A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 4/2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 18 stycznia 2019r . w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań
» ZARZĄDZENIE Nr 3/ 2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 17 stycznia 2019 roku
» Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
» Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
» OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
 • Przetargi
 • 2016r..
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: Przebudowa drogi gminnej Nr 1516004 Klonów - Budy na długości 1576,03 m

  Łączna: Przebudowa drogi gminnej Nr 1516004 Klonów - Budy na długości 1576,03 m
  Numer ogłoszenia: 75019 - 2016; data zamieszczenia: 08.06.2016
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 91882 - 2016r.

  Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łączna, Kamionki 60, 26-140 Łączna, woj. świętokrzyskie, tel. 41 25 48 960, faks 41 25 48 977.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej Nr 1516004 Klonów - Budy na długości 1576,03 m.

  II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

  II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: przebudowy istniejącej nawierzchni z kruszywa na nawierzchnię z betonu asfaltowego wraz ze wzmocnieniem i niezbędnym remontem oraz z dostosowaniem przekroju poprzecznego na prostej i łukach do normatywnych wielkości, b. nowa konstrukcja na zniszczonych odcinkach drogi i poszerzeniach c. nadanie normatywnych spadków poprzecznych , d. umocnienie poboczy materiałem kamiennym, e. poprawa geometrii skrzyżowań z drogami publicznymi i wewnętrznymi, f. renowację i odmulenie rowów otwartych oraz ich umocnienie korytkiem betonowym, brukiem na podsypce cementowo piaskowej lub faszyną w zależności od spadków g. przebudowę zjazdów indywidualnych, h. wymiana części przelotowych istniejących przepustów pod koroną drogi i. budowę studni prefabrykowanych O 1000, O 1500, j. budowę wpustów ulicznych Roboty drogowe związane z przebudową drogi prowadzone będą w obrębie pasa drogowego. Szczegółowy zakres zamówienia określony jest przedmiarem robót i dokumentacją techniczną.

  II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

  SEKCJA III: PROCEDURA

  III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

  III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, operacje z zakresu Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich.

  SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.05.2016.

  IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

  IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

  IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  BUDROMOST-STARACHOWICE, ul. Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock, kraj/woj. świętokrzyskie.

  IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 792048,73 PLN.

  IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  Cena wybranej oferty: 458924,02

  Oferta z najniższą ceną: 458924,02 / Oferta z najwyższą ceną: 568607,01

  Waluta: PLN .


  Data wprowadzenia: 2016-06-08 1010
  Data upublicznienia: 2016-06-08
  Art. czytany: 659 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna