A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łączna z dnia 20 września 2018 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łączna z dnia 20 września 2018 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania
» INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 24 września 2018 r.
» Ogłoszenie o konkursie ofert na sprzedaż samochodu Opel - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
» Ogłoszenie o konkursie ofert na sprzedaż ciągnika rolniczego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2016R
 • ZARZĄDZENIE Nr 30/2016 Wójta Gminy Łączna z dnia 12 lipca 2016 r.

  w sprawie ustalenia Regulaminu dofinansowania niektórych form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Łączna

  ZARZĄDZENIE Nr 30/2016
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 12 lipca 2016 r.

  w sprawie ustalenia Regulaminu dofinansowania niektórych form
  doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych
  w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym
  jest Gmina Łączna


  Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4, w związku z art. 7 ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, z późn. zm.) oraz art. 70 a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) zarządzam, co następuje :

  §1
  Ustalam do stosowania Regulamin dofinansowania niektórych form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łączna, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

  §2
  Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom jednostek oświatowych Gminy Łączna.
  §3
  Traci moc Zarządzenie nr 7/2003 Wójta Gminy Łączna z dnia 25 kwietnia 2003r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dofinansowania i organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łączna.
  §4
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  Załącznik
  do Zarządzenia Nr 30/2016
  Wójta Gminy Łączna z dnia 12.07.2016r.


  REGULAMIN
  dofinansowania niektórych form
  doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych
  w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym
  jest Gmina Łączna


  I. Podstawa prawna
  Art.70 a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.).
  II. Postanowienia ogólne
  1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o szkole – należy przez to rozumieć również inne placówki wymienione w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łączna.
  2. Ze środków na doskonalenie zawodowe dofinansowuje się:
  a) organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym
  nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze;
  b) przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych;
  c) organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form
  doskonalenia zawodowego;
  d) organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;
  e) szkolenie rad pedagogicznych;
  f) opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli,
  g) opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia
  zawodowego dla nauczycieli

  3. Rada Pedagogiczna opracowuje plan doskonalenia zawodowego nauczycieli – mając na uwadze:
  - program rozwoju szkoły i związane z tym potrzeby kadrowe
  - wnioski nauczycieli o dofinansowanie form doskonalenia zawodowego.
  4. Organ prowadzący zapewnia na każdy rok budżetowy środki na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli, biorąc pod uwagę wnioski dyrektorów szkół zawierające podział środków z przeznaczeniem na :
  - dofinansowanie indywidualnych form doskonalenia,
  - szkolenie rad pedagogicznych,
  - przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych .
  5. Dyrektor szkoły w terminie do 31 marca danego roku, składa organowi prowadzącemu sprawozdanie ze sposobu wykorzystania środków przeznaczonych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w poprzednim roku budżetowym.
  6. Maksymalna kwota dofinansowania indywidualnych form doskonalenia określonych w pkt 1. nie może przekroczyć kwoty 800 zł na semestr.

  III. Kryteria przyznawania dofinansowania
  Z wnioskiem o dofinansowanie doskonalenia zawodowego mogą występować nauczyciele, którzy:
  a) podnoszą swoje kwalifikacje zgodnie z potrzebami kadrowymi i organizacyjnymi placówki,
  b) muszą uzupełniać kwalifikacje, które są niezbędne do zajmowania stanowiska, na którym nauczyciel jest zatrudniony lub uzyskają uprawnienia do nauczania dodatkowego przedmiotu (zgodnie z potrzebami placówki),
  c) jest zatrudniony w szkole na co najmniej 1/2 etatu.

  IV. Zasady i tryb przyznawania dofinansowania
  1. Nauczyciele, którzy ubiegają się o dofinansowanie indywidualnego dokształcania składają do dyrektora placówki wniosek z załącznikami:
  a) potwierdzeniem uczestnictwa w danej formie dokształcania lub doskonalenia wystawione
  przez organizatora,
  b) potwierdzenia uiszczenia opłaty.
  2. W przypadku gdy nauczyciel studiuje na więcej niż jednym kierunku, dofinansowaniu podlega tylko jeden z nich.
  3. Dofinansowanie nie przysługuje nauczycielowi, w przypadku powtarzania semestru lub roku studiów oraz korzystania z urlopu dziekańskiego, z wyłączeniem udokumentowanych wypadków losowych.
  4. Przerwanie przez nauczyciela toku określonej formy doskonalenia powoduje zwrot otrzymanej kwoty dofinansowania.
  5. Wnioski o dofinansowanie rozpatrywane są przez dyrektora placówki, a wnioski dyrektorów przez Wójta Gminy Łączna biorąc pod uwagę:
  a) kwalifikacje nauczycieli oraz zgłaszane przez nich potrzeby w zakresie ich uzupełniania
  i podnoszenia;
  b) oceny przydatności form doskonalenia zawodowego w pracy nauczycieli;
  c) zadania związane z realizacją polityki oświatowej państwa oraz polityki Gminy Łączna.
  6. W terminie 30 dni po zakończeniu indywidualnego dokształcania w wybranej formie doskonalenia zawodowego nauczyciel zobowiązany jest do złożenia dyrektorowi, a w przypadku dyrektora – Wójtowi Gminy kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem certyfikatu, dyplomu lub zaświadczenia potwierdzającego odbycie dokształcenia.

  V. Postanowienia końcowe.
  1. Dofinansowanie, o którym mowa w rozdz. II pkt 2 i pkt 6 zależy od wysokości środków
  wyodrębnionych w budżecie Gminy Łączna na ten cel.
  2. Podział środków na dofinansowanie dokształcania oraz wysokości przyznanych kwot
  nie podlegają roszczeniom ze strony nauczycieli.
  3. Dyrektor zapoznaje radę pedagogiczną z treścią niniejszego regulaminu oraz sprawozdaniem
  składanym coroczne organowi prowadzącemu.
  4. Każdorazowa zmiana treści niniejszego regulaminu wymaga formy pisemnej.
  5. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia z mocą od 1 września 2016r.


  Data wprowadzenia: 2016-07-20 0902
  Data upublicznienia: 2016-07-20
  Art. czytany: 801 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Mirosław Kopytek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna