A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Wójt Romuald Kowaliński
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Jolanta Żaczek
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Andrzej Wisowaty
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Jacek Śliwa
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Marta Siewierska
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • 2014-2018
 • Protokół Nr XX/2016 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 22 czerwca 2016r.


  Protokół Nr XX/2016
  z posiedzenia Rady Gminy Łączna
  dnia 22 czerwca 2016r.


  Miejsce posiedzenia – sala konferencyjna Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonej Górce 1 b
  Czas trwania obrad – godz. 9,00 - 11,45

  Ad. 1
  Dnia 22 czerwca 2016r. odbyło się kolejne XX -e w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna.
  Obrady otworzyła i przewodniczyła im Przewodnicząca Rady Gminy Łączna Pani Monika Pająk.
  Na wstępie Przewodnicząca Rady powitała zaproszonych gości i radnych.
  Wśród zaproszonych gości byli:
  - Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński,
  - Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik
  - Radca Prawny Urzędu Gminy p. Wacław Iwanczatik
  - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej p. Bernardyna Wasińska ,
  - Pełniąca Obowiązki Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej p. Bożena
  Tuśnio,
  - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej p. Magdalena Kowalik
  - Główna Księgowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej p. Monika Smulczyńska
  - Kierownik Wydziału Technicznego Urzędu Gminy p. Krzysztof Pastuszka
  - niektórzy sołtysi gminy Łączna,
  - mieszkańcy gminy
  - przedstawiciel prasy

  Na liście obecności podpisy złożyli wszyscy radni, czyli uchwały i decyzje zapadały w obecności 100 % składu Rady.
  Uchwały i decyzje podejmowane na sesji były prawomocne.
  Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.

  Ad. 2
  Na sekretarza obrad Przewodnicząca Rady zaproponowała kolejnego radnego Pawła Kałuzińskiego, który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji.

  Ad. 3
  Przyjęcie porządku posiedzenia.
  Przewodnicząca Rady - odczytała porządek obrad po czym poprosiła o uwagi.
  Uwag nie zgłoszono, wobec czego proponowany porządek obrad stał się obowiązujący.
  1. Powitanie i stwierdzenie kworum.
  2. Powołanie sekretarza obrad.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
  5. Sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji.

  6. Stanowisko Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na zbliżenie budowy budynku gospodarczego na odległość 1 m do granicy działki gminnej.
  7. Pytania, wnioski, postulaty.
  8. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej za rok 2015.
  b) zmian budżetu Gminy Łączna na 2016 rok
  c) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2016-2025
  d) zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok
  10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łączna z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok
  a) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu
  z wykonania budżetu Gminy Łączna za 2015 rok ;
  b) informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego;
  c) wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium
  Wójtowi Gminy Łączna z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok
  wraz z uzasadnieniem;
  d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji
  Rewizyjnej;
  e) dyskusja;
  f) głosowanie uchwały.
  11. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 16 maja 2016r.
  12. Zakończenie obrad.

  Ad. 4 i 5
  Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami oraz sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał od dnia 16 maja 2016r. do dnia 22 czerwca 2016 złożył Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
  I tak:
  I. Uczestniczyłem :
  17 maja - w spotkaniu z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego w sprawie wdrożenia systemów PUMA oraz Elektronicznego Obiegu Dokumentów dostarczonych w ramach projektu e-świętokrzyskie,
  - w spotkaniu z przedstawicielami PKPS w Skarżysku Kam. w sprawie zasad wydawania żywności w następnym okresie projektu,
  18 maja - w konwencie wójtów,
  19 maja - spotkaniu z dyrektor Mochocką w sprawie inwestycji kanalizacyjnych realizowanych z PROW,
  21-22 maja - w wyjeździe do Słowenii, z Przewodniczącą Rady Gminy, Przewodniczącą Komisji Społecznej oraz Dyrektorem Zespołu Szkół w Łącznej. Podczas spotkania z władzami słoweńskiej gminy Cankova podpisałem umowę o współpracy naszej gminy w dziedzinie kultury, sportu, wymiany młodzieży oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi,
  23 maja - w podpisaniu umowy z przedstawicielami firmy BUDROMOST
  Starachowice na remont drogi w Klonowie (refundacja ze środków EFFROW 292.013 zł tj. 63,63%), i Zajamniu (refundacja ze środków EFFROW 346.115 zł tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych),
  24 maja - w podpisaniu umowy z firmą DUKT Kielce na remont drogi w Czerwonej Górce (refundacja ze środków EFFROW 182.822 zł tj. 63,63%), umowy o przyznaniu w/w pomocy z Samorządem Województwa podpisane zostały w dniu 31 maja br.
  25 maja - w spotkaniu w Starostwie Skarżyskim, wspólnie z radnymi p. Chabą i p. Siewierską w sprawie budowy chodnika z Podzagnańszcza do Zagórza
  - udział w obchodach Dnia Samorządowca w Sanktuarium Ostrobramskim w Skarżysku Kam.
  30 maja - w posiedzeniu ZGGŚ w Bielinach poświęconym zmianom w budżecie Związku oraz zmianom w WPF,
  3 czerwca - w uroczystym poświęceniu pomnika Jana Pawła II w Masłowie,
  - w spotkaniu z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego,
  4-11 czerwca - w wyjeździe studyjnym do Chorwacji wraz z samorządowcami z woj. Świętokrzyskiego,
  13 czerwca - w pierwszym spotkaniu komitetu rewitalizacyjnego,
  14 czerwca - w spotkaniu z przedstawicielami przedsiębiorców i firmy wdrażającej rozwiązania fotowoltaiczne z Zielonej Góry,
  15 czerwca - w spotkaniu z przedstawicielami firmy Grinlinx w sprawie gospodarki niskoemisyjnej,
  - w posiedzeniu absolutoryjnym ZGGŚ w Bielinach,
  16 czerwca - w wyjeździe samorządowców do Częstochowy,
  17 czerwca - w spotkaniu z p. Edydą Marcinkowską w sprawie KPOŚ,
  - w spotkaniu z dyr. Męczyńskim w sprawie zalewania wód z S7 działek w Gózdzie,
  20 czerwca - w spotkaniu z Leopoldem Matlą i pracownikami ZGK w sprawie rozliczenia sezonu grzewczego w bloku,

  II. Wydałem zarządzenia:
  - w sprawie zmian budżetu gminy Łączna na 2016 rok,
  - w sprawie zmian w składzie Komisji Socjalnej Urzędu,
  - w sprawie zmian w składzie Komisji Rekrutacyjnej,
  - w sprawie awansu wewnętrznego na stanowisko Zastępcy Kierownika USC,
  - w sprawie powołania Komitetu rewitalizacji,
  - w sprawie wprowadzenia systemu elektronicznego Obiegu Dokumentów w Urzędzie Gminy Łączna,
  - w sprawie przeniesienia wydatków budżetu Gminy Łączna na 2016 rok,
  - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łączna położonej
  w obrębie geodezyjnym Gózd, na okres do 3 lat,
  - w sprawie określenia wysokości Stypendium Wójta Gminy Łączna za wyniki w nauce
  oraz za wybitne osiągnięcia,

  W dniu 15 czerwca br. na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych w Warszawie oraz na BIP Urzędu ogłoszony został przetarg nieograniczony na dowóz dzieci do szkoły. Rozstrzygnięcie przetargu 4 lipca br.

  Na podstawie umowy zawartej w dniu 11 lutego br. z Kancelarią Doradcy Podatkowego Bartosz Banach Dąbrowa Górnicza dotyczącej odzyskania podatku vat od inwestycji gminnej pod nazwą „Budowa Kanalizacji Łączna - Gózd' Urząd Skarbowy dokonał zwrotu na konto Urzędu w dniu 7 czerwca br. 694 tys. zł. Środki te pomniejszają kwotę planowanego do zaciągnięcia kredytu na 2016 rok.

  Z ostatnich wniosków :
  - poprawienie drogi na łączniku Podłazie - Wiącka nastąpi dopiero po zakupie przez ZGK nowej łyżki do koparki,
  - częściowo realizowano remonty cząstkowe dróg gminnych w Podzagnańszczu, Ostrowie, Jasiach, Zajamniu i Osełkowie.
  - wykoszono ciąg pieszy wzdłuż torów PKP do kładki,
  - do Powiatu przesłano wniosek o wykonanie rowu wzdłuż drogi powiatowej od przejazdu kolejowego w kierunku do kościoła oraz o obniżenie poboczy i czyszczenie rowów w Czerwonej Górce,
  - ubytki w starodrożu e7 i innych bitumicznych drogach gminnych pracownicy grupy robót będą uzupełniać na przełomie czerwca i lipca br,
  - zapytanie radnego Borowca w sprawie remontu drogi powiatowej w Zaleziance również przesłano do ZDP,
  - w odpowiedzi na zapytanie radnego Osmana odnośnie długości obowiązywania umów dzierżawy informuję, że dwie umowy podpisano na okres 5 lat (na terenie boiska i działka rolna), jedna na 10 lat (obiekt handlowy na boisku) a ostatnią dot. kabla teleinformatycznego na okres 15 lat.  Ad. 6
  Stanowisko Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na zbliżenie budowy budynku gospodarczego na odległość 1 m do granicy działki gminnej.
  Przewodnicząca Rady - chciałabym aby Rada Gminy zajęła dziś stanowisko w tej sprawie.
  Radny Borowiec - zapytał co to jest za działka, czy jest to droga.
  Przewodnicząca Rady - jest to wąska działka gminna ale nie droga. Gdyby to była droga byłaby to kompetencja wójta gminy, natomiast jeśli jest to działka gminna jest to kompetencja rady gminy, stąd projekt uchwały.
  Bardziej dokładnie temat przedstawił Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński.
  Mieszkaniec Podłazia wystąpił do gminy z prośbą o wyrażenie zgody na zlokalizowanie budynku gospodarczego przy granicy, w odległości 1 m od granicy działki gminnej.
  Jest to działka gminna ale nie droga , choć jest wąska bo 2-3 m szerokości. Takich działek na terenie gminy mamy wiele.
  Gdyby to była droga decyzja byłaby w gestii zarządcy drogi czyli wójta gminy. Ponieważ jest to nieruchomość, jest działka gminna, przekracza więc zwykły zarząd i wtedy decyduje rada gminy, podobnie jak w przypadku dzierżawy nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata.
  Poza tym budynek ten będzie trwale związany z gruntem i na pewno na okres dłuższy niż 3 lata.
  Kierownik Wydziału Technicznego p. Krzysztof Pastuszka - poparł wyjaśnienie Wójta Gminy. Dokładnie tak jest w przypadku gruntów gminnych decyduje rada gminy a w przypadku dróg publicznych decyduje zarządca drogi.
  Radny Borowiec - zaproponował wstrzymać decyzję do następnej sesji, poznać do czego mogłaby ta działka służyć, może sąsiedzi byliby zainteresowani zakupem tej działki.
  Radny Litwiński - jako radny i sołtys Podłazia stwierdził, że nic się nie dzieje jeśli ten Pan wybuduje garaż 1 m od granicy, utrudniamy mu tylko budowę.
  Radny Borowiec - w tym momencie wycofał przed chwilą zgłoszony wniosek.
  Innych głosów nie było, wobec czego Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie wniosku w sprawie wyrażenia zgody na zbliżenie budowy budynku w odległości 1m do granicy działki gminnej w miejscowości Podłazie.
  Wniosek przeszedł większością głosów (za- 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymał się -0 / 2 radnych nie głosowało)

  Ad. 7 i 8
  Pytania, wnioski, postulaty oraz udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  Radny Nyga - zgłosił trzy wnioski:
  1/ ponownie prosił o uzupełnienie ubytków w drodze gminnej Jegrzna-Gózd
  2/ zapytał kiedy będzie robiona droga Zajamnie
  3/ było ogłoszenie o braku wody w Jęgrznej przez 1 dzień a wody nie było następnego dnia, prosił o wyjaśnienie.
  Kierownik Wydziału Technicznego p. Krzysztof Pastuszka - w sprawie remontów dróg poinformował, że dalsze remonty będą wykonywane na przełomie czerwca i lipca.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - odpowiedział w sprawie budowy drogi Zajamnie. Umowy są podpisane na wszystkie trzy drogi. Chcielibyśmy wykonać wszystkie trzy drogi w tym roku, ale nie wiem czy się uda. W przypadku PROW, trzeba inwestycje wykonać w całości , odebrać i dopiero następuje zwrot środków. Firmy, które wygrały przetargi są również zainteresowane szybką realizacją inwestycji, a płatności mogą być trochę później.
  Być może wykonamy jedną inwestycję drogową a kiedy otrzymamy zwrot środków, wtedy przystąpimy do realizacji drugiej inwestycji. Jeśli będą znane jakieś szczegóły , będę informował.
  Kierownik ZGK p. Bożena Tuśnio - odnośnie braku wody w Jęgrznej. Była awaria wodociągu, którą planowaliśmy zrobić jednego dnia ale ponieważ mieliśmy w tym dniu uszkodzoną koparkę awaria została usunięta drugiego dnia, stad brak wody w dniu następnym.
  Radny Osman - chciał się dowiedzieć jakie było stanowisko gminy w sprawie chodnika Podzagnańszcze – Zagórze.
  Wójt Gminy - odpowiedział, że nasze stanowisko było na tak. Zwróciliśmy też uwagę, że na części tego odcinka będzie szła kiedyś kanalizacja, wiec trzeba znaleźć wyjście. Wspólnie zastanawialiśmy się jakie znaleźć rozwiązanie. Nie można dopuścić aby zrobić chodnik a później go zrywać aby położyć kanalizację. W powiecie proponowaliśmy chodnik w całości do Zagórza, bo ludzie nadal chodzą tą niebezpieczną drogą. Sprawa na razie jest zawieszona. Ponieważ jest to chodnik przy drodze powiatowej musimy rozmawiać i uzgadniać te rzeczy z powiatem.
  Radny Januchta - zapytał na jakim etapie są prace w kierunku budowy oświetlenia Podzagnańszcze-Zaskale.
  Zgłosił wniosek do firmy odbierającej odpady, aby zostawiali worki zgodne z tymi, jakie zostały wystawione do odbioru.
  Kierownik Wydziału Technicznego p. Krzysztof Pastuszka - wykonana jest mapa do celów projektowych, wciągu 2 tygodni powinniśmy ogłosić przetarg na wykonanie projektu oświetlenia Podzagnańszcze-Zaskale.
  Radny Śliwa - poinformował, że w Urzędzie Marszałkowskim mówiono, że w tym roku otrzymamy zwrot pieniędzy za wybudowane drogi. Można więc ustalić z wykonawcą aby wykonał drogę Klonów a ewentualnie poczekał na pieniądze.
  Wójt Gminy - powtórzył informację odnośnie budowy dróg. Jesteśmy zainteresowani tym aby firmy zrealizowały inwestycje, ale wiadomo, że po wykonaniu firmy będą chciały pieniądze. Faktycznie Urząd Marszałkowski potwierdził, że nie będą zwlekać ze zwrotem pieniędzy jeśli inwestycja zostanie zakończona i rozliczona. Chcielibyśmy jak najszybciej wykonać wszystkie inwestycje drogowe.
  Sołtys Podzagnańszcza p. Wykrota - poinformował w sprawie chodnika. Chodnik na odcinku od torów do krzyżówki nie ma kolizji z kanalizacją i ten odcinek można zrobić.
  Wójt Gminy - ale nie można ogłosić przetargu na część inwestycji a w tym momencie nie wiem kiedy rozpoczniemy inwestycję kanalizacji w Podzagnańszczu. Jest kolizja chodnika z kanałem sanitarnym.
  Radny Osman - kanalizacja Podzagnańszcze jest zaplanowana na 2019 rok, wiec pojechał Pan Wójt do Starostwa i zablokował naszą inwestycję. Przedstawił Pan takie argumenty, że budowa chodnika będzie wstrzymana.
  Proszę Komisję Gospodarczą o przeanalizowanie całej dokumentacji z zaproszeniem na komisję Starosty Powiatu.
  Radna Zagórza p.Siewierska - byłam na tym spotkaniu z Panem Starostą i nie było tam mowy o wstrzymaniu budowy chodnika tylko o projektowaniu chodnika w całości do Zagórza. Nie było mowy o tym który odcinek i kiedy ma być wykonywany.
  Radny Osman - ten odcinek chodnika jest bardzo potrzebny, a kanalizację można zawsze przeprojektować. Chodnik będzie funkcjonował przez 4 lata zanim dojdzie do budowy kanalizacji w Podzagnańszczu.
  Radna Żaczek - zgłosiła trzy wnioski:
  1/ założyć dekiel najlepiej betonowy na studzience na parkingu przy zalewie Jaśle
  2/ jak wygląda sprawa oświetlenia na Jaślach
  3/ na jakim etapie jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Kierownik Wydziału Technicznego p. Krzysztof Pastuszka - w sprawie oświetlenia Jaśle. Mamy wydane warunki na oświetlenie , jeżeli będą środki w budżecie będziemy przystępować do zawieszania oświetlenia.
  W sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, jesteśmy na etapie przekazywania dokumentacji od Pana Urbanisty i myślę, że w ciągu tygodnia dokumentacja powinna być przekazana. Jeśli będziemy mieć kompletną dokumentację możemy przystępować do uchwalenia.
  O głos poprosił sołtys Klonowa p. Bogdan Biela.
  Na wstępie w imieniu mieszkańców zaprosił wszystkich na obchody 73 rocznicy rozstrzelania mieszkańców wsi Klonów na dzień 3 lipca br. godz. 16,30 w Klonowie.
  Dalej mówił.
  Mam w Klonowie problem , którym chciałbym się podzielić z Radą Gminy.
  W Klonowie nie jest najlepiej dlatego, że Klub Radnych utrudnia nam życie.
  Pan Sołtys dał przykłady.
  Kiedy na Podłaziu stała się tragedia pewnej rodziny (pożar domu) wyszliśmy wspólnie z Przewodniczącą Rady Sołeckiej na wieś zbierać pieniądze od mieszkańców i przekazać je rodzinie poszkodowanej. Radny powiedział, że należało to zrobić inaczej. Zrobiliśmy to wspólnie tak, jak nakazywało nam sumienie i jaka była wola mieszkańców.
  Zebrane pieniądze przekazaliśmy rodzinie poszkodowanej w obecności radnego i sołtysa Podłazia.
  Na Klonowie był problem z wodą i nadal jest jakiś problem, ale jakość wody znacznie się poprawiła. Myślę, że będzie jeszcze lepiej.
  Przygotowując się do uroczystości na 3 lipca w Klonowie, Urząd Gminy bardzo ładnie zadbał o pomnik pomordowanych na Klonowie i zrobił to wizytowo.
  Mieszkańcy poprosili o remont kaplicy, w trakcie remontu brakło pieniędzy więc zwróciłem się do Wójta Gminy o pomoc. Pieniądze wpłynęły choć nie z budżetu gminy, tylko z banku. Resztę mieszkańcy dołożyli i kaplica też będzie wyglądać wizytowo.
  Pan Ejsmont zadzwonił do mnie i stwierdził, że robimy w Klonowie święto wsi . Nie mogłem zrozumieć o co chodzi ale powoli z dalszej rozmowy wynikło , że chodziło mu o uroczystość 3 lipca czyli rocznicę pomordowanych. Odpowiedziałem, że Pan obraził mnie i mieszkańców. W związku z tym apeluję do radnych i do wszystkich o rozum, rozsądek i serce, bo tak nie można. Doradcy są wskazani ale szanujmy się nawzajem. Apeluję aby takich doradców było jak najmniej.
  Radny Klonowa p. Śliwa - stwierdził, że Pan Sołtys się myli w wielu sprawach. W ubiegłym roku to ja przygotowałem uroczystość rocznicową pomordowanych i było to udane święto.
  Chciałbym aby pomniki były odnawiane w całej gminie, nie tylko w Klonowie. Postaram się załatwić pieniądze z IPN na odnowienie liter na pomniku na złoty kolor.
  Odnośnie składki na spaleńców, ja byłem pierwszy oraz sołtys z Występy.
  Jest zarządzenie w Monitorze Polskim i nie można tak , aby sołtys chodził i zbierał pieniądze, to nie są dawne czasy, teraz jest Urząd Skarbowy.
  Współpraca z sołtysem Klonowa nie układa się dobrze, ale jakoś współpracować musimy. Mamy w Klonowie historyczną kapliczkę o dawnych lat i należałoby również ją odnowić. Są granty - można grant napisać i dostać pieniądze na odnowienie kapliczki. Tak robią w Masłowie.
  Sołtys Klonowa p. Biela w tym momencie wyszedł i uścisnął dłoń radnemu Śliwie na znak pojednania i współpracy.
  Radni wynagrodzili ten szlachetny gest brawami.  Radny Litwiński - zwracając się do Pani Kierownik ZGK zapytał czy zakupiona została łyżka do koparki i co z przyczepą ciągnikową.
  Zwracając się do radnego Śliwy powiedział. Od 30 lat jestem sołtysem i niewiele mniej radnym, nie jeden raz zbierałem pieniądze od mieszkańców, nie sam tylko z ludźmi i włos z głowy mi nie spadł. Jeśli będzie trzeba, to ponownie pójdę i będę zbierał.
  Jeśli chodzi o odnawianie kaplic i krzyży w swoim sołectwie , to sam je buduję i odnawiam za własne pieniądze.
  Wójt Gminy - wyjaśnił w sprawie grantów na odnawianie kaplic. Są możliwości odnawiania obiektów sakralnych pod warunkiem, że są wpisane do rejestru zabytków.
  Radna Odrzywolska - nigdy nie rozmawiałam z Panem Sołtysem Klonowa na temat sytuacji w Klonowie i żadne moje działanie nie wpływa na korzyść tej wsi.
  Radny Osman - byłem w Klonowie i to mieszkańcy zgłaszają uwagi, że woda nie jest dobra.
  Słyszałem, że Pan Wójt chciałby znaleźć osobę, która wykona wszelkie badania studni w Klonowie i wtedy zrobić to co potrzeba aby woda była dobra . Jest taka osoba w naszej gminie p. Wojciech Dulęba, który ma wszelkie uprawnienia do takich badań i może je wykonać za darmo.
  Sołtys Klonowa p. Biela - ja i tak wolę radnego Jacka w nocy niż Pana w dzień , bo mieszka w Klonowie. Mieszkańcy są zbulwersowani. Apelował do członków Klubu Radnych - nie idźcie tą drogą.
  Radny Borowiec - zapytał kto jest organizatorem święta w Klonowie.
  Sołtys Klonowa - odpowiedział, że zapraszał w imieniu mieszkańców sołectwa Klonów.
  Radny Borowiec - zapytał ile jest takich miejsc pamięci w gminie.
  Wójt Gminy - mogę się pomylić bo nie byłem przygotowany na takie pytanie. Główne miejsca pamięci to; groby żołnierzy 1939 roku na cmentarzu w Łącznej, pomnik nauczycielki Olgi Maj i na te miejsca gmina przeznacza co roku pewne środki aby je zachować w należytym stanie. Kilka lat temu, na wniosek radnego Kamionek p. Ślusarczyka odnowiliśmy miejsce pochówku żołnierzy w lesie, w porozumieniu z lasami państwowymi. Pewne obiekty znajdują się na terenach prywatnych, dlatego nie możemy tam nic zrobić. Staramy się dbać o wszystkie miejsca pamięci o których wiemy . Poproszę pracowników o przygotowanie tematu.
  Radny Śliwa - u nas w Klonowie nie jest tragicznie. Świętokrzyski Park Narodowy odnowił kapliczkę na Klonowskiej Górce za kwotę 15 tys. zł. Nie można mówić, że miejsca pamięci są u nas zaniedbane.
  Sołtys Wykrota - prosił o wykoszenie poboczy dróg powiatowych.
  Radny Wisowaty - zgłosił dwa wnioski w sprawie dróg powiatowych.
  1/ konieczne jest odwodnienie przy skrzyżowaniu drogi E-7 z droga powiatową w kierunku Urzędu Gminy ( nad posesją Pana Miernika)
  2/ na tej samej drodze powiatowej w kierunku Urzędu , prosił o wyrównanie asfaltu po przejściu wodociągu w dwóch miejscach, na wysokości byłego boiska koło Gminnej Biblioteki Publicznej.
  Kierownik ZGK p. Bożena Tuśnio – odpowiedziała na pytanie radnego Litwińskiego.
  Łyżka zostanie wyremontowana i od poniedziałku będziemy pracować. Przyczepy nie ma na razie do czego zaczepić.
  Radny Śliwa - jestem za tym aby przed zimą kupić ciągnik, apeluję o to i stawiam taki wniosek.
  Radny Osman - proszę o przygotowanie uchwały na kolejną sesję w sprawie infrastruktury sportowej w gminie zgodnie z wnioskiem Rady Gminy z sesji z dnia 16 maja 2016r.
  Innych wniosków nie zgłoszono.
  Przewodnicząca Rady ogłosiła 15 min. przerwę w obradach.

  Ad. 9 a)
  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej za rok 2015.
  Przewodnicząca Rady - poinformowała, że temat ten był omawiany na połączonym posiedzeniu komisji, ale pomimo to, czy są jakieś pytania lub uwagi do projektu uchwały.
  Żadnych pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie uchwały.
  W głosowaniu brało udział 12 radnych.
  Uchwała Nr XX/96/2016
  Rady Gminy Łączna z dnia 22 czerwca 2016r.
  Została podjęta większością głosów
  (za- 10 radnych, przeciw- 0, wstrzymało się – 2 / 12 )
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 9 b)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2016 rok.
  Przewodnicząca Rady - poinformowała, że temat ten był omawiany na połączonym posiedzeniu komisji, ale pomimo to, czy są jakieś pytania lub uwagi do projektu uchwały.
  Żadnych pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie uchwały.
  W głosowaniu brało udział 12 radnych.
  Uchwała Nr XX/97/2016
  Rady Gminy Łączna z dnia 22 czerwca 2016r.
  Została podjęta większością głosów
  (za- 10 radnych, przeciw- 2, wstrzymało się – 0/ 12 )
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 9 c)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2016-2025
  Przewodnicząca Rady - poinformowała, że temat ten był omawiany na połączonym posiedzeniu komisji, ale pomimo to, czy są jakieś pytania lub uwagi do projektu uchwały.
  Żadnych pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie uchwały.

  W głosowaniu brało udział 12 radnych.
  Uchwała Nr XX/98/2016
  Rady Gminy Łączna z dnia 22 czerwca 2016r.
  Została podjęta większością głosów
  (za- 10 radnych, przeciw- 2, wstrzymało się – 0/ 12 )
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 9 d)
  Podjęcie uchwały w sprawie z zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok
  Przewodnicząca Rady - poinformowała, że temat ten był omawiany na połączonym posiedzeniu komisji, ale pomimo to, czy są jakieś pytania lub uwagi do projektu uchwały.
  Żadnych pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie uchwały.
  W głosowaniu brało udział 14 radnych.
  Uchwała Nr XX/99/2016
  Rady Gminy Łączna z dnia 22 czerwca 2016r.
  Została podjęta większością głosów
  (za- 12 radnych, przeciw- 1, wstrzymało się – 1/ 14 )
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 10
  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łączna z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok
  a) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Łączna za 2015 rok
  Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik - odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Łączna za 2015 rok .
  Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2015 rok była pozytywna.

  b) informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego;
  Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik – poinformowała, że informacja nie zmieniła się
  w stosunku do roku ubiegłego. Skomunalizowano tylko dwie działki o powierzchni 0,2615 ha. Gmina nie dokonywała zakupu ani sprzedaży działek, ani nie oddawała w wieczyste użytkowanie nieruchomości.

  c) wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Łączna z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok wraz z uzasadnieniem;
  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Jacek Januchta - odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łączna z dnia 16 maja 2016r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Łączna.
  Komisja Rewizyjna wnioskuje do Rady Gminy Łączna o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Łączna z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok wraz z uzasadnieniem.  d) pinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej;
  Opinię RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej wraz z uzasadnieniem odczytała Przewodnicząca Rady Gminy Monika Pająk.
  Regionalna Izba Obrachunkowa zaopiniowała wniosek pozytywnie.

  e) Dyskusja
  Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję na temat wykonania budżetu za 2015 rok.
  Radny Czerwiński - zabrał głos jako Przewodniczący Klubu Radnych i poinformował, że Klub Radnych będzie głosował przeciwko absolutorium ponieważ:
  1/ Pan Wójt lekceważy uchwały Rady Gminy . Uchwałą z dnia 17 lutego 2012r. Rada Gminy zobligowała Wójta do złożenia wniosku o dofinansowanie na zadanie budowa boiska wielofunkcyjnego w Goździe. Pan Wójt wykonał projekt boiska ale trawiastego.
  2/ we wnioskach pokontrolnych RIO z czerwca 2015 roku jest zalecenie - nie powierzać radnym wykonywania pracy na podstawie umów cywilnoprawnych, bo tak mówi ustawa o samorządzie gminnym. To było do wiadomości Rady Gminy a Rada Gminy o tym nie wiedziała.
  3/ sześć lat temu została podpisana umowa o wykonanie studium i do dziś nie jest wykonane.
  Radny Kałuziński - uświadomił radnego Czerwińskiego, że absolutorium dotyczy wykonania budżetu gminy za 2015 rok a nie działalności wójta gminy.
  Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik - wyjaśniła radnemu , że wnioski pokontrolne o których mówił dotyczyły kontroli Urzędu Gminy w 2014 roku , a absolutorium dotyczy 2015 roku, wiec nie ma to nic wspólnego.
  Radny Osman - podpisałem się pod wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy , ale przemyślałem to i dziś się wstrzymam bo:
  droga Podłazie została wykonana z rezerwy Wójta w 2015 roku a Rada Gminy nic o tym nie wiedziała, czyli Wójt robi inwestycję według swojego uznania. Powinien być ustalony jakiś harmonogram inwestycji wykonywanych z rezerwy wójta aby mieszkańcy i radni mieli obraz na co pójdą pieniądze.
  Radny Januchta - nie do końca zgadzam się ze zdaniem radnego Osmana, ponieważ są miejscowości , które się nie kwalifikują do takiego harmonogramu. Poza tym rezerwa wójta jest do dyspozycji wójta i o tym wójt decyduje.
  Radny Borowiec - zapytał kiedy będzie realizowana odnowa wsi Zalezianka, bo na razie nic z tego programu nie zostało zrobione.
  Wójt Gminy - plan odnowy miejscowości Zalezianka należało opracować aby dać możliwość stowarzyszeniom i osobom prywatnym składania wniosków i Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego Zalezianka skorzystało z tej możliwości.
  To co jest zapisane w tym dokumencie - nie wszystko musi być realizowane.
  Dziś opracowujemy program rewitalizacji co nie znaczy, że wszystko co tam zostanie zapisane będzie zrealizowane.
  Plan Odnowy Miejscowości Zalezianka jest to dokument podobny do studium uwarunkowań kierunków rozwoju gminy - pokazuje kierunek , ogólne ramy.
  Opracowanie takich dokumentów nie jest równoznaczne z wykonaniem wszystkich inwestycji zawartych w tych dokumentach.
  Radny Kałuziński - zapytał radnego Osmana dlaczego nie protestuje , że droga w Podzagnańszczu została wykonana z rezerwy wójta bez harmonogramu.


  Wójt Gminy - wyjaśnił dlaczego wykonuje pewne drogi a innych nie.
  Dlatego, że nie wszędzie można wybudować drogę bo np. nie ma gruntu i trzeba wywłaszczać ludzi, lub budowa wymaga uregulowania stosunków wodnych. Rezerwę przeznaczam na to , o co wnioskują mieszkańcy, zgodnie z ich wnioskami.
  Sołtys Wykrota - przypomniał, że w Podzagnańszczu były wybudowane 2 drogi z rezerwy wójta i mieszkańcy nie chcą wiedzieć z jakich pieniędzy zostały zrobione tylko dziękują.
  Radny Osman - ułóżmy harmonogram i róbmy po kolei drogi.
  W ubiegłym roku po przedstawieniu pewnych okoliczności miedzy innymi że zadłużył Zakład na 135 tys. zł kierownik ZGK Pan Śladkowski został odwołany ze stanowiska .
  Komisja Rewizyjna po przeprowadzonej kontroli wyjaśniła i wykazała, że przyczyną zadłużenia była niezapłacona faktura za ogrzewanie z Zespołu Szkół w Łącznej.
  Skarbnik Gminy p. Miernik - w tym momencie uzupełniła, że szkoła nie zapłaciła faktury ponieważ Pan Kierownik nie potrafił prawidłowo rozliczyć sezonu grzewczego 2013/2014. Pan Kierownik nie dokonał takiego rozliczenia. Jeśli nawet wystawił fakturę to pod fakturą powinno być rozliczenie kosztów. Ja osobiście prosiłam Pana Kierownika o to trzykrotnie i do dnia dzisiejszego takiego rozliczenia nie otrzymałam.
  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Januchta - stwierdził, że w trakcie Komisji Rewizyjnej w ZGK Pan Śladkowski powiedział, że chciał renegocjować cenę za ciepło, chciał cenę podnieść i żadnej faktury nie wystawił.
  Przewodnicząca Rady - poprosiła radnych o dyskusję dotyczącą absolutorium.
  Innych głosów nie zgłoszono.

  f) głosowanie uchwały

  Przewodnicząca Rady - poprosiła o przegłosowanie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy łączna z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.
  W głosowaniu brało udział 14 radnych.
  Uchwała Nr XX/100/2016
  Rady Gminy Łączna z dnia 22 czerwca 2016r.
  Została podjęta większością głosów
  (za- 11 radnych, przeciw- 2, wstrzymało się – 1/ 14 )
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - zwyczajowo podziękował Radzie Gminy za głosowanie. Rok 2015 nie był rokiem łatwym, bo przygotowywaliśmy się do obecnego okresu programowania, poza tym 46 % budżetu przeznaczamy na oświatę, subwencja oświatowa została zmniejszona po raz kolejny. W kolejnych latach będziemy się starać realizować następne inwestycje aby stopniowo zaspokajać potrzeby mieszkańców, czeka nas więc wytężona praca.
  Uważam, że mamy się czym poszczycić i mam nadzieję , że wspólnie z Radą Gminy kolejne decyzje będą również trafne. Dziękuję za głosowanie.


  Ad. 11
  Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 16 maja 2016r.
  Przewodnicząca Rady zapytała czy radni zapoznali się z treścią protokołu i czy są jakieś uwagi.
  Sołtys Wykrota - zgłosił uwagę, że mówił o wyjeździe dzieci na kolonie z pieniędzy alkoholowych w liczbie 14 dzieci a jest napisane 17 dzieci . Prosił o poprawienie błędu.
  Protokolant p. Halina Dziarmaga - odpowiedziała, że sprawdziła wypowiedź Pana Sołtysa z nagraniem i faktycznie padła liczba 14 dzieci w związku z czym przeprosiła za pomyłkę i zapewniła, że protokół zostanie poprawiony.
  Innych uwag nie zgłoszono.

  Protokół Nr XIX/2016 z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 16 maja 2016r. został przyjęty większością głosów ( za- 10 radnych, przeciw – 2, wstrzymał się – 1/ 13 ).

  Przed zakończeniem obrad o głos poprosiła radna Żaczek, która poinformowała o wynikach egzaminów gimnazjalnych. Komisja Egzaminacyjna w Łodzi opublikowała wyniki egzaminów. Nasze gimnazjum zajęło 1 miejsce w powiecie skarżyskim, czyli duże pieniądze przeznaczane na oświatę, o których mówił Pan Wójt nie zostały zmarnowane, tylko zainwestowane w przyszłość naszych dzieci.
  O głos poprosił jeszcze Wójt Gminy .
  Dodał do wypowiedzi radnej, że jest to zasługa nie tylko dzieci ale i nauczycieli, bo w ub. roku byliśmy na ostatnim miejscu. Wyrazy szacunku należą się wszystkim, dyrekcji szkoły i również nauczycielom.
  Sołtys z Klonowa p. Biela - poinformował, że uczeń naszego gimnazjum, dziecko niepełnosprawne z Klonowa Patryk Futoma który wkrótce wróci po leczeniu za oceanem, ma również duże osiągniecia. Zajął 1 miejsce dla niepełnosprawnych w rozgrywkach wojewódzkich w tenisa stołowego. W imieniu chłopca i jego mamy Pan Sołtys podziękował radnym i wszystkim za okazaną mu pomoc.

  Ad. 12
  Zakończenie obrad.
  Porządek obrad został wyczerpany.
  Przewodnicząca Rady podziękowała wszystkim za udział , zakończyła i zamknęła kolejne XX-e w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna.

  Protokół sporządziła Sekretarz obrad

  Halina Dziarmaga Paweł Kałuziński


  Data wprowadzenia: 2016-07-04 1010
  Data upublicznienia: 2016-07-04
  Art. czytany: 544 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna