A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łączna z dnia 20 września 2018 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łączna z dnia 20 września 2018 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania
» INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 24 września 2018 r.
» Ogłoszenie o przetargu samochodu Opel - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
» Ogłoszenie o przetargu ciągnika rolniczego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2016R
 • Zarządzenie Nr 17 / 2016 Wójta Gminy Łączna z dnia 21 kwietnia 2016 rok

  w sprawie : zmian budżetu gminy na 2016 rok.

  Zarządzenie Nr 17 / 2016
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 21 kwietnia 2016 rok

  w sprawie : zmian budżetu gminy na 2016 rok.


  Na podstawie art. 30 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie
  gminnym (Dz.U.z 2015 r., poz.1515 z późn.zm.), art.212 ust. 1 pkt 1 i 2,
  art. 237 ust. 2 pkt 1 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
  o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.), § 13 pkt.1 uchwały
  Nr XV/75/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 30 grudnia 2015 roku,
  zarządzam, co następuje:

  § 1 Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr XV/75/2015 r. Rady Gminy Łączna z dnia
  30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2016 rok.

  1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy na 2016 rok o kwotę 132,00 zł,
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
  Plan dochodów po zmianach wynosi 21 214 913,00 zł.
  2. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 132,00 zł zgodnie z załącznikiem
  Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
  Plan wydatków po zmianie wynosi 22 514 913,00 zł.
  3. Aktualizuje się załącznik nr 6 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem
  nr 3 do niniejszego zarządzenia.
  § 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
  Wójta Gminy Łączna Nr 17/2016
  z dnia 21.04.2016 r.

  Zestawienie zmian dochodów budżetu Gminy Łączna w 2016 roku.
  Dz. Rozdz. § TREŚĆ Zwiększenia Zmniejszenia
  852 POMOC SPOŁECZNA 13 576,00 13 444,00
  85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0,00 13 444,00
  2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 13 444,00
  85216 Zasiłki stałe 13 444,00
  2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 13 444,00
  85295 Pozostała działalność 132,00
  2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 132,00
  Ogółem zmiany dochodów 13 576,00 13 444,00
  Ogółem zwiększenia dochodów 132,00

  Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
  Wójta Gminy Łączna Nr 17/2016
  z dnia 21.04.2016 r.
  Zestawienie zmian wydatków budżetu Gminy Łączna w 2016 roku.

  Dz. Rozdz. Grupa § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
  010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 700,00 700,00
  01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 700,00 700,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 700,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 700,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 700,00
  4300 Zakup usług pozostałych 700,00
  852 POMOC SPOŁECZNA 13 576,00 13 444,00
  85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 13 444,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 444,00
  3110 Świadczenia społeczne 13 444,00
  85216 Zasiłki stałe 13 444,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 444,00
  3110 Świadczenia społeczne 13 444,00
  85295 Pozostała działalność 132,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 132,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 109,00
  4110 Skladki na ubezpieczenia społeczne 20,00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 3,00
  921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 000,00 1 000,00
  92195 Pozostała działalność 1 000,00 1 000,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 000,00 1 000,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00
  4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00
  Ogółem zmiany wydatków 14 576,00 14 444,00
  Ogółem zwiększenie wydatków 132,00


  Data wprowadzenia: 2016-05-31 1409
  Data upublicznienia: 2016-05-31
  Art. czytany: 265 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Alicja Miernik
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna