymi:
  - wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych
  - wykonanie pomieszczenia techniczno- sanitarnego dla pracowników
  - wykończenie powierzchni do dezynfekcji materiałów i inne.
  Kierownik NZOZ prosił Przewodnicząca Rady lub Wójta Gminy o wystosowanie pisma o treści , w związku z umową dzierżawy istnieje konieczność dostosowania budynku ośrodka zdrowia do określonych wymogów wobec czego żądamy wykonania niezbędnych zaleceń koniecznych do dalszej działalności ośrodka zdrowia.
  Radny Januchta - prosił o projekt oświetlenia wzniesienia drogi od Podzagnańszcza do Zaskala .
  Radny Osman - prosił aby przy okazji projektu oświetlenia do Zaskala uwzględnić oświetlenie do Podzagnańszcza Dołki.
  Przewodnicząca Rady - prosiła o projekt oświetlenia drogi w Osełkowie odcinek od Pana Nicponia do ZGK
  Radna Żaczek - zapytała o oświetlenie w stronę Jaśli , na co Kierownik Wydziału Technicznego poinformował, że przysłano nam wstępne umowy co wskazuje , że działania zmierzają do wykonania oświetlenia.
  Radna Żaczek - zapytała czy zostało coś zrobione na drodze od Jaśli w kierunku zalewu a jeśli nic, to prosiła o poprawienie nawierzchni tej drogi.
  Radny Nyga - prosił o oświetlenie drogi od Jęgrznej do szkoły w Goździe.
  Zapytał też czy poprawiono stan drogi w Zajamniu.
  Radny Śliwa - prosił o poprawienie nawierzchni drogi gminnej na Budy.
  Odnośnie mostu w Barczy, proponował postawienie znaku przed mostem „zwężenie drogi” i może wtedy puściliby komunikację miejską do Kielc.
  Zapytał też kto będzie sprawował nadzór w świetlicy w budynku byłej szkoły w Klonowie.
  Radna Siewierska - wnioskowała o przedłużenie projektu chodnika od Podzagnańszcza do Zagórza bo jest to bardzo niebezpieczna droga. Prosiła o pomoc radnego powiatowego.
  Radny Powiatowy dr Krzysztof Ligowski - pomimo bardzo napiętego budżetu powiatu obiecał pomoc w tej sprawie.
  Radny Śliwa - zapytał w jaki sposób GOPS jest przygotowany do programu 500 + i ile dzieci obejmie program .
  Kiedy ruszy nowa edycja paczek żywnościowych i gdzie będą wydawane.
  Kierownik GOPS p. B. Wasińska - odpowiedziała, że GOPS w tej chwili przygotowuje się do realizacji zadania programu 500 + w ramach świadczeń rodzinnych. Uprawnionych będzie około 1050 dzieci.
  Odnośnie pomocy żywnościowej w lutym br. zakończyliśmy dopiero poprzedni program. Następny program ruszy od maja br. Wydawanie żywności planujemy w garażu OSP.
  Radny Wisowaty - zapytał radnego powiatowego jaki jest zaplanowany budżet dla Gminy Łączna na 2016 rok i jaki będzie front robót.
  Następnie zgłosił trzy wnioski:
  1/ o oświetlenie drogi do cmentarza
  2/ o wyczyszczenie i udrożnienie rowu przy drodze od cmentarza do Kamionek
  3/ założyć betonową rynienkę na poboczu drogi w Kamionkach nad posesjami nr 1 a - nr 5.
  Radny Powiatowy Krzysztof Ligowski - poinformował, że na Gminę Łączna zabezpieczone jest 20 tys. zł w budżecie powiatu, na projekt chodnika od Kamionek do Podzagnańszcza.
  Radny Śliwa - w ubiegłym roku było mówione o oświetleniu ledowym w całej gminie. Czy nie lepiej byłoby wymienić lampy na ledowe , korzystając z dofinansowania unijnego.
  Wójt Gminy - powiedział, że w programie RPO są środki na modernizację oświetlenia a nie na budowę oświetleń.
  Radny Czerwiński - odczytał treść i złożył na ręce Przewodniczącej Rady interpelację w sprawie umowy na projekt boiska przy szkole w Goździe.


  Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek - przybliżył ostatnie 3 miesiące pracy w zakresie interpelacji i wniosków, ponieważ nastąpiła w ostatnim czasie ich kumulacja . Na wszystkie pytania i wnioski o informację publiczną Sekretarz Gminy jest upoważniony do udzielenia odpowiedzi w terminie.
  I tak:
  5 września 2015r. - 5 wniosków na które odpowiedziałem w terminie
  2 października 2015r. - 5 zażaleń do SKO na brak odpowiedzi w terminie
  5 stycznia 2016 r. - 8 wniosków
  25 stycznia 2016r. - 9 wniosków o informację publiczną
  W międzyczasie wpłynęły jeszcze do Przewodniczącej Rady 3 interpelacje.
  W niektórych wnioskach jest prośba o udzielenie odpowiedzi na różne bardzo szczegółowe pytania dotyczące kilku lat wstecz np. od 2007 roku czy od 2010 roku. Trudno jest zrozumieć takie wnioski. Odpowiedzi na takie pytania wymagają czasu, wysiłku i długiego wyszukiwania danych z archiwum. Czynności te pochłaniały mi wiele czasu w ostatnich 3 miesiącach pracy. Sekretarz Gminy ma na głowie cały Urząd, korespondencję z instytucjami i inne sprawy bieżące.
  Radny Osman - odczytał swoją interpelację dotyczącą działalności ZGK Łączna i złożył na ręce Przewodniczącej Rady z prośbą o zamieszczenie na stronie BIP .
  Przewodnicząca Rady - prosiła o wykopanie rowu odwadniającego przy drodze gminnej w Osełkowie .
  Wójt Gminy - odpowiedział na wcześniej zadane pytanie radnego Śliwy o wstawienie znaku przed mostem w Barczy. Nie jest to nasz teren tylko Gminy Masłów lub powiatu kieleckiego i do nich można się zwrócić o wstawienie takiego znaku.
  Radny Osman - zgłosił wniosek formalny o renowację ciągu pieszego w Podzagnańszczu w kierunku wiaduktu kolejowego.
  Kierownik Wydziału Technicznego p. Krzysztof Pastuszka - odpowiedział , że ten ciąg pieszy znajduje się w terenie kolejowym dlatego nie możemy nic zrobić. Możemy tylko wystąpić do PKP z prośbą o przywrócenie stanu poprzedniego.

  Innych pytań nie zgłoszono.
  Przewodnicząca Rady ogłosiła 15 min. przerwę w obradach.

  W przerwie obrad weszła Poseł RP pani Anna Krupka.
  Panią poseł powitał Wójt Gminy oraz Przewodnicząca Rady Gminy szczególnie gorąco za to, że jest pierwszym posłem, obecnym na naszej sesji rady gminy i w nowo wyremontowanym budynku biblioteki.
  Pani Poseł powitała samorząd Gminy Łączna i powiedziała, że przyjechała aby wesprzeć utworzenie funduszu sołeckiego.
  Pan Wójt po wyrażeniu krótkiej opinii na ten temat stwierdził, że to Rada Gminy podejmuje decyzję i zrobi to, co Rada Gminy zdecyduje.
  Przewodnicząca Rady poprosiła Panią Poseł aby zabrała miejsce przy stole prezydialnym po czym wznowiła obrady.

  Ad. 9 a)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji dla niepublicznych i publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Łączna przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego.
  Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek - omówił projekt uchwały.
  Po dyskusji w gronie nauczycieli i stowarzyszeń, wnioskowano aby wysokość dofinansowania niepublicznych przedszkoli zgodnie z ustawą o systemie oświaty, zmienić na procentową wysokość dotacji , na każdego ucznia. W związku z tym istnieje konieczność zmiany treści § 5 i § 6 uchwały podjętej na sesji w dniu 30 grudnia 2015r. w których określona jest dotacja procentowo na ucznia.
  Zmiany uchwały wpływają na większą przejrzystość aktu, ponieważ nie wymagają odniesienia się do ustawy o systemie oświaty .
  Radna Odrzywolska - zapytała kto będzie określał wysokość dotacji i na jakiej podstawie .
  Sekretarz Gminy - taki zapis zawiera ustawa i jest to kompetencja rady gminy, wysokość będzie określała rada gminy.
  Innych pytań nie zgłoszono.
  Przewodnicząca Rady wobec tego poprosiła o przegłosowanie uchwały.

  Uchwała Nr XVII/80/2016
  Rady Gminy Łączna z dnia 03 marca 2016r.
  Została podjęta jednogłośnie (za - 14/ 14 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 9 b)
  Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego
  w 2017 roku.
  O głos poprosił radny Osman.
  Prosił o przemyślenie utworzenia funduszu sołeckiego.
  Pan Wójt powiedział, że mamy duże inwestycje drogowe w gminie , które wymagają nakładów.
  W ostatnim czasie wykonano odcinek drogi w Podłaziu za kwotę 36 tys. zł z budżetu gminy. Nie tak dawno wykonano drogę Stara Występa za 98 tys. zł również z budżetu gminy nie dostając ani grosza dotacji. Poza tym budując drogi w listopadzie czy w grudniu cena jest zbyt wysoka za tego rodzaju drogi.
  Do funduszy sołeckich otrzymujemy dotację w wysokości około 40 %. Poza tym fundusze sołeckie mogą się łączyć z kilku sołectw. Budując drogę Podłazie z funduszy sołeckich mogliśmy dostać dotację około 14 tys. zł.
  Radny dał przykład , że w Gminie Pierzchnica zostało wybudowane boisko asfaltowe wielofunkcyjne i piłkochwyt za pieniądze sołeckie. Robiąc inwestycje w 2017 roku pieniądze zostaną zwrócone w 2018 roku, być może na wiosnę.
  Prosił aby radni zastanowili się, bo w tym przypadku koszty inwestycji po części zwracają się. Nie wszystkie sołectwa muszą do funduszu przystąpić.
  Przewodnicząca Rady - odniosła się do wypowiedzi radnego Osmana. Właśnie dzięki temu, że nie rozdrabniamy budżetu powstają drogi takie jak Podłazie czy Występa. Uważam, że sołectwa nie będą skłonne przekazywać swoich funduszy na rzecz innego sołectwa.
  W mojej miejscowości droga jest ale głosując dziś za funduszem sołeckim byłabym egoistką, w stosunku do tych, którzy brną w błocie i cierpliwie czekają na drogi. Poczekajmy , wybudujmy ludziom drogi a wtedy możemy tworzyć fundusze sołeckie.
  Sołtys Występy p. Grzegorz Bracha - w skrócie powiedział, że fundusz sołecki są to niewielkie pieniądze wydzielone z budżetu gminy. Fundusz sołecki musi służyć poprawie warunków życia mieszkańców i musi się mieścić w zadaniach własnych gminy.
  To mieszkańcy decydują na co przeznaczyć fundusz sołecki. Jeśli nie mają pomysłu na co przeznaczyć w tym roku fundusz sołecki, można go oddać dla drugiego sołectwa . Ja chętnie oddałbym fundusz sołecki np. dla sołectwa Gózd.
  Sołtys apelował do radnych o utworzenie funduszu sołeckiego w 2017 roku.
  Kończąc wypowiedź Pan Sołtys skrytykował tablice ogłoszeń jakie zostały postawione w Występie, jako zbyt nędzne.
  Radny Januchta - stwierdził, że nie jest zobligowany do głosowania za funduszem sołeckim ponieważ rok temu po prawie godzinnej rozmowie z nowym sołtysem o funduszu sołeckim, doszliśmy do wniosku, że sołectwo Zaskale potrzebuje znacznie poważniejszych inwestycji np. oświetlenie , droga Ostrów.
  W tym roku Pan Sołtys nie zrobił nic w tym temacie, nie było zebrania mieszkańców, nie ma więc akcesu mieszkańców mojej miejscowości.
  Radny Kałuziński - zwracając się do sołtysa Występy przypomniał, że w ubiegłym roku dołożyliśmy do drogi powiatowej Występa 385 tys. zł i dzięki temu Pan Sołtys ma drogę.
  Gdybyśmy w ub. roku wyodrębnili z budżetu gminy fundusze sołeckie, nie byłoby tej drogi.
  Sołtys Klonowa p. Biela - jako sołtys jestem za funduszem sołeckim, ale nie wierzę w bajki, że jak przekażę swój fundusz na rzecz innego sołectwa , to ktoś mi te pieniądze odda na przyszły rok. Z funduszem sołeckim trzeba się jednak zmierzyć. Skoro wiele gmin taki fundusz tworzy, to trzeba podpatrzeć jak to jest w innych gminach. Są to drobne środki rozwarstwione. Zrealizujmy w gminie to co mamy zaplanowane i będzie bardzo dobrze.
  Natomiast nad funduszem sołeckim trzeba się pochylić , a sprawa dojrzeje w dobrą stronę.
  Radny Litwiński - jeszcze mamy ponad 1,5 km dróg gminnych do wykonania i nie
  za 36 tys. zł tylko za 200 tys. zł, oraz działkę do zagospodarowania w Podłaziu. Nawet za 10 lat nie wybudujemy tych dróg z funduszy sołeckich, dlatego nie będę głosował za utworzeniem funduszu sołeckiego.
  Radny Chaba - Pan Sołtys Występy chciałby fundusz sołecki, w celu przekazania go dla innego sołectwa , więc po co ten fundusz . Nie ma Pan Sołtys pomysłu na zagospodarowanie tych pieniędzy. Jeśli chodzi o tablice ogłoszeń są piękne i nie wiem dlaczego się Panu nie podobają, chyba dlatego, że Pan za nimi nie chodził. Będę głosował przeciwko funduszowi sołeckiemu.
  Sołtys Występy p. Bracha - w odpowiedzi twierdził, że pomysłów na fundusz sołecki ma wiele i przedstawiał je o od dawna. Odnośnie drogi powiatowej w Występie , drogę zniszczyły samochody ciężarowe podczas budowy drogi ekspresowej. Rolą powiatu i gminy było ubieganie się wtedy o poprawienie stanu nawierzchni tej drogi przez GDDK i A. Poza tym w Występie niewiele zrobiono przez ostatnie 8 lat.
  Radny Osman - do wypowiedzi sołtysa z Klonowa , czy bajką jest, że rynek w Pierzchnicy został wybudowany z połączonych funduszy sołeckich.
  W ubiegłym roku mieliśmy 20-lecie gminy i dożynki i nie zastanawialiśmy się czy celowe jest wydatkowanie niemałych środków na dwie imprezy. Dziś natomiast zastanawiamy się czy utworzyć fundusz sołecki 200 tys. zł , i zwrócą nam 40 % kwoty.
  Radny podważał zasadność inwestycji boisko przy szkole w Goździe za 800 tys. zł., kiedy podobne boisko wielofunkcyjne ( 17m x 31m) , kompletne, przy szkole w Nowinach kosztowało 180 tys.zł. Powinniśmy rozmawiać, dogadywać się i decydować.

  O głos poprosił Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński.
  Jeśli w budżecie gminy wpisane są dożynki czy 20-lecie gminy to wójt gminy to realizuje.
  Szacunek dla historii naszej wymaga podtrzymywać pewne zwyczaje i tradycję.
  Wartość szacunkową inwestycji podają specjaliści . Jeśli radny Osman uważa, że projektant źle zaprojektował i źle oszacował koszt boiska przy szkole w Goździe, udostępnię dokumenty projektowe. Jakie to ma być boisko, korekty na każdym etapie są możliwe. Uważam jednak , że nie powinno to być boisko asfaltowe.
  Poza tym jeśli Rada Gminy uzna, że boiska w Goździe nie trzeba budować, to ja go nie zrealizuję. Ale to nie był mój pomysł tylko najmłodszych mieszkańców Gozdu, uczniów naszych szkół, którzy prosili o boisko. Nie będę realizował zachcianek ludzi tylko to o co proszą mieszkańcy.
  Interpelacje , które składa Radny Czerwiński, w ilości po 9 czy 12 na miesiąc, nie wiem tylko czy są Pana Czerwińskiego czy kogoś innego, bo radny ma taki poziom intelektu, że w świetle tego co słyszy i widzi w dokumentach nie ma potrzeby takich interpelacji składać.
  Jeśli słyszę, że tablica ogłoszeń czy wiata przystankowa nie jest taka jak powinna być, bo powinna być inna ze złota czy ze szkła , chcę przypomnieć że gmina w której mieszkamy ma określony budżet.
  Odnośnie boiska w Goździe dobrze , że dziś wśród nas jest Pani Poseł, bo chcę powiedzieć, że jest rządowy program, wspierający budowę infrastruktury sportowej.
  Fundusz sołecki jest potrzebny, choć drobne wnioski radnych i sołtysów realizujemy w miarę potrzeb i możliwości na bieżąco. Liczę na rozsądek radnych i apeluję o solidarność.
  Myśląc o swoim sołectwie myślmy o całej gminie.
  Radny Osman - nie mówię, że ma to być boisko asfaltowe . W Nowinach zostało wybudowane boisko za 180 tys. zł z czego dofinansowanie z ministerstwa wynosiło 56 tys. zł czyli faktycznie boisko kosztowało gminę 124 tys. zł. Jako były sportowiec jestem za boiskiem ale takim, które pokryje się z potrzebami szkoły w Goździe.
  Radny Śliwa - poddał pod rozwagę pytanie czy lepiej wybudować drogę w Klonowie czy boisko przy szkole w Goździe , czy może należałoby się wstrzymać z budową boiska jeszcze rok czy dwa. Z funduszem sołeckim dajmy sobie na razie spokój. Zwracając się do Pani Poseł zapytał czy dostalibyśmy dofinansowanie do budowy boiska w Goździe z Ministerstwa.
  Radny Chaba - sprostował wypowiedź radnego Osmana w sprawie remontu rynku w Pierzchnicy z funduszy sołeckich. Rynek w Pierzchnicy budowało kilka samorządów tj. Urząd Marszałkowski Kielce, Starostwo Powiatowe Kielce, Urząd Gminy Pierzchnica i dwa sołectwa. Następnie radny poprosił o zakończenie dyskusji nad funduszem sołeckim i głosowanie.
  Przewodnicząca Rady - zapytała czy może ktoś z sołtysów chciałby zabrać głos na temat funduszu sołeckiego.
  Sołtys Kamionek p. Flasinska - powiedziała , że jest za funduszem sołeckim w całości kwoty przysługującej dla naszego sołectwa.
  Innych głosów w dyskusji nie zgłoszono.
  Przewodnicząca Rady - poprosiła o przegłosowanie uchwały

  Uchwała Nr XVII/81/2016
  Rady Gminy Łączna z dnia 03 marca 2016r.
  Została podjęta większością głosów
  (za - 10, przeciw- 4 / 14 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  Ad. 9 c)
  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Łączna.
  Przewodnicząca Rady - otworzyła dyskusję nad projektem uchwały a szczególnie prosiła o wnioski odnośnie cen wody i ścieków .
  Radny Litwiński - powtórzył swój wniosek z komisji połączonych. Podwyżka cen wody jest racjonalna o 0, 30 zł , natomiast cena ścieków proponowana w uchwale jest za wysoka, dlatego proponuję podwyżkę ścieków o 0,40 zł.
  Radna Odrzywolska - stwierdziła, że radni nie mają prawa do określania taryfy na wodę i ścieki. Takie taryfy określa przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne a pan Wójt je sprawdza. My jako radni nie powinniśmy głosować za tą uchwałą.
  Radca prawny Urzędu p. Wacław Iwanczatik - tu nie chodzi o określanie taryfy , bo taryfę określił zakład komunalny , tylko o cenę za wodę i ścieki jaką będą płacić odbiorcy, co ściśle wiąże się z kwotą dofinansowania z budżetu gminy.
  Sołtys Podzagnańszcza p. Wykrota - ja płacę za wywóz beczki ścieków 120 zł miesięcznie , proszę policzyć ile płaci miesięcznie mieszkaniec podłączony do kanalizacji. Wnioskuję aby ścieki były droższe.
  Radny Litwiński - ja też wywożę ścieki ale podwyżka 1,50 zł będzie zbyt dużym obciążeniem dla przeciętnego mieszkańca. Wielu mieszkańców jeszcze oczekuje na podłączenie się do kanalizacji, nie odstraszajmy ich ceną ścieków. Spróbujmy przegłosować moją propozycję , a zobaczymy co będzie za rok.
  Sołtys Wykrota - zapytał czy w Kamionkach, które miały jako pierwsze kanalizację, wszyscy są podłączeni do kanalizacji i co robimy w tym kierunku aby ścieków było więcej aby koszty spadały.
  Radny Śliwa - poinformowałem mieszkańców Klonowa o podwyżce cen wody na co odpowiadali, niech będzie aby woda była czysta i zdrowa.
  Zwracając się do Pani Kierownik ZGK ostrzegł aby nie pobierała sama próbek wody, bo nie ma uprawnień, bo tego robić nie wolno nikomu tylko przedstawicielom Sanepidu lub osobom uprawnionym do tego.
  Pełniąca obowiązki Kierownika ZGK p. Bożena Tuśnio - odpowiadając radnemu poinformowała wszystkich , że od 2008 roku jestem uprawniona przez Sanepid do pobierania próbek wody i ścieków. W Zakładzie oprócz mnie takie upoważnienie ma jeszcze dwóch pracowników.
  Radny Osman - podtrzymywał swój wniosek z komisji aby opomiarować wszystkich odbiorców na ryczałcie oraz zabezpieczyć studzienki kanalizacyjne aby ludzie nie wlewali tam fekaliów. Do tego czasu ceny wody i ścieków pozostawić na dotychczasowym poziomie.
  Radny Litwiński - takie były wnioski z komisji połączonych aby zakładać stopniowo wodomierze ryczałtowcom. Co do cen wody , cena wody od kilku lat nie była podnoszona.
  Sołtys Klonowa p. Biela - nie do przyjęcia i niezrozumiała jest sprawa jakości wody w Klonowie. Jest to mała miejscowość i rozbiór wody też nie jest duży. Należałby nad tym problemem pochylić się i zrobić to raz a dobrze.
  Innych wniosków nie zgłoszono.


  Przewodnicząca Rady - podsumowała dyskusję. Mamy trzy wnioski :
  1/ Wniosek Wójta Gminy zawarty w projekcie uchwały
  2/ wniosek radnego Litwińskiego aby cenę wody podnieść o 0,30 zł/m3 na 3,55 zł/m3, natomiast cenę ścieków o 0,40 zł/m3 na 3,00 zł/m3
  3/ wniosek radnego Osmana aby cenę wody i ścieków pozostawić na dotychczasowym poziomie.
  Przewodnicząca Rady - przeprowadziła głosowanie wszystkich wniosków.
  Za wnioskiem Wójta Gminy z projektu uchwały głosowało - 0 , przeciw - 13 radnych / 13 radnych obecnych podczas głosowania
  Za wnioskiem radnego Litwińskiego głosowało - 9 radnych, przeciw – 1, wstrzymał się – 1 / 13 obecnych na sali obrad
  Za wnioskiem radnego Osmana głosowało - 4 radnych, przeciw - 8, wstrzymał się – 1/ 13 obecnych na sali obrad.
  Z głosowania wynikało, że przeszedł wniosek radnego Litwińskiego.
  Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik - odczytała w całości uchwałę z uwzględnieniem zmian wynikających z przegłosowanego wniosku oraz poprawkami kosmetycznymi.
  Radni nanieśli sobie poprawki w projektach uchwał.
  Przewodnicząca Rady - poprosiła o przegłosowanie projektu uchwały z uwzględnieniem przed chwilą odczytanych zmian i poprawek kosmetycznych.

  Uchwała Nr XVII/82/2016
  Rady Gminy Łączna z dnia 03 marca 2016r.
  Została podjęta większością głosów
  (za - 9, przeciw- 0, wstrzymał się - 1 / 14 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 9 d)
  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łączna w roku 2016”
  Radna Odrzywolska - składałam wniosek na komisji , ze względu na duże koszty jakie ponosi gmina na odłowienie 1 psa bo około 2 tys. zł , proponuję uruchomić adopcję zwierząt na terenie gminy. Tak jest praktykowane w innych gminach. Osobie , która przygarnęła czworonoga gmina wypłaca 500 zł/ na 6 miesięcy na potrzeby np. lekarza, budy dla psa, czy innych wydatków. Pracownicy Urzędu Gminy oraz sołtysi mieliby prawo kontroli czy właściciel zajmuje się w sposób odpowiedni i humanitarny adoptowanym zwierzęciem.
  Jest na to zawarta umowa adopcyjna. Warto się nad tym zastanowić, byłyby to na pewno jakieś oszczędności dla gminy.
  Kierownik Wydziału Technicznego p. Pastuska - poinformował jak to wygląda w naszej gminie. W 2015 roku do schroniska przekazano 17 psów. Do adopcji przekazano 14 psów i 20 kotów. Każdy kto wyrazi wolę adoptowania psa otrzymuje pomoc od Urzędu w taki sposób , że zwierzę jest przebadane , zaszczepione , wysterylizowane i dostaje od nas 20 kg karmy. 14 psów trafiło do schroniska , które również szuka właścicieli dla psów.
  Propozycję radnej Odrzywolskiej powinniśmy sprawdzić w innych gminach, jak to funkcjonuje. Co w przypadku jeśli okaże się, że właściciel nie zachowuje się w odpowiedni sposób zwierzęciem.
  Wójt Gminy - termin przyjęcia tego programu jest do końca marca. Wniosek radnej może być dyskutowany na kolejny rok. Proszę aby dziś tę uchwałę przyjąć , bo jeśli nie to będziemy mieć problem.
  Radna Żaczek - czyli istnieje w naszej gminie adopcja zwierząt, pomoc wartości ok. 200 zł i znaleźliśmy 34 adopcji.
  Sołtys Wykrota - zapytał czy można kiedyś zmienić ten program.
  Radca Prawny Urzędu - można zmienić, ale najpierw musimy przyjąć program w marcu.
  Wójt Gminy - zwrócił się z prośbą do pani Poseł Anny Krupka. Finansowanie zwierząt to duży problem w gminach. Chcemy zwrócić się do parlamentu z prośbą o ustawę o konieczności czipowania psów. Na ostatnim konwencie wójtów wypracowaliśmy stanowisko o zmianę ustawy w sprawie konieczności czipowania psów. Czipowanie eliminuje problem bezpańskich psów.
  Pani Poseł Krupka - w odpowiedzi stwierdziła, że zainteresuje się problemem, przyjrzy się tej sprawie i projektowi tej ustawy.
  Dobrą nowiną jest to, że w Gminie Łączna 1050 dzieci zostanie objętych programem 500 +. Dzięki temu będzie więcej pieniędzy w kieszeni rodziców a tym samym w obiegu. Będzie to siła napędowa, koło zamachowe. Najbardziej zyskają rodziny wielodzietne. Kapitałem każdego państwa są ludzie.
  Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie za wnioskiem radnej Odrzywolskiej aby zająć się tematem adopcji zwierząt w przyszłości. (za- 12 radnych, przeciw – 0,
  wstrzymał się - 1/14 )
  Następnie Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie projektu uchwały

  Uchwała Nr XVII/83/2016
  Rady Gminy Łączna z dnia 03 marca 2016r.
  Została podjęta jednogłośnie
  (za - 14 / 14 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 9 e)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2016 rok.
  Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik - zmiany w uchwale dokładnie były omówione na połączonych komisjach, dlatego powoli odczytała projekt uchwały zwracając szczególnie uwagę na zmiany jakie radni powinni sobie nanieść w swoich uchwałach.
  Radny Kałuziński poprosił o wyjaśnienie uchwały ponieważ nie był na komisji.
  Skarbnik Gminy - wpłynęła informacja o zwiększeniu dotacji na program 500 + dlatego Zarządzeniem Wójta Gminy zwiększono budżet o 2 878 846,-zł, dlatego o kwotę dotacji zmieniła się kwota dochodów i wydatków.
  Innych pytań nie zgłoszono.
  Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie projektu uchwały.

  Uchwała Nr XVII/84/2016
  Rady Gminy Łączna z dnia 03 marca 2016r.
  Została podjęta jednogłośnie
  (za - 13 / 13 obecnych podczas głosowania)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


  Ad. 9 f)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata
  2016-2025.
  Projekt uchwały był omówiony na komisji, ale pomimo to Przewodnicząca Rady poprosiła o pytania .
  Pytań nie zgłoszono.
  Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie projektu uchwały.

  Uchwała Nr XVII/85/2016
  Rady Gminy Łączna z dnia 03 marca 2016r.
  Została podjęta jednogłośnie
  (za - 13 / 13 obecnych podczas głosowania)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 9 g)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej.
  Uchwałę przedstawiła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Bernardyna Wasińska.
  W dniu 1 kwietnia wchodzi w życie program „Rodzina 500 +” . W związku z programem 500 + zaistniała konieczność zmiany Statutu GOPS, o zapisy uwzgledniające realizację wymienionych w ustawie zadań. Wypłatą 500 + zajmie się Ośrodek Pomocy Społecznej, który w tej chwili przygotowuje się do tych zadań , uczestniczymy w szkoleniach. Dostaliśmy 5 tys. zł na wdrożenie , zakup i uruchomienie programu, zakup druków itp.
  Pytań nie zgłoszono wobec czego Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie projektu uchwały.
  Uchwała Nr XVII/86/2016
  Rady Gminy Łączna z dnia 03 marca 2016r.
  Została podjęta jednogłośnie (za - 14 / 14 obecnych )
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


  Ad. 10
  Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 05 lutego 2016r.
  Przewodnicząca Rady zapytała czy są uwagi do protokołu.
  Uwag nie zgłoszono.
  Protokół Nr XVI/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 05 lutego 2016r. został przyjęty większością głosów (za- 10 radnych, przeciw - 4 / 14 ).

  Przed zakończeniem obrad o głos poprosili radni.
  Radny Czerwiński - odniósł się jeszcze do interpelacji. Tak jak Panu Wójtowi pomaga Pan Sekretarz tak i mnie też ktoś pomaga pisać interpelacje. Jeśli ja się podpisuję pod interpelacją to odpowiedzi należy udzielić. Natomiast jeśli Pan Sekretarz ma za dużo pracy proponuję zmienić pracę.
  Radny Śliwa - uważał, że Pan Wójt zachował się nietaktownie, że obraził radnego Czerwińskiego.
  Wójt Gminy - zapytał wobec tego radnych, czy z mojej wypowiedzi wynikało, że chciałem obrazić radnego Czerwińskiego.
  Z sali obrad padła odpowiedź – nie.
  Radny Czerwiński - ale ja tak się poczułem.
  Pan Wójt wobec tego rozwinął swoją wcześniejszą wypowiedź dotyczącą składanych interpelacji.
  Wszyscy radni otrzymują komplety różnych dokumentów, macie Państwo możliwość zadania praktycznie każdego pytania na komisjach, możecie otrzymać każdy interesujący was dokument, jeśli nie natychmiast to na kolejne posiedzenie.
  Przygotowywanie serii odpowiedzi na interpelacje przy obsadzie jaką mamy, to jest dodatkowe obciążanie pracowników, to jest dodawanie pewnych zadań i wtedy może być pewien problem.
  Pan Sekretarz ma spore doświadczenie w tym zakresie, ale gdyby to była jedna czy dwie interpelacje, coś jest niejasne nie byłoby problemu, natomiast jeśli są to serie interpelacji z liczną ilością pytań, jest to dorzucanie większej ilości pracy. W związku z tym, że mamy szczupłość kadry, jeśli sytuacja będzie się dalej powtarzać zmuszony będę zatrudnić pracownika do spraw interpelacji. Nie mogę oderwać Pana Sekretarza od bieżących spraw, które są w zakresie jego obowiązków często terminowych, a obowiązków ciągle przybywa samorządom , choćby ostatnio program 500 +.
  Mam wrażenie , że interpelacjami chcieliby radni coś udowodnić , nie wiem tylko co.
  Podjąłem decyzję, że wszystkie dokumenty będą publikowane na stronie internetowej w tym również interpelacje radnych. Nie było moim celem obrażać kogokolwiek.
  Zawsze radni zadawali trudne pytania i zawsze otrzymywali odpowiedź , natomiast to co się dzieje ostatnio, często uniemożliwia załatwianie na bieżąco innych spraw.
  Radny Śliwa - pod interpelacjami podpisuje się Klub Radnych bo radny Czerwiński jest Przewodniczącym Klubu. Interpelacje są składane dla dobra gminy.
  W gminie Masłów jest składanych po 40 interpelacji i odpowiedzi udzielane są w terminie.

  Ad. 11
  Porządek obrad został wyczerpany. Obrady dobiegły końca.
  Przewodnicząca Rady podziękowała wszystkim za udział , zakończyła i zamknęła kolejne XVII-e w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna.


  Protokół sporządziła Sekretarz obrad

  Halina Dziarmaga Edward Chaba


  Data wprowadzenia: 2016-03-24 0855
  Data upublicznienia: 2016-03-24
  Art. czytany: 784 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna