A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości
» ZARZĄDZENIE NR 12 / 2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 1 marca 2019 roku
» ZARZĄDZENIE NR 11 / 2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 28 lutego 2019 roku
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2015R
 • ZARZĄDZENIE NR 72/2015 Wójta Gminy Łączna z dnia 31 grudnia 2015r.

  w sprawie ustalenia zasad klasyfikacji wydatków zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych prowadzony

  ZARZĄDZENIE NR 72/2015
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 31 grudnia 2015r.

  w sprawie ustalenia zasad klasyfikacji wydatków zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych prowadzonych przez Gminę Łączna.

  Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r., poz.151 z późn.zm.) oraz § 1 pkt.1 lit. h Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2015r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków przychodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 931) zarządzam, co następuje:

  § 1
  Wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach i przedszkolach to wydatki na:
  1) działalność wykonywaną na rzecz dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty,
  2) utrzymanie budynku, wynagrodzenia: nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących, dyrektora, wicedyrektora szkoły, pedagoga, bibliotekarza oraz pracowników administracji i obsługi szkoły/przedszkola w odpowiedniej wysokości wyliczonej współczynnikiem proporcjonalności oznaczającym liczbę uczniów z orzeczeniem, o którym mowa w art.71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015r.poz.2156), w stosunku do liczby uczniów ogółem w danej jednostce oświatowej.
  §2
  Wydatki na zadania , o których mowa w § 1 są finansowane z budżetu Gminy Łączna w ramach uchwalonego budżetu na dany rok w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale:
  1) 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,
  2) 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach.
  §3
  1. W rozdziale 80149 klasyfikacji budżetowej klasyfikuje się wydatki, o których mowa w § 1, w edukacji przedszkolnej.
  2. W rozdziale 80150 klasyfikacji budżetowej klasyfikuje się wydatki, o których mowa w § 1 w szkołach podstawowych i gimnazjum.
  §4
  Szczegółowy zakres wydatków do wyodrębnienia w rozdziałach, o których mowa w § 2, ustala się następująco:
  1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi w pełnej wysokości nauczyciela wspomagającego i nauczyciela zajęć rewalidacyjnych ( w tym, wszystkie koszty zatrudnienia, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania profilaktyczne tych nauczycieli),
  2) wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli prowadzących zajęcia specjalistyczne wynikające z orzeczeń, o których mowa w art. 71b ust. 3, w wysokości odpowiadającej liczbie godzin zaplanowanych na dany rok szkolny do realizacji z uczniami/dziećmi posiadającymi orzeczenie, o którym mowa w art.71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty,
  3) wydatki rzeczowe bieżące w pełnej wysokości dotyczące wyłącznie kształcenia specjalnego np. pomoce dydaktyczne i wyposażenie, remonty z przeznaczeniem do użytku dla dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
  4) pozostałe wydatki bieżące objęte planem finansowym jednostki w dziale – 801, w rozdziałach: 80101, 80103, 80104, 80106, 80110, 80146, 80148, (tj. wydatki pomniejszone o wydatki z pkt. 1-3) w wysokości równej iloczynowi kwoty tych wydatków i ustalonego indywidualnie dla jednostki współczynnika indywidualności ,
  5) pozostałe wydatki są to wszystkie wydatki jednostki objęte planem finansowym tj.: wydatki na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych ( dyrektora, wicedyrektora, nauczycieli), pracowników niepedagogicznych oraz wydatki rzeczowe bieżące ( z wyłączeniem wydatków wymienionych w pkt. 1-3).
  §5
  1. Zakwalifikowanie wydatków następuje na podstawie:
  a) zatwierdzonego arkusza organizacyjnego jednostki,
  b) zapisów w dziennikach zajęć i ewidencji godzin pracy nauczycieli,
  c) dokumentów źródłowych zatwierdzonych przez osoby upoważnione,
  d) orzeczeń poradni psychologiczno – pedagogicznej.

  2. Zakwalifikowanie wydatku w wysokości 100% poniesionej kwoty do kosztów w rozdziałach 80150 i 80149 następuje na podstawie opisu merytorycznego i wymaga poniesienia wydatku wyłącznie na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.
  §6
  1. Współczynnik proporcjonalności ustala się jako iloraz liczby uczniów z orzeczeniami, o których mowa w art.71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty i liczby uczniów ogółem w szkole/przedszkolu. Liczbę uczniów/dzieci ustala się w oparciu o dane SIO na dzień 30 września danego roku szkolnego, poprzedzającego rok budżetowy. Wyliczony współczynnik przyjmuje się z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
  2. Jednostki oświatowe, które będą dokonywały ewidencji zarówno w rozdziale 80149 jak i 80150 zobowiązane są do ustalenia osobno współczynników proporcjonalności, wg zasad określonych w ust.1 :
  1) w rozdziale 80149 w oparciu o dane wg stanu z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego rozliczenie dotyczy w zakresie liczby dzieci z orzeczeniami w ogólnodostępnym przedszkolu, punkcie przedszkolnym, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej w stosunku do liczby dzieci ogółem.
  2) W rozdziale 80150 w oparciu o dane wg stanu z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego rozliczenie dotyczy w zakresie uczniów z orzeczeniami w ogólnodostępnej szkole podstawowej, gimnazjum w stosunku do liczby uczniów w danym typie szkoły.
  3. Wysokość wydatków, o których mowa w § 4 pkt. 4, które należy sklasyfikować do rozdziałów odpowiednio 80149 i 80150 obliczamy , mnożąc wartość poniesionych wydatków ujętych w planie finansowym jednostki w dziale 801 przez współczynnik proporcjonalności ustalony zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 i 2.
  §7
  Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łączna.
  §8
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016r.  Data wprowadzenia: 2016-07-20 0854
  Data upublicznienia: 2016-07-20
  Art. czytany: 550 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Mirosław Kopytek
  Rejestr zmian:
  2016-07-20
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna