A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 74/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu
» ZARZĄDZENIE NR 1/2019 WÓJTA GMINY ŁĄCZNA z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach na terenie Gminy Łączna
» Harmonogram dużurów Radnych Gminyb Łączna na rok 2019/2020
» ZARZĄDZENIE NR 73/2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie wysokości dotacji
» ZARZĄDZENIE Nr 72/2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody dla Cyfrowe Sieci Multimedialne
 • Budżet i finanse
 • Budżet Gminy 2016
 • SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Gminy Łączna za 2015 roku

  I. SPRAWOZDANIE ROCZNE
  z wykonania budżetu Gminy Łączna za 2015 roku


  Plan budżetu Gminy Łączna wg Uchwały budżetowej Nr IV/18/2015 Rady Gminy w Łącznej z dnia 29 stycznia 2015 roku stanowił kwotę:


  * Po stronie dochodów 15 800 000 zł
  - dochody bieżące 14 157 088 zł
  - dochody majątkowe 1 642 912 zł
  * Po stronie wydatków 15 690 000 zł
  - wydatki bieżące 13 194 379 zł
  - wydatki majątkowe 2 495 621 zł


  Po dokonanych zmianach w 2015 roku:

  * plan dochodów na 31.12.2015 roku wynosił 17 336 386,18 zł
  w tym:
  - dochody bieżące 15 313 974,18 zł
  - dochody majątkowe 2 022 412,00 zł
  Plan dochodów wg ich źródła przedstawia się następująco:
  - dochody własne (w tym udziały w podatku dochodowym
  od osób fizycznych) 5 284 601,42 zł
  - subwencje 6 805 897,00 zł
  - dotacje celowe na zadania zlecone 2 375 663,18 zł
  - dotacje celowe na zadania własne 852 906,00 zł
  - pozostałe dotacje, środki na dofinansowanie zadań własnych
  pozyskane z innych źródeł 2 017 318,58 zł


  * plan wydatków na 31.12.2015 roku wynosił 17 545 386,18 zł
  w tym:

  - wydatki bieżące 14 524 265,18 zł
  - wydatki majątkowe 3 021 121,00 zł

  Wójt Gminy korzystając z udzielonego mu przez Radę Gminy upoważnienia wydał zarządzenia, w których dokonał zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Łączna na 2015 rok. Zmiany dochodów dotyczyły przede wszystkim zwiększenie dotacji celowych zgodnie
  z decyzjami Wojewody świętokrzyskiego oraz decyzjami z Krajowego Biura Wyborczego.
  Zmiany wydatków wynikały ze zmian ww. dochodów, jak również z dostosowaniu planu wydatków budżetu w celu prawidłowości jego realizacji.  DOCHODY
  Dochody budżetu gminy za 2015 rok zostały wykonane w kwocie 16 741 457,34 zł na planowane 17 336 386,18 zł, co stanowi 96,6 %,

  STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW

  L.p. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania % do ogółem wykonanych dochodów
  1. Dochody własne gminy w tym, udziały w podat. dochodowym od osób fizycznych 5 284 601,42 5 053 302,65 95,6 30,1
  2. Subwencja ogólna 6 805 897,00 6 805 897,00 100,0 40,7
  3. Dotacje celowe na zadania zlecone 2 375 663,18 2 341 643,55 98,6 14,0
  4. Dotacje celowe na zadania własne 852 906, 00 830 046,33 97,3 5,0
  5. Pozostałe dotacje, środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł 2 017 318,58 1 710 567,81 84,8 10,2
  OGÓŁEM DOCHODY 17 336 386,18 16 741 457,34 96,6 100,0

  Z analizy powyższej struktury i Załącznika Nr 1 wynika, że realizacja przyjętego planu dochodów za 2015 roku na poziomie 96,6 % jest prawidłowa.
  Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

  Dochody bieżące:
  Plan 15 313 974,18 zł, wykonanie 15 201 541,83 zł, tj. 99,3 % planu

  DZIAŁ 010
  ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
  Na plan 19 135,18 zł wykonanie 19 135,18 zł tj. 100,0 % planu.
  Dochody w tym dziale to dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
  DZIAŁ 020
  LEŚNICTWO
  Na plan 1 000,00 zł wykonanie 819,35 zł tj. 81,9 % planu
  Dochody w tym dziale dotyczą wpływów za dzierżawę obwodów łowieckich .
  DZIAŁ 600
  TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
  Na plan 17 961,42 zł wykonanie 16 740,90 zł tj. 93,2 % planu
  z tego wpłaty od przewoźników za korzystanie z przystanków 8 093,70 zł., odsetki 149,58 zł,
  oraz kwota 8 497,62 zł jako odszkodowanie za zniszczone barierki.
  DZIAŁ 700
  GOSPODARKA MIESZKANIOWA
  Na plan 50 000 ,00zł – wykonanie 53 665,67 zł tj. 107,3 % planu.
  W dziale tym wpłynęły dochody z niżej wymienionych tytułów:
  - wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 5 315,68 zł
  - dzierżawa gruntów gminnych 46 788,82 zł
  - odsetki od nieterminowych wpłat czynszów i dzierżaw 1 099,33 zł
  - wpływy z różnych dochodów 461,84 zł
  DZIAŁ 750
  ADMINISTRACJA PUBLICZNA
  Na plan 42 542,00 zł, wykonanie 45 431,47 zł tj. 106,8 % planu.
  Rozdział: 75011 Urzędy wojewódzkie
  - dotacja celowa ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 35 915,11 zł
  - dochody za udostępnienie danych osobowych przypadające gminie 24,80 zł
  Rozdział: 75023 Urzędy Gmin
  - odsetki od lokat i środków na rachunku bankowym 4 361,56 zł,
  - wpływy z różnych dochodów 5 130,00 zł
  DZIAŁ 751
  URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI
  I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.
  Na plan 62 097,00 zł wykonanie 62 097,00 zł tj. 100,0 % planu.
  - wpływ dotacji za zadania zlecone gminom- aktualizacja prowadzenia rejestru wyborców 914,00 zł,
  - dotacja na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 29 985,00 zł.
  - dotacja na wybory do Sejmu i Senatu 17 234,00 zł.
  - dotacja na referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 13 964,00 zł
  DZIAŁ 756
  DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
  Na plan 4 535 531,00 zł wykonanie 4 511 820,49 zł tj. 99,5 % planu.
  Rozdział: 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Na plan 2 100 zł wykonanie 12,85 zł tj. 0,6% planu, środki otrzymywane z Urzędów Skarbowych.
  Rozdział: 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.
  Na plan 1 194 700,00 zł wykonanie 1 212 524,40 zł tj. 101,5 % planu w tym:
  - podatek od nieruchomości 1 133 286,00 zł tj. 101,2 % planu
  - podatek rolny 472,00 zł tj. 47,2 % planu
  - podatek leśny 65 844,00 zł tj. 109,7 % planu.
  - podatek od środków transportowych 4 450,00 zł tj. 111,3 % planu,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych – 1 898,00 zł,
  -odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6 347,00 zł ,koszty upomnienia 227,40 zł.,
  Rozdział: 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.
  Na plan 639 947,00 zł wykonanie 628 732,06 zł tj. 98,2 % planu w tym:
  - podatek od nieruchomości 279 764,71 zł tj. 101,7 % planu
  - podatek rolny 143 033,92 zł tj. 83,2 % planu
  - podatek leśny 12 586,95 zł tj. 104,9 % planu
  - podatek od środków transportowych 97 460,36 zł tj. 108,3 % planu
  - podatek od spadków i darowizn 23 888,61 zł, tj. 103,9 % planu
  - podatek od czynności cywilnoprawnych 55 986,00 tj. 105,6 % planu
  - wpływy z różnych opłat ( koszty upomnienia ) 4 333,40 zł tj. 120,4 % planu
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 11 448,11 zł tj. 105,5 % planu,
  - wpływy z opłaty targowej 230,00 zł
  Rozdział: 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.
  Na plan 595 900,00zł wykonanie 550 337,39 zł tj. 92,4 % planu, w tym:
  - wpływy z opłaty produktowej 454,46 zł tj. 90,1% planu
  - wpływy z opłaty skarbowej 10 799,25 zł tj. 108,0 % planu
  - wpływ za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 52 667,41 zł tj. 87,8 % planu
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 462 903,60 zł, tj. 92,6 planu
  - za zajęcie pasa drogowego wg decyzji 11 278,72 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat 12 223,95 zł.
  - wpływy z opłaty od posiadania psów 10,00 zł
  Rozdział: 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.
  Na plan 2 102 884,00 zł wykonanie 2 120 213,79 zł tj. 100,8 % planu w tym:
  - podatek dochodowy od osób fizycznych 2 116 071,00 zł tj. 100,9 % planu, środki przekazywane przez Ministerstwo Finansów
  - podatek dochodowy od osób prawnych 4 142,79 zł tj. 82,9 % planu.
  DZIAŁ 758
  RÓŻNE ROZLICZENIA
  Na plan 6 805 897,00 zł wykonanie 6 805 897,00 zł tj. 100,0 % planu
  Rozdział: 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.
  Na plan 4 469 412,00 zł wykonanie 4 469 412,00 zł tj. 100,0 % planu.
  Rozdział: 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
  Na plan 2 226 594,00 zł wykonanie 2 226 594,00 zł tj.100,00 % planu
  Rozdział: 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
  Na plan 109 891,00 zł wykonanie 109 891,00 zł tj. 100,00 % planu

  DZIAŁ 801
  OŚWIATA I WYCHOWANIE
  Na plan 274 420,00 zł wykonanie 262 934,76 zł tj. 95,8 % planu.
  Realizacja dochodów w dziale 801 przedstawia się następująco:
  - dotacja na zadania własne :
  * szkoła podstawowa 18 793,53 zł
  * oddziału przedszkolnego 73 834,00 zł,
  * dla przedszkoli 45 828,00 zł,
  * inne formy wychowania przedszkolnego 49 020,94 zł.
  * gimnazja 17 524,54 zł
  - czynsz z tytułu najmu lokali 15 821,35 zł tj. 60,9 % planu
  - odpłatność za przedszkole 4 741,00 zł , za punkt przedszkolny 5 885,00 zł
  - odsetki od środków na rachunkach bankowych 843,54 zł,
  - opłaty za wymianę legitymacji szkolnych 107,00 zł,
  - wpływy z różnych dochodów 30 517,69 zł , z tego 3 796,68 zł wpływy za dzieci uczęszczające do przedszkola z innej gminy , 10 189,81zł jako odszkodowanie za szkodę wypłaconą przez PZU, oraz 16 531,20 zł jako rozliczenie za przejęty węgiel przez ZGK,
  - pozostałe dochody 18,17 zł
  DZIAŁ 852
  POMOC SPOŁECZNA
  Na plan 2 817 031,00 zł wykonanie 2 759 015,78 zł tj. 97,9 % planu.
  Rozdział:85202 Domy pomocy społecznej
  Na plan 6 000,00 zł wykonanie 6 527,72 zł tj. 108,8 % planu
  - odpłatność za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej.
  Rozdział:85206 Wspieranie rodziny
  Na plan 24 349,00 zł wykonanie 7 358,93 zł tj. 30,2 % planu
  - dotacja na usługi opiekuńcze 7 358,93 zł
  Rozdział:85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
  Na plan 2 233 541,00 zł wykonanie 2 195 739,79 zł tj. 98,3 % planu.
  - dotacja na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 2 168 468,45 zł
  - dochody dla budżetu gminy z zaliczek alimentacyjnych i funduszy alimentacyjnych ściągniętych przez komornika w kwocie 9 957,11 zł,
  - odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń 3 624,78 zł
  - wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych dotacji 13 689,45 zł
  Rozdział:85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
  Na plan 37 356,00 zł wykonanie 34 521,71 zł tj. 92,4 % planu.
  - dotacja na realizację zadań własnych 17 881,93 zł, zadań zleconych 16 590,98 zł,
  - wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń 48,80 zł
  Rozdział: 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
  Na plan 154 207,00 zł wykonanie 154 207,00 zł tj.100,0 % planu.
  - dotacja na wypłaty zasiłków okresowych w kwocie 154 207,00 zł,
  Rozdział: 85216 Zasiłki stałe.
  Na plan 187 841,00zł wykonanie 187 053,83 zł tj. 99,6 % planu
  - dotacja na wypłatę zasiłków stałych 186 441,00 zł,
  - wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń 612,83 zł.
  Rozdział: 85219 Ośrodki pomocy społecznej
  Na plan 119 263,00 zł wykonanie 119 278,99 zł tj. 100,0 % planu.
  - dotacja na zadania własne 118 262,48 zł, tj.99,9 % planu
  - odsetki od środków na rachunku bankowym 1 016,51 zł,
  Rozdział 85295 Pozostała działalność.
  Na plan 54 474,00 zł wykonanie 54 327,81 zł tj. 99,7 % planu.
  - dotacja na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 52 500,00 zł,
  - dotacja na wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 1 827,81 zł

  DZIAŁ 853
  POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
  Na plan 276 984,58 zł wykonanie 264 841,82 zł tj. 95,6 % planu
  Dochody w tym rozdziale to środki z dotacji celowej na:
  - realizację przez GOPS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektu pn. 'Dziś szansą na lepsze jutro” 82 874,19 zł,
  - realizację przez Urząd Gminy projektu „ Wyrównywanie szans w Gminie Łączna” 150 252,34 zł,
  - refundacja środków realizacja projektu z 2014 roku pn. „ Imprezy kulturalne i warsztaty promujące dziedzictwo kulturowe” kwota 31 468,00 zł
  - odsetki na rachunku bankowym 177,16 zł,
  - inne dochody 70,13 zł.
  DZIAŁ 854
  EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
  Na plan 135 925,0 zł - wykonanie 135 925,00 zł tj. 100,0 % planu.
  - dotacja na stypendia dla uczniów 131 200 zł
  - dotacja na wyprawkę szkolną 4 725,00 zł
  DZIAŁ 900
  GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
  Na plan 275 450,00 zł – wykonanie 263 217,41 zł tj. 95,6 % planu
  Rozdział 90002 Gospodarka odpadami
  Na plan 247 950,00 zł – wykonanie 236 133,80 zł tj. 95,2 % planu
  - wpływy z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 232 197,60 zł,
  - koszty upomnienia 3 907,20 zł
  - odsetki 29,00 zł
  Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
  Na plan 26 600,00 zł – wykonanie 26 183,61 zł tj. 98,4 % plan
  Środki w kwocie 11 383,61 pochodzą z WFOŚiGW w ramach funduszy ochrony środowiska
  i gospodarki wodnej, kwota 14 800 zł jako dotacja do aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest .
  Rozdział 90095 Pozostała działalność
  - dochody w kwocie 900 ,00 zł dotyczą kary za nieterminowe przekazanie sprawozdania.

  Dochody majątkowe: Plan 2 022 412,00 zł, wykonanie 1 539 915,51 zł, tj. 76,1 % planu

  DZIAŁ 010
  ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
  Na plan 1 260 729,00 zł – wykonanie 1 039 184,00 zł, tj. 82,4 % planu .
  - dotacja na współfinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gózd
  i Łączna” kwota 977 684,00 zł,
  - wpływ środków z niewygasających wydatków na wykonanie projektu kanalizacji w miejscowości Podzagnańszcze kwota 61 500,00 zł. .

  DZIAŁ 700
  GOSPODARKA MIESZKANIOWA
  Na plan 150 000,00 zł – wykonanie 0 zł
  W dziale tym zaplanowano dochody ze sprzedaży działek stanowiących własność gminy , jednak procedury przetargowe przedłużyły się i ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości nastąpi
  w 2016 roku.
  DZIAŁ 720
  INFORMATYKA
  Na plan 213 683,00 zł – wykonanie 157 887,48 zł, tj. 73,9 % planu.
  dochody dotyczą dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego” .
  DZIAŁ 853
  POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
  Na plan 73 000,00 zł – wykonanie 72 838,00 zł, tj. 99 ,8% planu.
  Refundacja środków na realizacji projektu z 2014 r. pn.” Zagospodarowanie terenu i budowa placu zabaw w centrum Gminy Łączna”.
  DZIAŁ 900
  GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
  Na plan 95 000,00 zł – wykonanie 42 364,23 zł, tj. 44,6 % planu
  - środki ze zwrotu nierozliczonej dotacji przez Zakład Gospodarki Komunalnej za 2014 rok.
  DZIAŁ 921
  KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
  Na plan 230 000,00 zł – wykonanie 227 641,80 zł, tj. 99,0% planu.
  Refundacja środków na realizacji projektu z 2014 r. pn.” Przebudowa budynku po byłej Szkole Podstawowej z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne”.

  Na wykonanie niektórych źródeł dochodów wpływają czynniki niezależne, dotyczy to:
  - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
  - dochodów z Urzędów Skarbowych,
  - udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, realizowanych przez Ministerstwo Finansów.

  Stan należności pozostałych do zapłaty dla gminy na koniec 2015 roku wynosi 356 562,97 zł, są to m. inn. zaległości podatków :od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportu, zaległości z tytułu czynszów najmu lokali, oraz odsetki od nich, zaległości od dochodów wykazane w sprawozdaniach z Urzędu Skarbowego.
  Należności te wynoszą:
  Podatki od osób fizycznych:
  1. Podatek od nieruchomości 89 898,30 zł
  2. Podatek rolny 19 864,28 zł
  3. Podatek leśny 1 420,74 zł
  4. Podatek od środków transportowych 60 670,31 zł
  5. Podatek od spadków i darowizn i inne z Urzędów Skarbowych 2 733,00 zł
  6. Czynsz od najmu lokali i odsetki 99 529,16 zł
  7. Czynsz od dzierżawy gruntów 6 418,57 zł
  8. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 18 918,70 zł
  9. Opłata za korzystanie z przystanków autobusowych 4 183,08 zł
  10. Zaległości ZGK wobec Urzędu Gminy 52 926,83 zł
  Nadpłaty z powyższych podatków i opłat wynoszą 5 050,15 zł.
  Celem likwidacji powstających zaległości każdorazowo po upływie terminu płatności rat podatków , czynszów i opłat wystawiane są upomnienia oraz wezwania do zapłaty. Mimo prowadzonej również windykacji i corocznie wystawianych tytułów wykonawczych ściągalność należności przez poborców skarbowych jest znikoma.
  Zaległości na koniec 2015 roku w porównaniu ze stanem na dzień 30 czerwca 2015 roku zmniejszyły się o kwotę 180 787,41 zł.
  Zwiększają się natomiast sukcesywnie zaległości z tytułu czynszu od najmu lokali w Szkole Podstawowej w Goździe mimo prowadzonej windykacji.
  W 2015 roku Gmina nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.
  WYDATKI
  Wydatki w 2015 roku wyniosły 16 751 206,71 zł na plan 17 545 386,18 zł
  co stanowi 95,5 % planu.
  W/w kwota odzwierciedla realizację zadań bieżących oraz inwestycyjnych gminy w 2015 r.
  Z analizy zawartej w Załączniku Nr 2 i Nr 2a wykonania wydatków wynika, że:
  ▪ wydatki bieżące
  wykonanie 14 122 030,15 zł, na plan 14 524 265,18 zł, tj. 97,2 % planu
  ▪ wydatki majątkowe
  wykonanie 2 629 176,56 zł, na plan 3 021 121,00 zł, tj. 87,0% planu

  Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

  Wydatki bieżące:

  DZIAŁ 010
  ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
  Na plan 101 588,30 zł wykonano 85 863,19 zł tj. 84,5 % planu.
  Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
  Na plan 38 000 zł wykonanie 27 052,71 zł, tj. 71,2 % planu.
  * grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 225 zł.
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwota 25 827,71 złotych dotyczy zakupu części do remontu wodociągu Podzagnańszcze, wykonanie ogrodzenia przepompowni ,wykonanie tymczasowego zasilenia tłoczni, wykonania mapy do celów projektowych dot. kanalizacji Podzagnańszcze Dołki, wykonanie projektu geologicznego wodociągu Zalezianka .
  Rozdział 01030 Izby rolnicze.
  Na plan 4 420 zł wykonanie 2 933,17 zł tj. 66,4 % planu.
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań- 2 933,17 zł (wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej w Kielcach w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego).
  Rozdział 01095 Pozostała działalność.
  Na plan 59 168,30 zł , wykonanie 55 877,31 zł tj. 94,4 % planu.
  Wydatki dotyczyły grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych 55 877,31 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia 375,20 zł (wydatki na zakup art. przemysłowych),
  - zakup usług pozostałych 440,00 zł
  - różne opłaty i składki ,( zwrot części podatku akcyzowego 18 759,98 zł, składki członkowskie za przynależność do Związków – 36 302,13 zł).

  DZIAŁ 400
  WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
  Na plan 119 000 zł wykonano 118 998,99 zł tj. 100,0 % planu
  * w grupie dotacje na zadania bieżące: 118 998,99 zł – dotacja do Zakładu Gospodarki Komunalnej
  w Łącznej na dopłatę do cen wody.

  DZIAŁ 600
  TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
  Na plan 317 750,00 zł wykonano 298 678,77 zł tj. 94,0 % planu.
  Rozdział: 60004 Lokalny transport zbiorowy
  Na plan 14 000,00 zł – wykonanie 6 611,61zł, tj. 47,2 % planu.
  • w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 6 611,61 zł jako dopłata do kosztów transportu lokalnego MPK za okres styczeń- sierpień 2015 r.
  Rozdział: 60011 Drogi publiczne krajowe
  Na plan 800 zł wykonanie 800 zł tj. 100,0 % planu.
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań -800 zł (opłata za zajęcie pasa drogowego na drodze krajowej).
  Rozdział: 60014 Drogi publiczne powiatowe
  Na plan 10 500 zł wykonanie 10 391,94 zł tj. 99,0 % planu.
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań -10 391,94 zł (opłata za zajęcie pasa drogowego)
  Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne
  Na plan 292 450,00 zł wykonanie 280 875,22 zł tj. 96,0 % planu.
  * grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 43 429,29 zł
  - wydatki na utrzymanie grupy robót interwencyjnych tj.: wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń,
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 156 771,42 zł, w tym:
  - składki na PFRON 16 821,00 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia 15 234,31 zł (zakup rur na przepusty Jaśle, Klonów, zakup kosiarki oraz paliwa do kosiarek, zakup kruszywa, zakup znaków drogowych i inne niezbędne do prac wykonywanych przez grupę robót ).
  - zakup usług remontowych 60 276,15 zł ( remont przepustu rowu przy drodze w Łącznej
  18 486,90 zł, remont drogi w Podłaziu 41.789,25 zł)
  - zakup usług pozostałych 55 001,34 zł ( transport kruszywa, usługi koparką, usługi ciągnikiem, wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej w Kamionkach i Czerwonej Górce, remont przystanku )
  - odpis na ZFŚŚ pracowników grupy robót interwencyjnych 8 718,62 zł
  - pozostałe wydatki 720,00,zł
  * w grupie dotacje na zadania bieżące – 79 999,11 zł jako dotacja do ZGK na zimowe utrzymanie dróg.
  * w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 675,40 zł ( wydatki związane z BHP)
  DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
  Na plan 211 905,00 zł, wykonanie 203 155,27 zł tj. 95,9 %.
  Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.
  Na plan 211 905 zł, wykonanie 203 155,27 zł tj. 95,9 %.
  * grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 500,00 zł umowa o dzieło .
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 202 655,27 zł, w tym:,
  - zakup materiałów i wyposażenia 4 711,62 zł ( zakup opału do 2 budynków po zlikwidowanych szkołach).
  - zakup energii 9 580,87 zł ( za energię elektryczną, wodę w 3 budynkach po zlikwidowanych szkołach, tj. Klonów, Zagórze oraz budynek po byłej szkole podstawowej w Łącznej do dnia przejęcia przez bibliotekę).
  - zakup usług pozostałych 22 384,12 zł ( rozbiórka pomieszczeń obok budynku po byłej szkole podstawowej w Łącznej, porządkowanie pogorzeliska w Podłaziu, dzierżawa gruntu pod przepompownię, dzierżawa gruntów do nadleśnictw Suchedniów i Zagnańsk, wykonanie stołów do sali konferencyjnej ),
  - podatek od nieruchomości i podatek rolny -165 260 zł,
  - pozostałe wydatki dot. m.in. opłat za telefon w budynkach po zlikwidowanych szkołach 718,66 zł.

  DZIAŁ 710
  DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
  Na plan 85 500 zł, wykonanie 1 435,00 zł, tj. 1,7 % planu.
  Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego.
  Na plan 83 000 zł wykonanie 0
  Rozdział 71035 Cmentarze
  Na plan 1 500,00 zł wykonanie 839,50 zł tj. 56,0 %
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 839,50 zł
  Wydatki na bieżące utrzymanie grobów żołnierskich na cmentarzu.
  Rozdział 71095 Pozostała działalność.
  Na plan 1 000 zł wykonanie 596,00 zł tj. 59,6 %.
  • w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 596,00 zł, na bieżące utrzymanie pomników poległych w czasie II wojny światowej.
  DZIAŁ 750
  ADMINISTRACJA PUBLICZNA
  Na plan 1 696 933,00 zł wykonanie 1 680 542,05 zł tj. 99,0 % planu.
  Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie.
  Na plan 37 533,00 zł wykonanie 35 915,11 zł tj. 95,7 % planu.
  * grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35 915,11 zł
  Rozdział: 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu).
  Plan 117 000 zł wykonanie 113 582,18 zł tj. 97,1 % planu.
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3 661,75 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia 1 885,85 zł ( art. spożywcze i pozostałe)
  - usługi pozostałe 1 775,90 zł ( usługi transportowe, przedłużenie licencji na program XML)
  * w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 109 920,43 zł (wypłata diet Rady Gminy )
  Rozdział: 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).
  Na plan 1 439 600,00 zł wykonanie 1 429 939,64 zł tj. 99,3 % planu.
  * w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 225 628,34 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe 957 184,39 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 71 712,97 zł
  - składka ZUS 164 813,52 zł
  - składka FP 13 497,46 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe 18 420,00 zł
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 202 211,22 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia 29 377,41 zł (materiały biurowe , środki czystości , zakup prasy i publikacje książkowe , druki, tonery do drukarek, części i papier do kserokopiarek, program antywirusowy, zakup mebli , zakup dyktafonu i inne).
  - zakup energii elektrycznej i cieplnej 27 179,37 zł
  - zakup usług zdrowotnych 585 zł,
  - zakup usług pozostałych 86 764,04 zł,( usługi pocztowe , usługi kominiarskie , obsługa bankowa , obsługa serwisowa ksero , wykonanie pieczątek, konserwacja systemów alarmowych, usługi informatyczne, abonamenty ( BIP, RTV) , programy ( płacowy, budowlany, prawo oświatowe), malowanie pomieszczeń, wymiana okien, dzierżawa kserokopiarki, modernizacja serwerowi, ogłoszenia w prasie dotyczące naboru na stanowiska kierownicze .
  - zakup usług telekomunikacyjnych 10 702,85 zł opłata za telefony komórkowe, stacjonarne.
  - podróże służbowe krajowe 14 184,46 zł , ( delegacje służbowe , ryczałty samochodowe ),
  - różne opłaty i składki 1 864,70 zł,
  - odpisy na ZFŚS 22 239,59 zł,
  - szkolenia 7 813,80 zł
  - inne wydatki 1 500,00 zł
  * w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 100,08 zł
  - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej , pozostałe wydatki związane z BHP

  Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.
  Na plan 40 200 zł, wykonanie 38 942,92 zł tj. 96,9 %.
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 38 942,92 zł (materiały promocyjne, usługi transportowe, wydruk kalendarza, zakup art. spożywczych dla kół gospodyń, statuetki , puchary, oraz nagrody dla uczniów promujących gminę , nagłośnienie na dożynki gminne
  i inne).
  Rozdział: 75095 Pozostała działalność
  Na plan 62 600 zł wykonanie 62 162,20 zł tj. 99,3 % planu.
  * w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22 945,00 zł (prowizja sołtysów za pobór podatków) ,
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 23 637,20 zł ( wydatki związane
  z poborem podatków, m.in. konserwacja oprogramowania, opłaty pocztowe za wysyłkę upomnień).
  * w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 580 zł (diety sołtysów).

  DZIAŁ 751
  URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI
  I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.
  Na plan 62 097,00 zł wykonanie 62 097,00 zł tj.100,0 % planu.
  Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa .
  Na plan 914,00 zł, wykonanie 914,00 zł tj. 100,0 % planu.
  * w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 914 zł (za sporządzanie list wyborczych- środki
  z dotacji).
  Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Na plan 29 985,00 zł, wykonanie 29 985,00 zł tj. 100,0 % planu, środki na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , w tym:
  * w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 439,65 zł,
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 6 545,35 zł
  * w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 000 zł
  Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu
  Na plan 17 234,00 zł, wykonanie 17 234,00 zł tj. 100,0 % planu, środki na wybory do Sejmu
  i Senatu , w tym:
  * w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 644,77 zł,
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3 589,23 zł
  * w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 000 ,00 zł
  Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
  Na plan 13 964,00 zł, wykonanie 13 964,00 zł tj. 100,0 % planu, środki na zorganizowanie referendum , w tym:
  * w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 669,68 zł,
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2 374,32 zł
  * w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 920 zł
  DZIAŁ 754
  BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
  Na plan 92 050,00 zł wykonanie 53 871,21 zł tj. 58,5 % planu.
  Rozdział 75405 Komendy powiatowe policji
  Na plan 3 200,00 zł wykonanie 3 200,00 zł – środki na ponadnormatywne dyżury policji na terenie gminy.
  Rozdział: 75412 Ochotnicze straże pożarne.
  Na plan 55 850,00 zł wykonanie 50 671,21 zł tj. 90,7 % planu.
  * w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 431,20 zł wynagrodzenie i pochodne konserwatora - kierowcy
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 23 944,87 zł ,w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia 10 868,70 zł ( paliwo i części do samochodu OSP)
  - energia elektryczna 8 844,89 zł, ( energia elektryczna i cieplna),
  - zakup usług remontowych 186,96 zł za remont samochodu strażackiego,
  - badania strażaków - 250 zł
  - zakup usług pozostałych 1 586,32 zł ( przeglądy samochodów ),
  - opłaty i składki 2 208 zł ( ubezpieczenia samochodu i członków OSP )
  * w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 295,14 zł udział w akcjach gaśniczych, szkoleniach
  Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe
  Na plan 33 000,00 zł wykonanie 0 zł.
  Zaplanowanie wydatków na zarządzanie kryzysowe jest obligatoryjne w wysokości nie niższej niż zapisanej w ustawie o finansach publicznych . Wydatki mogą być rozdysponowana wyłącznie na ściśle określone cele tj. na zapobieganie sytuacjom kryzysowym, przygotowanie do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowanie w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwanie ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej . Rozdysponowanie środków reguluje odrębna ustawa o zarządzaniu kryzysowym.
  DZIAŁ 757
  OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
  Na plan 130 000 zł, wykonanie 127 233,77 zł , tj. 97,9 % planu
  * w grupie wydatki na obsługę długu 127 233, zł jako odsetki od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek .
  DZIAŁ 758
  RÓŻNE ROZLICZENIA
  Środki w tym dziale dotyczą rezerwy ogólnej tworzonej obligatoryjnie. Na plan 120 000 zł do dyspozycji wójta wykonano 119 550 zł, pozostała kwota 450 zł jako wydatki niewykonane.


  DZIAŁ 801
  OŚWIATA I WYCHOWANIE
  Plan na 2015 rok wynosił 6 779 256,00 zł, wykonanie 6 762 425,12 zł tj. 99,8 % planu.
  Rozdział 80101 Szkoły podstawowe.
  Na plan 3 406 310,00 zł wykonanie wynosi 3 402 503,32 zł tj. 99,9 % planu.
  * w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 630 568,15 zł
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 254 803,95 zł, środki przeznaczone na wydatki bieżące związane z prowadzeniem placówek szkolnych m.inn: zakup materiałów
  i wyposażenia , zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek ,zakup energii elektrycznej, zakup usług pozostałych , zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia i inne niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówek.
  * w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 145 830,61 zł ( dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli 127 223,14, zakup podręczników 18 607,47 zł).
  * w grupie dotacje na zadania bieżące 371 300,61 zł dotacja dla Stowarzyszenia w Zaleziance.
  W 2015 roku w Zespole Szkół w Goździe wykonano:
  - oświetlenie budynku szkolnego,
  - wymiana pionu centralnego ogrzewania,
  - montaż osłon na grzejniki,
  - pomalowano łazienki szkolne i 2 sale lekcyjne ,
  - zaadoptowano mieszkanie po byłej nauczycielce na cele szkolne.
  Rozdział 80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych.
  Na plan 250 023,00 zł, wykonanie 250 012,61 zł tj. 100,0 %.
  * w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 210 936,81 zł
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 25 676,00 zł, środki na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania placówek szkolnych m.inn.: zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, zakup energii , zakup usług remontowych i innych.
  * w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 399,80 zł ( dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli)
  Rozdział 80104 Przedszkola.
  Na plan 230 369,00 zł wykonanie wynosi 230 012,70 zł tj. 99,8 % planu.
  * w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 205 921,84 zł
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 16 117,18 zł, środki na bieżące utrzymanie przedszkola w Goździe
  * w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 973,68 zł ( dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli)
  Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego.
  Na plan 322 719,00 zł wykonanie wynosi 322 702,52 zł tj. 100,0 % planu.
  * w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 238 269,35 zł
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 68 631,89 zł, środki na bieżące utrzymanie punktu przedszkolnego w Kamionkach.
  * w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 801,28 zł ( dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli)
  Rozdział 80110 Gimnazja
  Na plan 2 151 879,52 zł wykonanie wynosi 2 149 951,45 zł tj. 99,9 % planu.
  * w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 485 306,76 zł
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 571 989,98 zł, środki na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania gimnazjum m.inn na: zakup materiałów i wyposażenia , zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych , zakup energii , oraz ogrzewanie szkoły, zakup usług pozostałych , podróże służbowe krajowe , odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
  * w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 92 654,71 zł ( dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli)
  W 2015 roku w gimnazjum przy Zespole Szkół w Łącznej wykonano:
  - doposażenie pracowni komputerowej w nowe stanowiska ,
  - dokonano naprawy lamp i tablic interaktywnych w pracowniach,
  - urządzono salę do zajęć gimnastyki korekcyjnej,
  - wymieniono zabezpieczenia grzejników sali gimnastycznej,
  - wykonano opaskę odwadniającą przy sali gimnastycznej,
  - wymieniono orynnowanie oraz drzwi wejściowe do sali gimnastycznej,
  - rozpoczęto remonty w szatniach
  Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół
  Na plan 302 500,00 zł wykonanie wynosi 293 696,21 zł tj. 97,1 % planu.
  * w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 65 549,68 zł – wynagrodzenie trzech opiekunek dowożących uczniów do szkół,
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 228 146,53 zł ( dowóz uczniów do szkół, dowóz uczniów niepełnosprawnych)
  Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.
  Na plan 5 500,00 zł, wykonanie wynosi 5 460,00 zł tj. 99,3 % planu.
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5 460,00 zł ( dokształcanie nauczycieli).
  Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych”
  Na plan 46 220,48 zł wykonanie wynosi 46 220,48 zł tj.100,0 % planu.
  * w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 41 997,29 zł
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 727,95 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
  * w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 495,24 zł ( dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli)
  Rozdział 80195 Pozostała działalność.
  Na plan 63 735,00 zł wykonanie wynosi 61 865,83 zł tj. 97,1 % planu.
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 61 865,83 zł, ( odpisy na ZFŚS emerytowanych nauczycieli 39 134,47 zł, na dofinansowanie dzieci uczęszczających do przedszkola na terenie innej gminy 22 731,36 zł.

  Ogółem wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie wynoszą 6 762,425,12 zł, w tym
  - z subwencji 4 469 412 zł, co stanowi 66,1 % ogólnych wydatków oświaty
  - z dotacji 205 001,01 zł , co stanowi 3,0 % ogólnych wydatków oświaty
  - ze środków własnych 2 088 012,11 zł, co stanowi 30,9 % ogólnych wydatków oświaty

  DZIAŁ 851
  OCHRONA ZDROWIA
  Na plan 78 560,00 zł wykonanie wynosi 54 889,41 zł tj. 69,9 % planu.
  Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii.
  Na plan 6 000,00 zł, wykonanie 2 263,65 zł, tj. 37,7 % planu.
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2 263,65 zł, w tym
  - zakup materiałów i wyposażenia 1 663,65 zł
  - zakup usług pozostałych 600,00 zł
  Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.
  Na plan 72 560,00 zł wydatkowano 52 625,76 zł tj. 72,5 % planu.
  * w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26 275,39 zł ( wynagrodzenie osoby zatrudnionej jako pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych , oraz wynagrodzenia członków komisji za udział w posiedzeniach )
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 21 350,37 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia 2 999,99 zł
  - zakup usług pozostałych 16 982,46 zł (programy profilaktyczne, kolonie)
  - przejazdy na terapię 500,95 zł
  - różne opłaty i składki 320,00 zł
  - odpis socjalny profilaktyka 546,97 zł
  * w grupie dotacja na zadania bieżące 5 000 zł ( dopłata do kolonii TPD ).
  DZIAŁ 852
  POMOC SPOŁECZNA

  Na plan 3 276 387,00 zł wykorzystano 3 196 281,58 zł tj. 97,6 % planu.
  Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.
  Na plan 60 000,00 zł wykonanie 49 981,94 zł tj. 83,3 %.
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 49 981,94 zł ( dopłata do umieszczenia osób w domach pomocy społecznej).

  Rozdział 85206 Wspieranie rodziny
  Na plan 24 349,00 zł wykonanie 7 358,93 zł tj. 30,2 %.
  * w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 358,93 zł usługi opiekuńcze, pomoc sąsiedzka.
  Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
  Na plan 2 223 041,00 zł wykonano 2 185 782,68 zł tj. 98,3 % planu.
  * w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 186 445,49 zł
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 23 212,56 zł,
  * w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 976 124,63 zł ( wypłata świadczeń rodzinnych)
  Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące
  w zajęciach w centrum integracji społecznej. Na plan 37 356,00 zł wykonano 34 474,10 zł tj. 92,3 % planu.
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 34 474,10 zł (składki na ubezpieczenia zdrowotne ).
  Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
  Na plan 231 374,00 zł wykonanie 231 374,00 zł tj. 100,0 % planu
  * w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 221 452,00 zł ( zasiłki celowe),
  * w grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 środki na realizację projektów 9 922,00 zł
  Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe
  Na plan 3 500,00 zł wykonanie 740,28 zł, tj. 21,2 % planu.
  Rozdział 85216 Zasiłki stałe
  Na plan 187 841,00 zł wykonanie 187 101,44 zł tj. 99,6 % planu
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 660,44 zł
  * w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 186 441,00 zł ( wypłata zasiłków stałych)
  Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie
  Na plan 18 000,00 zł wykonanie 16 270,24 zł tj. 90,4 % planu
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 16 270,24 zł opłata za pobyt dzieci
  w rodzinach zastępczych i ośrodku opiekuńczym.
  Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej.
  Na plan 392 979,00 zł wykonanie 387 393,36 zł tj. 98,6 % planu
  * w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 326 966,03 zł
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 58 572,26 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia 12 501,41 zł
  - zakup energii 2 878,44 zł
  - zakup usług zdrowotnych 201,00 zł
  - zakup usług pozostałych 22 868,95 zł
  - zakup usług telekomunikacyjnych 3 204,67 zł
  - opłaty czynszowe 5 602,92 zł
  - delegacje służbowe 2 598,04 zł
  - odpis na ZFŚS 5 743,13 zł
  - szkolenia 2 973,70 zł
  * w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 855,07 zł
  Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
  Na plan 8 473,00 zł wykonanie 6 476,80 zł tj. 76,4 %.
  * w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 376,80 zł
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 100,00 zł
  Rozdział 85295 Pozostała działalność
  Na plan 89 874,00 zł - wykonanie 89 327,81 zł tj. 99,8 % planu.
  * w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 427,81 zł
  * w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 88 900,00 zł.

  Ogółem wydatki w dziale 852 Pomoc społeczna wynoszą 3 196 281,58 zł, w tym :
  - z dotacji 2 716 179,65 zł , co stanowi 85,0 % ogólnych wydatków pomocy społecznej
  - ze środków własnych 480 101,93 zł, co stanowi 15,0 % ogólnych wydatków pomocy społecznej

  DZIAŁ 853
  POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
  Na plan 274 913,88 zł wykonano 262 823,83 zł tj. 95,6 % planu.
  * w grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 środki na realizację projektów :
  - „Wyrównywanie szans w Gminie Łączna” 179 949,64 zł,
  - „ Dziś szansą na lepsze jutro” 82 874,19 zł.
  DZIAŁ 854
  EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
  Na plan 177 725,00 zł wykonanie 177 725,00 zł. tj. 100,0 % planu.
  Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów.
  * w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 177 725,00 zł (wypłata stypendiów uczniom 173 000 zł, wyprawka szkolna 4 725,00 zł ).
  DZIAŁ 900
  GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
  Na plan 854 250,00 zł wykonano 779 282,87 zł tj. 91,2 % planu.
  Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.
  Na plan 180 000,00 zł wykonanie wynosi 180 000 zł tj.100,0 % planu.
  * w grupie dotacje na zadania bieżące: 180 000 zł ( dotacja do Zakładu Gospodarki Komunalnej Łącznej na dopłatę do cen ścieków ).
  Rozdział 90002 Gospodarka odpadami.
  Na plan 281 950,00 zł, wykonanie 271 711,27 zł, tj. 96,4 % planu.
  * w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 45 333,48 zł,
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 226 377,79 zł.
  Dochody uzyskane w 2015 roku z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wynoszą 232 197,60 zł. Kwota wydatkowana ze środków własnych 39 513,67zł.
  Zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi 18 918,70 zł.
  Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi.
  Na plan 8 600,00 zł wykonanie 5 556,94 zł. tj. 64,6 % planu.
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5 556,94 zł (wywóz nieczystości)
  Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.
  Na plan 272 100,00 zł – wykonanie 256 685,80 zł tj. 94,3 % planu.
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 256 685,80 zł, w tym:
  - zakup materiałów 7 158,60 zł
  - oświetlenie uliczne 180 516,56 zł
  - oświetlenie węzła S7 30 563,76 zł
  - konserwacja oświetlenia ulicznego 38 446,88 zł
  Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
  Na plan 46 600,00 zł – wykonanie 33 498,50 zł, tj. 71,9 % planu
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 33 498,50 zł przeprowadzenie inwentaryzacji oraz utylizacja wyrobów zawierających azbest .
  Rozdział 90095 Pozostała działalność.
  Na plan 65 000,00 zł wykonanie 31 830,36 zł tj.49,0 % planu.
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 31 830,36 zł ( wyłapywanie bezdomnych zwierząt, usługi weterynaryjne, przetrzymywanie bezdomnych ).
  DZIAŁ 921
  KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
  Na plan 185 000,00 zł, wykonanie 185 000 zł tj. 100,0% planu.
  Rozdział 92116 Biblioteki.
  Na plan 140 000,00 zł wykonanie 140 000 zł tj. 100,0 % planu.
  * w grupie dotacja na zadania bieżące 140 000 zł ( dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury- Gminna Biblioteka Publiczna)
  Rozdział 92195 Pozostała działalność
  Na plan 45 000,00 zł wykonanie 45 000,00 zł tj. 100,0 % planu
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 45 000,00 zł, w tym 30 000 zł organizacja 20-lecia istnienia gminy, oraz 15 000 zł na zorganizowanie dożynek gminnych.
  DZIAŁ 926
  KULTURA FIZYCZNA I SPORT
  Na plan 80 900,00 zł wykonanie 71 726,59 zł, tj. 88,7 % planu.
  Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu.
  Na plan 61 400 zł wykonanie 53 669,59 zł, tj. 87,4% planu.
  * w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 240,00 zł
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 18 429,59 zł ( wydatki SKS 4 859,59 zł, 13 570 zł projekt budowy boiska przy SP Gózd).
  * w grupie dotacje na zadania bieżące 35 000 zł ( dotacja dla ULKS Łączna)
  Rozdział 92695 Pozostała działalność.
  Na plan 19 500 zł, wykonanie 18 057,00 zł, tj. 92,6 % planu.
  * w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 18 057,00 zł. Środki w tym rozdziale dotyczą wydatków na utrzymanie zbiornika retencyjnego Jaśle m.inn. na wynagrodzenie ratownika, zakup piasku na plażę , oraz na utrzymanie gminnego boiska sportowego.
  Wydatki majątkowe

  Wykonanie 2 629 176,56 zł na plan 3 021 121,00 zł, tj. 87,0% planu

  DZIAŁ 010
  ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
  Na plan 2 055 729,00 zł wykonanie 1 815 084,13 zł, tj. 88,3% planu.
  Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi .
  Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gózd i Łączna kwota 1 753 584,13 zł.
  Inwestycja zakończona , rozliczona.
  Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podzagnańszcze ( projekt) 61 500 zł.
  DZIAŁ 600
  TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
  Na plan 375 000 zł wykonanie 375 000 zł, tj. 100 % planu.
  Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe
  Na plan 375 000 zł wykonano 375 000 zł.
  Środki dotyczą dotacji do powiatu skarżyskiego na dofinansowanie do budowy drogi powiatowej
  w miejscowości Występa. Droga wykonana .Dotacja przekazana i rozliczona przez powiat skarżyski.
  DZIAŁ 720
  INFORMATYKA
  Na plan 251 392,00 zł wykonanie 100 474,54 zł, tj. 40,0 % planu.
  Zaplanowane wydatki w tym rozdziale dotyczą inwestycji pn. „Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST, oraz „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”. Inwestycje zakończone, rozliczone.
  DZIAŁ 801
  OŚWIATA I WYCHOWANIE
  Na plan 290 000 zł wykonanie 290 000 zł, tj. 100,0 % planu
  Zaplanowane wydatki dotyczą ostatecznego rozliczenia zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa kompleksu oświatowego w Kamionkach”.
  DZIAŁ 900
  GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
  Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
  Na plan 49 000,00 zł wykonanie 48 617,89 zł, tj. 99,2 % planu - zaplanowane środki dotyczą wykonania II etapu modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków w Kamionkach 40 650,41 zł, oraz zakupu pompy na przepompownię ścieków w Kamionkach 7 967,48 zł.


  REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCJI ROCZNYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI , ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ORAZ DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH

  Wykonane wydatki w 2015 roku to:
  1. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gózd i Łączna 1 753 584,13 zł.
  2. „e-świętokrzyskie- Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej” 66 389,47 zł
  3. „ e-świętokrzyski – Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” 34 085,07 zł.
  4. „Remont istniejącej oczyszczalni ścieków w Kamionkach poprzez dostawę i montaż urządzeń 40 650,41 zł
  5. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podzagnańszcze ( projekt) 61 500 zł.
  Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawiono w załącznikach 3 , 4, 4 a.

  WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH , NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

  W 2015 roku wykonanie dotyczy realizacji projektów :
  1. Projekt realizowany przez Urząd Gminy pn.” Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gózd i Łączna” 1 753 584,13 zł
  2. Projekt realizowany przez Urząd Gminy pn. ”e-świętokrzyskie- Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej” 66 389,47 zł
  3. Projekt realizowany przez Urząd Gminy pn. ”e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” 34 085,07 zł.
  4. Projekt realizowany przez Urząd Gminy pn. ”Wyrównywanie szans w gminie Łączna”
  179 949,64 zł
  5. Projekt systemowy realizowany przez GOPS Łączna pn.” Dziś szansą na leprze jutro”
  92 796,19 zł.
  Realizację projektów przedstawiono w Załączniku Nr 5.

  PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

  Przychody w 2015 roku planowane z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie
  1 200 000 zł, wykonanie przychodów z tytułu pożyczek i kredytów wyniosło 1 200 000 zł, wolne środki w kwocie 203 677,76 zł.
  Rozchody budżetu planowane z tytułu spłat kredytów i pożyczek w kwocie 1 194 000 zł, wykonanie 1 186 700 zł
  Realizację przychodów i rozchodów przedstawiono w Załączniku Nr 6.

  DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI

  Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gmina otrzymuje dotacje. Są to głównie:
  - dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
  - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z administracji rządowej,
  - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego – na utrzymanie stałego spisu wyborców, oraz przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Sejmu i Senatu, oraz na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.
  - dotacje na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
  - dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
  - dotacja na zakup podręczników w szkołach podstawowych i gimnazjum.
  Realizację dochodów i wydatków za 2015 roku przedstawia Załącznik Nr 7.
  Jednocześnie Gmina za realizację dochodów Budżetu Państwa uzyskała dochody w kwocie:
  - 50 % kwoty ściągniętej przez komornika wypłaconej zaliczki alimentacyjne od dłużnika alimentacyjnego i 40 % lub 20 % kwoty ściągniętej przez komornika wypłaconego świadczenia
  z funduszu alimentacyjnego od dłużnika alimentacyjnego w kwocie 9 957,11 zł.

  DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
  Gmina realizuje w ramach porozumień:
  Ze starostwem powiatowym na realizację budowy drogi powiatowej w miejscowości Występa 375 000 zł.
  Realizację w/w dochodów i wydatków przedstawiono w Załącznikach Nr 2 i Nr 8.

  PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH
  Realizację w/w dochodów za 2015 roku przedstawiono w załączniku Nr 10.

  PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUŻETOWYCH ORAZ DOCHODÓW WŁASNYCH
  Realizację w/w dochodów za 2015 roku przedstawiono w załącznikach Nr 9 i Nr 11.

  DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

  Z budżetu Gminy, udzielono dotacji:
  - dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej na dopłatę do cen wody i ścieków, dopłatę do odśnieżania 1 km drogi, dotację na modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków w Kamionkach oraz dotację na zakup pompy na przepompownię ścieków w Kamionkach
  - dla Gminnej Biblioteki Publicznej,
  - dla stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu na realizację zadań:
  • finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu
  • zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin, w których występuje
  problem alkoholowy
  - dla Stowarzyszenia Rozwoju Społecznego „Zalezianka”,
  - dla powiatu skarżyskiego na budowę drogi powiatowej.

  Realizację dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2015 roku przedstawiono
  w Załącznikach Nr 11, Nr 12, Nr 13.

  Wykonanie budżetu Gminy Łączna za 2015 roku zamknęło się deficytem w wysokości 9 749,37 zł na planowany deficyt w wysokości 209 000 zł.

  Zadłużenie Gminy Łączna z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2015 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wynosi: 7 414 318,75 zł, co stanowi 44,2 % do ogólnie wykonanych dochodów, w tym:
  - z tytułu kredytów 7 274 500 zł,
  - z tytułu pożyczki 139 818,75 zł.
  Zobowiązania wymagalne Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej 84 638,92 zł.

  Sporządził:  Łączna, dnia 15.03.2016 r.
  II. INFORMACJA
  o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy
  o finansach publicznych za 2015 roku.

  Uchwałą Nr IV/17/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 29 stycznia 2015 roku uchwalona została Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2022.
  Zmiana w zakresie WPF dokonywana była w 2015 r. uchwałami Rady Gminy :
  Nr IX/38/2015 z dnia 27 maja 2015 r., Nr X/49/2015 z dnia 10 lipca 2015r, Nr XII/58/2015
  z dnia 30 września 2015 r, Nr XIV/68/2015 z dnia 30 listopada 2015r, Nr XV/73/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.

  Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzona została do roku 2022. Termin ten został wyznaczony przez przedsięwzięcia, których termin realizacji mija w 2015 roku, oraz
  prognozą kwoty długu do roku 2022 tj. do okresu całkowitej spłaty zadłużenia gminy, która to jest częścią WPF.

  WPF określa dla każdego roku budżetowego:
  - dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu Gminy Łączna , w tym na obsługę długu, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego,
  - dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe,
  - wynik budżetu oraz przeznaczenie nadwyżki,
  - przychody i rozchody budżetu gminy z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
  - kwotę długu Gminy Łączna, oraz sposób finansowania spłaty długu,
  - objaśnienia przyjętych wielkości.

  Dane , o których mowa powyżej dotyczące planu roku 2015 i wykonania za
  2015 r. zostały omówione w części I „Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Łączna za 2015 rok ’’.
  Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia realny stan finansów Gminy Łączna.
  W załączniku Nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna zestawiono przedsięwzięcia z podziałem na bieżące i majątkowe według następujących grup:

  1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, w tym:

  1.1 Projekt pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gózd i Łączna”- realizowany przez Urząd Gminy. Inwestycja zakończona . Wielkości planowanych nakładów zestawiono w załączniku Nr 5 pod poz.1 do „ Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Łączna za 2015 rok”.

  1.2 Projekt pn. „ e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”. Inwestycja zakończona . Wielkość planowanych nakładów zestawiono w załączniku Nr 5 pod poz.2 do „ Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Łączna za 2015 rok”.
  1.3 Projekt pn. ”e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego. Inwestycja zakończona . Wielkość planowanych nakładów zestawiono
  w załączniku Nr 5 pod poz. 3 do „ Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Łączna za 2015 rok.
  1.4 Projekt pn. ”Wyrównanie szans w Gminie Łączna” realizowany przez Urząd Gminy Łączna , a przeznaczony dla uczniów Szkoły Podstawowej w Goździe, Szkoły Podstawowej
  w Łącznej oraz Gimnazjum w Łącznej. Wielkość planowanych nakładów zestawiono
  w załączniku Nr 5 pod poz. 4 do „ Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Łączna za 2015 rok.
  Realizacja projektu została zakończona dnia 30 czerwca 2015 roku.

  2. Programy, projekty lub zadania pozostałe, w tym:
  2.1 Zadanie pn. „ Budowa kanalizacji Występa - Zalezianka- Jaśle- Stawik „
  – inwestycja zaplanowana do realizacji od 2017 roku . Wielkości planowanych i poniesionych nakładów zestawiono w załączniku Nr 4 pod poz.2. do „ Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Łączna za 2015 rok”.
  2.2 Zadanie pn. „ Modernizacja oczyszczalni ścieków” Wielkości planowanych nakładów zestawiono w załączniku Nr 4 pod poz.8. do „ Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Łączna za 2015 rok”.
  2.3 Zadanie pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podzagnańszcze”.
  Wielkości planowanych nakładów zestawiono w załączniku Nr 4 pod poz.3. do „ Informacji
  o przebiegu wykonania budżetu gminy Łączna za 2015 rok”.
  2.4 Zadanie pn. „ Ochrona obszarów NATURA 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie” zadanie do realizacji w latach następnych.


  Gmina Łączna nie udzielała i nie planowała środków na wieloletnie poręczenia i gwarancje.
  Gmina Łączna nie realizuje projektów związanych z umowami partnerstwa publicznoprawnego.

  Sporządził:

  Łączna, dnia 15.03..2016 r.


  Data wprowadzenia: 2016-04-18 0913
  Data upublicznienia: 2016-04-18
  Art. czytany: 851 razy

  » załączniki - rozmiar: 109074 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled.12
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Alicja Miernik
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna