A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» UCHWAŁA NR XLVII/237/2018 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Wójt Romuald Kowaliński
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Jolanta Żaczek
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Andrzej Wisowaty
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Jacek Śliwa
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • 2014-2018
 • Protokół Nr XXI/2016 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 18 lipca 2016r.


  Protokół Nr XXI/2016
  z posiedzenia Rady Gminy Łączna
  dnia 18 lipca 2016r.


  Miejsce posiedzenia – sala konferencyjna Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonej Górce 1 b
  Czas trwania obrad – godz. 9,00 - 12,30

  Ad. 1
  Dnia 18 lipca 2016r. odbyło się kolejne XXI -e w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna.
  Obrady otworzyła i przewodniczyła im Przewodnicząca Rady Gminy Łączna Pani Monika Pająk.
  Na wstępie Przewodnicząca Rady powitała zaproszonych gości i radnych.
  Wśród zaproszonych gości byli:

  - Starosta Powiatu Skarżyskiego p. Jerzy Żmijewski,
  - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych p. Marek Czyż,
  - Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński,
  - Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek
  - Zastępca Skarbnika Gminy p. Joanna Mazurek
  - Radca Prawny Urzędu Gminy p. Wacław Iwanczatik
  - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej p. Bernardyna Wasińska ,
  - Kierownik Wydziału Technicznego Urzędu Gminy p. Krzysztof Pastuszka
  - Pracownik Wydziału Technicznego p. Marcin Moćko
  - niektórzy sołtysi gminy Łączna,
  - mieszkańcy gminy

  Na liście obecności podpisy złożyło 13 radnych, co stanowiło 80 % ustawowego składu Rady.
  Nieobecni radni : Osman Artur i Siewierska Marta - usprawiedliwieni.
  Uchwały i decyzje podejmowane na sesji były prawomocne.
  Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.

  Ad. 2
  Na sekretarza obrad Przewodnicząca Rady zaproponowała kolejnego radnego Sławomira Litwińskiego , który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji.

  Ad. 3
  Przyjęcie porządku posiedzenia.
  Przewodnicząca Rady - odczytała porządek obrad po czym zapytała czy są uwagi.
  Radny Śliwa - zgłosił wniosek o zamianę punktów czyli o przeniesienie p. 8 e) na miejsce p. 8 a) tj. podjęcie uchwały w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łączna, jako pierwszej ze względu na mieszkańców, którzy przybyli na sesję.
  Przewodnicząca Rady - poddała wniosek pod głosowanie.
  Wniosek przeszedł większością głosów (za- 8 radnych, przeciw - 5 radnych)
  Innych uwag do porządku obrad nie zgłoszono.
  Obowiązujący porządek obrad:
  1. Powitanie i stwierdzenie kworum.
  2. Powołanie sekretarza obrad.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Sprawozdanie Wójta Gminy z prac miedzy sesjami.
  5. Sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji.
  6. Pytania, wnioski, postulaty.
  7.Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łączna.
  b) zmian budżetu Gminy Łączna.
  c) określenia terminu, częstotliwość i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie
  odpadami komunalnymi.
  d) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018.
  e) Zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
  Łączna na lata 2016-2022.
  9. Przyjęcie protokołu z posiedzenie Rady Gminy Łączna z dnia 22.06.2016r.
  10. Zakończenie obrad.

  Ad.4 i 5.
  Sprawozdania z działalności Wójta Gminy z prac między sesjami oraz sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał od 22 czerwca 2016r. do 18 lipca 2016r. złożył Wójt Gminy p.Romuald Kowaliński.
  I tak:
  I. Uczestniczyłem:
  24 czerwca – w uroczystościach zakończenia roku szkolnego
  3 lipca – w uroczystości przed mogiłą upamiętniającą rozstrzelanych mieszkańców
  Klonowa.
  6 lipca – w spotkaniu w sprawie kanalizacji i aktualizacji dokumentacji na kanał sanitarny
  dla Zalezianki, Występy, Jaśla i Stawik.
  6 lipca – w spotkaniu z Prezesem PCC Silicium w sprawie pomocy materialnej przy
  budowie parkingu przed Biblioteką Gminną.
  6 lipca – zgromadzenie Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w Bodzentynie.
  Podjęto uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku
  oraz zmian budżetu na 2016r.
  8 lipca – spotkanie z mieszkańcem Klonowa p. Jackiem Słowakiem.
  11 lipca – spotkanie z p. Sławomirem Gutowskim w sprawie promocji gmin na portalach
  internetowych.
  11 lipca – spotkanie z sołtysem i mieszkańcami Podzagnańszcza w sprawie planów
  budowy drogi „Dołki” i poszerzenia pasa drogowego
  12 lipca – obchody Święta Policji w Skarżysku Kamiennej.
  12 lipca – obchody 73 rocznicy pacyfikacji Michniowa wraz z Przewodniczącą Rady
  Gminy p. Moniką Pająk.
  14 lipca - spotkanie ze Starostą Skarżyskim oraz Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych
  w sprawie wniosków z posiedzeń Rady dotyczących wspólnych inwestycji
  14 lipca – spotkanie z mieszkańcami Podzagnańszcza, Kamionek, Czerwonej Górki,
  Łącznej, Osełkowa i Podłazia w sprawie konsultacji Programu Rewitalizacji
  Gminy Łączna.  II. Wydałem zarządzenia:
  - w sprawie zmian budżetu gminy Łączna na 2016r.
  - w sprawie ustalenia regulaminu na dofinansowanie niektórych form doskonalenia
  zawodowego nauczycieli.
  - w sprawie przedłużenia powierzenie stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Goździe

  W dniu 15 czerwca br. na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych w Warszawie oraz na BIP Urzędu ogłoszono przetarg nieograniczony na dowóz dzieci do szkoły. Zamawiający po dokonaniu analizy zamówień wykluczył jednego wykonawcę tj. Firmę Lech-Trans, ponieważ nie uzupełniono brakujących dokumentów w terminie.
  W związku z powyższym ustalono, że najkorzystniejszą ofertą jest oferta Nr 6 firmy z Wincentowa gmina Piekoszów i spełnia wszystkie wymagania. Za wykonanie zadania firma zaproponowała cenę 151 981,00 zł.
  Z ostatnich wniosków:
  - koszenie rowów, wykaszanie poboczy przy drogach powiatowych zostało przekazane Dyrektorowi ZDP podczas spotkania w naszym Urzędzie.
  - uzupełnianie ubytków w drogach gminnych, pracownicy z grupy robót będę wykonywać w najbliższych dniach.
  - pracownicy grupy zakończyli koszenie pobocza starodroża E-7 i pobocza koło szkoły w Goździe oraz drogi gminnej tzw. galerówki . Obecnie trwa wykaszanie zbiornika Jaśle.
  Pozostałe wnioski Rady są realizowane przez pracowników na bieżąco, w miarę posiadanych środków.
  Pan Wójt zakończył sprawozdanie i podziękował.

  Ad. 6 i 7
  Pytania, wnioski, postulaty oraz udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  Radny Nyga – zapytał czy stara huta w Łącznej jest zajęta przez bank za długi i w związku z tym czy bank płaci z tego tytułu do gminy jakiś podatek.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – w tej sprawie wystosowaliśmy 4 lata temu pismo z zapytaniem do kilku banków. Z odpowiedzi wynika, że jest na tej nieruchomości zastaw bankowy, ponieważ właściciel firma uległa upadłości. Zastanawialiśmy się nad możliwością przejęcia tej nieruchomości przez gminę, ponieważ są to tereny przewidziane w studium na usługi. Jeśli chodzi o podatek udzielę informacji na kolejnej sesji.
  Radny Januchta - prosił o poprawę nawierzchni drogi w Ostrowie.
  Radny Borowiec – zapytał p. Starostę dlaczego pobocza przy drogach powiatowych są wykoszone tylko pół metra od brzegu a rowy nie są wykoszone. Kiedy będą naprawione dziury w nawierzchni drogi od Występy do Belna.
  Radny Litwiński - zwrócił się do Kierownika Wydziały Technicznego Urzędu Gminy o poprawę drogi Podłazie- Krzyżka oraz Podłazie -Wiączka.
  Korzystając z obecności Pana Dyrektora Czyża radny prosił o dokończenie kopania rowu przed torami i oczyszczenie przepustu.
  Radna Żaczek - poprosiła Wydział Techniczny o poprawę kładki na Jaślance, o poprawienie drogi dojazdowej do zalewu i uzupełnienie piasku na plaży.
  Radny Borowiec - pytał dlaczego na odcinku drogi od Węzła Zalezianka do Jaśli nie ma chodnika i nie ma oświetlenia, przez co jest niebezpiecznie jeździć i chodzić.
  Radny Śliwa - osobiście podziękował p. Staroście Skarżyskiemu za współpracę ze Starostą Kieleckim w sprawie poszerzenia mostu na Klonowie.


  Radny Wisowaty - wskazał drogę gminną koło cmentarza aby załatać dziury oraz poruszył problem palenia śmieci na cmentarzu, ze względu na wysoką szkodliwość.
  Wójt Gminy - odpowiedział, że będzie rozmawiał na temat palenia śmieci na cmentarzu z księdzem lub zakupu kontenerów.
  Odnośnie sprawozdania z działalności między sesjami p. Wójt Gminy odczytał dwa pisma. Pismo skierowane do Urzędu Gminy przez Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku - Kamiennej p .Leszka Lepiarza w sprawie wsparcia finansowego na zakup sprzętu medycznego.
  Informacja Pana Wójta była taka, iż rozmawiał z Burmistrzami i Wójtami naszego powiatu o pomocy dla ZOZ. Każda z gmin przekaże środki na zakup tego sprzętu w wysokości 10 tys. zł. więc będzie rozmawiał w tej sprawie ze Skarbnikiem Gminy.
  Pan Wójt odczytał jeszcze kolejne pismo od Rady Sołeckiej wsi Podłazie w sprawie wniosku o nieodpłatne przekazanie na rzecz Rady Sołeckiej i użyczenie na okres 25 lat działki gminnej nr 136 o pow. 0,15 ha z przeznaczeniem na plac zabaw dla dzieci oraz budowę altany rekreacyjnej dla mieszkańców Podłazia. Pan Wójt był za tym, aby wspierać takie inicjatywy dla rozwoju lokalnego mieszkańców.
  Radna Odrzywolska - zgłosiła problem odnośnie drogi w Goździe na przeciwko Karczmy, która była drogą dojazdową do budowy S7, która nie jest teraz w dobrym stanie i zalewa rowy i chodniki.
  Przewodnicząca Rady Gminy - skierowała pytanie do Kierownika Wydziału Technicznego p. Krzysztofa Pastuszki odnośnie zakrętu i drogi koło posesji p. Nicpoń na Osełkowie czy będzie remontowana.
  Kierownik p.Krzysztof Pastuszka poinformował, że nie było jeszcze odpowiedzi w tej sprawie, będzie ta sprawa monitorowana w celu zajęcia stanowiska.
  Pracownik Wydziału Technicznego p.Marcin Moćko - prosił Radę o zajęcie stanowiska w sprawie rozpatrzenia 2 uwag, które wpłynęły do pana Wójta od osób fizycznych do Studium uwarunkowań. Uwagi były rozpatrywane na połączonym posiedzeniu komisji.
  Pierwsza uwaga dotyczyła powiększenia terenów budowlanych w Goździe. Uwaga nie została rozpatrzona pozytywnie ze względu na to, że działka położona jest w sferze oddziaływania drogi ekspresowej i poziom hałasu w świetle przepisów nie pozwala na zabudowę mieszkaniową, dlatego ten grunt musi pozostać na użytkowanie rolnicze.
  Odnośnie drugiej uwagi dotyczącej działki znajdującej się na Jęgrznej, to również nie podlegała pozytywnemu rozpatrzeniu ze względu, że działka położona jest w obszarze przyrodniczym o niekorzystnym oddziaływaniu, stanowiącym wąwóz.
  Wójt Gminy odrzucił obie uwagi.
  Pracownik Wydziału Technicznego Pan Marcin Moćko - zapytał i prosił o zajęcie stanowiska, czy Rada Gminy podtrzymuje stanowisko Wójta Gminy co do rozpatrzenia tych uwag.
  Przewodnicząca Rady - poddała prośbę Pracownika Wydziału Technicznego pod głosowanie, kto jest za podtrzymaniem stanowiska Wójta Gminy.
  Stanowisko Wójta Gminy zostało przyjęte jednogłośnie ( za- 13 głosów).

  Głos zabrał Starosta Skarżyski p. Jerzy Żmijewski .
  Poinformował, że przeprowadził rozmowę z p. Szczepańczykiem w wyniku której, zadeklarowana został współpraca ze Starostą Kieleckim w sprawie przebudowy mostu miedzy Klonowem a Brzezinkami. Jeżeli będzie dokumentacja gwarantuję nasz udział finansowy powiatu.  Odnośnie drogi Występa-Belno, ta droga nie nadaję się do remontu dlatego przygotowujemy program inwestycyjny na lata 2017- 2018 .
  Za zgodą RIO puściliśmy obligacje na 20 mln. zł. pozwolą one na spłatę kredytu z lat 2010-2011. Będziemy mieli do tego do dyspozycji pieniądze na drogi i inwestycje.
  Droga Występa to jeden z elementów, które chcemy robić.
  Uzgodniłem z Wydziałem Finansowym , że na sesji wrześniowej będziemy wprowadzać do budżetu rozbudowę drogi powiatowej w Zaleziance od Belna do szkoły, wraz z budową chodnika, przebudową istniejących zjazdów, przebudową odwodnienia. Ogłosimy przetarg na dokumentację a szacowany koszt dokumentacji to około 90 tys. zł.
  Aby zrobić tę drogę trzeba podzielić około 100 działek. Musimy wyłączyć te działki, zapłacić ludziom odszkodowania a potem przejść do realizacji. Na pewno w 2018r. będzie to wprowadzone do budżetu. Będziemy ubiegać się o dofinansowanie z Programu Rozbudowy Infrastruktury Drogowej lub ze ŚBRR w ramach środków finansowych na Rozwój Obszarów Wiejskich. Nie wiem ile to będzie kosztowało ale wprowadzam do budżetu i gmina Łączna będzie miała prawo wnoszenia uwag do projektu.
  Mamy projekt na budowę chodnika od Zespołu Szkół w Łącznej do końca Podzagnańszcza. Muszę wystąpić do Wojewody o wydanie pozwolenia na budowę. Wszystko jest na dobrej drodze, porozmawiamy z koleją, przygotowujemy dokumentację. Aby zacząć to robić potrzeba jest zrobić kanalizację sanitarną na tym odcinku, pod wiadukt i po prawej stronie do góry do ostatniego zabudowania Podzagnańszcza , ponieważ chodnik pokrywa się z kanalizacją.
  Przygotowujemy dokumentację na zakończenie drogi na Występie za Kościołem do dołu. Mamy tam problem działek, musimy wykonać dokumentację, ponieważ trzeba poszerzyć drogę o metr i dokonać podziału i wykupu około 60 działek. Terminu nie umiem określić. Dokumentację wprowadzam do budżetu na wrześniową sesję. Wartość dokumentacji
  to ok.50 tys. zł.
  Trzecim zadaniem jakie zostanie wprowadzone do budżetu na sesję wrześniową to przebudowa drogi 350 m od kościoła w Łącznej w kierunku na Podzagnańszcze oraz przebudowa odwodnienia po lewej i prawej stronie idąc od Kościoła w kierunku Gimnazjum. Pozostaje jeszcze kwestia dyskusji z projektantem odnośnie trójkąta rozjazdu, który się tam znajduje nie zaprojektować małego ronda.
  Tyle w temacie zadań na lata 2017-2018. W sferze marzeń pozostaje droga w kierunku Psar.
  Przewodnicząca Rady - zadała pytanie o termin realizacji drogi do Kościoła na co Pan Starosta odpowiedział, że będzie to rok 2017.
  Radny Borowiec - skierował prośbę do p.Starosty o poprawienie drogi na granicy powiatów do Belna.
  Ze strony Pana Starosty padła odpowiedź, że trzeba zobaczyć tę drogę i zastanowić się w jaki sposób poprawić.
  Radny Śliwa - skierował prośbę do p. Starosty o naprawienie drogi powiatowej na Kolonie przy zjeździe w dół.
  Pan Starosta powiedział, że sprawdzi stan drogi.

  Głos zabrała mieszkanka Gminy p. Nalazek Mirosława.
  Pytanie skierowane zostało do p. Wójta i dotyczyło uchwalenia Studium w miejscowości Klonów. Jaka jest różnica między podmiotami składającymi wniosek. W 2009r. został złożony odpowiedni wniosek w Urzędzie Gminy i okazuje się , że jeden podmiot dostaje zgodę na realizację zadań i wzrasta wartość jego działki a wniosek drugiego podmiotu wniosek nie zostaje uwzględniony. Pytanie do Pana Wójta, jakie są przyczyny zróżnicowania wniosków.

  Wójt Gminy wyjaśnił, że 7 lat temu gmina ogłosiła przetarg po wcześniejszym przyjęciu uchwały o przystąpieniu do wykonania Studium Uwarunkowań i Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Firma, która wygrała przetarg miała za zadanie wykonać komplet dokumentów. Wnioski, które były kierowane do Studium i Planowanie Przestrzennego były przekazane w całości Urbaniście i na tym rola Gminy jako organu się zakończyła. W tym czasie nastąpiła zmiana ustawy o planowaniu przestrzennym, gdzie usunięto zapis, że obowiązkiem Gminy przy opracowaniu dokumentów planistycznych jest informowanie na piśmie o tego typu opracowaniach. Pytanie takie nie powinno być skierowane do mnie tylko do Urbanisty. Te dokumenty planistyczne powinny być opracowane przynajmniej 4 lata temu. Zmiana przepisów na które nie mamy wpływu, spowodowała przedłużenie procedur przyjęcia Studium i Planu Zagospodarowania.
  To nie jest tak, że jednym mieszkańcom się uwzględnia wnioski a innym nie. Można było na dyskusji otwartej złożyć wniosek na etapie procedowania. Nie wiem dlaczego jeden mieszkaniec został potraktowany tak a drugi inaczej. W wielu miejscach poprowadzone linie zostały wymuszone przez przepisy. Jeżeli wniosek dotyczył powiększenia terenów budowlanych to byliśmy na tak. Wszelkie uzgodnienia to już gestia urbanisty. Osobiście stoję na stanowisku, że jeżeli nie wiem, że istnieje jakiś przepis to nie zwalnia mnie to z obowiązku jego stosowania. Ja opieram się na ustawie o Planowaniu Przestrzennym i nie mogę stosować innej metodologii. Jeżeli sprawa zostałaby przedłożona w ustawowym terminie to zapewne byłaby procedowana i oceniana. Dzisiaj takiej możliwości nie ma. Procedowanie jest określone w ustawie i my musimy postępować zgodnie z prawem i zgodnie z ustawami.
  Mieszkanka gminy p.Nalazek Mirosława - nie podejrzewam Pana o złą wolę. Rozumiem, że są procedury, ale nie można powiedzieć, że gmina nie ponosi odpowiedzialności, bo kieruje się opinią urbanisty. Mąż jako pełnomocnik składał do Gminy wniosek i pytał urzędników. Urzędnicy zapewniali, że nie ma takiej możliwości aby wyjść poza wniosek, który teraz został uchwalony. Uważam, że Gmina jako organ, powinna czuwać nad pracami urbanisty - profesjonalisty, ponieważ bierze odpowiedzialność za podjęcie uchwały. Gdyby urbanista zrobił jakieś głupstwo to czy gmina też podjęłaby taką uchwałę. Uchwalenie tego studium nie jest dobre. Radni powinni się zastanowić jakie będą tego konsekwencje w opinii mieszkańców Klonowa.
  Przewodnicząca Rady - zadała pytanie czy mąż Pani Nalazek składał wniosek.
  Pani Nalazek - odpowiedziała, że tak złożone zostało podanie wniosek, chodziło o grunty na tej samej wysokości, przy lesie a inna osoba ma tam usługi pensjonatowe. W tym momencie jest to zróżnicowanie podmiotów.
  Kierownik Wydziału Technicznego p. Pastuszka - wyjaśnił, że uwaga został wniesiona poza terminem ustawowym i dlatego nie została uwzględniona.
  Pani Nalazek - ja mówię o wniosku, który złożyłam 4 maja 2009r. i nie został on uwzględniony przez urbanistę.
  Wójt Gminy - odczytał pismo Pani Nalazek, które było datowane w Urzędzie 4 maja 2009r.
  Kierownik Wydziału Technicznego - uzupełnił wypowiedź odnośnie wniosku p. Nalazek. Działka Pani rozpoczyna się około 80 m od krawędzi jezdni, więc wniosek Pani został rozpatrzony pozytywnie, ponieważ strefa zabudowy została zwiększona ze 100 metrów na 120 metrów, czyli Pani działka ma możliwość zabudowy na 40 m wgłąb.
  Dalej już jest teren rolny.
  Pani Nalazek - powiedziała, że nie mówiła o zmianie przeznaczenia części działki tylko o zmianie przeznaczenia działki nr xx.  Przewodnicząca Rady zapytała czy były jakieś inne przesłanki uniemożliwiające przekształcenie tej działki.
  Kierownik Wydziału Technicznego - powiedział, że takie pytanie powinno zostać zadane do Pana Urbanisty podczas dyskusji publicznej. W tej chwili my nie wiemy czy były przesłanki za zwiększeniem czy za zmniejszeniem działki. Nie potrafimy tego powiedzieć.
  Wójt Gminy - powiedział, że każdy wniosek nie zależnie od tego co w nim było przekazany został Urbaniście. Mieszkańcy Klonowa złożyli wniosek i powinni dostać odpowiedź, że go nie uwzględnimy, ponieważ został złożony po terminie. Część mieszkańców nabyła działki na Klonowie z racji ich walorów i nic w tym złego. Nic też złego w tym, że chce postawić dom. Nie byłem jeszcze Wójtem tej gminy jak na Klonowie powstawały 'koszmarki'. Te same osoby, które potrafiły wybudować ten koszmar dzisiaj ostro protestują przeciwko temu, że ktoś chce wybudować 4 domy. Dla mnie Pan Kumański ( sporna strona konfliktu mieszkańców) jest takim samym mieszkańcem jak każdy inny. Gdyby się tak stało, że Wysoka Rada nie przyjmie ani Studium ani Planu Zagospodarowania . Co powiedzą wszyscy Ci państwo, którzy dzisiaj tu przyszli i czekają już 7 lat na zmianę planu. Rozumiem, że mieszkańcy chronią swoich interesów ale szkoda, że nie było zainteresowania jak był na to czas. Teraz chcecie państwo protestujący wszystko nam zniszczyć, bo być może Pan Kumański postawi lub nie, domy na swojej nieruchomości. Uważam, że dokument czyli Studium powinien być dzisiaj przyjęty bez żadnej dyskusji. Za tydzień będą do przyjęcia Plany zagospodarowania i każdy radny niech rozważy w swoim sumieniu i podejmie własną decyzję. Ustawa o planowaniu przestrzennym dopuszcza możliwość procedowania od nowa ale wszystko znowu przesunie się w czasie o około 2 i pół miesiąca. W pozostałych dwóch obrębach nie ma uwag , chociaż wycięto niektóre nieruchomości w całości. Zrobiliśmy wszystko zgodnie z procedurą. Pan Kumański złożył w terminie wniosek i urbanista go uwzględnił.
  Pani Nalazek - powiedziała, że nie przyszła nic nikomu wstrzymywać i nie ma niecnych zamiarów. Chciałam tylko usłyszeć dlaczego tak się stało.
  Mieszkaniec Klonowa p. Dariusz Mendak - powiedział, że mieszkańcy Klonowa przyjechali na sesję , bo są za przyjęciem tego planu. Czekaliśmy na niego długo, mamy dzieci, które chcą wybudować domy. Mieszkamy po 3-4 rodziny w jednym domu i boli nas, że nam się chce wstrzymać plan.
  Mieszkaniec Klonowa p.Bogdan Kaleta - jestem bezpośrednim sąsiadem p.Kumańskiego. Nigdy nie byłem na żadnym spotkaniu. To, że mój sąsiad ma 3 razy tyle niż wszyscy dowiedziałem się już po fakcie. Chciałem zapytać czy nie można poczekać jeszcze te dwa miesiące, jeśli już czekamy 7 lat i mieć pewność, że się nikt nie oprotestuje. Mam prośbę aby zrobić ponowne wyłożenie i opóźnić przyjęcie planu. Mam pretensje do przedstawicieli gminy, którzy wprowadzali w błąd, mówiąc o nieprzekraczalnej granicy zabudowy 100 m.
  Wójt Gminy - zaprotestował, że nie życzy sobie aby Pan Kaleta używał argumentu, że pracownicy gminy udzielali błędnych informacji, bo pan nie był na żadnym spotkaniu w sprawie studium i planu. Kwestie wszystkich linii rozgraniczających są w gestii Urbanisty. Moi pracownicy mieli obowiązek przekazywania wszystkich wniosków dla Pana Urbanisty. Rozumiem emocje jakie towarzyszą przyjęciu takiego planu, ale procedury w tym zakresie zostały wyczerpane.
  Radny Januchta – wyciągnąłem 4 wnioski z tej dyskusji:
  1/ stanowisko grupy mieszkańców, która jest przeciw podjęciu uchwały w sprawie planu,
  2/ stanowisko grupy mieszkańców, która jest za podjęciem uchwały,

  3/ uważam, że zasadne jest podjęcie tego planu,
  4/ oponująca grupa mieszkańców, która wykazała się brakiem zainteresowania w
  odpowiednim czasie.
  Mieszkaniec Klonowa p.Krzysztof Zdzienicki – na spotkaniu Pan Urbanista powiedział, że jest gotów skrócić ten odcinek o który prosimy, przy czym to wydłuży procedurę. Ten plan oglądał jakiś tam Wójt, który był zdziwiony, że dochodzi na naszym terenie do tego typu anomalii.
  Sołtys Biela – Pan Zdzienicki jest moim mieszkańcem tak jaki i Pani Nalazek. Każdy z Was kupił działkę, bo jest tu ładnie i chciał mieć spokój. W jakimś wydaniu Państwo to macie. Nie rujnujmy tego, tej wspólnoty i twórzmy dalej rodzinę. Co ma powiedzieć jedna z naszych mieszkanek p .Zielińska, która 12 lat temu kupiła materiał na dom i nadal nie może go wybudować. Teraz po 7 latach nadarzyła się okazja uchwalenia planu zagospodarowania , która da możliwość budowy wielu mieszkańcom. Uważam i apeluję do mieszkańców o jedność i zgodę a Radnych proszę o podjęcie decyzji tak jak dyktuje im sumienie.
  Mieszkanka Klonowa p. Anna Dulny -Perlińska – kupiłam działkę na Klonowie 30 lat temu, nie jestem przeciwna aby niektórzy się budowali. Działka p. Kumańskiego idzie pod sam las i nie postawi on tam 2 domy ale dużo więcej. Jest problem na Klonowie z kanalizacją, bo jej nie ma. Ludzie wylewają szamba i jest fetor. Idzie za tym zatrucie środowiska. Uważam, że powinna być pewna symetria, jedna linia dla wszystkich , bez wyłomów. Jeśli uchwali się taki plan to cała wieś na tym straci. Jestem za tym aby nie przyjmować tego .
  Pan Kaleta - lepiej poczekać jeszcze dwa miesiące i ponownie rozpatrzyć temat.
  Przewodnicząca Rady - zakończyła dyskusję na temat studium i planów zagospodarowania i udzieliła głosu mieszkańcowi gminy w innej sprawie.

  Mieszkaniec Gminy p. Stanisław Majcherczyk - po katastrofie Smoleńskiej tablica pamiątkowa została wyniesiona na cmentarz. Czy tej tablicy nie można przenieść koło szkoły aby młodzież mogła się dowiedzieć co to za katastrofa Smoleńska była. Bardzo proszę i wnioskuję o przeniesienie tablicy na teren szkoły w Łącznej.
  Wójt Gminy – wyjaśnił temat. Kiedy ówczesna Rada Gminy podejmowała decyzję aby upamiętnić katastrofę Smoleńską w postaci obelisku było powiedziane, że tymczasowa lokalizacja będzie przy UG ale docelowo będzie na cmentarzu obok kwater żołnierzy 1939r. jestem zdania , że należy młodzież uczyć historii Polski i szacunku dla naszych korzeni. Kiedyś był bardzo dobry zwyczaj, że młodzież chodziła na cmentarz, sprzątała i przygotowywała groby żołnierzy i inne mogiły. To młodzież właśnie o wszystko dbała.
  Nie jest dobrym pomysłem aby latać z tym obeliskiem raz tu raz tu. Może należałoby tylko go lepiej wyeksponować .
  A odnośnie imienia szkoły to Zespół Szkół w Łącznej nosi imię bohatera II Wojny Światowej, który poświęcił swoje życie za ojczyznę. Nie jestem przeciwny aby nasz Zespół Szkół nosił imię Jana Pawła II, ale nie możemy odbierać imienia bohaterowi tylko dlatego, że mamy nowego Świętego. Jeśli Wysoka Rada uzna żeby zmienić nazwę Zespołu Szkół to tak zrobimy, ale ja się pod tym nie podpisuję.
  Pan Majcherczyk - skierował wniosek do Rady Gminy o przeniesienie obelisku z katastrofy Smoleńskiej koło szkoły.
  Przewodnicząca Rady poinformowała, że temat zostanie podjęty na najbliższej komisji, po czym zwróciła się do mieszkańców Klonowa i Sołtysa Klonowa z zapytaniem jakie jest ich stanowisko w sprawie Studium i Planu Zagospodarowania.
  Sołtys Klonowa p.Biela - powiedział, że kontaktował się z Przewodnicząca Rady Sołeckiej p. Bożeną Marcisz która wyraziła akces, żeby to poszło, im szybciej tym lepiej.

  Radny Śliwa - zawsze dobro wsi, sołectwa jest dla mnie najważniejsze. Winny jest Pan Urbanista, bo w październiku była linia prosta teraz w lipcu jest poszerzona. Doradzono mi co robić. Możemy dziś przyklepać i zastanawiać się czy ktoś się odwoła. Mam pretensje tylko do Urbanisty i jestem między młotem a kowadłem.
  O głos poprosił Starosta Powiatu p. Jerzy Żmijewski - przysłuchując się tej dyskusji mam wrażenie, że części mieszkańców gminy w ogóle nie interesuje co się w gminie dzieje , dlatego na zebranie przychodzi np. 7 osób. Studium to są tylko wytyczne ale pozwolenie na budowę można otrzymać tylko w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
  Można rozważyć wspólnie z Urbanistą taką ewentualność, że w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w części opisowej dokonać zapisu , że działka nr xxx tego Pana ma linię zabudowy 120 m od krawędzi jezdni, natomiast pozostałe wymagają szczegółowych uzgodnień. Można to przedyskutować i rozważyć. Niepodjęcie dziś uchwały może skutkować tym, że całą procedurę trzeba rozpocząć od nowa.
  Wójt Gminy - zapis ustawy o planowaniu przestrzennym art. 19 ust. 1, który Pan Wójt odczytał mówi, że w takim wypadku jest konieczność wyłożenia planu , co potrwa około 2 i pół miesiąca. Jestem zdanie, że studium dziś należy przyjąć, natomiast w przypadku planów zagospodarowania przestrzennego trzech obrębów, Rada Gminy może przyjąć dwa obręby, natomiast wykluczyć obręb Klonów. Są to dokumenty na wiele lat, stanowią prawo miejscowe dlatego w miarę możliwości wszelkie zapisy powinny być jak najbardziej korzystne dla mieszkańców. Decyzja należy do Rady Gminy.
  Mieszkanka Klonowa p. Bożena Zielińska - dzisiejsza dyskusja dotyczy działki Pana Kumańskiego, który od kilku już lat mówił, że chce wybudować 3 domki i wszyscy mieszkańcy o tym wiedzieli. Dlaczego dziś dopiero sprawa jest poruszana. Jeśli go stać niech buduje. Dlaczego więc my mamy cierpieć, bo znów latami nie będzie można się budować. Ja mam 4 rodziny w domu, mieszkamy razem wszyscy. Ile mam jeszcze czekać. To jest nie do wytrzymania.
  Sołtys Klonowa p. Biela - nie wyobrażam sobie sytuacji, kiedy wyjeżdża autobus na pewną trasę i nagle na życzenie pasażera zatrzymuje się i wycofuje . Mam twardy glejt od Rady Sołeckiej Klonowa aby Studium poszło i plany również bo na tym nam mieszkańcom zależy. Za 10 lat można coś próbować zmienić.
  Radny Borowiec - uchwalone dziś studium idzie do Wojewody, co się zadzieje jeśli Wojewoda nie podpisze naszego Studium, czy cała procedura wraca.
  Pani Przewodnicząca Rady - odpowiedziała, że tak cała procedura wraca.
  Radny Śliwa - głosujemy dziś nad Studium, które jest dla całej gminy, więc dlaczego mamy nie zagłosować.
  Przewodnicząca Rady - dziś przyjmujemy tylko studium dla całej gminy, natomiast za tydzień 25 lipca będziemy przyjmować plany zagospodarowania przestrzennego dla trzech obrębów tj. Czerwona Górka, Klonów i Łączna. Bardzo proszę Pana Sołtysa Klonowa o zorganizowanie zebrania mieszkańców i rady sołeckiej Klonowa, przed sesją 25 lipca i przekazanie protokołu przed sesją, ze stanowiskiem w sprawie planu czy Rada Gminy ma przyjąć plan Klonowa czy nie.
  Pani Nalazek - zaapelowała do radnych i Wójta, jaką koncepcję rozwoju ma miejscowość Klonów. Czy ma to być wioska jak do tej pory dla mieszkańców , czy typowa agroturystyczna czy jeśli dziś zrobimy ten wyjątek a będzie to precedens, którego nikt nie powstrzyma, będzie to zabudowa pensjonatowa. Na to pytanie powinniśmy dziś sobie odpowiedzieć.
  Radna Żaczek - nie wyobrażam sobie abyśmy dziś nie uchwalili studium , nad planem będziemy zastanawiać się za tydzień. Dajmy szansę innym obrębom i innym mieszkańcom gminy.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - gdyby Pani sugestia padła w kwietniu br., to powiedziałbym, że coś się zmienia. Ustawodawca przewidział formę dyskusji otwartej nad aktami prawa miejscowego i w ten sposób mieszkańcy mają udział w stanowieniu prawa miejscowego. Dlaczego wobec tego, na spotkanie przychodzi parę osób. Dziś jest już po terminie na takie dyskusje, dziś jest procedowanie i przyjęcie uchwały.
  Pani Wojewoda musi mieć podstawę do uchylenia uchwały, muszą być jakieś uchybienia w procedowaniu. Jeśli ich nie ma Wojewoda może zapytać dlaczego powtórnie Pan Wójt wykłada plan do dyskusji po terminie.
  Pani Nalazek - dodała, bo myśmy się dopiero teraz o tym dowiedzieli.
  Wójt Gminy kontynuował. Na pytanie jak ma wyglądać Klonów, ja chcę widzieć Klonów oczami swoich mieszkańców, czyli mieszkańców Klonowa.
  Na pytanie dlaczego chcemy zmieniać plan zagospodarowania odpowiadam dlatego, że obecny plan nie daje możliwości zabudowy tam gdzie chcą mieszkańcy. Dlaczego linie zabudowy są poprowadzone tak a nie inaczej decydują mieszkańcy oraz przepisy prawa. Jeśli ustawa nie przewiduje ograniczenia to znaczy , że dopuszcza.
  Przewodnicząca Rady - zwróciła się do Pani Nalazek. Nie może Pani mówić, że dopiero teraz się o tym dowiedziała, bo Pani jest mieszkanką od 30 lat a procedowanie trwa już 7 lat więc to nie jest sprawa świeża.
  Radny Borowiec - czy do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania potrzebne jest studium uwarunkowań.
  Wójt Gminy - wyjaśnił. Ustawa precyzuje mechanizm przyjmowania tych dwóch dokumentów. Najpierw przyjmowane jest studium uwarunkowań i kierunków rozwoju dla całej gminy a potem plan zagospodarowania w oparciu o studium. Kolejność jest taka, najpierw studium potem plany. Nie przyjmujemy tego na jednej sesji po to aby nie było argumentu zbytniego pośpiechu.
  Innych głosów nie było, dyskusję zakończono.
  Przewodnicząca Rady ogłosiła 20 min. przerwy.

  Po przerwie wznowiono obrady.
  Ad. 8 a)
  Podjęcie uchwały w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łączna.
  Przewodnicząca Rady - poinformowała, że w związku z decyzją Rady Gminy w sprawie wniesionych uwag do Studium (p. 6 protokołu) wszyscy radni otrzymali dziś wypełniony załącznik nr 4, którego brakowało w wersji elektronicznej.
  Przewodnicząca Rady - zapytała czy są pytania odnośnie tej uchwały.
  Radny Czerwiński - poprzednie studium zostało uchylone przez Wojewodę , zapytał więc czy zostały wykonane zalecenia Wojewody do studium.
  Pan Wójt - odpowiedział, że tak.
  Pracownik Urzędu p. Marcin Moćko - zalecenia które otrzymaliśmy w piśmie w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody zostały wykonane. Obecnie mamy już pozytywne uzgodnienia Urzędu Wojewódzkiego . Pan Urbanista naniósł wszystkie poprawki i uwagi.
  Innych pytań nie zgłoszono.  Przewodnicząca Rady - poprosiła o przegłosowanie uchwały w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łączna.
  Uchwała Nr XXI/101/2016
  Rady Gminy Łączna z dn.18 lipca 2016r.
  Została podjęta jednogłośnie ( za- 13 radnych/13 obecnych)

  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 8 b)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna.
  Przewodnicząca Rady - poinformowała, że projekt uchwały był omawiany na połączonym posiedzeniu komisji ale pomimo to czy są jakieś pytania.
  Pytań nie zgłoszono dlatego Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie.
  Uchwała Nr XXI/102/2016
  Rady Gminy Łączna z dn.18 lipca 2016r.
  Została podjęta jednogłośnie ( za- 13 radnych/13 obecnych)

  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 8 c)
  Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwość i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  Przewodnicząca Rady - poinformowała, że projekt uchwały był omawiany na połączonym posiedzeniu komisji ale pomimo to czy są jakieś pytania.
  Radny Borowiec - zgłosił kilka uwag do uchwały.
  Prosił aby w uchwale ujednolicić opłaty na wszystkie miesiące jednakowo z góry albo z dołu nie tak , że część miesięcy płacimy z góry a niektóre miesiące płacimy z dołu.
  Druga uwaga dotyczy § 6 uchwały , nie powinno być zapisu „ z mocą obowiązywania od dnia 1 sierpnia 2016r.” bo nie można się cofać do tyłu z mocą obowiązywania.
  Uchwała idzie do Wojewody oraz do publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Świętokrzyskiego i dopiero po upływie 14 dni od dnia publikacji wchodzi w życie, wiec na pewno nie będzie to data 1 sierpnia .
  Praktycznie to tę uchwałę podejmujemy w ostatnim dniu 18 miesięcznego terminu , dlaczego tak późno podejmujemy takie uchwały.
  Do tej pory można było płacić za śmieci co miesiąc teraz trzeba kwartalnie.
  Przewodnicząca Rady - odpowiedziała, że tak było i tak pozostaje , że można płacić kwartalnie i można płacić co miesiąc tylko należy zmieścić się w terminach kwartalnych.
  Nic się nie zmieniło w tej sprawie.
  Sołtys Pani Starz - popierała Przewodniczącą Rady , że tak było i tak jest, są ludzie , którzy płacą kwartalnie i są tacy, którzy płacą co miesiąc. Zawsze jednak trzeba zmieścić się w tych terminach i ludzie o tym wiedzą.
  Innych pytań nie zgłoszono.
  Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie.
  Uchwała Nr XXI/103/2016
  Rady Gminy Łączna z dn.18 lipca 2016r.
  Została podjęta większością głosów
  ( za- 11 radnych, przeciw -1, wstrzymał się – 1 /13 obecnych)

  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 8 d)
  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018.
  Przewodnicząca Rady - poinformowała, że projekt uchwały był omawiany na komisjach połączonych ale pomimo to czy są jakieś pytania.

  Pytań nie zgłoszono dlatego Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie.
  Uchwała Nr XXI/104/2016
  Rady Gminy Łączna z dn.18 lipca 2016r.
  Została podjęta jednogłośnie ( za- 13 radnych/13 obecnych)

  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 8 e)
  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łączna na lata 2016-2022.
  Przewodnicząca Rady - poinformowała, że projekt uchwały był omawiany na komisjach połączonych ale pomimo to czy są jakieś pytania.
  Radny Borowiec - w imieniu Klubu Radnych poinformował, że są zaniepokojeni treścią tego planu i podał kilka przykładów.
  - na str. 32 nieprawdą jest, że wiodącą funkcją gminy jest rolnictwo, uprawa zbóż, ziemniaków i chów trzody i bydła mlecznego
  - na stronie 36 czytamy : zbiornik wodny Jaśle 14 ha , nie jest to prawda bo zbiornik nie ma 14 ha
  - na str. 65 czytamy, że gmina zrzeszona jest w Związku Utylizator, a wiemy że dn. 27 maja 2015r. nasza Gmina wyszła z tego związku
  - na str. 66 czytamy o pojemnikach typu Igloo dla mieszkańców, takich pojemników nie ma, zostały usunięte
  - na str. 116 czytamy o planach termomodernizacji 5 budynków użyteczności publicznej w gminie, dlaczego w tych planach nie ujęto budynku szkoły w Zaleziance przecież to też jest budynek gminy.
  Członkowie Klubu Radnych w związku z tym wnioskują o oddalenie tego planu i nie przyjmowanie go dzisiaj, do ponownego rozpatrzenia celem usunięcia nieprawdziwych danych i taki stawiam wniosek formalny licząc na zrozumienie radnych. Jest to bardzo ważny dokument dla naszej gminy.
  Wójt Gminy - na komisjach połączonych była ta uchwała omawiana z udziałem przedstawiciela firmy opracowującej plan i wtedy miał Pan Radny możliwość wszelkie uwagi przedstawić. Niektóre z tych błędów to są typowe literówki jak np. powierzchnia zbiornika Jaśle. Jeśli chodzi o wiodącą gospodarkę w gminie to nadal jest ona rolnicza nie przemysłowa. Pojemniki igloo nadal jednak są na terenie gminy. W planie nie ujęto budynku szkoły w Zaleziance, ponieważ w świetle umowy użytkownikiem budynku jest Stowarzyszenie Zalezianka. Dokument ten został sporządzony po to aby można było sięgać po środki unijne i przez to dać szansę realizacji przynajmniej niektórych potrzeb mieszkańców.
  Radna Odrzywolska - odnośnie szkoły w Zaleziance powiedziała, że w umowie są zawarte tylko drobne naprawy, a nie ma ingerencji w bryłę budynku. To nie jest własność Stowarzyszenia, jest to własność gminy i powinien znaleźć się w planie gospodarki niskoemisyjnej do termomodernizacji. Stowarzyszenie tylko użytkuje budynek.
  Radny Borowiec - w tym planie jest bardzo dużo błędów prawie na każdej stronie, to jest bubel prawny. Pytam, czy radni choć część tego planu przeczytali i czy chcą dziś nad nim głosować.
  Wójt Gminy - plan był wyłożony przez 21 dni i można się było do niego odnieść. Wtedy żadnych uwag nie było. Jeżeli dziś radni uważają, że nie należy go przyjmować to proszę bardzo, poprawimy go, naniesiemy korekty, zmiany i wprowadzimy po poprawkach do porządku obrad na sesję 25 lipca.
  Apeluję do radnych, jeśli nie możecie uczestniczyć w komisjach a macie uwagi do pewnych dokumentów, proszę je zgłaszać przez kolegów czy Panią Przewodniczącą Rady a nie dopiero w chwili podejmowania uchwały bo to trochę burzy porządek. Każda uwaga jest cenna jeśli jest trafna i należy korekty wprowadzać. Pan Wójt zakończył i podziękował.
  Innych uwag nie zgłoszono.
  Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie.

  Uchwała Nr XXI/105/2016
  Rady Gminy Łączna z dn.18 lipca 2016r.
  Nie została podjęta
  ( za- 0, przeciw – 10 radnych, wstrzymało się – 3 /13 obecnych)

  Uchwała w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łączna na lata 2016-2022 nie została podjęta.

  Ad. 9
  Przyjęcie protokołu z posiedzenie Rady Gminy Łączna z dnia 22.06.2016r.
  Radna Odrzywolska - wnosiła o uzupełnienie swojej wypowiedzi o słowo „nie” ponieważ myślała inaczej a powiedziała inaczej. Nie miałam tego na myśli a tak powiedziałam, za co przepraszam. Na str. 8 protokołu do słowa korzyść proszę dodać „nie” tak aby było słowo niekorzyść.
  Prawidłowe brzmienie zdania to: „nigdy nie rozmawiałam z Panem Sołtysem Klonowa na temat sytuacji w Klonowie i żadne moje działanie nie wpływa na niekorzyść tej wsi.”
  Radny Czerwiński - powiedział, znalazł 23 uwagi do protokołu. Niektóre z nich odczytał.
  1/ Urząd Marszałkowski potwierdził, że nie będą zwlekać ze zwrotem pieniędzy a Pan Wójt użył słowa „refundacja”
  2/niepełna wypowiedź radnego Osmana dotycząca spotkania w sprawie budowy chodnika w Podzagnańszczu, brak jest pytania radnego „przepraszam, dlaczego nie zaproszono mnie na takie spotkanie ”
  3/ w wypowiedzi sołtysa Klonowa p. Bieli, brak wypowiedzi radnego Śliwy i radnego Osmana.
  4/ sołtys Klonowa powiedział, że pieniądze wpłynęły choć nie z budżetu gminy tylko z banku, brak wypowiedzi Pana Wójta w sprawie środków z banku
  5/ w wypowiedzi sołtysa Klonowa odnośnie rozmowy telefonicznej Pan Sołtys użył słowa „impreza” a nie „uroczystość” jak jest napisane w protokole.
  6 odnośnie ubiegłorocznej uroczystości przy pomniku w Klonowie - brakuje pełnej wypowiedzi radnego Śliwy o zaproszonych gościach , sponsorach itd.
  7/ odnośnie składki na spaleńców, radny Śliwa użył słów „odnośnie składki na Państwa Borowców, którzy się spalili”
  8/ brak wypowiedzi radnego Jacka Śliwy o pomocy dla Państwa Borowców
  9/ w wypowiedzi radnego Litwińskiego jest napisane odnośnie odnawiania kaplic i krzyży, radny nie użył słowa kaplic tylko krzyży.
  10/ wypowiedź radnego Osmana w sprawie badania jakości wody w Klonowie, brak całej wypowiedzi radnego, która wyjaśnia postępowanie Klubu, skrócenie wypacza sens wypowiedzi.
  11/ wypowiedź sołtysa Klonowa , że zapraszał w imieniu mieszkańców sołectwa Klonów. Sołtys powiedział, że jest tylko sołtysem Klonowa, gospodarzem jest Wójt i Przewodnicząca Rady .
  12/ radny Borowiec zapytał ile jest takich miejsc zbrodni hitlerowskich na terenie gminy a jest napisane miejsc pamięci
  13/ radny Śliwa odnośnie zakupu ciągnika dla ZGK powiedział wniosek formalny , który nie był głosowany.
  14/ przed podjęciem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Przewodnicząca Rady zapytała czy są pytania do uchwały a w protokole jest napisane lub uwagi.
  15/ podczas dyskusji w sprawie absolutorium dla Wójta, brak całej wypowiedzi radnego Osmana co zmienia sens wypowiedzi
  16/ radny Januchta mówiąc o rezerwie Wójta, nie powiedział słów „i o tym Wójt decyduje”
  17/odnośnie Planu Odnowy Miejscowości Zalezianka, brak wypowiedzi Wójta o korzystaniu z dokumentów przez poprzednią Panią Prezes Stowarzyszenia, która robiła szkolenia i korzystała z tego programu.
  18/ Plan Odnowy Miejscowości Zalezianka , brak całej wypowiedzi Wójta.
  19/ odnośnie wykonywania pewnych dróg a innych nie, brak pełnej wypowiedzi Wójta np. słów: „ Czego Pan Borowiec się czepia, albo droga jest ślepa, która droga do niczego nie prowadzi albo zaraz będzie miał tysiąc pytań dlaczego nie zrobiłem zgodnie ze sztuką, bo Pan chce do tego dorzucić smaczek. Jeśli Pan będzie Wójtem to będzie Pan decydował.”
  20/ brak pełnej wypowiedzi radnego Osmana : „czy ja jestem przeciwny budowie jakiejkolwiek drogi w gminie”

  Radny Czerwiński - zakończył odczytywanie uwag do protokołu dodając, że znalazłem 23 uwagi a jest tego więcej.
  Przewodnicząca Rady - zapytała jaki jest Pana wniosek.
  Radny Czerwiński - żeby poprawić ten protokół trzeba go poprawić zgodnie z prawdą.
  W części ten protokół jest napisany jako stenogram a w części jako protokół. Jest napisany niedbale, niektóre zapisy zmieniają sens wypowiedzi, bo jest napisane dwa zdania a było ich dziewięć.
  Radny Śliwa - ja nie mogę przeczytać protokołu ze względu na moje oczy, a nikt mi nie chce wydrukować. Chciałbym ponowić prośbę abym może dostawał ten protokół.
  Przewodnicząca Rady - jest Pan członkiem Klubu Radnych , wobec tego Przewodniczący Klubu może panu wydrukować protokół a jeśli tego nie będzie chciał zrobić proszę przyjść do mnie do domu, ja Panu wydrukuję.
  Radny Śliwa - odpowiedział, że nie jest członkiem Klubu , jest niezależnym radnym, na co Przewodnicząca Rady zareagowała, jeśli Pan nie jest członkiem Klubu to nie ma Klubu.
  Radny Śliwa - poprawił się, że jestem zawieszony.
  Sołtys Klonowa p. Biela - zwracając się do radnego Czerwińskiego, protokołu nie przeglądałem ale proszę o uściślenie mojej wypowiedzi a ja odpowiem od zaraz.
  Radny Czerwiński - w Pana wypowiedzi w protokole jest napisane słowo „uroczystość” a pan powiedział „impreza”. Tylko o to chodzi.
  Sołtys Klonowa p. Biela - zadzwonił do mnie telefon wiec odebrałem. Dzwonił Pan Ejsmont i powiedział, że chce mi pomóc w organizowaniu imprezy święta wsi.
  Uroczystość odbyła się na miarę możliwości i potrzeb. Uważam, że Pan Ejsmont nie powinien tak podejść do sprawy. Natomiast jak Panu radnemu zależy aby to było toczka w toczkę nie ma problemu.
  Przewodnicząca Rady - zapytała czy są jeszcze uwagi do protokołu.
  Innych uwag nie zgłoszono.
  Przewodnicząca Rady - odsłuchamy ponownie dyktafon i poprawki będą naniesione zgodnie z tym co powiedział radny Czerwiński, jeśli oczywiście miał Pan rację.
  Wobec tego przystępujemy do przegłosowania protokołu z dnia 22 czerwca 2016r.

  Protokół Nr XX/2016 z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 22 czerwca 2016r. został przyjęty większością głosów ( za- 9 radnych, przeciw- 4 /13 ).

  Przed zakończeniem obrad o głos poprosiła radna Odrzywolska.
  Złożyła serdeczne gratulacje wszystkim uczniom, którzy uczęszczają do szkół na terenie naszej gminy, gronu pedagogicznemu, dyrekcji oraz rodzicom bo wyniki jakie osiągnęli uczniowie są zadowalające.
  Szkoła Podstawowa w Zaleziance znajduje się na 2 miejscu na liście TOP szkół najlepszych w powiecie.
  Jak wypadł sprawdzian szóstoklasisty w naszej gminie:
  ogólnie w powiecie gmina uzyskała 53 punkty co daje 4 miejsce w powiecie
  Szkoła Podstawowa w Zaleziance uzyskała 75,5 pkt., Szkoła Podstawowa w Goździe 64,4 pkt., Szkoła Podstawowa w Łącznej 60,8 pkt.
  Warto podkreślić, że Szkoła Podstawowa w Zaleziance zajęła 14 miejsce w rankingu TOP 30 najlepszych szkół woj. świętokrzyskiego. Pozostałe szkoły są to najczęściej szkoły prywatne a nie szkoły prowadzone przez stowarzyszenia.
  Egzamin gimnazjalny;
  Gimnazjum w Łącznej znajduje się na 4 miejscu na liście powiatu z sumą punktów 58,6 na 9 gimnazjów. Jest to również o wiele lepszy wynik niż w latach ubiegłych.
  Radna Jolanta Żaczek - uzupełniła wypowiedź radnej Odrzywolskiej. Gimnazjum w Łącznej, wśród gimnazjów prowadzonych przez gminy było pierwsze. W Skarżysku jest kilka gimnazjów, w tym prywatne, dlatego 4 miejsce w powiecie wśród wszystkich gimnazjów jest to bardzo dobre miejsce.


  Ad. 10
  Zakończenie obrad.
  Porządek obrad został wyczerpany.
  Przewodnicząca Rady podziękowała wszystkim za udział , zakończyła i zamknęła kolejne XXI-e w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna.  Protokół sporządziła Sekretarz obrad

  Renata Jasińska Sławomir Litwiński


  Data wprowadzenia: 2016-09-01 1511
  Data upublicznienia: 2016-09-01
  Art. czytany: 627 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna