A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» UCHWAŁA NR XLVII/237/2018 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Wójt Romuald Kowaliński
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Jolanta Żaczek
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Andrzej Wisowaty
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Jacek Śliwa
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2016R
 • Zarządzenie Nr 18 / 2016 Wójta Gminy Łączna z dnia 29 kwietnia 2016 rok

  w sprawie : zmian budżetu gminy na 2016 rok.

  Zarządzenie Nr 18 / 2016
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 29 kwietnia 2016 rok

  w sprawie : zmian budżetu gminy na 2016 rok.


  Na podstawie art. 30 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie
  gminnym (Dz.U.z 2015 r., poz.1515 z późn.zm.), art.212 ust. 1 pkt 1 i 2,
  art. 237 ust. 2 pkt 1 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
  o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.), § 13 pkt.1 uchwały
  Nr XV/75/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 30 grudnia 2015 roku,
  zarządzam, co następuje:

  § 1 Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr XV/75/2015 r. Rady Gminy Łączna z dnia
  30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2016 rok.

  1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy na 2016 rok o kwotę 214 957,21 zł,
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
  Plan dochodów po zmianach wynosi 21 453 870,21 zł.
  2. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 214 957,21 zł zgodnie z załącznikiem
  Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
  Plan wydatków po zmianie wynosi 22 753 870,21 zł.
  3. Aktualizuje się załącznik nr 6 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem
  nr 3 do niniejszego zarządzenia.
  § 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
  Wójta Gminy Łączna Nr 18/2016
  z dnia 29.04.2016 r.

  Zestawienie zmian dochodów budżetu Gminy Łączna w 2016 roku.
  Dz. Rozdz. § TREŚĆ Zwiększenia Zmniejszenia
  010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 10 548,21
  01095 Pozostała działalność 10 548,21
  2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 10 548,21
  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 154 810,00
  80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 64 390,00
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 64 390,00
  80104 Przedszkola 39 730,00
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 39 730,00
  80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 50 690,00
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 50 690,00
  852 POMOC SPOŁECZNA 2 928 445,00 2 878 846,00
  85211 Świadczenia wychowawcze 2 878 846,00 0,00
  2060 Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecane gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 2 878 846,00
  85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz skłądki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 9 599,00
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 9 599,00
  85216 Zasiłki stałe 40 000,00
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 40 000,00
  85295 Pozostała działalność 0,00 2 878 846,00
  2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 2 878 846,00
  Ogółem zmiany dochodów 3 093 803,21 2 878 846,00
  Ogółem zwiększenia dochodów 214 957,21

  Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
  Wójta Gminy Łączna Nr 18/2016
  z dnia 29.04.2016 r.
  Zestawienie zmian wydatków budżetu Gminy Łączna w 2016 roku.

  Dz. Rozdz. Grupa § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
  010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 10 548,21
  01095 Pozostała działalność 10 548,21
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 10 548,21
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 206,83
  4430 Różne opłaty i składki 10 341,38
  600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 500,00 500,00
  60016 Drodi publiczne gminne 500,00 500,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 500,00 500,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00
  4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00
  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 157 810,00 3 000,00
  80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 64 390,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 64 390,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracopwników 64 390,00
  80104 Przedszkola 39 730,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39 730,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracopwników 39 730,00
  80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 50 690,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50 690,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracopwników 50 690,00
  80113 Dowożenie uczniów do szkół 3 000,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3 000,00
  4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00
  80195 Pozostała działalność 3 000,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3 000,00
  4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00
  852 POMOC SPOŁECZNA 2 928 445,00 2 878 846,00
  85211 Świadczenia wychowawcze 2 878 846,00 0,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 822 399,00
  3110 Świadczenia społeczne 2 822 399,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 43 384,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracopwników 36 000,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 502,00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 882,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 13 063,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 242,00
  4300 Zakup usług pozostałych 4 921,00
  4410 Podróże służbowe krajowe 100,00
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800,00
  85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz skłądki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 9 599,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 599,00
  3110 Świadczenia społeczne 9 599,00
  85216 Zasiłki stałe 40 000,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 40 000,00
  3110 Świadczenia społeczne 40 000,00
  85295 Pozostała działalność 2 878 846,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 822 399,00
  3110 Świadczenia społeczne 2 822 399,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 43 384,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36 000,00
  4110 Skladki na ubezpieczenia społeczne 6 502,00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 882,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 13 063,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 242,00
  4300 Zakup usług pozostałych 4 921,00
  4410 Podróże służbowe krajowe 100,00
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800,00
  900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 64 000,00 64 000,00
  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 64 000,00 64 000,00
  Wydatki majątkowe 64 000,00 64 000,00
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 64 000,00
  6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżżetowych 64 000,00
  926 KULTURA FIZYCZNA 2 000,00 2 000,00
  92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 2 000,00 2 000,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2 000,00 2 000,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00
  4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00
  4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00
  Ogółem zmiany wydatków 3 161 303,21 2 946 346,00
  Ogółem zwiększenie wydatków 214 957,21


  Data wprowadzenia: 2016-05-31 1411
  Data upublicznienia: 2016-05-31
  Art. czytany: 526 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Alicja Miernik
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna