A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: „Poprawa dostępu do infrastruktury kultury oraz zwiększenie oferty kulturalnej na terenie Gminy Łączna'
» Zarządzenie Nr 63/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
» Zarządzenie Nr 62/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
» Zarządzenie Nr 61/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 09 listopada 2018 r. w sprawie : przeniesienia wydatków budżetu Gminy Łączna na 2018 rok
» Zarządzenie Nr 60/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 08 listopada 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 roku
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • 2014-2018
 • Protokół Nr XIX/2016 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 16 maja 2016r.

  Protokół Nr XIX/2016
  z posiedzenia Rady Gminy Łączna
  dnia 16 maja 2016r.


  Miejsce posiedzenia – sala obrad budynku w Czerwonej Górce 1 B
  Czas trwania obrad – godz. 9,00 - 11,30

  Ad. 1
  Dnia 16 maja 2016r. odbyło się kolejne XIX -e w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna.
  Obrady otworzyła i przewodniczyła im Przewodnicząca Rady Gminy Łączna Pani Monika Pająk.
  Na wstępie Przewodnicząca Rady powitała zaproszonych gości i radnych.
  Wśród zaproszonych gości byli:
  - Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński,
  - Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek,
  - Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik
  - Radca Prawny Urzędu Gminy p. Wacław Iwanczatik
  - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej p. Bernardyna Wasińska ,
  - Pełniąca Obowiązki Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej p. Bożena
  Tuśnio,
  - Kierownik Wydziału Technicznego Urzędu Gminy p. Krzysztof Pastuszka
  - niektórzy sołtysi gminy Łączna,
  - mieszkanka gminy

  W momencie otwarcia obrad na liście obecności podpisy złożyło 14-tu radnych co stanowiło 93 % ustawowego składu Rady.
  Radny Czesław Borowiec spóźnił się kilka minut dlatego od tej chwili w obradach uczestniczyło 15 radnych czyli 100 % składu Rady.
  Uchwały i decyzje podejmowane na sesji były prawomocne.
  Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.

  Ad. 2
  Na sekretarza obrad Przewodnicząca Rady zaproponowała radnego Jacka Januchtę , który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji.

  Ad. 3
  Przyjęcie porządku posiedzenia.
  Przewodnicząca Rady p. Monika Pająk odczytała zaproponowany porządek obrad ,
  po czym zapytała czy są uwagi lub wnioski do porządku obrad.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - wnioskował o zdjęcie z porządku obrad p. 9 f) tj. podjęcie uchwały w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2016 rok w gminie Łączna.
  Temat ten nie był dyskutowany i być może będzie na kolejnej sesji rozważany.
  Innych uwag nie zgłoszono.  Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie wniosku Wójta Gminy za zdjęciem p. 9 f) z porządku obrad. (za- 10 radnych/ 15 obecnych )
  Następnie przegłosowano porządek obrad w całości z uwzględnieniem przed chwilą wprowadzonej zmiany. ( za 15 radnych/ 15 obecnych)
  Porządek obrad został przyjęty i przedstawiał się następująco.
  1. Powitanie i stwierdzenie kworum.
  2. Powołanie sekretarza obrad.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
  5. Sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji.
  6. Przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej .
  7. Pytania, wnioski, postulaty.
  8. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) upoważnienia Wójta Gminy Łączna do podpisania umowy o współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Łączna a Gminą Cankova
  b) wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat, część nieruchomości stanowiącą własność Gminy Łączna, położonej w obrębie geodezyjnym Czerwona Górka oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
  c) wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat, nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Czerwona Górka oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
  d) wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat, część nieruchomości stanowiącą własność Gminy Łączna, położonej w obrębie geodezyjnym Czerwona Górka oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
  e) wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat, część nieruchomości stanowiącą własność Gminy Łączna, położonej w obrębie geodezyjnym Czerwona Górka oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
  10. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy Łączna:
  - z dnia 03 marca 2016r.
  - z dnia 29 kwietnia 2016r.
  11. Zakończenie obrad.

  Ad. 4 i 5
  Sprawozdanie z pracy w okresie między sesjami oraz sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy od dnia 3 marca 2016r. do dnia 16 maja 2016r. złożył Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. I tak;
  Uczestniczyłem :
  4 marca - w spotkaniu w Agencji Rozwoju Regionalnego w Starachowicach,
  9 marca - w rozprawie sądowej przed Sądem Rejonowym w Kielcach z powództwa p. J. Śladkowskiego o wycofanie kary nagany,
  10 marca – spotkaniu z dyrektorem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Belnie w sprawie dofinansowania zakupu busa,
  16 marca – w Końskich , w debacie w sprawie rozbudowy Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów,
  23 marca - w Exbud Kielce, wspólnie z Dyrektor Zespołu Szkół w Goździe we wręczeniu zestawu pomocy dydaktycznych dla przedszkola ufundowanych przez Agencję Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach,
  30 marca - w Zarządzie Dróg Powiatowych w sprawie wspólnych planów inwestycyjnych,
  31 marca – w naradzie z dyrektorami szkół w sprawie oszczędności budżetowych na wskutek zmniejszenia kwoty subwencji oświatowej,
  4-6 kwietnia – udział we wspólnym wyjeździe samorządów Powiatu Skarżyskiego do Słowenii, podczas którego podpisano list intencyjny z gminą Cankova o woli podjęcia współpracy między gminą Łączna i gminą Cankova,
  8 kwietnia – w podpisaniu umowy dot. dofinansowania planu gospodarki niskoemisyjnej,
  - w spotkaniu z p. Rafałem Graczkowskim w sprawie studium wykonalności do
  wniosku o dofinansowanie zakupu wozu strażackiego,
  11 kwietnia – w ŚBRR w spotkaniu Wójtów, Burmistrzów w sprawie budowy dróg lokalnych,
  - w spotkaniu z Kierownikiem NZOZ w Łącznej p. K. Ligowskim w sprawie dostosowania budynku Ośrodka do wymogów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
  19 kwietnia - w spotkaniu ze Starostą Skarżyskim w sprawie budowy chodnika Podzagnańszcze – Zagórze,
  20 kwietnia - w uroczystościach jubileuszowych 100 rocznicy urodzin p. Stanisława Sarwickiego, a także w nadaniu medali za wieloletnie pożycie małżeńskie Państwa Heleny i Stanisława Sarwickich,
  - w zebraniu sołeckim w Klonowie,
  21-22 kwietnia - w szkoleniu obronnym Wójtów w Ameliówce,
  25 kwietnia - w debacie o oświacie z minister Edukacji w WDK,
  29 kwietnia - w sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Łączna,
  6 maja – w posiedzeniu udziałowców Banku Spółdzielczego w Suchedniowie,
  - w spotkaniu z p. Marcinem Waligórskim w sprawie OZE,
  10 maja – w Regionalnych Targach Pracy w Suchedniowie.

  II. Wydałem zarządzenia:
  - w sprawie zmian budżetu gminy Łączna na 2016 rok,
  - w sprawie powołania Zespołu ds. rewitalizacji,
  - w sprawie użyczenia budynków znajdujących się w miejscowościach Zagórze i Klonów
  pod działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej,
  - w sprawie upoważnienia pracownika GOPS do prowadzenia postępowań w sprawach
  świadczenia wychowawczego,
  - w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS do prowadzenia postępowań i wydawania
  decyzji w sprawach świadczenia wychowawczego,  W wyniku dokonanego przez Urząd rozpoznania cenowego, prowadzonego w celu realizacji zamówienia na wykonanie strony internetowej Urzędu Gminy Łączna – laczna.pl
  zapytanie zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łączna w dniu 2016-03-10. Oferty złożyło 18 wykonawców.
  Wyłoniono Firmę:
  Nazwa:Sm32 STUDIO Marek Mucharski
  Adres siedziby Wykonawcy:34-300 Żywiec
  Oferującą za realizację całości zamówienia cenę: 3.075,00 zł brutto.
  Której ofertę uznano za najkorzystniejszą, z uwagi na korzystną cenę oraz bardzo duże doświadczenie w realizacji podobnych projektów udokumentowane w przesłanym porfolio wykonanych prac.

  Specyfikacja zamówienia znajduje się na naszej stronie BIP.
  Jak informowałem na ostatniej sesji - roszczenia o zapłatę dotacji na przedszkolaków w wieku 3 – 4 lat były już przedmiotem rozpraw sądowych przed Sądem Rejonowym w Kielcach w 2014 roku. W/w pozew Stowarzyszenia Sąd oddalił w całości.
  Aktualnie kwestia nieudzielenia dotacji dla przedszkola „Mali Odkrywcy” na wniosek Stowarzyszenia także znalazła swój dalszy tok przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Kielcach.
  W dniu 8 kwietnia br. SKO wydało stosowne postanowienie, w którym stwierdza jednoznacznie niedopuszczalność odwołania w przedmiotowej sprawie - precyzując dodatkowo, że postanowienie niniejsze jest ostateczne.
  W dniu 28 kwietnia br. podpisałem umowy w sprawie zorganizowania i finansowania robót publicznych dla 10 osób z terenu naszej gminy, tj.:
  3 osoby – 3 miesiące
  7 osób – 5 miesięcy

  Ponadto, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
  - Przebudowa drogi gminnej Nr 1516018 Gózd - Jęgrzna -Zajamnie na odcinku Jęgrzna - Zajamnie na długości 1,43884 km, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
  W przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty.
  Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia kryterium jakim kierował się Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej była cena brutto za realizację zamówienia – 95pkt. i gwarancja – 5pkt. Zamawiający zgodnie ze wskazaną w specyfikacji formułą dokonał oceny punktowej złożonych ofert.
  Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert:
  1. BUDROMOST-STARACHOWICE, 543.949,80zł 60 m-cy gwarancji
  2. DROGMAS Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, Skarżysko Kamienna
  692.244,12zł 36 m-cy gwarancji
  Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta nr 1 BUDROMOST-STARACHOWICE, ul. Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru,
  co jest równoznaczne z przyznaniem maksymalnej liczby punktów (100) za zadanie.

  W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
  - Przebudowa drogi gminnej Nr 1516004 Klonów - Budy na długości 1576,03 m, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty.  1. BUDROMOST-STARACHOWICE, Wąchock 458.924,02zł 60 m-cy gwarancji
  2. DROGMAS Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, Skarżysko Kamienna 568.607,01zł 48 m-cy gwarancji
  Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta nr 1 BUDROMOST-STARACHOWICE, Wąchock odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru.

  W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
  - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 1516017 W M. CZERWONA GÓRKA OD KM 0+178 DO KM 0+614 GMINA ŁĄCZNA, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
  W przedmiotowym postępowaniu złożono 3 oferty.
  1. DROGMAS Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, 26-110 Skarżysko Kamienna
  392.133,74zł 60 m-cy gwarancji
  2. Zakład Budowlano-Drogowy „DUKT” Nowiny 287.321,55zł 60 m-cy gwarancji
  3 STRABAG Sp. z o.o., Pruszków 368.800,61zł 60 m-cy gwarancji
  Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta nr 2 - Zakład Budowlano-Drogowy „DUKT”, Nowiny odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru.


  Z ostatnich wniosków :
  - pierwsze czynności ws. projektów wykonania oświetlenia ulicznego zostaną rozpoczęte po zakończeniu postępowań dotyczących dróg lokalnych,
  - zadania dot. remontów cząstkowych dróg gminnych realizowane będą na przełomie maja i czerwca br.
  - na wniosek radnego Osmana dot. konserwacji ciągu pieszego wzdłuż torów PKP odpowiedziało negatywnie, pismo w załączeniu, ( Wójt Gminy odczytał treść pisma)
  - wykopano rów wzdłuż drogi gminnej w Osełkowie,
  - skierowano pismo do powiatu w sprawie uregulowania spływu wody w Kamionkach od posesji 1a – 5,
  - trwa wykaszanie traw wokół obiektów samorządowych i dróg.
  Pan Wójt zakończył sprawozdanie i podziękował.

  Ad 6.
  Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej przedstawiła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Bernardyna Wasińska.
  Zgodnie z art. 16a ustawy o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 163), gmina została zobowiązana do przygotowywania co roku oceny zasobów pomocy społecznej. Zawarte w niej informacje dotyczą osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej oraz obejmują swym zasięgiem szerokie spektrum infrastruktury polityki społecznej w gminie. Zaprezentowane dane ukazują lokalną sytuację demograficzno-społeczną oraz niezbędne do realizacji kwestie społeczne. Do powyższych zagadnień należy wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych oraz
  umożliwienie im przezwyciężenia trudnych sytuacji, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Istotne znaczenie mają tu także kwestie związane z polityką rynku pracy, ochroną zdrowia oraz polityką mieszkaniową
  i oświatową.
  Zastanawiając się nad wielkością istniejących zasobów pomocy społecznej pod kątem faktycznych potrzeb i problemów społecznych, biorąc zarazem pod uwagę ekonomię sił i środków należy stwierdzić, iż pozostają one na poziomie dobrym.
  Jednocześnie wymiar istniejących problemów społecznych ukazuje konieczność znacznych nakładów i środków na realizację nałożonych ustawowo zadań w obszarze pomocy społecznej oraz dalszy rozwój działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie występującym problemom społecznym. Analiza danych w obszarze pomocy społecznej ukazuje także permanentne nakładanie się na siebie różnych problemów społecznych w rodzinach potrzebujących wsparcia (m.in. bezrobocie, niepełnosprawność, alkoholizm, bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego).
  Niniejsze opracowanie zostało sporządzone w oparciu o materiały będące w posiadaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej lub udostępnione przez GUS, PUP w Skarżysku-Kamiennej, Urząd Gminy w Łącznej czy pochodzące ze sprawozdań oraz baz systemów informatycznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej.
  Prognozy na 2016 rok sporządzono na podstawie przewidywanych wydatków uwzględniających aktualną sytuację.
  Analizując dane zawarte w ocenie zasobów pomocy społecznej, należy podkreślić, iż liczba osób korzystających z pomocy społecznej nie zmniejsza się. Największą grupę beneficjentów stanowią osoby/rodziny objęte bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą chorobą i alkoholizmem. Nie zauważa się natomiast wzrostu liczby osób starszych kierowanych do Domów Pomocy Społecznej. GOPS w Łącznej podejmuje starania, by osoby wymagające opieki i wsparcia uzyskały je w swoim środowisku.
  Większy nacisk kładzie się na współpracę z podopiecznymi znajdującymi się w trudnej sytuacji, ukierunkowując działania na wykorzystywanie własnych zasobów i możliwości do jej przezwyciężenia. Dostrzega się potrzebę kontynuacji intensywnego
  wspierania rodzin dysfunkcyjnych, niewydolnych wychowawczo, zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez uczestnictwo w ich codziennym życiu asystenta rodziny. Działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej są utrudnione z powodu
  braku instytucji świadczących specjalistyczne wsparcie podopiecznym (m.in. psychologiczne, prawne, terapeutyczne).
  Ocena nie podlega przyjmowaniu w formie uchwały a jedynie przedstawienie jej Radzie Gminy.
  Ocena stanowi załącznik do protokołu.


  Ad. 7 i 8
  Pytania, wnioski, postulaty oraz udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  Radny Litwiński - zgłosił kilka wniosków.
  1/ prosił o poprawienie nawierzchni łącznika od Podłazia do Wzdołu , bo obecny stan jest tragiczny oraz o dokończenie rowu na tym odcinku.
  2/ do Zarządu Dróg Powiatowych skierował wniosek o wykopanie rowu przy drodze powiatowej od przejazdu kolejowego w Podłaziu, w stronę kościoła
  Sołtys Wykrota - prosił o wykoszenie i poprawienie nawierzchni ścieżki w Podzagnańszczu od drogi do wiaduktu kolejowego.
  Radny Śliwa - zapytał jaki jest kosztorys drogi Klonów a następnie apelował do Rady Gminy, ponieważ przetargi na drogi poszły taniej, aby wybudować wszystkie odcinki
  tych 3 dróg, bo przewidywał, że w przyszłym roku ceny przetargowe będą wyższe. Warto byłoby nawet sięgnąć po kredyt lub przedłużyć termin zapłaty. Prosił o rozważenie.
  Radna Żaczek - prosiła o poprawienie drogi od zalewu do Jaśli, szczególnie odcinka od Państwa Nowak do tamy, bo jest tam niebezpiecznie a jeździ tą drogą autobus szkolny.
  Radny Barański - skierował prośbę do ZDP Skarżysko o obniżenie poboczy i wyczyszczenie rowów przy drodze powiatowej na Czerwonej Górce.
  Przewodnicząca Rady - dodała, że ten problem dotyczy wszystkich dróg.
  Radny Osman - prosił o poprawienie nawierzchni drogi gminnej od drogi powiatowej do Zagórza do wiaduktu kolejowego w Podzagnańszczu.
  Złożył formalny wniosek do przegłosowania w sprawie poprawienia infrastruktury sportowej w Gminie Łączna przez wybudowanie:
  - boiska trawiastego ze sztuczną trawą, na istniejącym boisku przy Zespole Szkół w Łącznej
  - boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Łącznej
  - boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Goździe
  Radny uzasadnił swój wniosek tym, że 80 % dofinansowania z RPO jest to szansa dla naszej gminy i dla naszej młodzieży, która może się nie powtórzyć. Takie obiekty w pełni sprostają zapotrzebowaniu nie tylko szkół ale również młodzieży i społeczeństwa naszej gminy.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - jest to propozycja niezwykle cenna i oczekiwana przez społeczeństwo. Faktem jest , że istnieje możliwość dofinansowania inwestycji z RPO w wysokości 80 % .
  W III kwartale tego roku ma być ogłoszony nabór wniosków na tego typu inwestycje .
  Wymagane jest 20 % udziału własnego. Rozpocząć należy od przygotowania studium wykonalności dla takiego wniosku. Pełnowymiarowe boisko ze sztuczną nawierzchnią to koszt około 1 600 000 zł - 3 500 000 zł, co daje udział własny w wysokości np. 400 000 zł. Potrzebne są również boiska wielofunkcyjne bo takie są realne potrzeby szkół oraz społeczeństwa. Popieram wniosek radnego Osmana i warto wystąpić z wnioskiem o środki na infrastrukturę sportową i dać sobie szansę. W tej sprawie będę rozmawiał z Panią Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego, i na bieżąco będę informował Radę Gminy.
  Pan Wójt zakończył i podziękował.
  Przewodnicząca Rady - przeprowadziła głosowanie wniosku radnego Osmana tj. wybudowanie w Gminie Łączna:
  - boiska trawiastego ze sztuczną trawą, na istniejącym boisku przy Zespole Szkół w Łącznej
  - boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Łącznej
  - boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Goździe
  Wniosek poparli wszyscy radni ( za-15 radnych/15 )
  Radny Czerwiński - prosił o wykoszenie trawy i posprzątanie za przystankiem w Goździe nad Panem Grzegorczykiem.
  Zapytał również Pana Wójta jaki zapadł wyrok w sprawie Kierownika Śladkowskiego.
  Wójt Gminy - odpowiedział odnośnie wyroku. Wyrok był dla nas negatywny ale odwołaliśmy się od niego.
  Radca Prawny p. Wacław Iwanczatik - uzupełnił odpowiedź Wójta Gminy, bo trzeba rozróżnić dwie sprawy. Pierwsza sprawa była o karę nagany, sąd uchylił tę karę ale złożyliśmy apelację, druga sprawa o dyscyplinarne zwolnienie i ta sprawa jest w toku.  Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Wisowaty - zgłosił kilka wniosków.
  1/ uzupełnić ubytki w drodze gminnej w Kamionkach przy bloku oraz koło cmentarza
  2/ poprawić nawierzchnię, wykopać rowy i zrobić odwodnienia przy krótkiej drodze gminnej na skrzyżowaniu dróg w kierunku Zagórza i w kierunku kościoła
  3/ wykosić trasę Bożego Ciała
  4/ usunąć pojemniki na odpady segregowane (dzwony) , które stoją koło bloku.
  Wójt Gminy - koszenie poboczy i rowów przy trasie Bożego Ciała wykonamy.
  Pan Wójt odpowiedział na pytanie sołtysa Występy Pana Brachy z poprzedniej sesji dotyczące sterowania pomp.
  Automatyka przy pompie jest. Planujemy jeszcze zrealizować inwestycję tj. poprowadzić kabel energetyczny i sterowniczy od ujęcia wody do góry Jamno. Chcielibyśmy wprowadzić również system powiadamiania o różnych awariach na wszystkich ujęciach wody.
  Radna Żaczek - zgłosiła kilka wniosków.
  1/ chciałaby coś więcej wiedzieć na temat odnawialnych źródeł energii ;
  2/ jak wygląda w naszej gminie realizacja programu 500 + ;
  3/ jak wygląda realizacja programu żywnościowego, kiedy ruszy ;
  4/ prosiła o oświetlenie drogi od węzła Zalezianka do Jaśli ;
  5/ prosiła o bieżące sprzątanie przystanków ;
  6/ droga w kierunku Osieczna czy ma gwarancję ponieważ jest spękana ;
  7/ pojawiły się ubytki na starodrożu E-7.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - odniósł się do niektórych wniosków.
  Droga do Osieczna - została kiedyś wykonana przez wykonawcę drogi S7 w ramach remontu, po prostu położyli dywanik asfaltowy na istniejącej nawierzchni. Na odcinek drogi powiatowej od węzła w kierunku Zalezianki, który został nadwyrężony również położyli dywanik asfaltowy . Podbudowa drogi w kierunku Osieczna była zbyt słaba dlatego nawierzchnia nie wytrzymuje i tworzą się spękania. Pomyślimy o remoncie tej drogi.
  Odnawialne Źródła Energii (OZE) - nosimy się z zamiarem budowania przydomowych elektrowni, gdzie dofinansowanie wynosi nawet 90 %. Udział własny gminy pokrywają mieszkańcy . Musimy poznać zasady naboru wniosków i warunki jakie należy spełnić aby otrzymać takie dofinansowanie. Jest szansa na to aby jakiś % gospodarstw miało swoje elektrownie. Będziemy o tym rozmawiać bo są odpowiednie firmy, są fachowcy , którzy mogą mam udzielić porad. Uważam, ze warto się nad tym pochylić.
  Kierownik GOPS p. Bernardyna Wasińska - udzieliła odpowiedzi na temat programu 500+ i programu żywnościowego.
  Program 500 + , przyjmujemy obecnie wnioski, wydajemy decyzje i systematycznie wypłacamy świadczenie. Do tej pory wypłaciliśmy już pieniądze dla 600 dzieci. Przypuszczamy, że jeszcze będzie około 150 dzieci uprawnionych.
  Korzystając z okazji Pani Kierownik poinformowała wszystkich, że istnieje coś takiego jak świadczenie rodzicielskie dla matek, które nigdzie nie pracowały lub pracowały na umowach śmieciowych, do 1 roku życia dziecka po 1000 zł/miesięcznie niezależnie od dochodu.
  Program żywnościowy - podprogram ruszy od sierpnia i trwał będzie do kwietnia przyszłego roku. Będziemy dążyć do tego aby żywność była wydawana na terenie naszej gminy.
  Zasady są takie same, nieprzekroczone kryterium 951 zł na osobę samotną i 771 zł na osobę w rodzinie.
  Żywność będą wydawały stowarzyszenia. Jutro na spotkaniu będziemy chcieli utworzyć takie stowarzyszenie, najlepiej z osób bezrobotnych, korzystających z tej formy pomocy.
  Kierownik Wydziału Technicznego p. Krzysztof Pastuszka udzielił odpowiedzi na wniosek o oświetlenie.
  Dostaliśmy zgody na lampy tak w Łącznej jaki i w Jaślach, mamy podpisane wstępne umowy. Jeśli będą środki w budżecie, będziemy stopniowo montować lampy.
  Radny Borowiec - zgłosił kilka wniosków.
  1/ zapytał o skład Komisji Alkoholowej oraz kto zajmuje się typowaniem dzieci na kolonie i jakie są kryteria. Czy mogą na takie kolonie jechać również dzieci za pełną odpłatnością.
  2/ skąd będzie finansowana budowa dróg, w jaki sposób i co jest w przedmiarze robót.
  3/ czy jest projekt kanalizacji Zalezianka, czy nie ma.
  4/ dlaczego na Słowenię pojechała Przewodnicząca Rady, kto Panią upoważnił, dlaczego Rada Gminy o tym nic nie wiedziała, to Rada Gminy powinna zdecydować kto ma jechać.
  W odpowiedzi Pan Wójt krótko poinformował, że otrzymaliśmy imienne zaproszenie ja i Przewodnicząca Rady, po czym Radny Borowiec prosił aby pokazać te zaproszenia.
  Przewodnicząca Rady - odniosła się również do wyjazdu na Słowenię. Jestem przedstawicielem Rady Gminy, gdyby inny radny miał jechać wtedy Rada Gminy typuje kto ma pojechać. Poza tym otrzymaliśmy imienne zaproszenie ja i Pan Wójt. W przerwie obrad zostaną doręczone zaproszenia z urzędu.
  Przewodniczący Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Łącznej p. Edmund Wykrota - udzielił odpowiedzi na pierwsze pytanie radnego Borowca. Komisję powołuje Wójt Gminy zarządzeniem. Skład Komisji : Edmund Wykrota, Bernardyna Wasińska, Krzysztof Berus, Anna Ledwójcik, Edyta Adwent.
  W lutym wpłynęła oferta na kolonie i przygotowaliśmy 17 miejsc. Dzieci typują pedagodzy, dyrektorzy szkół i jedzie 9 dzieci za pełną odpłatnością.
  Odnośnie budowy dróg wyjaśnienia udzielił Kierownik Wydziału Technicznego p. Krzysztof Pastuszka. Będzie to kompletna przebudowa wszystkich trzech dróg, przy czym w Klonowie na odcinku na którym istnieje nawierzchnia asfaltowa, położona zostanie kolejna warstwa asfaltu. Na wszystkich pozostałych odcinkach będzie to kompleksowa przebudowa dróg z podbudową , wjazdami, przepustami i warstwą asfaltu. Ze szczegółami przedmiaru robót, zapraszam do mnie do biura.
  Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na kolejne pytanie radnego Borowca. Projekt kanalizacji Zalezianka i Występa mamy. Oczywiście projekt musi być zaktualizowany i musimy uzyskać pozwolenie na budowę. Projektant powinien powtórnie przejść i uzyskać wszelkie zgody mieszkańców.
  Radny Chaba - zgłosił wniosek dla ZDP o wyczyszczenie rowów przy nowo wybudowanej drodze Występa.
  Radna Siewierska - prosiła o wystosowanie pisma z Urzędu do powiatu o usunięcie pochylonych drzew przy drodze powiatowej od Łącznej do Zagórza, gdyż stwarzają zagrożenie.
  Radny Borowiec - pytał kiedy będzie robiona droga powiatowa na odcinku od Zalezianki w kierunku Zagnańska.

  Radny Osman - w III kwartale br. będzie nabór wniosków na budowę kanalizacji, jakie wnioski mamy przygotowane w gminie.
  Pan Wójt odpowiedział, że mamy już złożony wniosek na kanalizację Występa-Zalezianka wspólnie ze Związkiem Gmin Gór Świętokrzyskich. W PROW-ie nie było jeszcze naboru wniosków, ale projekt i pozwolenie na budowę czeka.
  Radny Nyga - prosił o uzupełnienie ubytków w drodze od Jęgrznej do Gozdu oraz o wykonanie projektu oświetlenia tej drogi.
  Przewodnicząca Rady - prosiła o dokończenie rowu w Osełkowie .
  Radny Osman - zapytał Panią Kierownik ZGK czy jest realny plan zakładania wodomierzy.
  Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej p. Bożena Tuśnio - poinformowała, że Zakład zakupił 50 szt. wodomierzy , które są systematycznie montowane. Założyliśmy już około 30 szt. poczynając od Zagórza. Na razie na tyle wodomierzy nas było stać, jeśli będzie nas stać jeszcze w tym roku, to zakupimy kolejną ilość wodomierzy.
  Innych pytań nie zgłoszono wobec czego Przewodnicząca Rady ogłosiła 15 min. Przerwę w obradach.

  Po przerwie po wznowieniu obrad, Przewodnicząca Rady wyjaśniła radnym z czego wynika , że przewodniczący rady reprezentuje radę na zewnątrz. Jest taki zapis w Statucie Gminy Łączna.
  Poza tym przedstawiono radnym imienne zaproszenia na wyjazd do Słowenii dla Wójta Gminy oraz dla Przewodniczącej Rady Gminy.

  Ad. 9 a)
  Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łączna do podpisania umowy o współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Łączna a Gminą Cankova.
  Obszernego wyjaśnienia tematu dokonał Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński.
  W planie pracy Rady Gminy na 2016 rok znalazł się taki punkt współpraca z samorządami i stowarzyszeniami w kraju i za granicą. Poza tym radni na różnych posiedzeniach poruszali temat nawiązywania współpracy z innymi samorządami.
  Wyjazd w którym uczestniczyliśmy był to wspólny wyjazd gmin powiatu skarżyskiego (Bliżyn i Skarżysko-Kościelne) oraz kilku gmin południowo-zachodniego Mazowsza.
  Te gminy wszystkie mają już podpisaną umowę o współpracy z gminami w Słowenii.
  W stosunku do naszej gminy inicjatywa wyszła od gminy słoweńskiej a pośrednikiem był Pan Grzegorz Świetlik, który ma wieloletnie doświadczenie jeśli chodzi o współpracę samorządów.
  Zrobiliśmy pierwszy krok czyli podpisaliśmy list intencyjny, w którym mówi się o podjęciu współpracy w zakresie wymiany dzieci i młodzieży szkolnej w ramach programów unijnych, współpracy pomiędzy stowarzyszeniami, kołami gospodyń wiejskich, związkami straży pożarnych, samorządami itp.
  Rada Gminy musi jednak upoważnić Wójta Gminy do podpisania takiej umowy o współpracy.


  Cała Słowenia liczy około 2 mln. mieszkańców i dlatego gminy są też jednostkami małymi bo około 2 tys. mieszkańców.
  Wyjazdy są dosyć interesujące ale przede wszystkim mają przynosić poczucie wymiany doświadczeń, prezentację kultury, historii, oświaty.
  Dostaliśmy oficjalne zaproszenie do Gminy Cankova na uroczystości w tej gminie na tzw. Święto Gminy z uroczystą sesją rady gminy w dniu 21-22 maja 2016r. z programem obchodów święta.
  W związku z wyjazdem uważam, że osobą która powinna znaleźć się w delegacji na Słowenię jest Pan Dyrektor Zespołu Szkół w Łącznej, drugą osobą jest Przewodnicząca Komisji Społecznej, oraz Przewodnicząca Rady.
  Przygotowany mamy projekt uchwały na dzisiejszą sesję i jeśli Rada Gminy przyjmie tę uchwałę to znaczy, że będziemy mogli podpisać umowę o współpracy pomiędzy gminami w tych dziedzinach o których mówiłem przed chwilą.
  Pojedziemy jednym samochodem osobowym w 4 osoby + tłumacz. Na tych osobach ciążyć będzie kontynuacja współpracy. Proszę o dyskusję, może są inne propozycje składu delegacji, proszę się wypowiedzieć.
  W czerwcu br. przedstawiciele gmin Słowenii, w tym gminy Cankova będą w Polsce i chciałbym aby nas odwiedzili choć na 1 dzień.
  Czy nas stać na to uważam, że tak 1 raz w roku na pobyt 2-4 osób w innym kraju.
  Współpraca przyniesie korzyści dla społeczeństwa przede wszystkim dla młodzieży.
  Pan Wójt zakończył i podziękował.
  Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję na ten temat.
  Radny Osman - jakie wyniesiemy korzyści z wyjazdu, z czego słynie ten region, jaka jest tam kultura, czym możemy się podzielić.
  Wójt Gminy - jeszcze tego nie poznałem, na razie podpisałem list intencyjny, w którym jest wola współpracy. Współpraca polegać może np. na wyjeździe delegacji młodzieży z gmin naszego powiatu na zawody sportowe do Słowenii lub np. przyjedzie do nas jakaś grupa folklorystyczna i wystąpi np. na dożynkach. Trzeba trochę czasu aby to poznać, na razie stawiamy pierwsze kroki, potem przejdziemy do realizacji. Podpisanie takiej umowy to jest szansa, choć trudno dziś mówić o dużych korzyściach. Przedmiotem współpracy jest młodzież, sportowcy, grupy folklorystyczne, stowarzyszenia . Największym naszym kapitałem to są ludzie. Uważam, że mamy się czym pochwalić, bo nasze koła gospodyń wiejskich odnoszą sukcesy w różnych konkursach. Pan Wójt podziękował.
  Przewodnicząca Rady - zapytała czy są inne propozycje co do składu delegacji na wyjazd do Słowenii.
  Radny Litwiński - niech jadą wskazane przez Pana Wójta osoby i rozpoczną te współpracę. Trzeba to rozkręcić i zobaczymy co dalej, może wszyscy kiedyś pojedziemy.
  Innych głosów nie było.
  Przewodnicząca Rady poprosiła wobec tego o przegłosowanie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łączna do podpisania umowy o współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Łączna a Gminą Cankova.  Uchwała Nr XIX/91/2016
  Rady Gminy Łączna z dnia 16 maja 2016r.
  Została podjęta większością głosów
  (za- 14 radnych, przeciw - 0, wstrzymał się – 0 /15 )
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 9 b)
  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat, część nieruchomości stanowiącą własność Gminy Łączna, położonej w obrębie geodezyjnym Czerwona Górka oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
  Przewodnicząca Rady - poprosiła o pytania do uchwały.
  Radny Osman - zapytał dlaczego w uchwale wyrażamy zgodę powyżej 3 lat.
  Kierownik Wydziału Technicznego p. Krzysztof Pastuszka - dlatego, że jest to kontynuacja już istniejącej umowy dzierżawy. Zgodnie z ustawą, umowy dzierżawy do lat 3 podpisuje wójt gminy natomiast powyżej 3 lat zgodę wyrazić musi rada gminy. Obecni dzierżawcy wystąpili z prośbą o przedłużenie dzierżawy, a ponieważ jest to powyżej 3 lat zgodę musi wyrazić rada gminy, stąd projekty uchwał.
  Radny Borowiec - czyli przez te kolejne lata nie będzie na tych terenach nic robione.
  Kierownik Wydziału Technicznego p. Krzysztof Pastuszka - podejmujemy dziś cztery uchwały i wszystkie te nieruchomości są wykorzystane nie leżą odłogiem. Dwie uchwały dotyczą dzierżaw pod działalność handlową naszych mieszkańców, trzecia uchwała dotyczy kabla telekomunikacyjnego (łącze internetowe) umieszczonego w naszym gruncie i czwarta uchwała tj. teren rolny który dzierżawca użytkuje.
  Radny Osman - na jaki okres będą umowy obowiązywały , na jaki termin będą podpisane umowy.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - na każdą umowę powyżej 3 lat zgodę musi wyrazić rada gminy. Jeśli rada gminy wyrazi zgodę na przedłużenie dzierżawy powyżej 3 lat Wójt może podpisać umowę na czas nieokreślony, ale każda taka umowa zawiera klauzulę w jakim czasie można umowę wypowiedzieć i termin wypowiedzenia. Jeśli mamy do czynienia z gruntem rolnym wypowiedzenie będzie dłuższe, aby dzierżawca mógł zebrać plony, inaczej jest z handlem. Terminy umów zostaną Państwu Radnym udostępnione.
  Innych pytań nie zgłoszono.
  Przewodnicząca Rady odczytała treść uchwały i poprosiła o przegłosowanie.
  Uchwała Nr XIX/92/2016
  Rady Gminy Łączna z dnia 16 maja 2016r.
  Została podjęta większością głosów
  (za- 14 radnych, przeciw - 0, wstrzymał się – 1 /15 )
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 9 c)
  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat, nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Czerwona Górka oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
  Pytań nie zgłoszono.
  Przewodnicząca Rady odczytała treść uchwały i poprosiła o przegłosowanie.
  Uchwała Nr XIX/93/2016
  Rady Gminy Łączna z dnia 16 maja 2016r.
  Została podjęta jednogłośnie
  (za- 15 radnych /15 )
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


  Ad. 9 d)
  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat, nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Czerwona Górka oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
  Kierownik Wydziału Technicznego - prosił radnych o drobną poprawkę w uchwale tj.
  w § 1 p. 1 po słowie „oznaczonej” dopisać słowa „literą „A”. Zachowamy wtedy spójność treści uchwały z mapką na której budynek jest oznaczony literą A.
  Pytań nie zgłoszono.
  Przewodnicząca Rady odczytała treść uchwały i poprosiła o przegłosowanie.
  Uchwała Nr XIX/94/2016
  Rady Gminy Łączna z dnia 16 maja 2016r.
  Została podjęta większością głosów
  (za- 14 radnych, przeciw - 0, wstrzymał się – 1 /15 )

  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


  Ad. 9 e)
  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat, nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Czerwona Górka oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
  Kierownik Wydziału Technicznego - prosił radnych o drobną poprawkę w uchwale tj.
  w § 1 p. 1 po słowie „oznaczonej” dopisać słowa „literą „B”. Zachowamy wtedy spójność treści uchwały z mapką na której budynek jest oznaczony literą B.
  Innych pytań nie zgłoszono.
  Przewodnicząca Rady odczytała treść uchwały i poprosiła o przegłosowanie.
  Uchwała Nr XIX/95/2016
  Rady Gminy Łączna z dnia 16 maja 2016r.
  Została podjęta większością głosów
  (za- 14 radnych, przeciw - 0, wstrzymał się – 1 /15 )
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
  Ad. 10
  Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy Łączna:
  - z dnia 03 marca 2016r.
  - z dnia 29 kwietnia 2016r.
  Protokół Nr XVII/2016 z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 03 marca 2016r. został przyjęty bez uwag, większością głosów.
  (za- 10 radnych, przeciw - 2, wstrzymał się - 2/ /14 obecnych podczas głosowania)

  Do protokołu z dnia 29 kwietnia 2016r. radny Borowiec zgłosił zdanie odrębne.
  W swojej wypowiedzi w p. 6 w/w protokołu ” prosił o zmianę słów „stoi woda” na słowa „płynie woda”, bo to jest odprowadzenie ścieków od szkoły w Zaleziance.
  Dalej radny wyjaśnił szczegółowo o jakie studzienki chodzi.
  Prosił o zabezpieczenie studzienek kanalizacyjnych usytuowanych na kolektorze ściekowym od szkoły w Zaleziance. Jest to czynny kanał ściekowy od szamba przy szkole w Zaleziance do rzeki i na całej tej linii są umiejscowione studzienki kanalizacyjne na prywatnych działkach. Tak było wybudowane i tak jest do dziś.
  Był przypadek, że kobieta wpadła do takiej studzienki i obecnie sprawa toczy się w sądzie. Fakt ten zgłoszony został również do ochrony środowiska. Proszę zainteresować się tym kanałem ściekowym.
  Wójt Gminy - zdziwiony wypowiedzią radnego Zalezianki stwierdził, że sprawdzi ten fakt i jeśli okaże się prawdą to Stowarzyszenie prowadzące szkołę może mieć poważny problem.
  Innych uwag do protokołu nie zgłoszono.
  Protokół Nr XVIII/2016 z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 29 kwietnia 2016r. został przyjęty większością głosów.
  (za- 10 radnych, przeciw - 3, wstrzymał się - 2/ /15)


  Ad. 11
  Zakończenie obrad.
  Porządek obrad został wyczerpany.
  Przewodnicząca Rady podziękowała wszystkim za udział , zakończyła i zamknęła kolejne XIX-e w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna.


  Protokół sporządziła Sekretarz obrad

  Halina Dziarmaga Jacek Januchta


  Data wprowadzenia: 2016-06-06 1341
  Data upublicznienia: 2016-06-06
  Art. czytany: 818 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna