A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 24 września 2018 r.
» Ogłoszenie o przetargu samochodu Opel - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
» Ogłoszenie o przetargu ciągnika rolniczego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
» Ogłoszenie o przetargu samochodu Opel - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
» Ogłoszenie o przetargu ciągnika rolniczego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • 2014-2018
 • Protokół Nr XVIII/2016 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 29 kwietnia 2016r.

  Protokół Nr XVIII/2016
  z posiedzenia Rady Gminy Łączna
  dnia 29 kwietnia 2016r.


  Miejsce posiedzenia – sala obrad GBP w Czerwonej Górce 1 b
  Czas trwania obrad – godz. 14,00 - 14,50

  Ad. 1
  Dnia 29 kwietnia 2016r. roku odbyło się kolejne XVIII w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna, zwołane na wniosek Wójta Gminy w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz.1515 z późn. zm.)
  Obrady otworzyła i przewodniczyła im Przewodnicząca Rady Gminy Łączna p. Monika Pająk .
  W momencie otwarcia obrad na liście obecności podpisy złożyło 12 radnych, czyli 80 % ustawowego składu Rady Gminy. Radny Czesław Borowiec spóźnił się tylko kilka minut dlatego w sesji uczestniczyło 13 radnych.
  Nieobecni radni to: Kałuziński Paweł, Śliwa Jacek - usprawiedliwieni,
  Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.
  Obrady były prawomocne.

  Przewodnicząca Rady na wstępie posiedzenia powitała zaproszonych gości i radnych.
  Wśród zaproszonych gości byli:
  - Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński,
  - Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek,
  - Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik,
  - Pan Rafał Graczkowski – Spółka Graczkowski Dotacje
  - Pani Agata Czupryńska - Spółka Graczkowski Dotacje
  - Kierownik Wydziału Technicznego p. Krzysztof Pastuszka
  - niektórzy sołtysi gminy Łączna
  - mieszkanka gminy

  Ad. 2
  Na sekretarza obrad Przewodnicząca Rady zaproponowała w kolejności alfabetycznej
  Radnego Tomasza Czerwińskiego, który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji .

  Ad. 3
  Przewodnicząca Rady odczytała zaproponowany przez Wójta Gminy porządek obrad po czym zapytała czy są pytania lub uwagi.
  Żadnych uwag nie zgłoszono.
  Obowiązujący porządek obrad:
  1. Powitanie i stwierdzenie kworum.
  2. Powołanie sekretarza obrad.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Omówienie zaproponowanych uchwał oraz dyskusja w zakresie tematyki obrad.
  5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) przystąpienia do sporządzenia „Programu Rewitalizacji Gminy Łączna na lata 2016-2023”
  b) zmian budżetu Gminy Łączna na 2016 rok
  c) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata
  2016-2025
  d) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Masłów
  6. Zakończenie obrad.

  Ad. 4
  Omówienie zaproponowanych uchwał oraz dyskusja w zakresie tematyki obrad.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - odniósł się krótko do p. 5 a) tj. projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Programu Rewitalizacji Gminy Łączna na lata 2016-2023. Jest to dokument niezbędny do składania wniosku do RPO w sprawie dofinansowania rewitalizacji terenów wskazanych.
  Pan Rafał Graczkowski złożył ofertę na sporządzenie takiego programu rewitalizacji dlatego poproszony został dziś na sesję aby wyjaśnił potrzebę tworzenia takiego programu.
  Głos zabrał Pan Rafał Graczkowski.
  Program rewitalizacji jest to niezbędny załącznik do ubiegania się o dotację w ramach RPO woj. świętokrzyskiego. Urząd Marszałkowski do dnia 18 kwietnia br. przyjmował wnioski na dofinansowanie takiego programu rewitalizacji. Kilkadziesiąt gmin złożyło takie wnioski na sam dokument. Dofinansowanie ma być ok. 90 %, czyli koszt opracowania gmina Łączna będzie miała zrefundowany. Wyniki pod koniec maja. Program Rewitalizacji dotyczy całej gminy ale nie może być w nim ujęta cała gmina, a tylko do 20 % powierzchni gminy i nie więcej jak 30 % mieszkańców.
  Gminy, które nie będą miały takich programów, będą miały mniejsze szanse na otrzymanie dotacji. Dziś jest to uchwała inicjująca przygotowanie takiego programu. Rada Gminy inicjuje program, wójt gminy go realizuje, później Rada Gminy zatwierdza go w formie uchwały. Wstępna wersja dokumentu będzie konsultowana z Radą Gminy oraz ze społeczeństwem. Prawdopodobnie przed końcem roku program będzie przedstawiony Radzie Gminy do przyjęcia. Urząd Marszałkowski będzie sprawdzał ten program czy jest zgodny z wytycznymi. Program rewitalizacji daje i zwiększa szanse na otrzymanie dofinansowania.
  Pan Graczkowski zakończył i poprosił o pytania.
  Radna Odrzywolska - zrozumiałam, że nie jest to dokument obligatoryjny, aczkolwiek jest dużym plusem przy ubieganiu się o dofinansowanie.
  Pan Graczkowski - musimy wskazać teren. Jeśli to będzie teren koło GBP to program rewitalizacji będzie konieczny, niezbędny jako rewitalizacja centrum gminy, w ramach działania 6.5. W tym działaniu ten dokument jest konieczny natomiast w innych działaniach, w innych sołectwach też będzie znaczący.
  Radna Odrzywolska - przy ubieganiu się o środki z RPO niezbędnym dokumentem jest też Strategia Gminy Łączna, czy na tym się też bazuje.
  Pan Graczkowski - Strategia Gminy nie jest to załącznik obligatoryjny ale jest to dokument równorzędny. Strategia jest dokumentem zawężonym bardziej ogólnym. W Programie rewitalizacji muszą być szczegółowo wskazane konkretne tereny w gminie , obszary do rewitalizacji, pokazane na mapach, jakie inwestycje są przewidywane, jakie będą konsultacje itd.


  Radny Januchta - zapytał czy istnieje zależność, do 20 % powierzchni gminy i do 30 % mieszkańców, jeśli zmniejszymy obszar i ludność, czy to skutkuje również zmniejszeniem dotacji.
  Pan Graczkowski - w naszym przypadku nie należy się martwić o zagrożenie powierzchni terenu a raczej o ludność, aby nie przekroczyć 30 % ludności. Musimy liczyć ludność zamieszkującą daną miejscowość czy dany teren. Ustawa narzuca 20 % powierzchni i 30 % ludności i w programie rewitalizacji musimy udowodnić , że nie przekroczyliśmy tych wielkości. Należy liczyć powierzchnię poszczególnych działek i sumować . Tak mówi ustawa i wytyczne.
  Innych pytań nie zgłoszono.

  Ad. 5 a)
  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Programu Rewitalizacji Gminy Łączna na lata 2016-2023”.
  Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie za przyjęciem tej uchwały.

  Uchwała Nr XVIII/87/2016
  Rady Gminy Łączna z dnia 29 kwietnia 2016r.
  Została podjęta jednogłośnie (za- 13 radnych / 13 obecnych)

  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 5 b)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2016 rok.
  Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik - omówiła dokładnie projekt uchwały.
  Zmiany budżetu dotyczyły zakupu pompy dla ZGK na ujęcie Czerwona Górka 21 000,- zł, oraz dotacji dla Gminy Masłów w kwocie 3 000,- zł na współfinansowanie budowy pomnika Św. Jana Pawła II w Masłowie pierwszym.
  Po omówieniu poprosiła o pytania do uchwały.
  Sołtys Występy p. Bracha - prosił o wyjaśnienie o co chodzi z zakupem pompy , czy to ma być pompa czy urządzenia do pompy. Bardziej zasadny byłby zakup automatyki zabezpieczającej przed awarią pompy.
  Wójt Gminy - odpowiedział, nie mamy zabezpieczenia w postaci awaryjnej pompy na ujęcie Czerwona Górka, w związku z czym Kierownik ZGK wnioskowała o zakup pompy aby w razie awarii była zapasowa pompa. Czy w tej kwocie jest również zakup automatyki tego nie umiem powiedzieć.
  Radny Borowiec - zapytał czy obecna pompa jest zupełnie niesprawna, czy jest konieczność kupować nową.
  Radny Czerwiński - zapytał o kwotę 21 tys. zł czy jest to kwota brutto czy netto.
  Skarbnik Gminy - odpowiedziała, że jest to kwota netto, bo tak udzielane są wszystkie dotacje dla ZGK. Kwotę VAT dokłada Zakład a później sobie ją odbiera.
  Innych pytań nie zgłoszono wobec czego Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie za przyjęciem tej uchwały.

  Uchwała Nr XVIII/88/2016
  Rady Gminy Łączna z dnia 29 kwietnia 2016r.
  Została podjęta większością głosów
  (za- 9 radnych, przeciw - 0, wstrzymał się - 4 / 13 obecnych)

  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
  Ad. 5 c)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2016-2025.
  Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik - do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono 3 nowe przedsięwzięcia tj.
  - przebudowa drogi gminnej Klonów, realizacja w 2017 roku
  - przebudowa drogi gminnej Jęgrzna-Zajamnie, realizacja w 2018 roku.
  - zakup samochodu strażackiego dla OSP okres realizacji 2018 rok.

  Sołtys Bracha - uważał zbyt optymistyczne przypuszczenia, że otrzymamy 7 % dotacji na samochód strażacki, na 102 gminy województwa.
  Pan Wójt - wyjaśnił skąd takie przypuszczenia. Na Związku Gmin Woj. Świętokrzyskiego zapadły takie ustalenia, że na każdy powiat przypadnie dofinansowanie na 1 samochód.
  Tak się złożyło, że z powiatu skarżyskiego jedynie Gmina Łączna będzie wnioskować o dofinansowanie do samochodu strażackiego.
  Innych pytań nie zgłoszono wobec czego Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie za przyjęciem tej uchwały.

  Uchwała Nr XVIII/89/2016
  Rady Gminy Łączna z dnia 29 kwietnia 2016r.
  Została podjęta większością głosów
  (za- 9 radnych, przeciw - 0, wstrzymał się - 4 / 13 obecnych)

  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 5 d)
  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Masłów.
  Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik - w zmianach budżetu było zabezpieczone 3000 zł , dla Gminy Masłów na zadanie inwestycyjne „Budowa pomnika Św. Jana Pawła II w Masłowie pierwszym”. Jednakże konieczna jest jeszcze uchwała w sprawie pomocy finansowej, jako warunek podpisania umowy z Gminą Masłów.
  Wójt Gminy - dodał, że do takiej formy pomocy włączyło się wiele ościennych gmin, oraz związków, członkowie ZGGŚ przekazali identyczną kwotę.
  Pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie uchwały.
  Uchwała Nr XVIII/90/2016
  Rady Gminy Łączna z dnia 29 kwietnia 2016r.
  Została podjęta jednogłośnie (za- 13 radnych / 13 obecnych)

  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 6
  Przed zakończeniem obrad zgłoszone zostały jeszcze dwa wnioski.
  Radny Borowiec - prosił o zabezpieczenie studzienek kanalizacyjnych w Zaleziance, w których stoi woda , stwarzają one niebezpieczeństwo bo gdyby ktoś tam wpadł będzie duży problem.
  Radny Barański - ponieważ przystępujemy do programu rewitalizacji, wnioskował o rozeznanie tematu przejęcia drogi wzdłuż torów kolejowych na Czerwonej Górce. Droga ta jest już obecnie mocno uczęszczana a będzie jeszcze bardziej potrzebna kiedy dokonamy rewitalizacji centrum gminy, szczególnie w przypadku organizacji imprez gminnych.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - odpowiedział odnośnie studzienek kanalizacyjnych. Temat studzienek na Zaleziance był rozeznany przez ZGK i nie ma żadnej dokumentacji na ten temat, a poza tym znajdują się na nieruchomościach prywatnych. Nie mamy podstawy prawnej dokonywania prac na gruntach prywatnych.
  Odnośnie przejęcia drogi wzdłuż torów kolejowych, rok temu podjąłem rozmowy z PKP i dowiedziałem się, że jest problem z procedowaniem dokumentów między PKP a Starostwem Powiatowym. Okazało się, że to Starosta Powiatu jest przedstawicielem nieruchomości Skarbu Państwa i jest za to odpowiedzialny ale nie chce przyjąć tego do wiadomości. Wniosek radnego jest słuszny, bo droga ta zamykałaby pętlę wokół tego terenu co dawałaby możliwość lepszego zagospodarowania.
  Kiedyś PKP było zainteresowane przekazaniem tej drogi na rzecz gminy. Obecnie nie ma dobrej woli ze strony Starostwa Powiatowego. Spróbujemy jeszcze raz ponowić tę sprawę.
  Radny Barański - powtórzył wniosek, o przejęcie drogi na Czerwonej Górce wzdłuż torów kolejowych, na rzecz gminy.
  Wniosek przegłosowali wszyscy radni (za- 13 radnych/ 13 )
  Innych głosów nie było.

  Przewodnicząca Rady podziękowała wszystkim za udział, zakończyła i zamknęła kolejne posiedzenie Rady Gminy Łączna.

  Protokół sporządziła Sekretarz obrad

  Halina Dziarmaga Tomasz Czerwiński  Data wprowadzenia: 2016-05-12 1502
  Data upublicznienia: 2016-05-12
  Art. czytany: 603 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna