A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» projekt UCHWAŁA NR ……………… RADY GMINY ŁĄCZNA Z DNIA ……………….. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu
» projekt UCHWAŁA NR ………………. RADY GMINY ŁĄCZNA Z DNIA ……………. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty
» Projekt UCHWAŁA NR …………….. RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ………………. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty
» projekt UCHWAŁA ……………………… Rady Gminy Łączna z dnia …………… 2019r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu
» Uchwała Nr.......... Rady Gminy Łączna z dnia ........2019 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów z terenu Gminy Łączna
 • Przetargi
 • 2016r..
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 1516017 W M. CZERWONA GÓRKA OD KM 0+178 DO KM 0+614 GMINA ŁĄCZNA

  Łączna: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 1516017 W M. CZERWONA GÓRKA OD KM 0+178 DO KM 0+614 GMINA ŁĄCZNA
  Numer ogłoszenia: 74895 - 2016; data zamieszczenia: 08.06.2016
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 91704 - 2016r.

  Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łączna, Kamionki 60, 26-140 Łączna, woj. świętokrzyskie, tel. 41 25 48 960, faks 41 25 48 977.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 1516017 W M. CZERWONA GÓRKA OD KM 0+178 DO KM 0+614 GMINA ŁĄCZNA.

  II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

  II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie terenu dla potrzeb inwestycji polegającej na PRZEBUDOWIE DROGI GMINNEJ NR 1516017 W M. CZERWONA GÓRKA OD KM 0+178 DO KM 0+614 GMINA ŁĄCZNA Inwestycja będzie prowadzona na działce o numerze ewidencyjnym: 631/1 gmina Łączna W zakres opracowania wchodzi teren o powierzchni 4561m2 oznaczony na rys nr2 pt. Projekt zagospodarowania terenu grubą czarną przerywaną linią Projektowana inwestycja obejmuje : - przebudowę nawierzchni drogi gminnej - utwardzanie poboczy kruszywem kamiennym - przebudowę zjazdów indywidualnych do posesji wraz z wymianą popękanych rur, umocnienie dna rowów elementami prefabrykowanymi -regulację pionową studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej oraz zasów wodociągowych. Szczegółowy zakres zamówienia określony jest przedmiarem robót i dokumentacją techniczną.

  II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

  SEKCJA III: PROCEDURA

  III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

  III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, operacje z zakresu Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich.

  SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.05.2016.

  IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

  IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

  IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  Zakład Budowlano-Drogowy DUKT, ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny, kraj/woj. świętokrzyskie.

  IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 545467,76 PLN.

  IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  Cena wybranej oferty: 287321,55

  Oferta z najniższą ceną: 287321,55 / Oferta z najwyższą ceną: 392133,74

  Waluta: PLN .


  Data wprowadzenia: 2016-06-08 0943
  Data upublicznienia: 2016-06-08
  Art. czytany: 749 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Rejestr zmian:
  2016-06-08
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna