A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie o 'Programie azotanowym' OSCHR w Kielcach
» ZARZĄDZENIE NR 2/2019 WÓJTA GMINY ŁĄCZNA z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie: zmian w składzie stałej Komisji przetargowej .
» ZARZĄDZENIE NR 1/2019 WÓJTA GMINY ŁĄCZNA z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich
» Pytania1: Przetarg nieograniczony: Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna
» ZNALEZIONE / Czyja zguba?
 • Przetargi
 • 2004r.
 • Przetarg na budowę kanalizacji...

  Przetarg na budowę kanalizacji

  Rzeczpospolita Polska Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi Wypełnia Urząd Zamówień Publicznych Data otrzymania ogłoszenia ___________________ Numer identyfikacyjny ______________________________ SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa Gmina Łączna Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów Wojciech Kołodziejczyk Adres Kamionki 60 Kod pocztowy 26-140 Miejscowość Łączna Województwo Telefon 0-41 25-48-960 Faks 0-41 25-48-977 Poczta elektroniczna (e-mail) @ Adres internetowy (URL) www. I.2) ADRES, POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE Taki jak w pkt. I.1 Jeśli inny, wykorzystać załącznik A I.3) ADRES, POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Taki jak w pkt. I.1 Jeśli inny, wykorzystać załącznik A I.4) ADRES, POD KTÓRY NALEŻY PRZESYŁAĆ OFERTY / WNIOSKI O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Taki jak w pkt. I.1 Jeśli inny, wykorzystać załącznik A SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OPIS II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego Budowa kanałów sanitarnych , przykanalików , przepompowni w miejscowości Kamionki , Czerwona Górka gm. Łączna. II.1.3) Opis przedmiotu zamówienia 1/ kanał sanitarne z rur PVC o średnicy 0,20 m dł. 1650 m 2 przepompownie ścieków szt 2 3/ kanały sanitarne tłoczne z rur PE, średnicy 140mm dł 910 m 4/ kanały sanitarne tłoczne z rur PE , średnicy 90 mm dł 260 m II.1.4) Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw Gmina Łączna II.1.5) Nomenklatura II.1.5.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Główny przedmiot 45.00.00.00-7 Dodatkowe przedmioty 45.22.12.44-4 45.23.24.10-9 45.23.24.23-3 45.23.24.00-6 II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej NIE TAK II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej NIE TAK II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA II.2.1) Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy) Powyżej 60 000 EURO II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA Okres w miesiącach 7 i/ lub w dniach (licząc od daty udzielenia zamówienia) lub: Data rozpoczęcia / / i/ lub zakończenia / / (dd/mm/rrrr) SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WYMAGANE WADIUM 25 000, 00 PLN III.2) INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI WYKONAWCY ORAZ INFORMACJE I FORMALNOŚCI NIEZBĘDNE DO OCENY, CZY SPEŁNIA ON MINIMALNE WYMOGI EKONOMICZNE, FINANSOWE I TECHNICZNE 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ( okres ważności 6 miesięcy); 2. Aktualne zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłacaniem podatków i składek ( okres ważności 6 tygodni); 3. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego ( okres ważności 6 miesięcy); 4.Dokument potwierdzający posiadanie przez kierownika budowy uprawnień 5. Polisa lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej . 6. Dokumenty potwierdzające wykonanie w okresie ostatnich 5 lat ( od 1999 - 2003 r ) zamówień, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz dokumenty potwierdzające , że roboty te zostały wykonane należycie 7. Inne określone w SIWZ SEKCJA IV: TRYBY IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony Przetarg ograniczony Negocjacje z ogłoszeniem IV.1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia (o ile dotyczy) Numer ogłoszenia w spisie BZP Nr poz. z / / (dd/mm/rrrr) IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy) Liczba lub: Minimum / Maksimum IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT A) Najniższa cena lub B) Cena oraz dodatkowe kryteria i ich wagi: cena - 95 % rękojmia - 5 % - % - % - % - % IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień Dostępne do 02/11/2004 (dd/mm/rrrr) Cena (o ile dotyczy) 30,00 PLN IV.3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (w zależności od tego, czy stosuje się tryb przetargu nieograniczonego, ograniczonego czy negocjacji z ogłoszeniem) 09/11/2004 (dd/mm/rrrr) Godzina 10:30 (gg:mm) IV.3.3) Termin związania ofertą (w przypadku trybu przetargu nieograniczonego) Do / / (dd/mm/rrrr) lub miesięcy i/ lub 60dni od ostatecznego terminu składania ofert IV.3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert Data 09/11/2004 (dd/mm/rrrr) Godzina 11:00 (gg:mm) Miejsce Sala konferencyjna Urzędu Gminy w Łącznej , Kamionki 60 SEKCJA V: INNE INFORMACJE V.1) CZY ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU / PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ? NIE TAK Jeśli tak, wskazać projekt/ program oraz wszelkie pomocne odniesienia V.2) DATA WYSŁANIA OGŁOSZENIA 14/09/2004 (dd/mm/rrrr) ZAŁĄCZNIK A 1.2) ADRES, POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE Nazwa Urząd Gminy w Łacznej Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów Wojciech Kołodziejczyk - Kierownik Adres Kamionki 60 Kod pocztowy 26-140 Miejscowość Łączna Województwo Telefon 0-41 , 25-48-960 Faks 0-41 , 25-48-977 Poczta elektroniczna (e-mail) @ Adres internetowy (URL) www. 1.3) ADRES, POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa Urząd Gminy w Łacznej Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów Renata Jasińska Adres Kamionki 60 Kod pocztowy 26-140 Miejscowość Łączna Województwo Telefon 0-41 25-48-960 Faks 0-41 25-48-977 Poczta elektroniczna (e-mail) @ Adres internetowy (URL) www. 1.4) ADRES, POD KTÓRY NALEŻY PRZESYŁAĆ OFERTY/ WNIOSKI O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Nazwa Urząd Gminy w Łącznej Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów Adres Kamionki 60 Kod pocztowy 26-140 Miejscowość Łączna Województwo Telefon 0-41 25-48-960 Faks 0-41 25-48-977 Poczta elektroniczna (e-mail) @ Adres internetowy (URL) www.

  Data wprowadzenia: 2004-09-15 1508
  Data upublicznienia: 2004-09-15
  Art. czytany: 6932 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna