A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przetarg nieograniczony:Przebudowa oraz remont budynku byłej szkoły w Klonowie
» Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa węgla do kotłowni w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Łącznej
» Uchwala Nr XLVI/227/2018 Rady Gminy Łączna z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łączna
» Uchwała Nr XLVI/226/2018 Rady Gminy Łączna z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
» UCHWAŁA NR XLVI/225/2018 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2016
 • UCHWAŁA NR XXIII/111/2016 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 28 września 2016 r.

  w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami...

  UCHWAŁA NR XXIII/111/2016
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 28 września 2016 r.
  w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i
  specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych
  dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych zasad częściowego lub
  całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania
  Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
  gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.446 ze zm.) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia
  12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz. U z 2016 r. poz. 930 ) Rada
  Gminy Łączna uchwala, co następuje :
  § 1. Ustala się szczegółowe zasady przyznania i odpłatności oraz warunki częściowego
  lub całkowitego zwolnienia z odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
  opiekuńcze,z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
  psychicznymi.
  § 2. 1. Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
  z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
  psychicznymi, przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych
  przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.
  2. Usługi, o których mowa w ust. 1, mogą być przyznane także osobie, która wymaga
  pomocy innych osób, a rodzina takiej pomocy nie może zapewnić.
  § 3. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb
  życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę
  możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
  § 4. Wartość jednej godziny usług opiekuńczych ustala się na kwotę 18,82 zł.
  § 5. Usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie osobom, których dochód osoby
  samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego
  określonego w ustawie o pomocy społecznej.
  § 6. Zasady ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Gminny
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej:
  Wysokość odpłatności za 1 godz. liczoną od
  kosztu usługi w %
  Dochód na osobę w rodzinie % kwoty
  zł/waloryzowanej zgodnie z art.50 ust.6 ustawy o
  pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. Osoba samotnie
  gospodarująca
  Osoba w rodzinie
  do 100- pomoc bezpłatna pomoc bezpłatna pomoc bezpłatna
  101 – 151 640,34 – 951,00 15% - 2,82 25% - 4,70
  151 – 200 957,34 – 1268,00 20% - 3,76 30% - 5,65
  201 – 300 1274,34 – 1902,00 25% - 4,70 40% - 7,52
  301 – 400 1908,34 – 2536,00 40% - 7,52 80% - 15,05
  401 – 500 2542,34 – 3170,00 60% - 11,29 100% - 18,82
  powyżej 500 3176,34 i więcej 100% - 18,82 100% - 18,82
  Id: 48279B97-45ED-446C-8E02-60BF2B2EBB08. Podpisany Strona 1
  § 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba zainteresowana może, na jej
  wniosek lub na wniosek pracownika socjalnego, być częściowo lub całkowicie zwolniona z
  ponoszenia odpłatności.
  § 8. Należność za usługi należy wpłacać do dnia 10 każdego miesiąca za miesiąc
  poprzedni na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Łącznej.
  § 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 10. Traci moc Uchwała Nr 40/VI/2006 Rady Gminy Łączna z dnia 26 września 2006
  roku w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad
  zwalniania od opłat i trybu ich pobierania.
  § 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
  Przewodnicząca Rady
  Gminy
  Monika Pająk
  Id: 48279B97-45ED-446C-8E02-60BF2B2EBB08. Podpisany Strona 2
  UZASADNIENIE
  Zgodnie z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.z
  2016 r. poz. 930) Rada Gminy określa w drodze uchwały szczegółowe warunki przyznawania i
  odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem
  specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe
  warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
  Obecnie obowiązująca Uchwała Nr 40/VI/2006 Rady Gminy Łączna z dnia 26 września 2006 r.
  w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwalniania od
  opłat i trybu ich pobierania nie uwzględnia zweryfikowanych kryteriów dochodowych
  określonych na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie
  zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy
  społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1058). Obowiązujące kryteria dochodowe powodują
  konieczność zmiany tabeli odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze.
  Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
  Id: 48279B97-45ED-446C-8E02-60BF2B2EBB08. Podpisany Strona 1


  Data wprowadzenia: 2016-10-05 1243
  Data upublicznienia: 2016-10-05
  Art. czytany: 311 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna