A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT - „Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna”
» ZARZĄDZENIE NR 4/2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 18 stycznia 2019r . w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań
» ZARZĄDZENIE Nr 3/ 2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 17 stycznia 2019 roku
» Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
» Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
 • Przetargi
 • 2004r.
 • Przetarg na budowę kanalizacji...

  Przetarg na budowę kanalizacji

  0
  Rzeczpospolita Polska
  Urząd Zamówień Publicznych
  Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa
  Faks: (022) 45 87 700
  Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
  Roboty budowlane
  Dostawy
  Usługi Wypełnia Urząd Zamówień Publicznych
  Data otrzymania ogłoszenia ___________________
  Numer
  identyfikacyjny ______________________________

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

  Nazwa
  Gmina Łączna Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów
  Wojciech Kołodziejczyk

  Adres
  Kamionki 60 Kod pocztowy
  26-140
  Miejscowość
  Łączna Województwo

  Telefon
  0-41 25-48-960 Faks
  0-41 25-48-977
  Poczta elektroniczna (e-mail)
  @ Adres internetowy (URL)
  www.
  I.2) ADRES, POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE
  Taki jak w pkt. I.1 Jeśli inny, wykorzystać załącznik A
  I.3) ADRES, POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
  Taki jak w pkt. I.1 Jeśli inny, wykorzystać załącznik A
  I.4) ADRES, POD KTÓRY NALEŻY PRZESYŁAĆ OFERTY / WNIOSKI O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
  Taki jak w pkt. I.1 Jeśli inny, wykorzystać załącznik A
  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  II.1) OPIS
  II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego
  Budowa kanałów sanitarnych , przykanalików , przepompowni w miejscowości Kamionki , Czerwona Górka gm. Łączna.
  II.1.3) Opis przedmiotu zamówienia
  1/ kanał sanitarne z rur PVC o średnicy 0,20 m dł. 1650 m
  2 przepompownie ścieków szt 2
  3/ kanały sanitarne tłoczne z rur PE, średnicy 140mm dł 910 m
  4/ kanały sanitarne tłoczne z rur PE , średnicy 90 mm dł 260 m
  II.1.4) Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw
  Gmina Łączna
  II.1.5) Nomenklatura
  II.1.5.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

  Główny przedmiot 45.00.00.00-7

  Dodatkowe przedmioty 45.22.12.44-4
  45.23.24.10-9
  45.23.24.23-3
  45.23.24.00-6

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej
  NIE TAK

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  NIE TAK
  II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
  II.2.1) Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)
  Powyżej 60 000 EURO

  II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA
  Okres w miesiącach 7 i/ lub w dniach (licząc od daty udzielenia zamówienia)
  lub: Data rozpoczęcia / / i/ lub zakończenia / / (dd/mm/rrrr)

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  III.1) WYMAGANE WADIUM
  25 000, 00 PLN

  III.2) INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI WYKONAWCY ORAZ INFORMACJE I FORMALNOŚCI NIEZBĘDNE DO OCENY, CZY SPEŁNIA ON MINIMALNE WYMOGI EKONOMICZNE, FINANSOWE I TECHNICZNE
  1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ( okres ważności 6 miesięcy);
  2. Aktualne zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłacaniem podatków i składek ( okres ważności 6 tygodni);
  3. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego ( okres ważności 6 miesięcy);
  4.Dokument potwierdzający posiadanie przez kierownika budowy uprawnień
  5. Polisa lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej .
  6. Dokumenty potwierdzające wykonanie w okresie ostatnich 5 lat ( od 1999 - 2003 r ) zamówień, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz dokumenty potwierdzające , że roboty te zostały wykonane należycie
  7. Inne określone w SIWZ
  SEKCJA IV: TRYBY
  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
  Przetarg nieograniczony
  Przetarg ograniczony
  Negocjacje z ogłoszeniem
  IV.1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia (o ile dotyczy)
  Numer ogłoszenia w spisie BZP Nr poz. z / / (dd/mm/rrrr)
  IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy)
  Liczba lub: Minimum / Maksimum
  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  A) Najniższa cena
  lub
  B) Cena oraz dodatkowe kryteria i ich wagi:
  cena - 95 %
  rękojmia - 5 %
  - %
  - %
  - %
  - %
  IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


  IV.3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień
  Dostępne do 02/11/2004 (dd/mm/rrrr)
  Cena (o ile dotyczy) 30,00 PLN
  IV.3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (w zależności od tego, czy stosuje się tryb przetargu nieograniczonego, ograniczonego czy negocjacji z ogłoszeniem)
  09/11/2004 (dd/mm/rrrr)
  Godzina 10:30 (gg:mm)
  IV.3.3) Termin związania ofertą (w przypadku trybu przetargu nieograniczonego)
  Do / / (dd/mm/rrrr) lub miesięcy i/ lub 60dni od ostatecznego terminu składania ofert
  IV.3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert
  Data 09/11/2004 (dd/mm/rrrr) Godzina 11:00 (gg:mm)
  Miejsce Sala konferencyjna Urzędu Gminy w Łącznej , Kamionki 60

  SEKCJA V: INNE INFORMACJE
  V.1) CZY ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU / PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ?
  NIE TAK
  Jeśli tak, wskazać projekt/ program oraz wszelkie pomocne odniesienia  V.2) DATA WYSŁANIA OGŁOSZENIA 14/09/2004 (dd/mm/rrrr)
  ZAŁĄCZNIK A
  1.2) ADRES, POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE
  Nazwa
  Urząd Gminy w Łacznej Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów
  Wojciech Kołodziejczyk - Kierownik
  Adres
  Kamionki 60 Kod pocztowy
  26-140
  Miejscowość
  Łączna Województwo

  Telefon
  0-41 , 25-48-960 Faks
  0-41 , 25-48-977
  Poczta elektroniczna (e-mail)
  @ Adres internetowy (URL)
  www.
  1.3) ADRES, POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
  Nazwa
  Urząd Gminy w Łacznej Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów
  Renata Jasińska
  Adres
  Kamionki 60 Kod pocztowy
  26-140
  Miejscowość
  Łączna Województwo

  Telefon
  0-41 25-48-960 Faks
  0-41 25-48-977
  Poczta elektroniczna (e-mail)
  @ Adres internetowy (URL)
  www.
  1.4) ADRES, POD KTÓRY NALEŻY PRZESYŁAĆ OFERTY/ WNIOSKI O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU
  W POSTĘPOWANIU
  Nazwa
  Urząd Gminy w Łącznej Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów

  Adres
  Kamionki 60 Kod pocztowy
  26-140
  Miejscowość
  Łączna Województwo

  Telefon
  0-41 25-48-960 Faks
  0-41 25-48-977
  Poczta elektroniczna (e-mail)
  @ Adres internetowy (URL)
  www.  Data wprowadzenia: 2004-09-15 1508
  Data upublicznienia: 2004-09-15
  Art. czytany: 2822 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna