A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Wójt Romuald Kowaliński
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Jolanta Żaczek
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Andrzej Wisowaty
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Jacek Śliwa
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Marta Siewierska
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2016R
 • Zarządzenie Nr 16/2016 Wójta Gminy Łączna z dnia 18 kwietnia 2016 r.

  w sprawie wprowadzenia zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Łączna

  Zarządzenie Nr 16/2016
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 18 kwietnia 2016 r.


  w sprawie wprowadzenia zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Łączna


  Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn . zm.) zarządzam co następuje:  § 1

  Nadaje się Urzędowi Gminy Łączna oraz jednostkom budżetowym i zakładowi budżetowemu podległym Gminie Łączna zasady centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług VAT, które stanowią załącznik do niniejszego Zarządzenia.

  § 2

  Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy oraz Kierownikom jednostek budżetowych i zakładu budżetowego podległych Gminie Łączna.

  § 3

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


  Załącznik nr 1
  do zarządzenia Nr 16/2016
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 18.04.2016


  Zasady centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Łączna

  § 1

  Zasady centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Łączna określają:
  1. Osoby odpowiedzialne za wdrożenie w Gminie Łączna zasad centralizacji rozliczeń podatku VAT,
  2. Zasady wystawiania faktur sprzedaży towarów i usług,
  3. Oznaczenie rodzaju serii oraz danych identyfikacyjnych na fakturach sprzedaży,
  4. Wprowadzenie prewspółczynnika,
  5. Zasady prowadzenia rejestru sprzedaży towarów i usług oraz rejestru zakupu towarów i usług,
  6. Przekazywania jednostce macierzystej cząstkowych deklaracji VAT – 7,
  7. Obieg dokumentów niezbędnych do sporządzenia skonsolidowanej deklaracji VAT -7,
  8. Sporządzenie skonsolidowanej deklaracji VAT-7.


  § 2

  Osoby odpowiedzialne za wdrożenie w Gminie Łączna zasad centralizacji rozliczeń podatku VAT.

  1. Zobowiązuję Kierowników jednostek budżetowych oraz zakładu budżetowego podległych Gminie Łączna do wdrożenia zasad centralizacji rozliczeń podatku VAT w swoich jednostkach.
  2. Zobowiązuję Kierowników jednostek budżetowych oraz zakładu budżetowego podległych Gminie Łączna do sporządzenia aneksów umów o doliczenie do cen podatku od towarów i usług VAT , oraz zmianę danych strony umowy z jednostki podległej na jednostkę macierzystą.
  3. Zobowiązuję Kierowników jednostek budżetowych oraz zakładu budżetowego podległych Gminie Łączna do złożenia w odpowiednik Urzędzie Skarbowym „ Zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegającym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług „ jeżeli samodzielnie rozliczały się z VAT.
  4. Zobowiązuję Kierownika jednostki macierzystej do złożenia w odpowiednik Urzędzie Skarbowym aktualizację dokumentu identyfikacyjnego NIP 2 oraz wskazania w nim nazwy i adresy jednostek podległych, w których prowadzona będzie działalność gospodarcza.


  § 3

  Zasady wystawiania faktur sprzedaży towarów i usług

  1. Gmina Łączna jest podatnikiem podatku VAT.
  2. W skutek orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 29 września 2015 roku ( sprawa C-276/14 gmina Wrocław) gminne jednostki budżetowe nie mogą być uznane za podatnika podatku VAT, ponieważ nie spełniają kryterium samodzielności gospodarczej przewidzianej w art. 9 ust.1 dyrektywy VAT. W związku z czym należy skonsolidować podatek VAT w Gminie Łączna z jej jednostkami podległymi.
  3. Dokumentowanie sprzedaży towarów i usług oraz zakupów towarów i usług winno odbywać się w imieniu i na rzecz jednostki macierzystej tj. Gminy Łączna. Wystawianie i otrzymywanie faktur dotyczących gminnych jednostek powierza się tym jednostkom.
  4. Na dokumentach potwierdzających sprzedaż towarów i usług oraz zakup towarów i usług należy zamieszczać nazwę jednostki macierzystej tj. Gminy Łączna, oraz jej NIP. Dopuszcza się stosowanie nazwy jednostki podległej wraz z adresem ( bez numeru NIP tejże jednostki ) w celu prawidłowej identyfikacji.
  5. Świadczenia pomiędzy jednostkami Gminy Łączna dokonuje się wystawiając noty księgowe bez podatku VAT.
  6. Świadczenia pomiędzy jednostkami budżetowymi Gminy Łączna, a jednostkami budżetowymi innych gmin bądź innymi samorządowymi jednostkami budżetowymi dokonuje się wystawiając fakturę z podatkiem VAT na ogólnych zasadach.
  7. Do dokumentów będących podstawą do wystawienia faktury VAT w jednostce należą:
  a) umowa sprzedaży,
  b) akt notarialny,
  c) umowa najmu,
  d) umowa dzierżawy.
  8. Dokumenty będące podstawą wystawienia faktury VAT, faktury korygującej, noty
  krygującej sporządza się w wydziałach merytorycznych i niezwłocznie po ich
  podpisaniu przekazuje do wydziału finansowego.
  9. Do udokumentowania operacji sprzedaży w Gminie oraz jednostkach podległych służą:
  a) faktury VAT,
  b) faktury korygujące VAT ( wystawiane zawsze przez sprzedającego) opatrzone
  klauzulą „ korekta”.
  c) do dokumentowania operacji dostawy towarów i świadczenia usług pomiędzy jednostką macierzystą a jej jednostkami podległymi służą noty księgowe.
  10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach: zaginięcia faktury VAT lub jej
  niezawinionego zniszczenia, do udokumentowania operacji sprzedaży dopuszcza się
  duplikat faktury VAT. Duplikat każdorazowo sporządza wystawca umieszczając na
  fakturze oznaczenie „ duplikat”.
  11. Ustala się następujący sposób wystawiania faktur VAT: faktury VAT wystawiane są
  w 2 egzemplarzach, z których : oryginał otrzymuje nabywca, kopia pozostaje w jednostce budżetowej która wystawiła fakturę.
  12. Fakturę VAT wystawia się niezwłocznie po wykonaniu usługi lub w terminie wynikającym z podpisanej umowy dostawy towaru lub świadczenia usług.
  13. Wystawcą faktury VAT mogą być osoby posiadające upoważnienia kierownika jednostki do ich wystawienia.
  14. Faktury VAT muszą być kolejno numerowane.

  § 4

  Oznaczenie rodzaju , serii oraz danych identyfikacyjnych na fakturach sprzedaży
  1. W celu oznaczenia rodzaju , serii oraz wskazania danych identyfikacyjnych na wystawianych fakturach umożliwiających ich identyfikację ustala się wzory nadawania kolejnych numerów faktur:
  a) dla jednostki budżetowej Urząd Gminy w Łącznej – „ numer kolejny/G//rok/
  b) dla jednostki budżetowej Zespołu Szkół w Łącznej – „ numer kolejny/rok/ZSŁ
  c) dla jednostki budżetowej Zespołu Szkól w Goździe – numer kolejny/rok/ ZSG
  d) dla jednostki budżetowej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej- „numer
  kolejny/rok/GOPS
  e) dla samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej – „ numer kolejny/rok/U1 dla wody i ścieków, oraz numer kolejny / rok dla pozostałej sprzedaży.

  2. Na dokumentach sprzedaży jako „Sprzedawca” widnieć powinna jednostka macierzysta tj. Gmina Łączna oraz numer NIP Gminy Łączna. Dopuszcza się umieszczenie na fakturach dodatkowo danych jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego, upoważnionej do wystawiania faktur w imieniu i na rzecz gminy, ich nazwy i adresu lecz bez jej numeru NIP- wyłącznie jako „ Wystawca faktury”.

  § 5

  Wprowadzenie prewspółczynnika

  1. Wprowadza się do stosowania prewspółczynnik, zezwalający na odliczanie podatku należnego przy nabyciu towarów i usług dotyczących działalności gospodarczej opodatkowanej stawkami VAT przy prowadzeniu przez jednostki działalności mieszane.
  2. Prewspółczynnik ustala się procentowo jako roczny obrót z działalności gospodarczej w rocznym obrocie z działalności gospodarczej powiększonym o otrzymane przychody z innej działalności, w tym wartość dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, otrzymanych na sfinansowanie wykonywanej przez jednostki działalności innej niż gospodarcza.
  3. Dopuszcza się zgodnie z art. 86 ust 2 h stosowanie wyliczeń prewspółczynnika indywidualnego, który w sposób bardziej reprezentatywny będzie odzwierciedlał specyfikę wykonywanej przez jednostki działalności.

  § 6

  Zasady prowadzenia rejestru sprzedaży towarów i usług oraz rejestru zakupu towarów i usług

  1. Zobowiązuje się osoby upoważnione do wystawiania faktur VAT do sporządzania rejestrów sprzedaży oraz rejestrów zakupów jeśli jednostka korzystała z prawa do odliczania podatku VAT naliczonego od zakupów towarów i usług.
  2. Rejestr sprzedaży sporządza się za okres miesięczny. W poszczególnych miesiącach ujmuje się w rejestrach sprzedaży w sposób chronologiczny, według kolejności numeracji, wszystkie wystawione w danym miesiącu faktury VAT i faktury korygujące. W kolejnych latach zakłada się nowy rejestr sprzedaży.
  3. Otrzymane od kontrahentów faktury VAT i faktury korygujące, uprawniające jednostkę do odliczenia podatku naliczonego od należnego ujmuje się w rejestrach zakupu sporządzanych w okresach miesięcznych w danym roku obrachunkowym. W kolejnych latach zakłada się nowe rejestry zakupów.

  § 7

  Przekazywanie jednostce macierzystej cząstkowych deklaracji VAT

  1. Dane wynikające z rejestrów sprzedaży i rejestrów zakupu wykazuje się w deklaracjach VAT – 7, sporządzanej co miesiąc i składanej do jednostki macierzystej tj. Gminy Łączna za okresy miesięczne w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy wraz z ewidencją sprzedaży i ewidencją zakupu, za miesiąc którego deklaracja VAT – 7 dotyczy. W tym samym terminie na konto jednostki macierzystej odprowadza się należny podatek VAT wynikający z deklaracji VAT-7. Dane wykazane w deklaracji VAT winny być zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej.
  2. Pracownik sporządzający cząstkowe deklaracje VAT -7 z jednostki budżetowej ponosi odpowiedzialność za rzetelne wprowadzanie danych do rejestrów zakupów i sprzedaży na podstawie których sporządza się deklarację.

  § 8

  Obieg dokumentów niezbędnych do sporządzenia skonsolidowanej deklaracji
  VAT -7

  1. W celu prawidłowego i terminowego wystawiania faktur VAT ze sprzedaży towarów i usług, sporządzania rejestrów zakupu i sprzedaży, deklaracji rozliczeniowych, przelewów należnych budżetowi państwa, podatków, faktur i not korygujących, ustala się następujący obieg dokumentów w Urzędzie Gminy Łączna
  a) pracownicy merytoryczni zobowiązani są do dostarczania do Wydziału Finansowego wszelkich dokumentów potwierdzających obowiązek wystawienia faktury sprzedaży lub noty obciążeniowej niezwłocznie po ich podpisaniu przez strony,
  b) wszystkie faktury VAT, faktury korygujące, noty korygujące potwierdzające fakt zakupu składników majątkowych oraz zakupu usług winny być opisane przez pracowników merytorycznych i składane w Wydziale Finansowym. Na dowód wpływu dokumentów o których mowa wyżej , pracownik Wydziału Finansowego na każdym z nich umieszcza pieczęć z datą wpływu i wpisuje je do odpowiedniego rejestru. Faktury gotówkowe, będące dowodem przy rozliczaniu zaliczek należy załączyć pod rozliczenie zaliczki.
  c) pracownicy merytoryczni zobowiązani są do :
  - sprawdzenia faktur i ich zgodności ze stanem faktycznym,
  - dokonania opisu faktury,
  - wskazania pozycji budżetu w zakresie płatności,
  -przekazywania opisanych faktur zakupu towarów i usług do Wydziału Finansowego umożliwiające uregulowanie zobowiązań w terminie.  § 9

  1. Pracownik odpowiedzialny za sporządzanie jednostkowej deklaracji VAT-7
  z Urzędu Gminy w Łącznej, w oparciu o otrzymane od pozostałych jednostek podległych Gminie cząstkowe deklaracje VAT -7 sporządza jedną skonsolidowaną deklarację VAT -7 dla właściwego Urzędu Skarbowego do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym oraz dokonuje zapłaty podatku wynikającego z deklaracji.  Data wprowadzenia: 2016-05-31 1406
  Data upublicznienia: 2016-05-31
  Art. czytany: 1089 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Alicja Miernik
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna