A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Wójt Romuald Kowaliński
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Jolanta Żaczek
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Andrzej Wisowaty
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Jacek Śliwa
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Marta Siewierska
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2017
 • UCHWAŁA Nr XXIX/145/2017 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 15 lutego 2017r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie

  UCHWAŁA Nr XXIX/145/2017
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 15 lutego 2017r.

  w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
  i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Łączna .

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

  § 1.
  Zatwierdza się taryfę na zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie
  Gminy Łączna w wysokości:

  1) 4,50 zł netto/m³ dostarczonej wody dla indywidualnych gospodarstw domowych

  2) 4,50 zł netto/ m³ dostarczonej wody dla pozostałych odbiorców

  3) Stawka miesięcznej opłaty abonamentowej dla odbiorców wyszczególnionych w pkt 1 rozliczonych na podstawie odczytów wskazań wodomierza – 2,40 zł. netto/m-c.

  4) Stawka miesięcznej opłaty abonamentowej dla odbiorców wyszczególnionych w pkt 1 rozliczanych na podstawie ryczałtu
  - 2,40 zł netto/m-c

  5) Stawka miesięcznej opłaty abonamentowej dla odbiorców wyszczególnionych w pkt 2 rozliczanych według wskazań wodomierza oraz według przeciętnych norm zużycia wody - 7,20 zł. netto/m-c na odbiorcę.
  § 2.
  Zatwierdza się taryfę na zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Łączna w wysokości – 7,28zł. netto/m³ dla wszystkich grup taryfowych.

  § 3.
  1. Ustala się dopłatę z budżetu Gminy dla indywidualnych gospodarstw domowych w wysokości :
  a) 0,95 zł. ( netto) + VAT do każdego m³ dostarczonej wody
  b) 4,28 zł. ( netto) + VAT do każdego m³ ścieków odprowadzanych
  do kanalizacji

  2.Ustala się dopłatę z budżetu Gminy do ścieków dla pozostałych odbiorców
  w wysokości - 2,18 zł ( netto ) + Vat do każdego m³ ścieków odprowadzanych do kanalizacji.

  § 4.
  1. Cenę wody , którą obowiązani są zapłacić odbiorcy z indywidualnych
  gospodarstw domowych, ustala się na kwotę - 3,55 zł/m³+ Vat.

  2. Cenę wody , którą obowiązani są zapłacić odbiorcy pozostali ,
  ustala się na kwotę - 4,50 zł/m³ + Vat.

  3. Cenę ścieków określoną w § 2 uchwały , którą obowiązane są zapłacić
  indywidualne gospodarstwa domowe ustala się na kwotę - 3,00 zł/ m³
  + Vat.

  4. Cenę ścieków określoną w § 2 uchwały , którą obowiązani są zapłacić
  pozostali odbiorcy 5,10 zł /m³ + Vat

  § 5.
  Dopłata, o której mowa w § 3 będzie przekazywana dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej w formie dotacji przedmiotowej. Terminy przekazywania dotacji określa odrębna uchwała.

  § 6.
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna oraz Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej.

  § 7.
  Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej zatwierdzone taryfy ogłasza w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Łączna w terminie 7 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

  § 8.
  Traci moc uchwała Nr XVII/82/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 3 marca 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Łączna.

  § 9.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2017r.  UZASADNIENIE
  do Uchwały Nr XXIX/145//2017 Rady Gminy Łączna z dnia15 lutego 2017r.


  Zgodnie z zapisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków taryfy obowiązują przez 1 rok.
  Ważność dotychczasowych taryf wygasa 31 marca 2017r. stąd konieczność zatwierdzenia taryf na kolejny rok.
  Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej przedkłada projekt uchwały o zatwierdzenie taryf, na podstawie wniosku o zatwierdzenie taryf złożonego Wójtowi Gminy Łączna w dniu 20 stycznia 2017r.

  Wójt Gminy Łączna zgodnie z art. 24 ust.4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków sprawdził opracowanie taryf oraz zweryfikował koszty, o których mowa w art. 20 ust. 4 pkt 1 ustawy pod względem celowości ich ponoszenia.
  Data wprowadzenia: 2017-02-24 1308
  Data upublicznienia: 2017-02-24
  Art. czytany: 614 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna