A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łączna z dnia 20 września 2018 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łączna z dnia 20 września 2018 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania
» INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 24 września 2018 r.
» Ogłoszenie o konkursie ofert na sprzedaż samochodu Opel - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
» Ogłoszenie o konkursie ofert na sprzedaż ciągnika rolniczego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • 2014-2018
 • Protokół Nr XXII/2016 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 25 lipca 2016r.


  Protokół Nr XXII/2016
  z posiedzenia Rady Gminy Łączna
  dnia 25 lipca 2016r.


  Miejsce posiedzenia – sala konferencyjna Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonej Górce 1 b
  Czas trwania obrad – godz. 9,00 - 11,30

  Ad. 1
  Dnia 25 lipca 2016r. odbyło się kolejne XXII -e w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna.
  Obrady otworzyła i przewodniczyła im Przewodnicząca Rady Gminy Łączna Pani Monika Pająk.
  Na wstępie Przewodnicząca Rady powitała zaproszonych gości i radnych.

  Wśród zaproszonych gości byli:
  - Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński,
  - Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek
  - Zastępca Skarbnika Gminy p. Joanna Mazurek
  - Radca Prawny Urzędu Gminy p. Wacław Iwanczatik
  - Kierownik Wydziału Technicznego Urzędu Gminy p. Krzysztof Pastuszka
  - Pracownik Wydziału Technicznego p. Marcin Moćko
  - Urbanista p. Rafał Kozieł
  - Pracownik Wydziału Technicznego p. Anna Kopeć
  - Przedstawiciel Komisariatu Policji w Suchedniowie p. Mariusz Gębski
  - niektórzy sołtysi gminy Łączna,
  - mieszkańcy gminy

  Na liście obecności podpisy złożyło 13 radnych, co stanowiło 87 % ustawowego składu Rady.
  Nieobecni radni : Litwiński Sławomir i Siewierska Marta - usprawiedliwieni.
  Obrady były prawomocne.
  Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.

  Ad. 2
  Na sekretarza obrad Przewodnicząca Rady zaproponowała kolejnego radnego Mirosława Nygę , który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji.

  Ad. 3
  Przyjęcie porządku posiedzenia.
  Przewodnicząca Rady - odczytała zaproponowany porządek obrad i zapytała czy są jakieś wnioski.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - zaproponował wprowadzenie do porządku obrad uchwały dotyczącej przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łączna w punkcie 7 e) .
  Przewodnicząca Rady - zapytała kto jest za wnioskiem Pana Wójta .
  Wniosek przeszedł większością głosów ( za - 9 radnych, przeciw – 0, wstrzymał się – 0/13 )

  Przewodnicząca Rady - zapytała czy są jeszcze inne wnioski.
  Radny Borowiec - proponuję odrzucenie wniosku Pana Wójta w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, z tego względu, że nie jesteśmy pewni czy zostało wszystko dobrze poprawione, tego nie dostaliśmy nigdzie do tego momentu abyśmy mogli się zapoznać.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - kwestie dotyczące wyłożenia planu gospodarki niskoemisyjnej i terminu w czasie którego można było składać swoje wnioski, upłynął przed poprzednią sesją. Argumentacja radnego Borowca odnosząca się do wniosków z poprzedniej sesji została przez nas uwzględniona bo to były kwestie kosmetyczne.
  Jedyna rzecz, która nie znalazła się w PGN, a podnoszona przez radnego Borowca dotyczyła budynku szkoły w Zaleziance obecnie użytkowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego Zalezianka. I ta poprawka znalazła się w planie. Pracownicy Urzędu Gminy kontaktowali się z Panem Borowcem w kwestiach jeszcze innych uwag , ale Pan nie miał czasu na rozmowę.
  Żeby nie było wrażenia, że Wójt chce coś wrzucić i przepchnąć kolanem, to chcę powiedzieć, że z punktu widzenia gminy i tego co gmina zamierza zrobić, moglibyśmy tę uchwałę przyjąć we wrześniu. Natomiast istotne jest to, że plan gospodarki niskoemisyjnej ma służyć również przedsiębiorcom, do składania wniosków i z punktu widzenia harmonogramu naboru wniosków ma to kapitalne znaczenie. Jeżeli więc radni odrzucą wniosek i plan, to zrobią krzywdę nie gminie tylko przedsiębiorcom, którzy na to czekają, bo czekają na złożenie wniosków.
  Gdyby było tak, że w PGN znalazły się rzeczy nie akceptowane przez radnych czy mieszkańców to wyjaśniam. Kwestia budynku w Zaleziance, mamy podpisaną umowę na czas nieokreślony dotyczącą dzierżawy tego budynku. Gdyby była umowa podpisana na czas określony taki obowiązek ciążyłby na nas. Dwukrotnie wysyłaliśmy pisma do Stowarzyszenia nie było żadnej odpowiedzi. Ponieważ sprawa została ruszona po raz kolejny przez Pana Radnego, wysłaliśmy po raz kolejny pismo z ankietą do Stowarzyszenia. Stowarzyszenie taką ankietę wypełniło i zostało to umieszczone w PGN. Z mojej strony tytułem wyjaśnienia to wszystko.
  Przewodnicząca Rady - zapytała czy wniosek radnego Borowca jest nadal aktualny.
  Radny Borowiec - tak i zapytał jaka będzie szkoda dla gminy jeśli Plan zostanie przyjęty
  z błędami, które tam występują.
  Wójt Gminy - żadna szkoda, bo każdy dokument można zmienić, od tego jest Rada Gminy, która może wprowadzać zmiany. Jeśli nie ma wyraźnych przeszkód , nie wiem dlaczego mielibyśmy tego Planu nie uchwalić, tylko dlatego, że do końca czegoś nie wiemy.
  Moim zdaniem plan jest opracowany prawidłowo, był sprawdzany bardzo dokładnie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i uwag nie było. Powierzchnia zbiornika Jaśle została przyjęta z dokumentów planowych tj. 14 ha , a ponieważ brak było zgód mieszkańców, na etapie realizacji powierzchnia została okrojona do wielkości obecnej. Innych uwag Pan nie miał.
  Radny Osman - zadał pytanie Panu Wójtowi. Czy Pan by się podpisał pod dokumentem, którego nie zna. Ja tego Planu nie znam. Jak mamy głosować coś, czego nie znamy. Powinniśmy znać sprawę i dopiero głosować.
  Wójt Gminy - nie wypada komentować tego typu uwag, bo to są uwagi nie na miejscu z tego powodu, że zgodnie z procedurami zrobiliśmy to tak jak być powinno. To, że nie macie Państwo czasu z dokumentem się zapoznać , to nawet nie należy się do twego przyznawać.
  Ja się pod tym dokumentem podpisuję, jeśli są nawet jakieś błędy to te błędy można poprawić. Kwestia Zalezianki została wyjaśniona, ale też zdziwiłem się , że Stowarzyszenie Zalezianka nie chce podejmować rozmowy na ten temat i nie chce złożyć ankiety to znaczy , że nie jest zainteresowane. Pomimo to i tak dokonaliśmy zmiany.
  Radny Borowiec - to nie jest budynek Stowarzyszenia, tylko Urzędu Gminy proszę więc nie zrzucać winy na Stowarzyszenie.
  Pracownik Urzędu Gminy p. Anna Kopeć - poinformowała, że Stowarzyszenie Zalezianka dwukrotnie od nas otrzymywało prośbę o wypełnienie ankiety i takiej ankiety nie otrzymaliśmy, a my jako gmina nie mamy pewnych danych, które są potrzebne do planu gospodarki niskoemisyjnej. Dopiero w ubiegłym tygodniu, po prośbie telefonicznej Pani Dyrektor Szkoły wypełniła taką ankietę.
  Przewodnicząca Rady - przeprowadziła głosowanie nad wnioskiem radnego Borowca aby p. 7 e) w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łączna na lata 2016-2022 został wykreślony z porządku obrad. (za- 5 radnych, przeciw – 8, wstrzymał się - 0) Wniosek nie uzyskał poparcia radnych
  Przewodnicząca Rady - zapytała czy są jeszcze jakieś inne uwagi.
  Innych uwag nie zgłoszono.
  Przewodnicząca Rady - poprosiła o przegłosowanie porządku obrad z uwzględnieniem wprowadzonego punktu 7 e)
  Porządek obrad po zmianie został przyjęty większością głosów.
  ( za- 8 radnych, przeciw - 5, wstrzymało się – 0/ 13 ).
  1. Powitanie i stwierdzenie kworum.
  2. Powołanie sekretarza obrad.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Sprawozdanie Wójta Gminy z prac między sesjami.
  5. Pytania, wnioski, postulaty.
  6. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Nr 1 Czerwona Górka na obszarze gminy Łączna
  b) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Nr 4 Klonów na obszarze gminy Łączna
  c) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Nr 6 Łączna na obszarze gminy Łączna
  d) przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łączna.
  e) Zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łączna na lata 2016-2022
  8. Zakończenie obrad.


  Ad. 4
  Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami oraz z realizacji uchwał Rady Gminy od dnia 18 lipca 2016r. do dnia 25 lipca 2016. złożył Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński. I tak:
  I. Uczestniczyłem : 19 lipca - w Bibliotece, w spotkaniu z mieszkańcami Podłazia w sprawie utworzenia stowarzyszenia, które w przyszłości mogłoby aplikować o środki z programów unijnych na zagospodarowanie działki gminnej w Podłaziu pod kątem potrzeb i oczekiwań mieszkańców sołectwa, 21 lipca – wizyta w budynku po byłej szkole w Zagórzu pod kątem potrzeb remontowych całego obiektu łącznie z placem szkolnym, możliwości pozyskania środków zewnętrznych na ten cel przez jedno z KGW Zagórza
  - w spotkaniu z dyr. Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego p. Przemysławem Janiszewskim w sprawie możliwości dofinansowania z tegoż programu inwestycji gminnych, m.in. budowy boisk sportowych i budynków użyteczności publicznej, 22 lipca – w spotkaniu z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kam. w sprawie obsługi i kryteriów programu robót publicznych,

  II. Wydałem zarządzenia:
  - w sprawie zmian budżetu gminy Łączna na 2016 rok, - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, ustalenia zasad jej pracy oraz wynagrodzenia.
  Z ostatnich wniosków :
  - pracownicy zakończyli wykaszanie otoczenia zbiornika wodnego Jaśle, - najbliższe dni podcinać będą oni żywopłoty i trawniki wokół budynku Urzędu, - następnie planowane jest koszenie poboczy dróg gminnych w Podłaziu.
  Pozostałe wnioski Rady Gminy Łączna realizowane są przez pracowników Urzędu na bieżąco, w miarę posiadanych środków.

  Ad. 5 i 6
  Pytania, wnioski, postulaty oraz udzielenie odpowiedzi.
  Radny Januchta - zgłosił kilka wniosków.
  1/ zapytał Kierownika Wydziału Technicznego o postęp prac w sprawie budowy oświetlenia do Zaskala
  2/ przypomniał o naprawie drogi Ostrów
  3/ prośba do przedstawiciela Policji obecnego na sesji. Droga w kierunku Bodzentyna przed Zaskalem zrobiła się drogą ekspresową. Czy jest możliwość okresowego patrolowania tej drogi pod kątem prędkości pojazdów, na co Dzielnicowy Pan Gębski odpowiedział , że tak oczywiście. Proszę tylko o skierowanie pisma do komisariatu lub do Komendanta Powiatowego Policji.
  Wójt Gminy - od razu obiecał skierowanie takiego pisma.
  Kierownik Wydziału Technicznego p. Krzysztof Pastuszka - odnośnie oświetlenia poinformował , że mamy dwa zadania do realizacji Zaskale i Kamionki, mamy już gotowe mapy na Zaskale ale dobrze byłoby poczekać na dzisiejszą uchwałę w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Czerwona Górka, w którym są Kamionki, aby mapy do celów projektowych wydane były z aktualnym stanem prawnym. Nie mogę zlecić w jednym roku budżetowym dwóch odrębnych zadań o tym samym charakterze.
  Sołtys Klonowa p. Biela - w ubiegły piątek przejeżdżając obok budynku szkoły w Klonowie, zobaczyłem bawiące się dzieci. Podjechał również radny Jacek Śliwa. Były dzieci, były tam i matki. Była też Pani Dyrektor Magda Kowalik. Jest to coś niesamowitego, że przy odrobinie nakładów była taka impreza dla dzieci w tak małej miejscowości.
  Podziękowanie dla Pani Dyrektor Kowalik. Nie szczędźmy środków i sił na inwestowanie w młodych ludzi, bo wyrosną na dobrych obywateli.
  - zwróciłem się około dwa miesiące temu do radnego Gminy Łączna o udostępnienie jakiegoś kosza na pety ale sprawa nie została załatwiona, więc zwracam się do Przewodniczącej Rady o mały kosz.
  - w czwartek było zebranie wiejskie w Klonowie odnośnie planu zagospodarowania przestrzennego na które przybyli zainteresowani mieszkańcy. Przybyła również grupa radnych z klubu Zalezianka czy jak się tam zwie. Każdy miał możliwość wypowiedzenia się .
  Zebranie wiejskie jest otwarte ale to są wewnętrzne sprawy danego sołectwa. Nie zapraszałem nikogo, radny Klonowa również nie zapraszał, a tu przyjeżdża sołtys z Występy. Jest jeden sołtys Klonowa i to wystarczy. Mnie to bardzo nie przeszkadzało, ale po zebraniu przychodzili do mnie mieszkańcy i prosili aby na przyszłość takich rzeczy nie robić, bo to niczemu dobremu nie służy. Na koniec zebrania radny Borowiec chciał wykładnię prawa na temat planu zagospodarowania przestrzennego . Współpracujmy na zasadzie koleżeńskiej, ale nie na siłę. Każdy radny jak i sołtys na swoim terenie ma co robić. Proszę i apeluje do radnych nie przyjeżdżajcie na zebrania wiejskie w Klonowie, a jeżeli będzie taka potrzeba to Was zaproszę. Pan Sołtys zakończył , i poprosił o pytania.
  Radny Osman - zgłosił trzy wnioski:
  1/ prosił o załatanie dziur na drodze przy cmentarzu.
  2/ Przypomniał również o drodze na Podzagnańszczu do wiaduktu , którą zgłasza od marca, co mam jeszcze zrobić w tej sprawie.
  3/ Na poprzedniej sesji zgłaszałem pytanie co z uchwałą w sprawie infrastruktury sportowej. Kiedy ta uchwała zostanie przygotowana.
  Radny Kałuziński - jak przyjedzie radiowóz policyjny do Łącznej, to proszę niech spojrzy na plac zabaw w Łącznej przy przedszkolu. Młodzież pije, pali i zachowuje się bardzo niegrzecznie. Proszę o częstsze kontrole tego miejsca.
  Zwracając się do radnego Borowca pytał, po co my tu przychodzimy, żeby zabierać czas. Kiedy Pan Wójt zgłosił wniosek o wprowadzenie uchwały w sprawie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej to Pan głosował za wprowadzeniem, a później zabiera Pan czas zgłaszając wniosek o zdjęcie tego punktu. Niech się Pan zastanowi co Pan chce zrobić.
  Radny Borowiec - zwrócił się do sołtysa Klonowa p. Bieli. Jako radny mam prawo iść na każde zebranie w tej gminie i wysłuchać. Ja byłbym zadowolony , gdyby ludzie z gminy do mnie przychodzili. Nie wiem czy Pan chce trzymać ciemnogród u siebie na wsi, żeby nikt nic nie powiedział.
  Do radnego Kałuzińskiego powiedział, że nie głosował za wprowadzeniem tej uchwały tylko chciałem zadać pytanie. Proszę wpisać teraz w protokole, że ja nie głosowałem za wprowadzeniem uchwały dotyczącej przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.
  Następnie zapytał radnego Kałuzińskiego, czy przeczytał plan gospodarki niskoemisyjnej.
  Radny Kałuziński - jest to moja prywatna sprawa , natomiast zagłosuję tak jak uważam.
  Radca Prawny Urzędu p. Wacław Iwanczatik - odpowiedział radnemu Osmanowi, co najmniej trzech radnych może złożyć wniosek o uchwałę w sprawie infrastruktury sportowej, przy czym należy określić jednocześnie sposób finansowania zadania. Taki wniosek trafi pod obrady Rady Gminy.
  Radny Wisowaty - koło placu zabaw na Kamionkach został przewrócony znak drogowy. Proszę o umocowanie znaku.
  Radny Januchta - odbyło się zebranie wiejskie w Klonowie , pytam Pana Sołtysa jaki jest efekt tego zebrania , czy mieszkańcy są za planem zagospodarowania czy przeciw.
  Sołtys Klonowa p. Biela - na wstępie zgłosił wniosek o wypełnienie ubytków asfaltu w drodze powiatowej w Klonowie .
  Wracając do dzieci prosił aby kupić zabawki dla dzieci na boisko szkolne.

  Na pytanie radnego Januchty o efekt zebrania. Było nieciekawie bo przyszło 7 osób tych, którzy złożyli wcześniej pismo o wstrzymanie rozpatrzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla Klonowa a liczniejszą grupę stanowili mieszkańcy, którzy z niecierpliwością czekają na zmianę planu. Większa grupa mieszkańców aby przekonać tą małą grupę, że potrzebna jest zmiana planu powiedzieli , że przyprowadzą swoje dzieci do nich aby zobaczyli jak się mieszka tam, gdzie jest dużo domowników na niewielkich metrach kwadratowych. Stosunek głosów był chyba 9:37 .
  Do radnego Borowca powiedział, Klonów to nie jest zamknięta enklawa, tylko to są nasze sprawy a jeśli nie będziemy mogli sobie poradzić wtedy zaprosimy radnych. Ja uważam, że przyjechaliście po to aby robić już kolejną kampanię wyborczą na Wójta.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - odczytał treść pisma od Pani Anny Dulny-Perlińska, które wpłynęło do Urzędu Gminy 22 lipca 2016r. Pismo nie jest podpisane i nosi tytuł „Protest”.
  Po odczytaniu pisma Pan Wójt odniósł się do niego po to , aby nie powstało wrażenie , że organy gminy relatywizują ustawy i to co w nich jest zapisane.
  Nie zgadzam się z twierdzeniem Pani, że nie otrzymała informacji o zmianie trybu .
  Art. 11 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003r. wyraźnie precyzuje obowiązki wójta gminy w zakresie ogłoszeń o sporządzaniu studium - Pan Wójt odczytał ten artykuł.
  Art. 17 pkt. 1 tej samej ustawy, podobnie precyzuje obowiązki wójta gminy ale w zakresie sporządzania planu miejscowego.
  Co zrobiły orany gminy Łączna w zakresie informacji publicznej o wyłożeniu studium i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego , Wójt Gminy poinformował kolejno latami wstecz poczynając od roku 2016, 2015, 2014, 2013, 2012.
  Zrobiliśmy więcej niż wymagane, bo ponadto daliśmy informację na wszystkich tablicach ogłoszeń.
  Jeśli ktoś pisze, że plan zagospodarowania w obecnej formie nie może być brany pod uwagę , to uważać może, ale nie ma to żadnego skutku prawnego. Odsyłam do przeczytania wyżej wspomnianej ustawy.
  Mieszkanka Klonowa p.Bożena Zielińska - nieprawdą jest to co mówi Pani Dulny-Perlińska, że nie wiedziała, bo wisiało ogłoszenie na tablicy ogłoszeń przy sklepie i wszyscy czytali. Pismo tej Pani należy odrzucić, bo my nie będziemy czekać.
  Radny Osman - do Radcy Prawnego, nie rozumiem odpowiedzi na moje pytanie dlaczego nie jest przygotowana uchwała. Projekt infrastruktury sportowej w gminie nad którą głosowaliśmy, którą poprawiliśmy i ma wyglądać inaczej, natomiast dofinansowanie ma być z tych samych środków.
  Radca Prawny p. Wacław Iwanczatik - jako radni możecie złożyć projekt uchwały i wskazać finansowanie.
  Wójt Gminy - nie bardzo rozumiem co panu Osmanowi chodzi po głowie. Było zebranie w Goździe , na temat jednego boiska przy szkole w Goździe, a nie na temat infrastruktury sportowej w gminie, w którym uczestniczył również radny Osman. Na komisji złożył Pan wniosek aby w gminie wybudować boisko pełnowymiarowe piłkarskie ze sztuczną trawą, oraz dwa boiska wielofunkcyjne w Łącznej i w Goździe. Proszę więc precyzyjnie formułować wnioski, żeby Rada Gminy wiedziała co ma przegłosować. Przynajmniej 3 radnych może złożyć taki projekt uchwały, wskazując finansowanie. W wieloletnim planie finansowym ja zawarłem tylko boisko przy szkole w Goździe, bo nie mam dokumentu, który świadczyłby, że mam koniecznie wybudować boisko ze sztuczną trawą za 2 mln zł, bo nie mam na to środków.
  Radny Osman - czym jest wniosek formalny przegłosowany podczas sesji przez Radę Gminy, na co Pan Wójt odpowiedział - wnioskiem ale nie uchwałą.
  Radny Osman - po wniosku formalnym powinien Pan Wójt przygotować uchwałę, bo wie o jaką infrastrukturę chodzi. Projekt Pana Wójta boiska przy szkole w Goździe ze sztuczną trawą, projekt bez oświetlenia za kwotę 880 tys. zł. wartość kosztorysowa.
  Było 5 spotkań i dobrze bo dały efekt , że Rada Gminy przegłosowała wniosek w sprawie infrastruktury sportowej w gminie, czyli boisko ze sztucznej trawy przy Zespole Szkół w Łącznej, boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół w Łącznej i boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół w Goździe . Czekamy na projekt uchwały. Z jakiego programu ma to być dofinansowane jest to zadanie gminy.
  Radny Czerwiński - zapytał jaki jest wyrok w sprawie odwołania Pana Śladkowskiego, co się dzieje dalej.
  Radca Prawny - nie ma jeszcze wyroku, sprawa trwa.
  Radny Śliwa - dobrze , że są sesje rady gminy i radni mają odrębne zdania. JOW -ów jeszcze nie ma. Radni mogą chodzić gdzie chcą. Byłem na Występie i nikt mnie nie wyganiał.
  Nie ma wśród nas radnych, którzy nie chcą budować dróg, bo każdemu droga jest potrzebna. Jest sierpień, pierwszy transport żywności Wójt obiecał przywieźć więc trzeba załatwiać bo ludzie składają wnioski w GOPS do końca lipca. Trwają urlopy, żeby tego nie przegapić.
  Mieszkaniec Klonowa p. Dariusz Mendak - nie chodzi nam o to aby radni nie byli, ale Pan radny Borowiec obiecuje , że w ciągu 50 dni da się załatwić działkę Pana Kumańskiego co jest to nieprawdą na pewno.
  Sołtys Występy p. Bracha - na moje zebranie wiejskie Występy, przybyli mieszkańcy Klonowa, którzy brali czynny udział w dyskusji i ja z tego powodu problemu nie robiłem.
  Na zebraniu w Klonowie czułem się jako zaproszony gość ponieważ zebrania wiejskie są otwarte i każdy kto chce może przyjść.
  Radny Chaba - gratuluję mieszkańcom Klonowa sołtysa jakiego macie. Czemu miałaby służyć obecność radnych z innych miejscowości, czy sołtysa z Występy. Wiem , że kiedy na Występie odbywały się zebrania wiejskie, Radny Borowiec swoją osobą powodował niepotrzebne kłótnie, sprzeczki. Nie chciałbym Panie Radny a by Pan więcej przychodził na zebranie Występy skoro ma Pan takie zamiary. My też sobie poradzimy bez Pana podobnie jak Klonów. Zwracając się do sołtysa Występy, dobrze, że Pan jeździ na inne zebrania, ale jaki skutek mają te wizyty, co Pan doradził, co Pan pomógł mieszkańcom Klonowa. To samo dotyczy radnego Borowca , co Pan zrobił dla mieszkańców Klonowa.
  Radny Borowiec - zapytał wobec tego radnego Chabę , co robił z Policją w zakładzie w Zagnańsku szukając samochodu, który jeździł po Występie, czy to jest Pana zajęcie. Jest to sytuacja sprzed pół roku.
  Radny Chaba - nie rozumiem pytania, jest to bzdura, kłamstwo, oszustwo. Nigdy nie jeździłem po Zagnańsku i nie szukałem żadnego samochodu. Kto Panu to powiedział, proszę mi to w tej chwili wyjaśnić. Pan kłamie i zawsze gdzie się Pan pojawi doprowadza do kłótni i sprzeczek. Jest to kłamstwo i mówię to publicznie.
  Radny Borowiec - nie odniósł się do słów radnego Chaby.
  Pani Lidia Pająk - Państwa wizyta u nas nie przeszkadzała. Pan Sołtys robiąc zebranie wiejskie wyraził wolę mieszkańców Klonowa, bo o to prosili, zbędne jest więc ingerowanie w nasze życie. U nas nie ma ciemnogrodu.
  Radny Osman - zgłaszam formalny wniosek, tam gdzie powiat będzie robił jakąś inwestycję, drogę lub chodnik, żeby w spotkaniach na te tematy uczestniczył sołtys lub radny z danej miejscowości.
  Wójt Gminy - ja protestuję, ponieważ Pan Radny wkracza w kompetencje organu. W ramach moich kompetencji mam prawo i możliwość spotykania się z kim chcę i zapraszam czasem radnych , czasem sołtysów. Nie znaczy to jednak , że Rada Gminy ma mi wskazywać w jaki sposób ja mam pracować. Proszę sobie doczytać. Rozumiem , że jest zainteresowanie wszystkich radnych, kwestiami dotyczącymi ich sołectwa.
  Za swoje działania wójt odpowiada przed radą gminy, co przedstawia na sesji w swoim sprawozdaniu. Proszę podjąć taką uchwałę, a Wojewoda się do tego odniesie. Proszę wiec nie przekraczać swoich kompetencji, bo od spotkań jest Wójt i Wójt ma prawo spotkać się z każdym w sposób, który jemu odpowiada. Innej możliwości nie ma.
  Przewodnicząca Rady - Pana Osmana wniosek jest bardzo podobny do wniosku radnego Borowca, który wnioskował aby sesje odbywały się po południu. Jest to kompetencja przewodniczącego rady , kiedy , gdzie i o której godzinie ma się odbyć sesja. Wniosek radnego Osmana więc jest bezzasadny, bo to jest kompetencja Wójta Gminy. Ja również byłam na spotkaniu w Powiecie w sprawie chodnika, ale nie do Podzagnańszcza bo tam już jest projekt na chodnik, tylko w kwestii przedłużenia chodnika do Zagórza. Zapewniam Pana, że nikt z nas nie blokował żadnej inwestycji w żadnej miejscowości. Nie można wchodzić w kompetencje wójta ani w kompetencje przewodniczącego rady.
  Radny Osman - przypomniał na poprzedniej sesji było powiedziane, że na tym spotkaniu były rozmowy, czy zasadna jest budowa chodnika skoro występuje kolizja z kanalizacją. Panie Wójcie to jest niezrozumiałe, jeśli jest inwestycja w danej miejscowości a sołtysa i radnego się nie zaprasza. A mówimy o budowaniu zgody. Ja się poczułem nieelegancko.
  Ja chciałbym wiedzieć jak wyglądały rozmowy. Chciałbym wiedzieć co z chodnikiem, co mam powiedzieć mieszkańcom.
  Przewodnicząca Rady - nie było rozmów dotyczących Podzagnańszcza, ponieważ projekt jest wykonany i ta inwestycja będzie realizowana. Jeśli padło stwierdzenie, że po wybudowaniu kanalizacji to chyba jest to normalne. Pojechaliśmy prosić Starostwo aby został wykonany projekt chodnika do Zagórza. Nikt nie blokuje inwestycji budowy chodnika na Podzagnańszczu.
  Radny Januchta - jako osoba postronna zrozumiałem że grupa , która pojechała do powiatu z inicjatywy radnej Siewierskiej , pojechali o przedłużenie projektu budowy chodnika do Zagórza. W trakcie rozmowy może wyszły jakieś sprawy związane z budową chodnika i kanalizacji w Podzagnańszczu. Nie pojechali tam aby blokować jakąkolwiek inwestycję.
  Radny Chaba - ja też brałem udział w tym spotkaniu. Byłem w sprawie remontu drogi w Występie. Nikt nie chciał wstrzymywać budowy chodnika, bo każda inwestycja powinna być wykonywana i powinna cieszyć.
  Radny Osman - zapytał wobec tego na czym stanęło.
  Przewodnicząca Rady - na ostatniej sesji Pan Starosta wyjaśniał to. Jeśli Pan Radny czuje taką potrzebę proszę poprosić Pana Wójta o takie spotkanie. Radna Siewierska i radny Chaba poprosili Pana Wójta o takie spotkanie w powiecie, a mnie poproszono o udział jako przewodniczącą rady. Czy jest coś złego w tym.
  Radny Osman - na poprzedniej sesji Sołtys Podzagnańszcza przypomniał, że nie cały odcinek chodnika wchodzi w kolizję z kanalizacją. Można więc budować chodnik tam, gdzie nie ma kolizji z kanalizacją.
  Przewodnicząca Rady - odnośnie Pana Wniosku formalnego uważam, że wniosek jest bezzasadny ponieważ wchodzi Pan w kompetencje Wójta Gminy.
  Radny Śliwa - nie ma Kierownika ZGK, nie ma ciągnika, zima idzie, czym będziemy odśnieżać. Składam wniosek formalny aby kupić ciągnik w tym roku.


  Przewodnicząca Rady - jeśli składa Pan wniosek formalny to proszę wskazać środki na ciągnik.
  Radny Śliwa - proszę sprzedać dwa złomy co stoją pod zakładem, ale nie ma do kogo kierować wniosku bo nie mamy dziś kierowników. Potrzebny jest ciągnik, jeżeli mnie nie poprzecie to nie będzie traktora.
  Radny Osman - środki powinien znaleźć Wójt i pracownicy Urzędu.
  Radny Kałuziński - w sprawie ciągnika. Ciągnik 120 konny to jest koszt minimum 150 tys. zł.
  Przewodnicząca Rady - to nie jest temat na dzisiejszą sesję, jest to temat na Komisję Gospodarczą, ale skoro Pan złożył wniosek formalny należy go przegłosować.
  Radny Śliwa - powtórzył wniosek o zakupienie ciągnika dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i zezłomowanie tych dwóch ciągników, opłacanych a które nie jeżdżą.
  Wniosek radnego Śliwy został przegłosowany większością głosów.
  (Za wnioskiem głosowało - 5 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 8 / 13).
  Sołtys Występy p. Bracha - prosił o poprawienie drogi do kilku domów obok kościoła.
  Radny Nyga - chodzi mi o moją komisję. Proszę mi nie zarzucać , że nic nie robię. Na komisji była mowa, że Pan Wójt z pracownikami mieli jeździć za sprzętem i byli, jeździli, dowiadywali się tylko nie wiem co uzgodnili. Ten temat był na komisji poruszany.
  Radny Osman - chciałem zadać pytanie do kiedy jest nabór wniosków o dofinansowanie budowy boisk.
  Wójt Gminy - nie ma żadnego ogłoszenia jeszcze w tej kwestii.
  Radny Osman - w sprawozdaniu mówił Pan Wójt , że spotkał się z kimś na temat boiska, proszę o informację.
  Wójt Gminy - tak było to w sprawozdaniu i cieszę się, że zadał Pan to pytanie. Ta oś, która dotyczy możliwości dofinansowania boisk sportowych jest opisana pewnymi wymogami.
  Przedmiotem rozmowy z Panem Dyrektorem Janiszewskim było to, czy propozycja radnego Osmana odnośnie infrastruktury sportowej, jest możliwa w ogóle do dofinansowania.
  Najważniejszy wymóg w tej osi to:
  - posiadanie planu rozwoju szkół, które ma na celu wykazanie czy rozbudowa infrastruktury sportowej ma sens.
  Jestem przed spotkaniem z dyrektorami szkół i musimy taki dokument opracować, gdyż wykaże on, że tego typu środki są nam potrzebne bo gmina Łączna jest gminą rozwojową.
  Czy uzyskamy dofinansowanie tego nie wiemy, ale niezależnie od tego, plan rozwoju szkół musimy zrobić. Szacunkowy, orientacyjny koszt takiego dokumentu to około 7-8 tys. zł. Dokument ten daje możliwość aplikowania o takie środki. Po to tworzymy te dokumenty aby być przygotowanym na otrzymanie środków. Do złożenia wniosku nie jest potrzebny konkretny projekt (czyli rodzaj boiska), tylko opisuje się ogólnie jaki rodzaj infrastruktury sportowej chcemy rozbudowywać i podaje się przybliżoną kwotę realizacji projektu. Po podpisaniu umowy możemy umieścić każdy projekt jako tzw. wydatki kwalifikowane. Więcej informacji przekażę, kiedy będę coś więcej wiedział.
  Przyjmowanie dzisiaj uchwały, że mamy wybudować trzy boiska jest niecelowe, jest tylko sygnałem Rady Gminy, że ma wolę rozbudowy infrastruktury sportowej.
  Wole taką ma Rada Gminy i ja, tylko pytanie za ile. Czy wybudować boisko trawiaste za 2 mln zł. Powiedziano mi, że najlepiej wybudować takie boisko aby gminie się opłaciło. Proponowano mi boisko zadaszone, ale takie będzie kosztowało może 6 mln zł, tylko czy to jest priorytet w gminie i czy tą droga należy pójść.
  Na komisjach jesteśmy po to aby rozmawiać, dyskutować, i przyjmować takie sugestie, które można realizować. Dzisiaj nie jest to czas na przyjmowanie takiego wniosku, bo nie wiemy czy otrzymamy dofinansowanie.

  Radny Januchta - zapytał czy dla pozyskania tych środków nie ma znaczenia, że istnieje Klub Sportowy ULKS .
  Wójt Gminy - odpowiedział, że nie ma znaczenia, bo to jest stowarzyszenie. Największy nacisk kładzie się na kompleksowy plan rozwoju szkół. Pan Wójt dał przykład , że z PROW-u wyremontowany został budynek byłej szkoły podstawowej, w którym dziś obradujemy.
  Radny Osman - chcę przypomnieć , że w kwocie 2 mln zł. były 3 boiska. Mam prośbę do Kierownika Wydziału Technicznego o oszacowanie kosztów tych boisk, tj. boisko trawiaste ze sztuczną trawą przy Zespole Szkół w Łącznej o wymiarach 60 m x 90m, boisko wielofunkcyjne w Łącznej i boisko wielofunkcyjne w Goździe. Proszę wysłać zapytanie ofertowe do firm.
  Wójt Gminy - sprostował radnego , że boisko piłkarskie pełnowymiarowe ma wymiary 60m x 95 m, jest to istotna różnica w kosztorysie bo około 150-200 tys. zł.
  Pan Kierownik Wydziału Technicznego poprosi o takie oferty łącznie ze wszystkim, czyli z podbudową.
  Przewodnicząca Rady - zamknęła ten temat i ogłosiła 15 min. przerwę.

  Po przerwie wznowiono obrady.

  Ad. 7 a)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Nr 1 Czerwona Górka na obszarze gminy Łączna.
  Przewodnicząca Rady - poprosiła o pytania do uchwały.
  Radny Borowiec - zadał trzy pytania;
  1/ jaki jest planowany podatek w związku ze wzrostem wartości nieruchomości po przekształceniu, od zbycia danej działki . W jakiej wysokości będzie ta opłata. Radny odczytał art. 36 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003r., który o tym mówi.
  2/ Drugie pytanie to, kto wchodzi w skład komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Łącznej.
  3/ Czy Pan Wójt informował o sposobie zmian sposobu informowania społeczeństwa, czy było coś takiego.
  Odpowiedzi na te pytania udzielił Urbanista p. Rafał Kozieł.
  Odnośnie opłaty w związku ze wzrostem wartości nieruchomości.
  W każdej z podejmowanych uchwał jest określona stawka wzrostu wartości nieruchomości. W Gminie Łączna została ustalona w wysokości 10 % wzrostu wartości nieruchomości i stawka ta obowiązuje przez 5 lat od wejścia w życie planu zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli następuje zbycie nieruchomości, do Urzędu wpływa akt notarialny, gmina w formie decyzji ustala stawkę wzrostu wartości nieruchomości. Dokonywana jest wycena poprzez biegłego rzeczoznawcę i wylicza się różnicę wyceny nieruchomości przed wejściem w życie planu zagospodarowania i po wejściu w życie planu i naliczana jest 10 % opłata planistyczna.
  Opłata ta nie będzie jednakowa dla każdego gruntu , bo wartość gruntów jest różna.
  Skład Gminnej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej określa Zarządzenie Wójta Gminy Łączna. I tak: 1/ Katarzyna Kaczyńska-Bieniek 2/ Teodor Chalicki 3/ Marzena Pakuła 4/ Rafał Kozieł.
  Forma powiadamiania społeczeństwa.
  W procedurze planistycznej jest określony sposób powiadamiania społeczeństwa. Ustawa przewiduje sposób powiadamiania społeczeństwa poprzez;
  - gazeta codzienna
  - strona internetowa
  - sposób zwyczajowo przyjęty czyli na tablicach ogłoszeń w Urzędzie i w miejscowościach gminy.
  Są to 3 sposoby, które muszą być uwzględnione w procedurze planistycznej. W naszej procedurze wszystkie te sposoby wykorzystaliśmy, poprzez publikację w Gazecie Wyborczej, poprzez publikację na stronie internetowej i na tablicach ogłoszeń.
  Radny Borowiec - powtórzył swoje pytanie , czy byli mieszkańcy poinformowani , że będzie zmiana sposobu informowania.
  Pan Urbanista - my wykonujemy ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Plany zagospodarowania przestrzennego kierują się jedynie ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która określa tryb i zasady sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego. KPA w tym przypadku nie funkcjonuje.
  Przewodnicząca Rady - zapytała czy są jeszcze inne pytania.
  Pytań nie zgłoszono, wobec tego Przewodnicząca poprosiła o przegłosowanie uchwały.

  Uchwała Nr XXII/105/2016
  Rady Gminy Łączna z dnia 25 lipca 2016r.
  w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  obrębu Nr 1 Czerwona Górka na obszarze gminy Łączna.
  została podjęta jednogłośnie ( za 13 radnych/ 13 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 7 b)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Nr 4 Klonów na obszarze gminy Łączna.
  Przewodnicząca Rady - zapytała czy są jakieś pytania odnośnie tej uchwały
  Pytań nie zgłoszono, wobec tego Przewodnicząca poprosiła o przegłosowanie uchwały.

  Uchwała Nr XXII/106/2016
  Rady Gminy Łączna z dnia 25 lipca 2016r.
  w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  obrębu Nr 4 Klonów na obszarze gminy Łączna.
  została podjęta jednogłośnie ( za 13 radnych/ 13 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 7 c)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Nr 6 Łączna na obszarze gminy Łączna.
  Przewodnicząca Rady - zapytała czy są jakieś pytania odnośnie tej uchwały
  Pytań nie zgłoszono, wobec tego Przewodnicząca poprosiła o przegłosowanie uchwały.

  Uchwała Nr XXII/107/2016
  Rady Gminy Łączna z dnia 25 lipca 2016r.
  w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  obrębu Nr 6 Łączna na obszarze gminy Łączna.
  została podjęta jednogłośnie ( za 13 radnych/ 13 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  W tym momencie mieszkańcy gminy podziękowali i wyszli z sali obrad.
  Salę obrad opuścił również Pan Urbanista.

  Ad. 7 d)
  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łączna.
  Radna Odrzywolska - zadała pytanie kosmetyczne. Prosiła o doprecyzowanie zapisu w rozdziale 6 pkt 4 pp.3 „zabrania się wypuszczania psów poza teren nieruchomości lub mieszkania bez dozoru” chodzi mi o słowa „bez dozoru”.
  Kierownik Wydziału Technicznego p. Pastuszka - regulamin ten jest to nic innego jak ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Mamy wykładnię Urzędu Wojewódzkiego, na temat brzmienia regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach, że nie może rada gminy precyzować własnych zapisów. Zapisy maja być takie jakie są w ustawie. Są one przypisane do aktu prawa miejscowego, brzmienie ma być takie samo jakie jest w ustawie. W przypadku dodania innych swoich zapisów, uchwała nie uzyskałaby pozytywnej opinii nadzoru urzędu wojewódzkiego.
  Przewodnicząca Rady - zapytała czy są jeszcze pytania odnośnie tej uchwały
  Innych pytań nie zgłoszono, wobec tego Przewodnicząca poprosiła o przegłosowanie uchwały.

  Uchwała Nr XXII/108/2016
  Rady Gminy Łączna z dnia 25 lipca 2016r.
  w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku
  na terenie gminy Łączna.
  została podjęta jednogłośnie ( za 13 radnych/ 13 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 7e)
  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki
  Niskoemisyjnej dla Gminy Łączna na lata 2016-2022.
  Przewodnicząca Rady - zapytała czy są pytania do projektu uchwały.
  Radny Osman - zapytał Przewodniczącego Komisji Gospodarczej_czy został powiadomiony
  0 naniesionych zmianach w uchwale , czy Pan wie jakie zmiany są naniesione w tym projekcie uchwały jaki za chwilę będziemy głosować.
  Przewodniczący Komisji Gospodarczej radny Nyga - na poprzedniej sesji radny z Klubu przedstawił wątpliwości do poprawienia, które zostały poprawione.
  Radny Osman - to są zapewnienia ustne, że zostało poprawione, taka umowa dżentelmeńska
  i za chwilę mamy głosować. Powinniśmy na Komisji Gospodarczej przedyskutować , czy są to ważne sprawy czy nie ważne , dlaczego jest to tak pilne.
  Przewodnicząca Rady - wszystkie poprawki, które zgłosił radny Borowiec na poprzedniej zostały poprawione. Pracownik Urzędu zadzwonił do radnego Borowca , czy ma jeszcze inne uwagi do planu, ale innych uwag nie zgłosił. Poprawki zgłoszone na sesji przez radnego Borowca zostały uwzględnione. Dlaczego powinniśmy to przegłosować to Pan Wójt wyjaśniał.
  Radny Osman - do Przewodniczącego Komisji Gospodarczej, są zasady które powinny obowiązywać i powinniśmy się tego trzymać. Jeżeli są zmiany do uchwały, proszę zwołać Komisję Gospodarczą na której Pan Wójt poinformuje nas o tych zmianach, sprawdzimy czy te zmiany są naniesione, zaopiniujemy i wtedy na sesji zagłosujemy. Tak to podrzucono nam coś w worku i mamy szybko zagłosować.  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - uwagi skierowane przez Pana Borowca na
  poprzedniej sesji wzięliśmy sobie do serca i tego samego dnia skontaktowaliśmy się z firmą przygotowującą to opracowanie i skierowaliśmy do nich wszystkie te uwagi. Uważaliśmy, że część z tych uwag ma uzasadnienie i należy to sprostować. Ja proponuję, aby w tych częściach, w których chcecie Państwo uzyskać dodatkową informację czy zostały uwagi uwzględnione czy nie , możecie Państwo sprawdzić na płycie poprzez komputer. Nie jest moim celem aby wprowadzać wysoką Radę w błąd. Uwagi radnego Borowca były to uchybienia firmy opracowującej dokument.
  Gdyby nie było zainteresowania przedsiębiorców, naszym Planem Gospodarki Niskoemisyjnej, którym potrzebna jest ta uchwała, to wstrzymałbym uchwałę do procedur jakie życzą sobie radni. Natomiast jeśli są oczekiwania ze strony przedsiębiorców, stąd poprosiłem Panią Przewodniczącą aby dziś dostarczyć radnym ten dokument potwierdzający, że uwagi z poprzedniej sesji zostały wprowadzone. Gdyby były jeszcze uwagi po analizie dokumentu to zawsze możemy aneksem zaktualizować ten plan na każdym etapie.
  Jeśli Rada Gminy uznaje, że dzisiejsze głosowanie nie powinno mieć miejsca to proszę głosować przeciw. Natomiast ja proszę o to, żeby nie wstrzymywać tej uchwały, bo jest już rozpisany kalendarz naboru wniosków dla przedsiębiorców. Przyjmując tę uchwałę dziś , musimy czekać jeszcze na opinię Wojewody, zatem procedowanie będzie jeszcze trwać.
  Ten dokument mieliście Państwo udostępniony, dlaczego w tym czasie nie było uwag. Dopiero dziś robi się problem polegający na tym, że mamy wstrzymać tę uchwałę do dalszego procedowania. Jeśli chcecie tak zrobić nic nie stoi na przeszkodzie. Dzisiejsza uchwala ma służyć ludziom w celu umożliwienia składania wniosków o dofinansowanie.
  To jest powód, dlatego proszę o rozważenie i wzięcie tego pod uwagę. Firma zrobiła to najlepiej jak potrafi. Błąd literowy np. powierzchnia zbiornika nie ma znaczenia dla podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie. Inne zapisy natomiast są ważne jak np. kwestia budynku w Zaleziance.
  Radny Borowiec - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to będzie bardzo ważny dokument, podobnie jak plan zagospodarowania przestrzennego, z problemami którego borykamy się do dnia dzisiejszego, a miał być bardzo elastyczny. Przyjmiemy go dziś na chybcika a później się okaże, że coś jest niedopracowane.
  Radny Osman - zapytał, które firmy, przedsiębiorstwa są zainteresowane tym planem.
  Wójt Gminy - nie jestem przygotowany na to pytanie i nie wiem czy mogę podać.
  Jeżeli porównujemy Plan Gospodarki Niskoemisyjnej ze studium uwarunkowań i z planem zagospodarowania przestrzennego, to ma się tak jak pięść do oka, ponieważ plan zagospodarowania i studium obarczone jest koniecznością konsultowania z szeregiem instytucji. Natomiast PGN tu na miejscu władze gminy mogą go zmienić w dowolnym czasie. Właściciele firm nie upoważnili mnie do tego abym mówił publicznie kto będzie składał wniosek. Mogę powiedzieć tylko o gminie czy będzie składać wniosek.
  Działania nasze powinny iść w kierunku aby otwierać się aby dawać szansę ludziom.
  Jeśli Państwo Radni chcecie zagłosować przeciw, macie do tego prawo, aleja nie widzę powodu dla którego mielibyśmy powiedzieć ludziom - nie.
  Radny Januchta - dla potwierdzenia mam pytanie do Pana Mecenasa, czy Plan Gospodarki Niskoemisyjnej może być aneksowany
  Radca Prawny p. Wacław Iwanczatik - odpowiedział, że może być. Jest to dokument wewnętrzny gminy.
  Radny Osman - zapytał Pana Mecenasa czy w takiej wersji możemy go uchwalać , dostaliśmy go na dyskietce przed sesją nie widząc go poprawionego.


  Radca Prawny - można, bo wyraźnie było powiedziane, że może być aneksowany. Państwo Radni dostaliście ten dokument z wyprzedzeniem na poprzednią sesję, i okazało się , że były błędy formalne. W obecnym dokumencie firma naniosła poprawki. Nie są to uchybienia merytoryczne. Zawsze można go poprawić bo jest to dokument wewnętrzny. Innych pytań nie zgłoszono.
  Przewodnicząca Rady - poprosiła o przegłosowanie uchwały.

  Uchwala Nr XXII/109/2016
  Rady Gminy Łączna z dnia 25 lipca 2016r.
  Została przyjęta większością głosów
  (za- 10 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się -2/13)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


  Ad. 8
  Zakończenie obrad.
  Porządek obrad został wyczerpany.
  Przewodnicząca Rady podziękowała wszystkim za udział , zakończyła i zamknęła kolejne XXII-e w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna.

  Protokół sporządziła Sekretarz obrad

  Renata Jasińska Mirosław Nyga  Data wprowadzenia: 2016-09-01 1511
  Data upublicznienia: 2016-09-01
  Art. czytany: 608 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna