A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: „Poprawa dostępu do infrastruktury kultury oraz zwiększenie oferty kulturalnej na terenie Gminy Łączna'
» Zarządzenie Nr 63/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
» Zarządzenie Nr 62/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
» Zarządzenie Nr 61/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 09 listopada 2018 r. w sprawie : przeniesienia wydatków budżetu Gminy Łączna na 2018 rok
» Zarządzenie Nr 60/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 08 listopada 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 roku
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • 2014-2018
 • Protokół Nr XXIII/2016 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 28 września 2016r.

  Protokół Nr XXIII/2016


  Protokół Nr XXIII/2016
  z posiedzenia Rady Gminy Łączna
  dnia 28 września 2016r.


  Miejsce posiedzenia – sala konferencyjna Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonej Górce 1 b
  Czas trwania obrad – godz. 14,00 - 17,00

  Ad. 1
  Dnia 28 września 2016r. odbyło się kolejne XXIII -e w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna.
  Obrady otworzyła i przewodniczyła im Przewodnicząca Rady Gminy Łączna Pani Monika Pająk.
  Na wstępie Przewodnicząca Rady powitała zaproszonych gości przybyłych radnych i sołtysów.

  Wśród zaproszonych gości byli:
  - Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński,
  - Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek
  - Zastępca Skarbnika Gminy p. Joanna Mazurek
  - Radca Prawny Urzędu Gminy p. Wacław Iwanczatik
  - Dyrektor Biura Lokalna Grupa Działania „Wokół Łysej Góry” p. Anna Wojtyna
  - Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej p. Andrzej Kmiecik
  - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej p. Bernardyna Wasińska
  - Kierownik Wydziału Technicznego Urzędu Gminy p. Krzysztof Pastuszka
  - Pracownik Wydziału Technicznego p. Lena Religa
  - niektórzy sołtysi gminy Łączna,
  - mieszkańcy

  W momencie otwarcia obrad na liście obecności podpisy złożyło 12 radnych, co stanowiło 80 % ustawowego składu Rady.
  Radni : Osman Artur i Żaczek Jolanta spóźnili się kilka minut, dlatego w dalszej części obrad uczestniczyło 14 radnych.
  Nieobecny radny Chaba Edward - usprawiedliwiony.
  Obrady były prawomocne.
  Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.

  Ad. 2
  Na sekretarza obrad Przewodnicząca Rady zaproponowała radną Malwinę Odrzywolską , która wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji.

  Ad. 3
  Przyjęcie porządku posiedzenia.
  Przewodnicząca Rady - odczytała zaproponowany porządek obrad i zapytała czy są jakieś uwagi.
  Z sali obrad żadnych uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodnicząca Rady poinformowała, że dziś otrzymała pismo od 3 radnych z prośbą o umieszczenie w porządku obrad dzisiejszej sesji, uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Łączna. Przewodnicząca Rady odczytała pismo.
  Załącznikiem do pisma był projekt uchwały, który to wszyscy radni otrzymali i nie życzyli sobie odczytywania uchwały.
  Radny Śliwa - zapytał którzy radni podpisali pismo, na co Przewodnicząca Rady odpowiedziała, że podpisał radny Jacek Januchta, radny Paweł Kałuziński i radna Marta Siewierska.
  Radna Odrzywolska - stwierdziła, że wczoraj na komisji był wniosek formalny o odesłanie skargi do rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej, co się dalej z tym się stało.
  Przewodnicząca Rady - to nie był wniosek formalny tylko zwykły mój wniosek, natomiast kolejny wniosek na komisji złożył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Januchta , a dzisiaj trzech radnych złożyło na piśmie wniosek o podjęcie uchwały w tej sprawie wraz z projektem uchwały.
  Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad projektu tej uchwały. ( za- 8 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 4 radnych / 12 obecnych ).
  Uchwała została wprowadzona w p. 10 g) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Łączna.
  Następnie Przewodnicząca Rady - poprosiła o przegłosowanie porządku obrad w całości ze zmianą. (za – 9 radnych, przeciw- 0, wstrzymało się – 3 radnych /12 obecnych).
  Obowiązujący porządek obrad :
  1. Powitanie i stwierdzenie kworum.
  2. Powołanie sekretarza obrad.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Wystąpienie przedstawiciela Lokalnej Grupy działania „Wokół Łysej Góry”
  5. Sprawozdanie Wójta Gminy z prac między sesjami oraz sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji.
  6. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łączna za I półrocze 2016r.
  7. Stanowisko Rady Gminy w sprawie skargi na działania Wójta Gminy.
  8. Pytania, wnioski, postulaty.
  9. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat, część nieruchomości stanowiącą własność Gminy Łączna, położonej w obrębie geodezyjnym Czerwona Górka oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
  b) szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania
  c) zmian budżetu Gminy Łączna na 2016 rok
  d) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Skarżyskiemu na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Skarżysku-Kam.
  e) zmieniająca Uchwałę Nr XXII/106/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Nr 4 Klonów na obszarze gminy Łączna

  f) zmieniająca Uchwałę Nr XXII/107/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Nr 6 Łączna na obszarze gminy Łączna
  g) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Łączna.
  11. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy Łączna:
  - z dnia 18 lipca 2016r.
  - z dnia 25 lipca 2016r.
  12. Zakończenie obrad.

  Ad. 4
  Wystąpienie przedstawiciela Lokalnej Grupy działania „Wokół Łysej Góry” .
  Dyrektor Biura Lokalna Grupa Działania „Wokół Łysej Góry” p. Anna Wojtyna poinformowała, że niedługo rozpocznie się nowy nabór wniosków. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zaakceptował Lokalną Strategię Rozwoju , skutkiem czego jest przyznanie dla LGD kwoty 7 mln 600 tys. zł. 50 % tej kwoty przeznaczone będzie na podjęcie i rozwój przedsiębiorczości. Nabór wniosków rozpocznie się pod koniec października lub początek listopada i dotyczył będzie uruchamiania przedsiębiorczości i rozszerzania już istniejących działalności. Na uruchomienie działalności będzie to kwota w formie premii
  80 tys., zł i tu nie jest wymagany wkład własny. Na rozszerzenie działalności będą kwoty od 25 tys. zł do 300 tys. zł (kwoty netto) w formie refundacji maksymalnie do 70 %.
  Będą jeszcze prowadzone dwa rodzaje naborów tj. granty w kwocie od 5 tys. zł - 50 tys. zł , małe projekty , o które mogą się ubiegać organizacje pozarządowe, podmioty. Te granty będą wypłacane z góry i 100 % finansowane. Przeznaczone będą na sposób spędzania wolnego czasu dla seniorów, dla dzieci, młodzieży, spotkania, warsztaty kultury i tradycji.
  Kolejne dotacje inwestycyjne od 50 tys. zł - 300 tys. zł na budowę, przebudowę i doposażenie infrastruktury kulturalnej i turystycznej obszaru LGD. Dla samorządów będzie tu 67 % refundacji.
  Pani Dyrektor LGD prosiła o poinformowanie mieszkańców o naborze wniosków.
  Nasz pracownik pełni również dyżury w Gminnej Bibliotece Publicznej w Łącznej we wtorki w godz. 16-18.
  Pani Dyrektor zakończyła i podziękowała.
  Radny Borowiec - zapytał w ramach grantów na jakie cele można wziąć pieniądze , czy będzie możliwość dofinansowania na doposażenie kaplic, kościołów.
  Pani Dyrektor - odpowiedziała, że granty będą w zasadzie na działalność kulturalną, na szkolenia, warsztaty, na sposób spędzania wolnego czasu. Nie mam wiedzy czy będą środki również na doposażenie kaplic i kościołów , bo to jest specyficzna sytuacja, i w tej sprawie proszę o kontakt telefoniczny z biurem LGD. Telefony kontaktowe są na stronie internetowej LGD.
  Innych pytań nie zgłoszono, wobec czego Pani Dyrektor Biura LGD podziękowała i wyszła.

  Ad. 5
  Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy od dnia 25 lipca 2016r. do dnia 28 września 2016. złożył Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński. I tak: 
  I. Uczestniczyłem :  
  26 lipca - w rozmowie z Kuratorem Zawodowym przy Sądzie Rejonowym w Skarżysku p. Patrycją Nowak w sprawie pomocy finansowej przy remoncie domu Państwa Fąfarów z Zalezianki,
  27 lipca – w spotkaniu w Szpitalu Powiatowym w Skarżysku w sprawie poprawy wizerunku tutejszego Szpitala,
  29 lipca – w spotkaniu z Wójtem Masłowa p. Tomaszem Lato,
  2 sierpnia – w spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim z p. Ireną Sochacką w sprawie kryteriów określających finansowanie inwestycji z działania 4.7 RPO - infrastruktura szkolna, 3 sierpnia - w spotkaniu z Dyr. Mączyńskim z GDDKiA w sprawie terenów zalewowych w Goździe przy e7,
  4 sierpnia – w spotkaniu ze Starostą Skarżyskim i Dyrektorem ZDP w sprawie realizacji wniosków z posiedzeń Rady dot. wspólnych inwestycji,
  17 sierpnia – w spotkaniu z nowym Prezesem PCC Sillicium p. Aleksandrem Wąsikiem,
  19 sierpnia – w spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim w sprawie dalszych losów złożonego przez Gminę wniosku o zakup wozu strażackiego,
  21 sierpnia – w obchodach Święta Plonów w Łącznej,
  25 sierpnia – w spotkaniu z Dyr. Zakładu Linii Kolejowych w Kielcach p. Krzysztofem Krawcem w sprawie użytkowania ciągu komunikacyjnego wzdłuż torów w miejscowości Podzagnańszcze,
  28 sierpnia - w obchodach 20-lecia Gminy Skarżysko Kościelne,
  30 sierpnia - w spotkaniu informacyjnym dla 76 Gmin Województwa Świętokrzyskiego, którzy uzyskali dofinansowanie na opracowanie bądź aktualizację Programów Rewitalizacji, w ramach Konkursu dotacji współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
  W spotkaniu oprócz przedstawicieli gmin uczestniczył również: Pan Grzegorz Orawiec – Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej, który przedstawił istotę rewitalizacji, jako ważnego, trudnego i długotrwałego procesu służącego wyprowadzaniu obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego. Pan Andrzej Brzozowy ekspert ds. rewitalizacji w swej prezentacji przedstawił cechy prawidłowo przygotowanego programu rewitalizacji, a także nowe podejście do rewitalizacji jako elementu planowania przestrzennego i kompleksowych działań na rzecz włączenia społecznego w obszarach zdegradowanych. Spotkanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem z uwagi na liczne i złożone kwestie, które każdy samorząd jest zobowiązany uwzględnić w swoich planach rewitalizacyjnych.
  W najbliższych miesiącach zostaną zorganizowane trzy spotkania o charakterze warsztatowo-roboczym na temat poszczególnych etapów procesu rewitalizacji.
  7 września – w Święcie Szkoły w Łącznej, z udziałem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty p. Kazimierza Mądzika
  9 września – w podpisaniu umowy w PUP na 1 pracownika robót publicznych, skierowanego do pomocy w opiece trojaczków u p. Kwiecińskiej,
  13 września – w rozprawie sądowej z p. Jackiem Śladkowskim z tyt. roszczenia o bezzasadne rozwiązanie stosunku pracy,
  - w posiedzeniu komisji gospodarczej Rady Gminy Łączna,
  20 września – w wizji lokalnej z wykonawcą drogi w Osełkowie Firmą Fart w sprawie usunięcia usterek na odcinku koło p. Nicponia,

  22 września – w uroczystości 50-lecia pożycia małżeńskiego par z naszej Gminy,
  23 września – w szkoleniu wójtów, burmistrzów w Korytnicy,

  II. Wydałem zarządzenia:
   - w sprawie zmian budżetu gminy Łączna na 2016 rok,
  - w sprawie zmian w składzie Zespołu ds. rewitalizacji,
  - w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu,
  - w sprawie zmian w składzie komisji przetargowej,
  - w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2017,
  - w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad
  segregacji odpadów komunalnych na terenie gminy Łączna,
   
  Jak informowałem już Państwa na jednej z sesji - w dniu 15 czerwca br. na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych w Warszawie oraz na BIP Urzędu ogłoszony został przetarg nieograniczony na dowóz dzieci do szkoły.
  Zamawiający po dokonaniu analizy zamówienia wykluczył jednego Wykonawcę, tj. firmę LECH TRANS Paweł Lech Pępice gm. Mniów . Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia brakujących 5 dokumentów. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie złożył brakujących dokumentów.
  Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, iż oferta nr 6 Przewóz Osób Usługi Transportowe Sławomir Dąbek Wincentów gm. Piekoszów odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru. Jednakże oferent nie stawił się do podpisania umowy i w swoim piśmie z dnia 29 lipca 2016r. zrezygnował z podpisania umowy.
  W związku z powyższym Gmina Łączna na podstawie art. 94 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, wybiera następną ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert – spełniających warunki udziału w postępowaniu - bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny tj., ofertę: Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Zofia Danieluk Cedzyna z ceną 169.860,00 zł.
  Ponadto pragnę poinformować, że na przełomie lipca i sierpnia br. zakończyłem 3 postępowania rekrutacyjne, tj. :
  - na stanowisko młodszego referenta ds. dróg ( Piotr Kruk)
  - na stanowisko młodszego referenta ds. gospodarki nieruchomościami i planowania
  przestrzennego ( Lena Religa)
  - na stanowisko Kierownika ZGK ( Andrzej Kmiecik)
   Po ostatnim posiedzeniu Rady służby Wojewody wszczęły postępowania nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności uchwał dot. zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębów Czerwona Górka, Klonów i Łączna. W podjętych uchwałach dot. Klonowa i Łącznej Wojewoda przyjęła uwagi i wyjaśnienia Gminy wnosząc jednocześnie aby wskazane nieprawidłowości – nie stanowiące istotnego naruszenia prawa – zostały poprawione stosownymi uchwałami zmieniającymi ówczesne zapisy.
  W przypadku obrębu Czerwona Górka Wojewoda stwierdziła nieważność przedmiotowej uchwały ze względu m.in. na brak zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych klas I –III na cele nierolnicze wydanej przez ministra właściwego ds. rozwoju wsi.
    Jednocześnie na wniosek czterech radnych Rady Gminy Łączna wszczęto postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności kolejnej podjętej podczas posiedzenia Rady w dniu 25 lipca br. uchwały tj. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łączna na lata 2016 – 2022.
  Wojewoda, pismem z dnia 23 września br. poinformował, że nie znalazł podstaw do stwierdzenia nieważności tej uchwały. (pismo w załączeniu do nin. sprawozdania)
   
   Z ostatnich wniosków :
   - poprawiono nawierzchnie najbardziej uszkodzonych przez deszcze dróg w Ostrowie, w Podłaziu, Klonowie i Zajamniu,
  - uzupełniono masą dziury w drogach gminnych do cmentarza i starodrożu e7,
  - aktualnie, w ostatnich dniach swojego zatrudnienia pracownicy grupy robót wykorzystują zaległe urlopy i porządkują centrum Gminy i kwatery wojenne na cmentarzu parafialnym w Łącznej.
  Pozostałe wnioski Rady Gminy Łączna realizowane są przez pracowników Urzędu na bieżąco, w miarę posiadanych środków.
  Do sprawozdania Pan Wójt dodał, odnośnie zarządzenia w sprawie kontroli zasad przeprowadzania segregacji odpadów. Docierają do nas sygnały, że mieszkańcy nie segregują śmieci pomimo deklaracji o segregacji śmieci. Najpierw przeprowadzimy kontrolę jak odbierane są śmieci przez firmę, która wygrała przetarg, a chodzi głownie o sposób pozostawiania worków. Wysłaliśmy do sołtysów informację, aby rozplakatowali na tablicach ogłoszeń dla mieszkańców, o prowadzonych kontrolach wyrywkowych we wszystkich sołectwach. Drugą sprawą są kody kreskowe, które powinny być na wszystkich workach z odpadami. Będziemy nakłaniać mieszkańców do tego aby deklaracje które złożyli były przestrzegane. Po przeprowadzeniu kontroli wyrywkowych we wszystkich sołectwach , po ustnym upomnieniu mieszkańców, którzy nie stosują się do zasad określonych w deklaracjach, następnym krokiem będą kary. Po pierwszym półroczu tego roku są sygnały, że śmieci jest więcej w stosunku do roku poprzedniego. Będziemy również egzekwować opłaty za śmieci.
  Z porównania kwot tych co wpływają z opłat za śmieci do budżetu i tego co musimy wydać na obsługę i odbiór odpadów okazuje się, że budżet gminy dopłaca. Do tej pory była ta kwota niewielka. W najbliższym czasie przygotujemy szerszy raport ze skalą problemu i konkretnymi kwotami.
  Słyszymy na obradach sejmu i komisji sejmowych, że są przygotowywane pewne propozycje zmiany ustawy śmieciowej. Proponowane zmiany dotyczą między innymi wprowadzenia pojemników kolorowych na różne odpady. Na tego typu operację wprowadzenia pojemników dla mieszkańców, planuje się koszty około 300 tys. zł , które mają być pokryte z wpływów opłat za śmieci. Sygnalizuję to po to, bo może dojść do sytuacji kiedy będzie trzeba dostosować się do zmienionej ustawy śmieciowej. Należy się nad tym mocno zastanowić, bo nie możemy stale dofinansowywać z budżetu gminy wywozu śmieci. Mamy stosunkowo niskie opłaty za wywóz śmieci w porównaniu do innych gmin województwa. Nie możemy z tych opłat czerpać zysków , ale nie możemy też stale dokładać do odbioru śmieci.
  Pan Wójt zakończył sprawozdanie i podziękował.
  Sołtys Bracha - powiedział, w gazecie „Echo Dnia” przeczytał artykuł, że odbyło się Prezydium Zarządu Wojewódzkiego PSL i został Pan Wójt wybrany członkiem Prezydium. Przedstawiony został Pan jako Wójt Gminy Łączna i mam dylemat czy reprezentował Pan Gminę Łączna czy prywatnie jako Pan Romuald Kowaliński. Przy okazji gratuluję awansu.
  Wójt Gminy - sesja Rady Gminy nie jest miejscem politycznym, a jeśli ma Pan wątpliwości proszę je zadać redaktorowi artykułu.

  Ad. 6
  Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łączna za I półrocze 2016r.
  Przewodnicząca Rady - poprosiła o przedstawienie sprawozdania Panią Zastępcę Skarbnika Joannę Mazurek dodając, że na wczorajszym posiedzeniu komisji sprawozdanie zostało odczytane i omówione.
  Radni nie życzyli sobie powtórnego przedstawiania sprawozdania , ponieważ wczoraj było czytane i dziś żadnych dodatkowych pytań nie zgłoszono.
  Przewodnicząca Rady - przeprowadziła głosowanie za przyjęciem informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łączna za I półrocze 2016r.
  Informacja została przyjęta większością głosów. (za- 10 radnych, przeciw – 3, wstrzymał się – 0/ 13 obecnych podczas głosowania)

  Ad. 7
  Stanowisko Rady Gminy w sprawie skargi na działania Wójta Gminy.
  Przewodnicząca Rady - temat skargi był wczoraj poruszany na komisji, Pani Kierownik GOPS wyjaśniała , Pan Wójt również . Dziś wprowadziliśmy do porządku obrad projekt uchwały o uznaniu skargi za bezzasadną. Przewodnicząca Rady zapytała czy są jeszcze jakieś pytania dotyczące skargi, czy może chcą państwo radni abym odczytała skargę, czy wszystko jest jasne.
  Radny Śliwa - proszę aby dziś wstrzymać się z podjęciem tej uchwały, bo jest napisana na kolanie. Odbije się to echem , bo ta Pani będzie pisać dalej. Proszę aby Komisja Rewizyjna pojechała do tej Pani do domu , zobaczyła jakie ma warunki, jak traktuje opiekunkę i wtedy Rada Gminy podejmie decyzję.
  Radny Januchta - odniósł się do wypowiedzi radnego Śliwy oraz wyjaśnił czym się kierowali radni pisząc projekt uchwały o odrzucenie skargi Pani Moczulskiej-Talik.
  Wysłuchaliśmy wczoraj na komisji trzech stron, Pani Kierownik GOPS, Pana Wójta i radnego Klonowa . Uważam te osoby za wiarygodne. Wyjaśnienia faktów przekonały mnie , że problem jest po stronie Pani skarżącej.
  Analizując skład Komisji Rewizyjnej pośród nas nie widzę osoby merytorycznie przygotowanej, uprawnionej do przeprowadzenia takich czynności.
  Wszystkie czynności leżące po stronie GOPS-u zostały spełnione, opiekun został wielokrotnie wyznaczony i żaden z opiekunów zdaniem Pani Talik nie okazał się właściwy.
  Kolejnym etapem była propozycja umieszczenia Pani w Domu Pomocy Społecznej - i tu odmowa . Nie widzę sensu pracy Komisji Rewizyjnej przy tejże sprawie.
  Radny Litwiński - tak się składa, że opiekunem tej Pani obecnie jest moja sąsiadka i dziś z nią rozmawiałem.
  Powiedziała mi, że umowę ma podpisaną na miesiąc, wytrzymała już dwa tygodnie ale kolejnych dwóch tygodni chyba nie wytrzymam.
  Radny Śliwa - zapytał Radcę Prawnego co jeszcze możemy zrobić w tej sprawie.
  Radca Prawny p. Wacław Iwanczatik - odpowiedział, jest konkretny wniosek, przegłosowany więc podejmujemy uchwałę, bo inaczej tylko przedłużamy procedurę.


  Sołtys Klonowa p. Biela - uważam, że tej skargi nie ma co przedłużać, proszę mi wierzyć to nic nie zmieni. Przytoczę pewien fakt , z GOPS był węgiel dla tej Pani, wędrował z jednego miejsca na drugie, z udziałem Policji itd. bo był za czarny. Tak czy inaczej postąpimy ta Pani będzie dalej pisać i musimy być na to przygotowani. Po tej skardze będzie druga skarga, pewnie już jest w produkcji, czas najlepszym lekarzem, trzeba się wstrzymać a sprawa sama naturalnie wygaśnie. Rozmawiałem z opiekunką z Klonowa, była blisko, wykazała się niezwykłą cierpliwością opowiadała mi jak to wyglądało i naprawdę nie dawała rady.
  Co dalej będzie, co zrobimy nie wiem ale coś musimy zrobić. W pomoc tej Pani włączyła się Kuria i inne instytucje, ale każdy jak się zorientuje odpycha sprawę daleko , i nadal problem pozostaje naszej gminie bo ta Pani jest mieszkanką naszej gminy. Szkoda czasu i nie ma sensu wysyłać tam komisje Rewizyjną , bo nic nie zmieni postaci rzeczy. Pan Sołtys zakończył i podziękował.
  Następnie głos zabrał Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński.
  Jest to bardzo trudna sytuacja, szkoda jest człowieka, ale procedury mówią wyraźnie.
  Musi być współpraca osoby objętej pomocą społeczną, z ośrodkiem pomocy społecznej, bo jeśli nie ma takiej współpracy, to ośrodek pomocy społecznej ma prawo cofnąć decyzję. Postaramy się wspólnie z panią Kierownik GOPS usiąść do stołu z córkami tej Pani. Zapytamy córki co one proponują w tej sytuacji. Jeśli one nie będą zainteresowane , to damy sprawę do sądu cywilnego, bo ta Pani nie pozwala sobie pomóc. Bez względu na decyzję jaką Rada Gminy dziś podejmie, ani ja ani Pani Kierownik nie czujemy się niepodejmujący starań i nieposzukujący rozwiązania tej sprawy. Jakieś kroki jednak będziemy podejmować w tej sprawie . W tej sytuacji pomóc mam może jedynie osoba Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego, z którą będę się starał skontaktować. Propozycje zamkniętego zakładu opieki spotkały się również z odmową ze strony tej Pani. Ani ja ani Pani Kierownik GOPS nie czujemy się osobami, które dokonały jakiegokolwiek grzechu zaniechania w tej sprawie. Pan Wójt zakończył, podziękował i poprosił o pytania.
  Sołtys Klonowa p. Biela - dodał, że dwie córki tej Pani są nastawione negatywnie do swojej mamy, z jakiego powodu nie wiem. Mimo to rozmawiać z nimi można.
  Radny Śliwa - idzie zima , ta Pani sobie sama rady nie da w domu , czy chcemy mieć trupa. Mówimy , że wszystko robimy, a w gruncie rzeczy nic nie robimy. Propozycji jednak nie mam żadnej.
  Przewodnicząca Rady - ponownie zapytała, czy życzą sobie Państwo aby odczytać w całości skargę. Czy informacje , które przedstawił Pan Wójt i Pani Kierownik są dla Państwa wystarczające. Czy są jeszcze jakieś pytania do sprawy skargi, czy ktoś chce zabrać głos.
  Żadnych głosów z sali obrad nie zgłoszono, i tym samym temat skargi zakończono. Przewodnicząca Rady przeszła do kolejnego punktu porządku obrad.

  Ad. 8 i 9
  Pytania, wnioski, postulaty oraz udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  Radny Nyga - pytał o budowę dróg gminnych Czerwona Górka, Klonów, Zajamnie. Dlaczego firma nie wchodzi na drogę Czerwona Górka , czy pieniądze unijne niewykorzystane w tym roku nie przepadną z końcem roku. Źle by się stało , gdyby środki przepadły.
  Inna sprawa to wstawiony jest znak na e7 w kierunku Występy, skręcając w prawo drzewa zasłaniają znak.
  Radny Osman - zapytał czego dotyczyło spotkanie i jakie zapadły decyzje odnośnie ciągu pieszego od wiaduktu do Podzagnanszcza.
  Wójt Gminy - spotkanie z panem Dyrektorem miało na celu nakłonienie Pana Dyrektora aby przysłał swoich pracowników, którzy w piśmie do nas napisali , że jest to teren leśny,
  aby wspólnie na miejscu sprawdzić stan faktyczny ciągu pieszego i udowodnić, że nie jest to teren leśny, bo jest to ścieżka wzdłuż torów. Jest to ciąg pieszy od lat zapomniany. Celem moim było też doprowadzenie do możliwości bezpiecznego dotarcia mieszkańców do stacji kolejowej. Gmina chciałaby wymóc na kolei wykonanie odpowiedniego duktu pieszego. Bardzo trudno jest porozumieć się z kilkoma podmiotami na kolei w Kielcach, czasem w Krakowie, przez co to wszystko trwa. Mam nadzieję , że to wszystko mi się uda, będę informował o dalszych ustaleniach.

  Odnośnie dróg gminnych.
  Na wstępie Pan Wójt wyjaśnił, że wszelkie informacje które przekazuje pochodzą z ust osób na stanowiskach.
  W momencie podpisywania umów, Prezesi Firmy Budromost i Firmy DUKT zapewniali, że jeszcze w tym roku są w stanie rozpocząć prace na drogach, a Czerwona Górka to nawet w sierpniu. Dziś wychodzi na to , że Pan Wójt kłamie, bo teraz panowie Prezesi tłumaczą z uwagi na poślizgi spowodowane pogodą , na budowę wejdą później. Kiedy faktycznie rozpoczną się prace nie wiem.
  Żadne pieniądze nie przepadną , umowy są podpisane.
  Radny Nyga - cieszy mnie to bardzo, że pieniądze nie przepadną, jest Pani Sołtys z Jęgrznej i słyszała również, zwracając się do Pana Wójta zapytał co z drzewami przy e7.
  Wójt Gminy - odnośnie drzew te , które można wyciąć wytniemy, a na które trzeba pozwolenie na wycinkę wystąpimy do Starostwa Powiatowego i dopiero wytniemy. Korzystając z okazji Pan Wójt serdecznie powitał panią Sołtys z Jęgrznej, bo chyba po raz pierwszy gościmy na sesji.
  Radny Barański - zapytał co dalej z wnioskiem w sprawie przejęcia drogi kolejowej.
  Drugi wniosek to o dokonanie sprawdzenia, czy wszyscy mieszkańcy, którzy płacą za śmieci, oddają te śmieci, czy może wyrzucają do lasu, czy do rzeki. Jeśli są kody kreskowe można to sprawdzić. Z tego co wiem są mieszkańcy, którzy płacą za śmieci a nigdy ich nie oddają.
  Radny Śliwa - ja mieszkam w lesie, spaceruję po lesie i w lesie nie ma śmieci, uważam, że ludzie oddają śmieci.
  Zwracając się do Kierownika ZGK zapytał, w telewizji mówi się o podwyżkach cen wody, czy u nas też będzie podwyżka cen wody.
  Radny Kałuziński - prośba do pana Kierownika ZGK. Na terenie ZGK jest PSZOK i średnio co drugi dzień śmieci są wywożone za ogrodzenie i palone przez jednego mieszkańca który w ten sposób odzyskuje sobie złom , ale jest smród i ludzie się skarżą. Proszę na to zwrócić uwagę.


  Druga sprawa do Pana Wójta, czy byłaby możliwość utworzenia przejścia dla pieszych na wysokości delikatesów Centrum, bo jest tam odcinek niebezpieczny, ludzie przechodzą do tych sklepów i są karani mandatami przez Policję. Ta sprawa była poruszana na konferencji ds. bezpieczeństwa jak odbyła się u nas, ale już minął prawie rok i nic.
  Przewodnicząca Rady - w tym momencie ponieważ padają pytania do Pana Kierownika ZGK , poprosiła nowego Kierownika o przedstawienie się.
  Kierownik ZGK p. Andrzej Kmiecik - mam 57 lat, wykształcenie wyższe, 34 lata pracy zawodowej, w większości na stanowiskach kierowniczych w komunalce. Pochodzę z Gminy Pierzchnica i tam mieszkam. Lubię wyzwania , skoro tu jestem to uważam, że jestem w stanie coś zrobić dla ZGK. Jeśli nie dam rady to sam podziękuję i poproszę aby mnie wymienić. Poznaję jeszcze wszystko ale już poczyniłem pewne zmiany sposobu zarządzania.
  Jeśli chodzi o plan budżetowy na przyszły rok, który zaczęliśmy już przygotowywać, mam parę pomysłów. Jeśli Zakład ma działać i rozwijać się bez dotacji musi zostać doposażony.
  Przewodnicząca Rady - wobec tego czy Pan zrezygnował z poprzedniej pracy, aby podjąć to wyzwanie, czy Pan był osobą bezrobotną.
  Kierownik ZGK - byłem Prezesem spółki komunalnej i stanowisko stało się łupem wyborczym.
  Radny Osman - zapytał co robimy w gminie , jeśli chodzi o infrastrukturę sportową, jak się przygotowujemy i czy wiemy jak będzie wyglądała. Po ostatnim spotkaniu na Komisji Gospodarczej twierdzę, że szukamy dziury w całym i próbujemy znaleźć jakieś rozwiązanie na infrastrukturę sportową. Dalej stoimy w miejscu i nie wiemy co chcemy zrobić, czy boisko trawiaste z naturalną trawą czy boisko ze sztuczną nawierzchnią . Jak to wygląda na dzień dzisiejszy w naszej gminie , kto się zajmuje tą sprawą i czy jest wypracowane stanowisko jak ta infrastruktura będzie wyglądała.
  Wójt Gminy - odpowiedział krótko. Zachęcam Pana Radnego aby wszedł na stronę internetową RPO, i przeczytał jakie są kryteria naboru wniosków, i jakie warunki musi spełnić gmina aby dostać dofinansowanie i ile tam jest pieniędzy. To da Panu odpowiedź czy my możemy otrzymać dofinansowanie, jakie należy spełnić kryteria i czym należy się zajmować, a zajmujemy się tym. Na oś „Rozwój infrastruktury szkolnej”, składa się szereg elementów, które wniosek musi spełnić i nie budowa biska jest tam najważniejsza tylko zupełnie coś innego, a mianowicie szereg dokumentów, które w tej chwili opracowujemy np. Kompleksowy program rozwój szkół. Nie boiska będą najważniejszym elementem w tym wniosku. To Pan wymyślił sobie teorię, że na bazie tego programu kompleksowo załatwimy problem bazy sportowej w gminie. To jest błąd. Ja nigdy nie powiedziałem, że będziemy kompleksowo rozwiązywać ten problem bo podstawowym elementem, który zdecyduje czy będziemy budować boiska , będzie możliwość sięgnięcia po środki unijne. Zachęcam do przeczytania strony internetowej.
  Radny Nyga - złożył wniosek odnośnie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Skoro Łączna i Klonów już przeszły, to proszę aby w budżecie na przyszły rok umieścić zmiany planu zagospodarowania przestrzennego kolejnych obrębów tj. Jęgrzna i Gózd, gdyż pod względem ilości wniosków te obręby były następnej w kolejności.


  Radny Wisowaty - prosił o uporządkowanie działki, która chodzą dzieci do szkoły w Kamionkach koło Pani Domeradzkiej, w tej chwili jest tam wysypisko śmieci. Właścicieli tutaj na miejscu nie ma.
  Jeśli chodzi o zmianę planu zagospodarowania obrębu Czerwona Górka, jeśli już mamy pismo z Powiatu, prosił aby w miarę możliwości, przyspieszyć prace dalej w Ministerstwie, bo mieszkańcy są oburzeni i za taki stan rzeczy obwiniają nas Radę Gminy.
  Wójt Gminy - dodał, ale nie mamy pewności , że Minister Rolnictwa przychyli się do naszej prośby. Z pisma , które dzisiaj otrzymałem wynika , że Starostwo nie prowadzi ewidencji klas gruntów.
  Radny Januchta - zapytał na jakim etapie są prace zmierzające do budowy oświetlenia w kierunku Zaskala.
  Kierownik Wydziału Technicznego p. Pastuszka - w tej chwili opracowujemy dokumentację przetargową w formule „zaprojektuj-wybuduj” czyli ten sam wykonawca zaprojektuje i wybuduje oświetlenie.
  Wójt Gminy - zabrał głos odnośnie wody. Do końca nie wiadomo jak będą wyglądały kwestie cen wody. Rząd pracuje głównie nad użytkowaniem wody przez dużych odbiorców, głównie energetyka itp. Mam nadzieję, że kwestie podwyżek cen wody dla samorządów nie będą ruszane bo póki co są chyba do przyjęcia. Na razie nie wiem co będzie dalej w tych spawach, jakie będą unormowania prawne. Są gminy gdzie ceny wody są bardzo niskie i są gminy gdzie ceny wody są koszmarnie wysokie. Poczekajmy na konkretne ustawy.
  Sołtys Gozdu p. Halina Starz - zabrała głos w sprawie oświetlenia przy starodrożu e7.
  To co się dzieje w piątki, soboty i niedziele jak zgaśnie światło to jest tragedia. Jest blisko dom weselny, jest pizzeria „Agelina”. Ostatnio na naszym przystanku w Goździe , kosz ze śmieciami został zgnieciony, śmieci wysypane, tablica ogłoszeń zniszczona i chcieli jeszcze podpalić. Zadzwoniliśmy na Policję ale uciekli. Wszystko to dzieje się po godz. 12 w nocy. Proszę o oświetlenie w nocy choćby przystanków.
  Druga sprawa to chodniki przy przystankach tak są zarośnięte , że nie widać chodnika.
  Radny Śliwa - poinformował, że gmina Kielce aby uniknąć zbyt drastycznych podwyżek wody w przyszłości, już teraz podniosła ceny wody o 3 % a ścieków o 17 % i zaznaczyli, że nie jest to ostania podwyżka.
  Wójt Gminy - ponieważ głos Pani Sołtys Gozdu nie jest pierwszym głosem w sprawie oświetlenia ulicznego nocą, zapytał radnych, czy jesteście zdania aby w okresie jesienno-zimowym zostawić oświetlenie na całą noc w całej gminie.
  Z sali obrad chórem radni odpowiedzieli, że tak.
  Wobec tego Pan Wójt obiecał, że podejmie kroki, aby w okresie jesienno-zimowym oświetlenie uliczne świeciło się całą noc. Zgłoszę to do firmy, która nas obsługuje.
  Są sygnały od mieszkańców , którzy chcą nie przystanki tylko wiaty i jeden taki przystanek transparenty już mamy, aby było widać wszystko. Nie wiem czy budować tego typu przystanki , czy to nie mija się z celem.
  Pani Sołtys Gozdu - Ja u siebie nie chcę żadnego przystanku ani wiaty, bo wtedy nie będzie już nic widać i co by chcieli to by robili. Ja wyraziłam zgodę na przystanek nad moją posesją pod warunkiem, że nie będzie żadnej wiaty.
  Radna Żaczek - zapytała gdzie będzie budowany wodociąg Łączna, który to będzie odcinek i gdzie. Najstarszy wodociąg chyba jest na górce od nr 1, jak wygląda stan techniczny tego wodociągu.
  Pan Wójt - odpowiedział, że chodzi o odcinek wodociągu na końcu Łącznej.
  Kierownik Wydziału Technicznego p. Pastuszka - odpowiedział, że odcinek wodociągu dotyczy 3 budynków na końcu Łącznej, które jeszcze nie miały do tej pory wodociągu.
  Radna Żaczek - pytała dalej, a gospodarstwa przy Jaślach.
  Wójt Gminy - wyjaśnił, chodzi o domy przy zbiorniku Jaśle, gdzie jest bardzo trudny odcinek. Wykonanie wodociągu w pasie drogowym naszym tym mieszkańcom nic nie daje bo musieliby wykonać przyłącza po kilkadziesiąt metrów wodociągu na własny koszt.
  Z kolei wykonanie wodociągu po prywatnych posesjach to jest przyłącze a nie wodociąg. Mam nadzieję , że w kolejnych latach będziemy rozważać możliwość budowy tego odcinka drogi, może wtedy trzeba przygotować jakiś projekt wodociągu od drogi powiatowej.
  Pan Wójt zakończył optymistycznie , że gminę mamy w 99 % zwodociągowaną, a są gminy zwodociągowane w 50 % .
  Radny Czerwiński - zapytał co się dzieje w sprawie Pana Śladkowskiego.
  Pan Wójt - odpowiedział, że na razie nic.
  Radny Czerwiński - zadał drugie pytanie Kierownikowi ZGK, czy był Sanepid na zbiorniku Jamno i jaką podjął decyzję.
  Kierownik ZGK p. Kmiecik - poinformował, że były dwie panie z Sanepidu, które patrząc na ogrodzenie przyznały, że coś się zmieniło, coś się jednak dzieje . Ja powiedziałem jakie mam najbliższe plany w stosunku do zbiornika. Nie mamy jeszcze protokołu ale protokół na tę chwilę nie będzie zawierał drastycznych zaleceń odnośnie wyłączenia zbiornika, czyli na te chwilę nie grozi nam zamknięcie zbiornika przez Sanepid.
  Radny Śliwa - zapytał jak jest z podłączeniem prądu na Jamno, czy będą pieniądze w budżecie na ten cel.
  Kierownik Wydziału Technicznego p. Pastuszka - w tej chwili jesteśmy na etapie opracowywania projektu nitki elektrycznej poprowadzonej ziemią.
  Sołtys Jęgrznej p. Wiśniewska - zgłosiła, że od 2 tygodni nie działa oświetlenie w Jęgrznej, problem zgłaszałam ja i mieszkańcy, co jest zrobione w tej sprawie . Czy prawdą jest , że firma przyjeżdża raz w tygodniu i sprawdza zegary.
  Kierownik Wydziału Technicznego p. Pastuszka - odpowiedział, było to już zgłaszane do firmy ale prawdopodobnie coś się dzieje z zegarami. Po każdej interwencji ZEORK-u przestawiają się zegary i trzeba je programować na nowo. Dziś ponownie była firma w Jęgrznej i sprawdzała zegary. Firma przyjeżdża na zgłoszenie jeżeli jest potrzeba, i bywa to raz w tygodniu lub dwa razy w tygodniu. Jeżeli nie ma żadnych zgłoszeń to nie ma potrzeby wzywać firmy.
  Sołtys Jęgrznej p. Wiśniewska - podziękowała za znak drogowy Jęgrzna , na który czekaliśmy dwa miesiące. Zapytała też co jest w sprawie progów zwalniających na Jęgrznej i Czerwonej Górce.
  Kierownik Wydziału Technicznego p. Pastuszka - zmianą organizacji ruchu zajmuje się Wydział Komunikacji. Z tego co mi wiadomo była powołana komisja, z Urzędu nie było nikogo, i odbyła się wizja. O wynikach tej wizji nic nam nie wiadomo.
  Pani Sołtys Jęgrznej - podziękowała za wsparcie gminy.
  Radna Odrzywolska - kilka razy już zgłaszałam sprawę poprawienia nawierzchni drogi gruntowej w Goździe nr 1. Była tam wykonywana kanalizacja i droga dotychczas nie została poprawiona. Zgłaszałam również poważne ubytki w chodniku w Goździe, czy cos zostało zrobione.
  Kierownik Wydziału Technicznego p. Pastuszka - będziemy chcieli wymóc poprawienie stanu drogi w Goździe przez firmę, która budowała kanalizację. Jeśli się nie uda, to poprawimy sami własnymi środkami. Sprawa poprawienia chodników w Goździe wyleciała mi z głowy, ale w najbliższym czasie przejrzymy chodnik.
  Pan Wójt - uzupełnił odpowiedź dla Pani Sołtys z Gozdu o chodniki zarośnięte trawą .
  Na całej długości e7, grupa robót czyściła chodniki, choć korona z głowy nikomu by nie spadła gdyby sobie wyczyścił chodnik nad swoją posesją. To prawda, że jest zadanie własne gminy. Ostatnio ograniczyliśmy liczbę pracowników grupy robót. Dostaliśmy starodroże po drodze krajowej, ale utrzymanie tej drogi w dobrym stanie kosztowałoby ok. 1 mln zł rocznie, a nas na to nie stać. Grupą robót to nie jest do zrealizowania, bo to jest długi odcinek. Myślimy nad tym aby po prostu pryskać chodniki randapem. Ubytki nierówności jednak musimy wykonać.
  Pani Sołtys Gozdu Starz - dawniej większość ludzi czyściła rowy i chodniki, teraz jak gmina pokazała, że może to zrobić to nikt nie czyści, bo od czego jest gmina. Dodała, że chodziło jej głównie o przystanki i o działki , przy których właściciele nie mieszkają.
  Radny Januchta - prosił o doraźny patrol Policji na drodze przez Zaskale do Wzdołu, bo tam odbywają się wyścigi.
  Sekretarz Gminy - poinformował, że osobiście wysyłałem pismo w tej sprawie miesiąc temu do Komendy Policji w Skarżysku.
  Radny Osman - prosił o poprawienie zejścia z chodnika na przejściu dla pieszych w Łącznej, jest tam zapadlina, kołyska gdzie po deszczu robi się kałuża i nie ma jak zejść na chodnik. Trzeba zdjąć płyty chodnikowe i wypoziomować.
  Radny Borowiec - prosił aby przypomnieć Powiatowi aby oczyścił i odkrzaczył rowy na Zaleziance w kierunku Belna przed zimą.
  Sołtys klonowa p. Biela - od kiedy będzie oświetlenie uliczne na całą noc.
  Odnośnie wody , rzeczywiście media donoszą o drastycznych podwyżkach cen wody. Zapytał czy nas też muszą dotyczyć takie podwyżki, mamy przecież swoje ujęcia wody.
  Wójt Gminy - w sprawie oświetlenia porozumiemy się z firmą i poproszę o wskazanie terminu od kiedy to będzie i przekażemy tę informację dla sołtysów.
  Odnośnie cen wody. Na cenę wody składa się wiele istotnych składników niezależnych od nas m.in. energia , opłata za korzystanie ze środowiska, praca pracowników ZGK. Jeśli wzrośnie opłata za środowisko czy ceny energii, to trudno mówić, że cena wody pozostanie na tym samym poziomie. Cena wody wynika z kalkulacji.
  Kierownik ZGK p. Kmiecik - to już się powoli dzieje , kiedyś wszystkie badania wody przez Sanepid były na koszt Państwa, później wprowadzono pokrywanie kosztów badań w połowie przez Zakład. Teraz słychać, że wszystkie badania będą na koszt Zakładu i jest ich coraz więcej.
  Kierownik Wydziału Technicznego p. Pastuszka - rozdał radnym i sołtysom ogłoszenia, dla mieszkańców, z prośbą o rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w całej gminie.
  Innych pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodnicząca Rady ogłosiła 15 min. przerwę.
  Ad. 10 a)
  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat, część nieruchomości stanowiącą własność Gminy Łączna, położonej w obrębie geodezyjnym Czerwona Górka oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
  Przewodnicząca Rady - poinformowała, że wczoraj projekt uchwały był omawiany na komisji. Prosiła o skreślenie uzasadnienia, które było przy projekcie uchwały i dołączenie załącznika z mapką i aktualnego uzasadnienia na odwrocie mapki.
  Radni dołączyli sobie mapki z aktualnym uzasadnieniem.
  Żadnych pytań nie zgłoszono, wobec tego Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie uchwały.
  Uchwała Nr XXIII/110/2016
  Rady Gminy Łączna z dnia 28 września 2016r.
  Została podjęta jednogłośnie
  (za - 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się - 0 / 12 obecnych podczas głosowania)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 10 b)
  Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania
  Przewodnicząca Rady - poinformowała, że wczoraj projekt uchwały był omawiany , czy są jakieś pytania.
  Pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie uchwały.
  Uchwała Nr XXIII/111/2016
  Rady Gminy Łączna z dnia 28 września 2016r.
  Została podjęta jednogłośnie
  (za - 12 radnych / 12 obecnych podczas głosowania)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 10 c)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2016 rok.
  Przewodnicząca Rady - również wczoraj projekt uchwały był omawiany przez Panią Skarbnik , czy są jakieś pytania.
  Radny Borowiec - pytał o zapis w zadaniach inwestycyjnych rocznych na 2016 rok kwota 10 tys. zł na budowę wiat przystankowych , czy będą budowane i gdzie będą budowane te wiaty.
  Zastępca Skarbnika p. Joanna Mazurek - odpowiedziała, że dwie wiaty są już wybudowane za kwotę 9 500 zł. ale nie wiem w jakich miejscowościach.
  Radny Borowiec - dodał, że chodzi mu o wiatę na Jaślach, którą Pan Wójt obiecał zrobić jak znajdą się pieniądze. Na te dwie wiaty też nie było pieniędzy i zostały wybudowane dosyć szybko. Problem zgłaszam już od dłuższego czasu i wiaty nie ma.
  Na budowę parkingu przy szkole w Zagórzu pieniądze się znalazły, a na 1 wiatę nie ma środków.
  Pan Wójt - odpowiedział, że pomyślimy o tym, poszukamy środków. Poszukamy środków na wiatę pod warunkiem, że Zarząd Dróg Powiatowych wyrazi zgodę na lokalizację wiaty oraz sąsiedzi (właściciele posesji) wyrażą zgodę .

  Jak będą takie zgody na piśmie postaram się postawić wiatę przystankową w miejscowości Jaśle.
  Radny Borowiec - myślę, że większych utrudnień nie będzie
  Zastępca Skarbnika p. Joanna Mazurek - poinformowała, że dwie wiaty wybudowane były w Goździe.
  Innych pytań nie zgłoszono.
  Przewodnicząca Rady - poprosiła o przegłosowanie uchwały.

  Uchwała Nr XXIII/112/2016
  Rady Gminy Łączna z dnia 28 września 2016r.
  Została podjęta większością głosów
  (za - 10 radnych, przeciw – 4, wstrzymał się - 0 / 14 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


  Ad. 10 d)
  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Skarżyskiemu na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Skarżysku-Kam.
  Przewodnicząca Rady - również wczoraj projekt uchwały był omawiany na połączonych komisjach, czy są dziś jakieś pytania.
  Pytań nie zgłoszono.
  Przewodnicząca Rady - poprosiła o przegłosowanie uchwały.

  Uchwała Nr XXIII/113/2016
  Rady Gminy Łączna z dnia 28 września 2016r.
  Została podjęta jednogłośnie
  (za - 14 radnych, / 14 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


  Ad. 10 e)
  Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXII/106/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Nr 4 Klonów na obszarze gminy Łączna
  Przewodnicząca Rady - wczoraj projekt uchwały był omawiany na połączonych komisjach z udziałem Pana Urbanisty. Wczoraj nastąpiła też poprawka w § 3 uchwały z 14 dni na 30 dni czyli prawidłowa treść zdania w § 3 powinna być „ Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego”
  Wszyscy radni nanieśli sobie poprawkę.
  Pytań nie zgłoszono.
  Przewodnicząca Rady - poprosiła o przegłosowanie uchwały.

  Uchwała Nr XXIII/114/2016
  Rady Gminy Łączna z dnia 28 września 2016r.
  Została podjęta jednogłośnie
  (za - 14 radnych, / 14 obecnych)

  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


  Ad. 10 f)
  Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXII/107/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Nr 6 Łączna na obszarze gminy Łączna
  Przewodnicząca Rady - taka sama sytuacja jak z poprzednią uchwałą, również w § 3 poprawiamy z 14 dni na 30 dni , czy są jakieś pytania.
  Pytań nie zgłoszono.
  Przewodnicząca Rady - poprosiła o przegłosowanie uchwały.

  Uchwała Nr XXIII/115/2016
  Rady Gminy Łączna z dnia 28 września 2016r.
  Została podjęta jednogłośnie
  (za - 14 radnych, / 14 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 10 g)
  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Łączna.
  Przewodnicząca Rady - zapytała czy mają Państwo jakieś pytania odnośnie tej uchwały, czy ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie.
  Żadnych pytań nie zgłoszono.
  Przewodnicząca Rady - odczytała treść uchwały.
  Radni nie życzyli sobie czytania uzasadnienia do uchwały.
  W treści uzasadnienia Przewodnicząca Rady prosiła o wykreślenie zdania „ Przewodniczący Rady odczytał treść skargi” ponieważ tak nie było. Dalsze zapisy pozostają bez zmian.
  Przewodnicząca Rady - ponownie zapytała czy wszystko jest jasne, czy są jeszcze inne uwagi.
  Innych uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie uchwały.

  Uchwała Nr XXIII/116/2016
  Rady Gminy Łączna z dnia 28 września 2016r.
  Została podjęta większością głosów
  (za - 11 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 3 / 14 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 11
  Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 18 lipca 2016r. i z dnia 25 lipca 2016r.
  Przewodnicząca Rady - zapytała czy radni się zapoznali z protokołami i czy są jakieś uwagi.
  Do protokołu z dnia 18 lipca 2016r. uwag nie zgłoszono.
  Protokół Nr XXI/2016 z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 18 lipca 2016r. został przyjęty większością głosów ( za- 9 radnych, przeciw – 5, / 14 ).

  Do protokołu z dnia 25 lipca 2016 uwagę zgłosił radny Borowiec.
  Po wypowiedzi radnego Chaby dodałem słowa „ jeśli będzie chciał to ja mu to udowodnię” a jest napisane „Radny Borowiec nie odniósł się do słów radnego Chaby”.
  Protokół Nr XXII/2016 z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 25 lipca 2016r. został przyjęty większością głosów ( za- 9 radnych, przeciw – 5, / 14).  Przed zakończeniem obrad o głos poprosiła pracownik Urzędu ds. obsługi Rady Gminy p. Halina Dziarmaga, która powiedziała kilka zdań wyjaśniających na temat co to jest protokół, jak powinien wyglądać , co powinien zawierać, kiedy zgłaszać uwagi do protokołu i jak powinna wyglądać uwaga do protokołu.

  Ad. 12
  Porządek obrad został wyczerpany.
  Przewodnicząca Rady podziękowała wszystkim za udział , zakończyła i zamknęła kolejne XXIII-e w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna.

  Protokół sporządziła Sekretarz obrad

  Halina Dziarmaga Malwina Odrzywolska

  Data wprowadzenia: 2016-10-14 0936
  Data upublicznienia: 2016-10-14
  Art. czytany: 755 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna