A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Wójt Romuald Kowaliński
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Jolanta Żaczek
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Andrzej Wisowaty
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Jacek Śliwa
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Marta Siewierska
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2016R
 • Zarządzenie Nr 11 / 2016 Wójta Gminy Łączna z dnia 30 marca 2016 rok

  w sprawie : zmian budżetu gminy na 2016 rok.

  Zarządzenie Nr 11 / 2016
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 30 marca 2016 rok

  w sprawie : zmian budżetu gminy na 2016 rok.


  Na podstawie art. 30 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie
  gminnym (Dz.U.z 2015 r., poz.1515 z późn.zm.), art.212 ust. 1 pkt 1 i 2,
  art. 237 ust. 2 pkt 1 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
  o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.), § 13 pkt.1 uchwały
  Nr XV/75/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 30 grudnia 2015 roku,
  zarządzam, co następuje:

  § 1 Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr XV/75/2015 r. Rady Gminy Łączna z dnia
  30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2016 rok.

  1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy na 2016 rok o kwotę 85 935,00 zł,
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
  Plan dochodów po zmianach wynosi 21 214 781,00 zł.
  2. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 85 935,00 zł zgodnie z załącznikiem
  Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
  Plan wydatków po zmianie wynosi 22 514 781,00 zł.
  3. Aktualizuje się załącznik nr 6 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem
  nr 3 do niniejszego zarządzenia.
  § 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
  Wójta Gminy Łączna Nr 11/2016
  z dnia 30.03.2016 r.

  Zestawienie zmian dochodów budżetu Gminy Łączna w 2016 roku.
  Dz. Rozdz. § TREŚĆ Zwiększenia Zmniejszenia
  751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 5 712,00
  75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5 712,00
  2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 5 712,00
  852 POMOC SPOŁECZNA 0,00 6 002,00
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 0,00 6 002,00
  2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 6 002,00
  854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 86 225,00
  85415 Pomoc materialna dla uczniów 86 225,00
  2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 86 225,00
  Ogółem zmiany dochodów 91 937,00 6 002,00
  Ogółem zwiększenia dochodów 85 935,00

  Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
  Wójta Gminy Łączna Nr 11/2016
  z dnia 30.03.2016 r.
  Zestawienie zmian wydatków budżetu Gminy Łączna w 2016 roku.

  Dz. Rozdz. Grupa § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
  710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 6 000,00
  71095 Pozostała działalność 6 000,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 6 000,00
  4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00
  751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 5 712,00 0,00
  75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5 712,00 0,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5 712,00 0,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 712,00
  758 RÓŻNE ROZLICZENIA 6 000,00
  75818 Rezerwy ogólne i celowe 6 000,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 6 000,00
  4810 Rezerwy 6 000,00
  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 512,00 512,00
  80101 Szkoły podstawowe 512,00 512,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 512,00 512,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 512,00
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 512,00
  852 POMOC SPOŁECZNA 6 002,00
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 6 002,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 002,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 002,00
  854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 86 225,00
  85415 Pomoc materialna dla uczniów 86 225,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 86 225,00
  3240 Stypendia dla uczniów 86 225,00
  900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 60,00 60,00
  90002 Gospodarka odpadami 60,00 60,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 60,00
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 60,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 60,00
  4300 Zakup usług pozostałych 60,00
  926 KULTURA FIZYCZNA 600,00 600,00
  92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 600,00 600,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 600,00 600,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600,00
  4300 Zakup usług pozostałych 600,00
  Ogółem zmiany wydatków 99 109,00 13 174,00
  Ogółem zwiększenie wydatków 85 935,00


  Data wprowadzenia: 2016-05-31 1403
  Data upublicznienia: 2016-05-31
  Art. czytany: 281 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Alicja Miernik
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna